UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 16 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐIỀUCHỈNH QUYẾT ĐỊNH SỐ 02/2013/QĐ-UBND NGÀY 30/01/2013 CỦA UBND TỈNH VỀ VIỆC GIAOCHỈ TIÊU KẾ HOẠCH NHÀ NƯỚC NĂM 2013.

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Ngân sách nhà nước;

Căn cứ Nghị định số 60/2003/NĐ-CP ngày06/6/2003 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành Luật Ngân sáchnhà nước;

Căn cứ Thông tư số 80/2007/TTLT-BTC-BNN ngày11/7/2007, Thông tư số 48/2008/TTLT-BTC-BNN ngày 12/6/2008 của Liên Bộ: Bộ Tàichính, Bộ Nông nghiệp PTNT ban hành, sửa đổi, bổ sung hướng dẫn chế độ quản lý,sử dụng kinh phí NSNN cho chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinhmôi trường nông thôn giai đoạn 2006- 2010;

Căn cứ Thông tư số 04/2013/TTLT-BNNPTNT-BTC-BKHĐT ngày 16/01/2013 của Liên Bộ: Bộ Nông nghiệpPTNT, Bộ Tài chính, Bộ Kế hoạch ĐT hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phíNSNN cho chương trình Mục tiêu quốc gia nước sạch và vệ sinh môi trường nôngthôn giai đoạn 2012- 2015;

Căn cứ Quyết định số 56/2012/QĐ-UBND ngày28/12/2012 của UBND tỉnh ban hành quy định giao và điều hành Kế hoạch nhà nướcnăm 2013;

Căn cứ Quyết định số 02/2013/QĐ-UBND ngày30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu kế hoạch nhà nước năm 2013;

Căn cứ nội dung thống nhất Hội nghị Lãnh đạoUBND tỉnh ngày 5/8/2013;

Căn cứ Công văn số 136/HĐND-KTNS ngày 14/8/2013của Thường trực HĐND tỉnh cho ý kiến hỗ trợ kinh phí, thanh toán hoàn trả vốngóp công ty hợp doanh, kế hoạch tài chính 2013 và điều chuyển vốn;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch Đầu tư tại Tờtrình số 256/TTr-SKHĐT ngày 17/6/2013 về việc điều chỉnh chỉ tiêu kế hoạch nhànước năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Điều chỉnh Quyết định số02/2013/QĐ-UBND ngày 30/01/2013 của UBND tỉnh về việc giao chỉ tiêu Kế hoạchNhà nước năm 2013, Mục: Dự án vệ sinh nông thôn, như sau:

Đơn vị tính: Triệu đồng

Số TT

CHỈ TIÊU

Kế hoạch đã giao năm 2013

(QĐ 02/2013/QĐ-UBND )

Kế hoạch điều chỉnh

Chủ đầu tư

Dự án Vệ sinh nông thôn

I

Vốn đầu tư phát triển

460

460

Sở Y tế

1

XD mô hình nhà tiêu hộ gia đình

360

0

2

XD nhà tiêu và nước sạch trạm y tế

100

460

II

Vốn sự nghiệp

500

500

Sở Y tế

1

Tập huấn, truyền thông

470

150

2

Tài liệu tuyên truyền

30

30

3

XD mô hình nhà tiêu hộ gia đình

0

320

Điều 2.

1. Các nộidung khác vẫn được giữ nguyên theo Quyết định số 01/2013/QĐ-UBND ngày30/01/2013 của UBND tỉnh.

2. Sở Kế hoạchĐầu tư chủ trì, phối hợp với các Sở: Tài chính, Nông nghiệp và PTNT, Y tế, Giáodục Đào tạo hướng dẫn, đôn đốc và giám sát việc thực hiện; Bố trí vốn cho việcthực hiện các hợp phần của Dự án 3 từ năm 2014 theo đúng hướng dẫn của Liên Bộtại Thông tư hướng dẫn nói trên.

3. Sở Tàichính, Kho bạc nhà nước tỉnh thực hiện kiểm tra thủ tục và giải ngân nguồn vốnđược giao cho các công trình, dự án theo quy định hiện hành.

4. Các Chủ đầutư liên hệ với Kho bạc nhà nước, hoàn thiện các thủ tục XDCB theo quy định đểgiải ngân nguồn vốn được giao.

Điều 3. Quyết định có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Vănphòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Kế hoạch Đầu tư, Tài chính, Y tế, Giáo dụcĐào tạo, Nông nghiệp và PTNT; Giám đốc Kho bạc nhà nước tỉnh; Các Chủ đầu tưcác Công trình, dự án nói tại Điều 1 và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan căn cứ Quyết định thi hành./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Đặng Quang Hồng