ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÒA BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Hòa Bình, ngày 01 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC ĐIỀU CHỈNH, BỔ SUNG ĐIỀU 14, QUY ĐỊNH QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG VẬT LIỆU NỔ CÔNGNGHIỆP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 13/2012/QĐ-UBND NGÀY10 THÁNG 9 NĂM 2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÒA BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm 2009 của Chính phủ về vật liệu nổ côngnghiệp; Nghị định số 54/2012/NĐ-CP ngày 22 tháng 6 năm 2012 của Chính phủ vềsửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 39/2009/NĐ-CP ngày 23 tháng 4 năm2009 của Chính phủ về vật liệu nổ công nghiệp;

Căn cứ Nghị định số 35/2003/NĐ-CP ngày 04 tháng 4 năm 2003 của Chính phủ về việc Quy định chi tiếtthi hành một số điều của Luật Phòng cháy và Chữa cháy;

Căn cứ Nghị định số 72/2009/NĐ-CP ngày 03 tháng 9 năm 2009 của Chính phủ Quy định điều kiện anninh, trật tự đối với một số ngành, nghề kinh doanh có điều kiện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Côngthương tại Tờ trình số 641/TTr-SCT ngày 10 tháng 9 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Điều chỉnh, bổ sungĐiều 14, Quy định quản lý hoạt động vật liệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnhban hành kèm theo Quyết định số 13/2012/QĐ-UBND ngày 10 tháng 9 năm 2012 của Ủyban nhân dân tỉnh, như sau:

1. Điều chỉnh tiêu đề của Điều 14

"Điều 14. Thủ tục cấp mới Giấyphép sử dụng vật liệu nổ công nghiệp; chỉ định đơn vị xử lý, khắc phục hậu quảtrong trường hợp khẩn cấp"

2. Bổ sung khoản 5 vào Điều 14

"5. Trường hợp xảy ra sự cố,thiên tai hoặc tình trạng khẩn cấp mà có khối đất, đá lớn gây cản trở, ách tắcgiao thông trên các tuyến đường, Sở Công thương chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan nghiên cứu, đề xuất Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ định các đơn vịquản lý và sửa chữa đường bộ có đủ các điều kiện để sử dụng vật liệu nổ côngnghiệp, các đơn vị có Giấy phép dịch vụ nổ mìn, đơn vị được phép sử dụng vậtliệu nổ công nghiệp trên địa bàn tỉnh tham gia xử lý, khắc phục hậu quả.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở; thủ trưởng các ban, ngành; Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thành phố; các tổ chức, cá nhân có hoạt động vật liệu nổcông nghiệp trên địa bàn tỉnh chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chính phủ;
- Bộ Công Thương;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL (Bộ Tư pháp);
- Đoàn Đại biểu QH tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- VPUB: CVP, các PVP, Trung tâm Tin học và Công báo;
- Lưu: VT, CNXD (M).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Đăng Ninh