ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 22 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT QUY HOẠCH THIẾT CHẾ VĂN HÓA TỈNH THỪA THIÊN HUẾ ĐẾN NĂM 2020 VÀ ĐỊNHHƯỚNG ĐẾN NĂM 2030

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ vềlập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổng thể phát triển Quy hoạch phát triểnkinh tế xã hội;

Căn cứ Quyết định số 581/QĐ-TTg ngày 06 tháng 5 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lượcphát triển văn hóa đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 22/QĐ-TTg ngày 05 tháng 01 năm 2010 của Thủ tướng Chính phủ phê duyệt Đề án “Phát triểnvăn hóa nông thôn đến năm 2015 và định hướng đến năm 2020”;

Căn cứ Quyết định số 88/QĐ-TTg ngày 09 tháng 01 năm 2013 về việc phê duyệt phát triển Đề án “Quy hoạch và kếhoạch nâng cấp, xây mới các công trình văn hóa (nhà hát, rạp chiếu phim, nhàtriển lãm văn hóa nghệ thuật) giai đoạn 2012-2020;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BKH ngày 01 tháng 7 năm 2008 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫnthực hiện một số điều của Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 1 năm 2008của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý Quy hoạch tổngthể phát triển Quy hoạch phát triển kinh tế xã hội;

Căn cứ Nghị quyết số 05/2013/NQ-HĐND ngày 17 tháng 4 năm 2013 của Hội đồng nhân dân tỉnh về việc Quyhoạch thiết chế Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm2030;

Căn cứ các quy định của phápluật hiện hành có liên quan khác;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 783/SVHTTDL-KHTC ngày 08 tháng 05 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạchthiết chế Văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030với một số nội dung chủ yếu sau:

1. Quan điểm quy hoạch

a) Từng bước hoàn thiện hệ thốngthiết chế văn hóa nhằm bảo tồn và phát huy giá trị văn hóa dân tộc, văn hóaHuế, nâng cao mức hưởng thụ văn hóa tinh thần của nhân dân, hướng tới mục tiêuxây dựng và phát triển toàn diện con người Việt Nam theo tinh thần Nghị quyếtTrung ương 5 (khóa VIII) về “Xây dựng và phát triển nền văn hóa Việt Nam tiêntiến, đậm đà bản sắc dân tộc”.

b) Quy hoạch thiết chế văn hóa phảigắn với Chiến lược quốc gia về phát triển văn hóa đến năm 2020, phù hợp vớiđịnh hướng quy hoạch phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh, các địa phương vàquy hoạch phát triển ngành.

c) Nhà nước tập trung đầu tư xâydựng một số công trình trọng điểm, đồng thời, khuyến khích, hỗ trợ và tạo điềukiện thuận lợi để các tổ chức, cá nhân tham gia đầu tư xây dựng, khai thác vàphát huy các thiết chế văn hóa để phục vụ nhân dân.

2. Mục tiêuquy hoạch

a) Mục tiêu chung:

Xây dựng hoàn thiện hệ thống thiếtchế văn hóa tỉnh Thừa Thiên Huế tương xứng với vị thế của tỉnh và xứng tầm làtrung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc của cả nước; xây dựng đồng bộ và nâng caochất lượng, hiệu quả hoạt động của thiết chế văn hóa; kết hợp hài hòa giữatruyền thống và hiện đại, giữa bảo tồn và phát triển, mang đậm bản sắc văn hóaHuế, đảm bảo các điều kiện để tổ chức các hoạt động văn hóa, nghệ thuật trênđịa bàn tỉnh nhằm đáp ứng nhu cầu về đời sống văn hóa, tinh thần của nhân dân.

b) Mục tiêu cụ thể:

- Giai đoạn từ 2013 - 2020:

+ Trên địa bàn tỉnh có đủ các thiếtchế văn hóa hiện đại, có quy mô xứng tầm trung tâm văn hóa, du lịch đặc sắc củaViệt Nam, thành phố Festival đặc trưng của Việt Nam và phù hợp với tiến trìnhxây dựng Thừa Thiên Huế trở thành thành phố trực thuộc Trung ương.

+ Phấn đấu 90 - 100% huyện, thị xã,thành phố Huế có nhà văn hóa và thư viện.

+ Phấn đấu 55 - 60% số xã, phường,thị trấn có nhà văn hóa.

+ Phấn đấu 75 - 80% số làng, thôn,bản có nhà văn hóa.

- Giai đoạn 2021 - 2030:

+ Phấn đấu 80 - 90% các công trìnhlớn được đầu tư xây dựng.

+ Phấn đấu 95 - 100% số xã, phường,thị trấn có nhà văn hóa.

+ Phấn đấu 95 - 100% làng, thôn,bản có nhà văn hóa.

3. Định hướngquy hoạch theo chuyên ngành

a) Quy hoạch hệ thống bảo tàng, nhàtrưng bày:

- Phấn đấu giai đoạn 2013 - 2020:đầu tư xây dựng Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng tỉnh Thừa Thiên Huế, Bảo tàngThiên nhiên khu vực duyên hải miền Trung, Bảo tàng Văn hóa Huế, Nhà lưu niệmđồng chí Tố Hữu, Khu trưng bày ngoài trời di tích Cồn Ràng (thị xã Hương Trà).Khuyến khích hình thành hệ thống các bảo tàng tư nhân.

- Giai đoạn 2021 - 2030: xây dựngBảo tàng Mỹ thuật Huế, Khu trưng bày thành cổ Hóa Châu (huyện Quảng Điền), Nhàtrưng bày xã Phong Mỹ (huyện Phong Điền), Nhà trưng bày ngư cụ (huyện PhúVang).

b) Quy hoạch hệ thống trung tâm vănhóa và nhà văn hóa:

- Giai đoạn 2013 - 2020: đầu tưnâng cấp, mở rộng Trung tâm Văn hóa - Thông tin tỉnh thành Trung tâm tổ chứchội nghị, biểu diễn hiện đại; xây dựng Trung tâm Văn hóa thể thao các huyện NamĐông, Phú Vang, Phú Lộc, Hương Trà, Phong Điền; xây dựng hệ thống nhà văn hóacấp xã và nhà văn hóa ở làng, thôn, bản trên địa bàn toàn tỉnh đạt mục tiêu đềra.

- Giai đoạn 2021 - 2030: đầu tư xâydựng Trung tâm văn hóa thể thao Khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô; Nhà văn hóa khuđô thị An Vân Dương; tiếp tục xây dựng mới và tu sửa hệ thống nhà văn hóa cấpxã, nhà văn hóa ở làng, thôn, bản đạt mục tiêu đề ra.

c) Quy hoạch hệ thống thư viện:

- Giai đoạn 2013 - 2020: đầu tưnâng cấp Thư viện huyện Quảng Điền (Thư viện Nguyễn Chí Thanh); đầu tư pháttriển Thư viện Tổng hợp tỉnh thành Trung tâm bảo quản tư liệu quốc gia; Thưviện cố đô (Trung tâm Bảo tồn di tích cố đô Huế); các Thư viện huyện Nam Đông,thị xã Hương Thủy, Hương Trà. Khuyến khích hình thành hệ thống thư viện tư nhântrên địa bàn tỉnh.

- Giai đoạn 2021 - 2030: đầu tư xâydựng hoàn thành Thư viện Huế (Bắc sông Hương), Thư viện Khu đô thị Chân Mây -Lăng Cô, Thư viện huyện Phong Điền, Phú Lộc, Phú Vang, A Lưới.

d) Quy hoạch hệ thống nhà hát:

- Giai đoạn 2013 - 2020: nâng cấp,đảm bảo yêu cầu hoạt động của các nhà hát hiện có như: Nhà hát Nghệ thuật Cakịch Huế, Nhà hát Nghệ thuật Truyền thống Cung đình Huế; đầu tư xây dựng hoànthành Trung tâm giao lưu và biểu diễn nghệ thuật tỉnh, Trung tâm biểu diễn nghệthuật - Học viện Âm nhạc Huế.

- Giai đoạn 2021 - 2030: đầu tư xâydựng hoàn thành Nhà hát thực nghiệm trường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật ThừaThiên Huế, Nhà hát khu đô thị Chân Mây - Lăng Cô; Nhà hát múa rối cố đô Huếtheo hình thức xã hội hóa.

đ) Quy hoạch hệ thống nhà triểnlãm:

Giai đoạn 2013 - 2020: thực hiệnQuy hoạch xây dựng Nhà triển lãm nghệ thuật tại một số huyện, thị xã.

e) Quy hoạch hệ thống các đơn vịđào tạo, nghiên cứu văn hóa nghệ thuật:

- Giai đoạn 2013 - 2020: tập trungđầu tư nâng cấp Trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế thành TrườngCao đẳng Văn hóa nghệ thuật Huế; thực hiện liên kết với các trường đại họctrong cả nước đào tạo về văn hóa mở các phân viện đào tạo tại Huế như Phân việnTrường Đại học Văn hóa Hà Nội; Phân viện Khoa học Xã hội Việt Nam.

- Giai đoạn 2021 - 2030: tiếp tụcliên kết với các trường đại học trong cả nước đào tạo về văn hóa mở các phânviện đào tạo tại Huế như: Phân viện Trường Đại học Sân khấu Điện ảnh Hà Nội;Trung tâm Nghiên cứu Hán Nôm; Trung tâm Quốc sử; Phân viện Trường Cao đẳng MúaViệt Nam.

ê) Quy hoạch hệ thống điện ảnh:

- Giai đoạn 2013 - 2020: tập trungđầu tư, nâng cấp và hiện đại hóa Trung tâm Điện ảnh Thừa Thiên Huế và Rạp chiếuphim Đông Ba; hình thành Hãng phim Cố đô Huế theo hình thức xã hội hóa; xâydựng một số phòng chiếu phim tại các huyện, thị xã trong các Trung tâm văn hóa.

- Giai đoạn 2021 - 2030: đầu tưTrung tâm Giải trí điện ảnh phía Bắc thành phố Huế, Trung tâm Giải trí điện ảnhkhu đô thị mới An Vân Dương, Trung tâm Giải trí điện ảnh Khu đô thị Chân Mây -Lăng Cô theo hình thức xã hội hóa và xây dựng một số phòng chiếu phim tại cáchuyện, thị xã trong các Trung tâm văn hóa.

g) Quy hoạch hệ thống quảng trường,công viên:

- Giai đoạn 2013 - 2020: tập trungđầu tư phát triển hệ thống Quảng trường, công viên trung tâm thị xã Hương Trà;xây dựng Quảng trường Công viên Bắc Ngự Bình; Quảng trường phía Nam thành phốHuế; Công viên Văn hóa Vọng Cảnh; Công viên cây xanh dọc sông Ngự Hà; Công viênvườn Ngự uyển Tịnh Tâm; Quảng trường - Công viên trung tâm thị xã Hương Thủy;Quảng trường - Công viên Phú Đa (huyện Phú Vang); Quảng trường - Công viêntrung tâm các huyện Phong Điền, Quảng Điền, Nam Đông; hệ thống công viên cáckhu công nghiệp, thương mại.

- Giai đoạn 2021 - 2030: tiếp tụcđầu tư xây dựng Quảng trường, công viên Bắc Ngự Bình; đầu tư xây dựng Công viêntrung tâm khu đô thị mới An Vân Dương; Quảng trường - Công viên trung tâm thịtrấn Thuận An; Quảng trường - Công viên trung tâm khu đô thị Chân Mây - LăngCô; Tượng đài, công viên khu vực khu di tích lịch sử cách mạng chiến khu DươngHòa (thị xã Hương Thủy); hệ thống quảng trường, công viên, vườn hoa tại cáctrung tâm huyện, thị xã, thành phố, khu công nghiệp, thương mại.

h) Quy hoạch hệ thống tượng đài,vườn tượng:

- Giai đoạn 2013 - 2020: đầu tư xâydụng mới hệ thống Tượng đài 11 cô gái sông Hương; Vườn tượng Bắc Ngự Bình; đầutư xây dựng Tượng đài Huyền Trân công chúa; Tượng đài biểu tượng Huế.

- Giai đoạn 2021 - 2030: hình thànhVườn tượng và Tượng đài các danh nhân.

i) Quy hoạch hệ thống dịch vụ văn hóa:

- Giai đoạn 2013 - 2020: đầu tư xâydựng Trung tâm tổ chức sự kiện và triển lãm; phát triển hệ thống dịch vụ vănhóa theo hướng xã hội hóa. Chú trọng xây dựng các cơ sở dịch vụ văn hóa chấtlượng cao tại thành phố Huế, các thị xã Hương Thủy, Hương Trà và khu đô thịChân Mây - Lăng Cô.

Trong giai đoạn từ 2013 - 2020: căncứ vào khả năng ngân sách và huy động các nguồn lực khác ưu tiên đầu tư cáccông trình văn hóa trọng điểm: Bảo tàng Lịch sử và Cách mạng Thừa Thiên Huế;Trung tâm Điện ảnh Thừa Thiên Huế; Nâng cấp, mở rộng Trung tâm Văn hóa - Thôngtin tỉnh thành Trung tâm tổ chức hội nghị, biểu diễn hiện đại; Phát triển Thưviện Tổng hợp thành Trung tâm bảo quản tư liệu quốc gia; Trung tâm giao lưubiểu diễn nghệ thuật Huế; Nâng cấp trường Trung học Văn hóa Nghệ thuật thànhTrường Cao đẳng Văn hóa Nghệ thuật Thừa Thiên Huế; Quảng trường Công viên BắcNgự Bình; Tượng đài 11 cô gái sông Hương; Trung tâm Văn hóa Thể thao huyện NamĐông.

4. Giải pháp thực hiện

a) Triển khai quy hoạch thiết chếvăn hóa phải đồng bộ với quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội, quyhoạch không gian (quy hoạch xây dựng), quy hoạch sử dụng đất toàn vùng và cácquy hoạch khác, tạo sự phát triển đồng bộ, ổn định và bền vững. Các cấp chínhquyền quan tâm dành quỹ đất hợp lý để xây dựng các thiết chế văn hóa tại địaphương.

b) Nâng cao năng lực quản lý hànhchính, đẩy mạnh cải cách hành chính, tiếp tục phân cấp nhằm nâng cao hiệu lựcquản lý nhà nước trong lĩnh vực văn hóa, nghệ thuật; kiện toàn đội ngũ cán bộlàm công tác văn hóa, nghệ thuật; thực hiện đào tạo và đào tạo lại đội ngũ cánbộ quản lý về lĩnh vực văn hóa các cấp, đáp ứng yêu cầu phát triển và hội nhậpquốc tế.

c) Xây dựng, ban hành các cơ chế,chính sách phù hợp về hoạt động văn hóa và hưởng thụ văn hóa của nhân dân, nhấtlà vùng nông thôn, miền núi; đẩy mạnh công tác tuyên truyền nhằm nâng cao nhậnthức về tầm quan trọng, sự cần thiết của việc xây dựng và phát triển hệ thốngthiết chế văn hóa, tạo chuyển biến về lượng và chất trong mọi hoạt động vàphong trào tương xứng với vị thế của tỉnh và của trung tâm văn hóa, du lịch đặcsắc của cả nước.

d) Tăng cường đầu tư nguồn lực,thực hiện lồng ghép, kết hợp các chương trình, dự án để đầu tư phát triển hệthống thiết chế văn hóa đảm bảo thực hiện mục tiêu của đề án; đẩy mạnh công tácxã hội hóa thu hút các nguồn lực, khuyến khích các thành phần kinh tế tham giađầu tư và hỗ trợ đầu tư vào lĩnh vực văn hóa và các hoạt động văn hóa.

5. Kinh phí thực hiện

- Ngân sách Trung ương.

- Ngân sách địa phương (được cấphàng năm theo quy định hiện hành đảm bảo việc thực hiện các nội dung theo Quyhoạch được duyệt).

- Nguồn xã hội hóa và các nguồn hợppháp khác.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Văn hóa, Thể thao vàDu lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, Ngành, địa phương lập kế hoạch tổchức thực hiện Quy hoạch theo các nội dung đã được phê duyệt; hướng dẫn, lồngghép Quy hoạch với các đề án, dự án về văn hóa - xã hội, kinh tế, chương trìnhmục tiêu quốc gia về văn hóa đến năm 2020. Định kỳ báo cáo Ủy ban nhân dântỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch về tiến độ thực hiện quy hoạch.

2. Sở Kế hoạch và Đầu tư chủtrì, phối hợp với Sở Tài chính tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh trình Hội đồngnhân dân tỉnh bố trí nguồn vốn hàng năm để đầu tư xây dựng các thiết chế vănhóa theo quy hoạch được duyệt.

3. Sở Tài chính tham mưu Ủyban nhân dân tỉnh bố trí vốn hàng năm để đầu tư trang thiết bị về văn hóa nghệthuật, đào tạo đội ngũ cán bộ, hoạt động văn hóa; thẩm định trình cấp có thẩmquyền phê duyệt các chế độ, chính sách và định mức chi hoạt động văn hóa, xâydựng thiết chế văn hóa, chế độ cho văn nghệ sĩ...

4. Sở Xây dựng thẩm định,trình phê duyệt phương án kiến trúc các thiết chế văn hóa tiêu biểu, phù hợpđiều kiện và hoàn cảnh của mỗi vùng, miền, địa phương, đảm bảo thuận lợi chonhân dân tham gia các hoạt động văn hóa.

5. Sở Tài nguyên và Môitrường căn cứ quy hoạch sử dụng đất toàn tỉnh, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnhnhu cầu sử dụng đất để xây dựng các thiết chế văn hóa phù hợp với quy hoạchđược duyệt.

6. Sở Nội vụ thẩm định trìnhỦy ban nhân dân tỉnh phê duyệt kế hoạch bố trí, đào tạo, bồi dưỡng, nâng caotrình độ chuyên môn, nghiệp vụ, trình độ quản lý cho đội ngũ cán bộ làm côngtác văn hóa theo quy định.

7. Ủy ban nhân dân cáchuyện, thị xã và thành phố Huế căn cứ Quy hoạch được duyệt để xây dựng kế hoạchtổ chức thực hiện theo phân cấp; chủ động huy động kịp thời các nguồn lực đểphát triển các thiết chế văn hóa trên địa bàn.

8. Liên hiệp các Hội Văn họcNghệ thuật, Trung tâm Bảo tồn Di tích cố đô Huế, Trung tâm Festival Huế, các cơquan chuyên ngành, các cơ quan của Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch đóng trênđịa bàn tỉnh chủ động phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch để xây dựngkế hoạch chi tiết thực hiện Quy hoạch; đồng thời, đề nghị Bộ Văn hóa, Thể thaovà Du lịch hỗ trợ kinh phí đầu tư xây dựng các thiết chế văn hóa theo Quy hoạchđược duyệt

9. Sở Thông tin và Truyềnthông chỉ đạo, hướng dẫn các cơ quan thông tấn, báo chí đẩy mạnh công tác tuyêntruyền vận động nhân dân tham gia đóng góp nguồn lực để thực hiện Quy hoạchtheo mục tiêu đề ra.

10. Đề nghị Ủy ban Mặt trậnTổ quốc Việt Nam tỉnh chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chức tuyêntruyền vận động các tầng lớp nhân dân, hội viên, đoàn viên các tổ chức đoàn thểtrực thuộc tham gia thực hiện và đóng góp các nguồn lực để xây dựng và pháttriển hệ thống thiết chế văn hóa trên địa bàn tỉnh theo Quy hoạch được phêduyệt.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành sau mười ngày kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủ tịch Ủy ban nhân dâncác huyện, thị xã và thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

 

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- TVTU;
- TT.HĐND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- CT các PCT UBND tỉnh;
- Cục kiểm tra văn bản QPPL-Bộ Tư pháp;
- Cổng TTĐT Chính phủ;
- Cổng TTĐT tỉnh;
- VP: PCVP và CV;
- Lưu VT, VH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Cao