UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH TUYÊN QUANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Tuyên Quang, ngày 26 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ DẠY THÊM, HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Giáo dục ngày14/6/2005; Luật sửa đổi, bổ sung một số Điều của Luật Giáo dục ngày 25/11/2009;

Căn cứ Nghị định số 115/2010/NĐ-CP ngày 24/12/2010 của Chính phủ quy định trách nhiệm quản lý nhànước về giáo dục;

Căn cứ Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định vềdạy thêm, học thêm;

Xét đề nghị của Giám đốc SởGiáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 958/TTr-SGDĐT ngày 16/9/2013 về việc banhành Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy định về quản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh TuyênQuang.

Điều 2.Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2007/QĐ-UBND ngày 02/11/2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh ban hành Quy định vềquản lý dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở, thủ trưởng các cơ quan, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Bộ Giáo dục và Đào tạo;
- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Ủy ban MTTQ và các đoàn thể tỉnh;
- Cục Kiểm tra VBQPPL – Bộ Tư pháp;
- Như Điều 3 (thi hành);
- Cổng TT điện tử tỉnh; Công báo tỉnh;
- Các PVP UBND tỉnh;
- Trưởng phòng VX, NC, TH.
- Lưu: VT, VX (Ha)

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Chẩu Văn Lâm

QUY ĐỊNH

VỀQUẢN LÝ DẠY THÊM HỌC THÊM TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TUYÊN QUANG(Ban hành kèm theo Quyết định số 20/2013/QĐ-UBND ngày 26/10/2013 của Uỷban nhân dân tỉnh Tuyên Quang)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

1. Văn bản này quy định về quảnlý việc dạy thêm, học thêm có thu tiền trên địa bàn tỉnh, bao gồm: Điều kiệnbảo đảm chất lượng dạy thêm, học thêm và thẩm quyền cấp giấy phép tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm; mức thu, quản lý và sử dụng tiền học thêm; trách nhiệmcủa Ủy ban nhân dân các cấp, cơ quan quản lý giáo dục, các cơ sở giáo dục, cáctổ chức và cá nhân có liên quan tới hoạt động dạy thêm, học thêm; chế độ báocáo và công tác thanh tra, kiểm tra, xử lý vi phạm về hoạt động dạy thêm, họcthêm trên địa bàn tỉnh Tuyên Quang.

2. Các quy định khác liên quanđến dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh được thực hiện theo quy định tại Thôngtư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Banhành Quy định về dạy thêm, học thêm và các văn bản pháp luật hiện hành.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

Quy định này áp dụng đối vớingười dạy thêm, người học thêm và các tổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm hoặc có liên quan đến hoạt động dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh Tuyên Quang.

Điều 3. Nguyên tắc dạy thêm,học thêm

1. Thực hiện theo quy định tạiĐiều 3, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

2. Chỉ được dạy thêm, học thêmtrong nhà trường, tại các cơ sở dạy thêm có đầy đủ cơ sở vật chất, kế hoạch,nội dung chương trình được duyệt và được cấp có thẩm quyền cấp giấy phép hoạtđộng dạy thêm, học thêm theo đúng quy định.

3. Không được dạy thêm, học thêmdưới bất kỳ hình thức nào (phụ đạo, bồi dưỡng, gia sư, luyện viết chữ đẹp,…)tại nhà riêng, tại các địa điểm khác không có đủ điều kiện cơ sở vật chất, nộidung chương trình và giấy phép hoạt động theo quy định.

Chương II

ĐIỀU KIỆN ĐẢM BẢO CHẤT LƯỢNG DẠY THÊM, HỌC THÊM VÀTHẨM QUYỀN CẤP PHÉP DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 4. Thời gian dạy thêm vàsố học sinh lớp học thêm

1. Thời gian học thêm tối đa 04buổi/tuần/lớp, mỗi buổi không quá 03 tiết đối với cấp trung học cơ sở và cấptrung học phổ thông, bổ túc trung học phổ thông.

2. Ôn thi tuyển sinh, ôn thi tốtnghiệp trung học phổ thông thời gian học thêm tối đa 05 buổi/tuần/lớp, mỗi buổikhông quá 03 tiết.

3. Thời gian mỗi tiết học là 45phút đối với bậc trung học, 35 phút đối với bậc tiểu học; sau mỗi tiết học cóthời gian giải lao, mỗi tiết học chỉ học 01 môn và do 01 giáo viên trực tiếpgiảng dạy. Đối với các trường tổ chức học chính khóa trong 1 buổi (dạy học 1ca) chỉ được tổ chức dạy thêm, học thêm cho học sinh nhà trường vào giờ hànhchính của buổi còn lại, không tổ chức dạy thêm, học thêm vào các thời gian kháctrong ngày. Không tổ chức dạy thêm, học thêm trước 7 giờ 00, từ 11 giờ 30 phútđến trước 13 giờ 30 phút và sau 21 giờ 30 phút hằng ngày.

4. Mỗi lớp học thêm có không quá30 học sinh và học sinh được quyền lựa chọn giáo viên dạy thêm để học thêm.

Điều 5. Yêu cầu đối với ngườidạy thêm

1. Thực hiện theo quy định tạiĐiều 8, Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dụcvà Đào tạo.

2. Đối với giáo viên đang hưởnglương từ ngân sách nhà nước khi tham gia dạy thêm ngoài nhà trường phải đảm bảothực hiện mục 1 điều 5 Quy định này và có đủ các điều kiện sau:

a) Hoàn thành xuất sắc nhiệm vụ,được xếp loại xuất sắc theo Chuẩn nghề nghiệp giáo viên do Bộ Giáo dục và Đàotạo quy định (năm học trước, liền kề năm được cho phép dạy thêm).

b) Đạt danh hiệu giáo viên dạygiỏi cấp tỉnh trở lên (ở lần tổ chức thi trước năm được cho phép dạy thêm) hoặctham gia bồi dưỡng học sinh giỏi và có học sinh đạt giải trong kỳ thi chọn họcsinh giỏi các môn văn hóa từ cấp tỉnh trở lên.

Điều 6. Hồ sơ quản lý dạythêm, học thêm

1. Đối với dạy thêm trong nhàtrường

a) Giấy phép mở lớp dạy thêm docấp có thẩm quyền cấp.

b) Các biên bản họp cơ quan, họpcha mẹ học sinh về dạy thêm, học thêm.

c) Đơn xin học thêm của học sinhcó chữ ký xác nhận, cam kết của cha (mẹ) hoặc người giám hộ về thực hiện quyđịnh dạy thêm, học thêm.

d) Kế hoạch và nội dung dạythêm, danh sách người dạy và người học.

e) Thời khóa biểu và sổ đầu bàidạy thêm.

f) Hồ sơ sổ sách quản lý thu,chi và quyết toán dạy thêm, học thêm.

2, Đối với dạy thêm ngoài nhàtrường

a) Giấy phép mở lớp dạy thêm docơ quan có thẩm quyền cấp.

b) Sổ đầu bài dạy thêm.

c) Giấy chứng nhận phòng học đảmbảo theo đúng tiêu chuẩn do Sở Xây dựng cấp.

d) Các hồ sơ khác thực hiện theokhoản 2 Điều 12, khoản 3 Điều 20 của Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày16/5/2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo Ban hành Quy định về dạy thêm,học thêm.

Điều 7. Thẩm quyền cấp giấyphép tổ chức dạy thêm, học thêm

1. Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo cấp giấy phép tổ chức dạy thêm, học thêm đối với các trường trực thuộc Sởvà các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình trung họcphổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất làchương trình trung học phổ thông. Riêng việc cấp phép dạy thêm, học thêm ngoàinhà trường phải có ý kiến đồng ý bằng văn bản của Ủy ban nhân dân tỉnh.

2. Chủ tịch Ủy ban nhân dânhuyên, thành phố cấp giấy phép dạy thêm, học thêm đối với các trường thuộc thẩmquyền quản lý và các trường hợp tổ chức dạy thêm, học thêm tại địa phương cónội dung thuộc chương trình tiểu học, trung học cơ sở hoặc thuộc nhiều chươngtrình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học cơ sở. Riêngviệc cấp phép dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường phải có ý kiến đồng ý bằngvăn bản của Sở Giáo dục và Đào tạo.

Chương III

MỨC THU VÀ QUẢN LÝ, SỬ DỤNG TIỀN HỌC THÊM

Điều 8. Mức thu tiền học thêm

1. Đối với dạy thêm, học thêmtrong nhà trường

Mức thu tiền học thêm do thỏathuận giữa cha mẹ học sinh với nhà trường nhưng không vượt quá 1% mức lương cơsở/1 học sinh/1 tiết học đối với lớp bồi dưỡng kiến thức nâng cao, học sinh ônthi đại học (học sinh của các lớp này chủ yếu có học lực khá trở lên); khôngvượt quá 0,5% mức lương tối thiểu/1 học sinh/1 tiết học đối với các lớp bồidưỡng khác như ôn thi tốt nghiệp, ôn thi tuyển sinh cấp phổ thông,…

Riêng dạy bồi dưỡng cho độituyển học sinh giỏi tham dự kỳ thi chọn học sinh giỏi các cấp và dạy thêm tạitrường ngoài công lập thì nhà trường thỏa thuận với cha mẹ học sinh về mức thutiền học thêm.

2. Đối với dạy thêm, học thêmngoài nhà trường

Mức thu tiền học thêm do thỏathuận giữa cha mẹ học sinh với tổ chức, cá nhân được cấp phép nhưng không vượtquá 1,5% mức lương cơ sở/học sinh/tiết học.

Điều 9. Quản lý, sử dụng tiềndạy thêm, học thêm

1. Quản lý tiền dạy thêm, họcthêm: Nhà trường, các cơ sở dạy thêm tổ chức thu, chi công khai, quyết toántiền dạy thêm, học thêm thông qua bộ phận tài vụ và mở tài khoản theo dõi tạiKho bạc Nhà nước trên địa bàn; giáo viên dạy thêm không trực tiếp thu tiền họcthêm; định mức chi cho công tác quản lý tổ chức dạy thêm được quy định trongquy chế chi tiêu nội bộ của nhà trường. Khi thu tiền học thêm của học sinh phảisử dụng phiếu thu do Bộ Tài chính quy định và các văn bản hướng dẫn của Sở Giáodục và Đào tạo, Phòng Giáo dục và Đào tạo theo phân cấp. Nhà trường thực hiệncác quy định hiện hành về quản lý tài chính đối với tiền dạy thêm, học thêm.

2. Sử dụng tiền học thêm:

- Chi 80% số tiền thu học thêmcho người trực tiếp giảng dạy.

- Chi 15% số tiền thu học thêmcho công tác quản lý, tổ chức dạy thêm, học thêm, bao gồm: chi tài liệu phục vụgiảng dạy, học tập; chi cho xây dựng kế hoạch, nội dung dạy học; chi văn phòngphẩm; chi cho cán bộ quản lý, giáo viên phụ trách lớp, bộ phận tài vụ, nhânviên phục vụ và nhân viên bảo vệ tham gia tổ chức, phục vụ hoạt động dạy thêm,học thêm; trích nộp 3% tổng số tiền thu học thêm về cơ quan cấp phép dạy thêm,học thêm theo phân cấp để phục vụ công tác thẩm định nội dung dạy học, kiểm trađiều kiện mở lớp và công tác quản lý, kiểm tra, thanh tra hoạt động dạy thêm,học thêm.

- Chi tối thiểu 5% số tiền thuhọc thêm hỗ trợ xây dựng cơ sở vật chất mua sắm trang thiết bị phục vụ dạythêm, học thêm.

Chương IV

TRÁCH NHIỆM QUẢN LÝ HOẠT ĐỘNG DẠY THÊM, HỌC THÊM

Điều 10. Trách nhiệm của SởGiáo dục và Đào tạo

1. Tham mưu với Ủy ban nhân dântỉnh ban hành văn bản quản lý hành chính về dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh. Chỉ đạo, quản lý thống nhất công tác dạy thêm, học thêm trên địa bàntỉnh.

2. Hướng dẫn, kiểm tra Ủy bannhân dân các huyện, các đơn vị trực thuộc, tổ chức, cá nhân trên địa bàn thựchiện đúng quy định về dạy thêm, học thêm và các nội dung có liên quan đến dạythêm, học thêm.

3. Tiếp nhận hồ sơ, phối hợp vớiSở Xây dựng, Sở Y tế, Sở Khoa học và Công nghệ và các cơ quan liên quan tổ chứcthẩm định, kiểm tra cơ sở vật chất và các điều kiện đảm bảo cho hoạt động dạythêm, học thêm; cấp giấy phép dạy thêm, học thêm; thu hồi giấy phép tổ chứchoạt động dạy thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêm theo đúng quy định và đúng thẩmquyền.

4. Chủ trì, phối hợp với các cơquan có liên quan để triển khai tổ chức thực hiện Quy định này; chỉ đạo thựchiện việc kiểm tra, tổ chức kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáovà xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm tại các trường, các cơ sở dạy thêm trênđịa bàn tỉnh.

5. Có biện pháp quản lý và xử lýnghiêm các giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, họcthêm.

Điều 11. Trách nhiệm của SởXây dựng

1. Kiểm tra, cấp giấy chứng nhậnphòng học đảm bảo tiêu chuẩn theo đúng quy định hiện hành.

2. Phối hợp với Sở Giáo dục vàĐào tạo, các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụhoạt động dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 12. Trách nhiệm của Sở Ytế, Sở Khoa học và Công nghệ

Phối hợp với Sở Giáo dục và Đàotạo, các cơ quan liên quan thẩm định hồ sơ, kiểm tra cơ sở vật chất phục vụhoạt động dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân theo đúng quy định.

Điều 13. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp huyện

1. Chỉ đạo và triển khai tổ chứcthực hiện quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn quản lý; chỉ đạo Ủy bannhân dân cấp xã rà soát, báo cáo, phối hợp kiểm tra về hoạt động dạy thêm, họcthêm ngoài nhà trường thuộc địa bàn quản lý.

2. Cấp giấy phép dạy thêm, họcthêm; thu hồi giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm; đình chỉ hoạt động dạy thêmtheo thẩm quyền.

3. Phối hợp với các cơ quan chứcnăng thực hiện trách nhiệm quản lý, kiểm tra, đôn đốc, xử lý vi phạm, giảiquyết khiếu nại, tố cáo của tổ chức, cá nhân về dạy thêm, học thêm trên địa bàntheo thẩm quyền.

4. Có biện pháp quản lý và xử lýnghiêm các giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý vi phạm quy định về dạy thêm, họcthêm.

Điều 14. Trách nhiệm của Ủyban nhân dân cấp xã

Phối hợp với các cơ quan liênquan trong công tác thanh tra, kiểm tra hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhàtrường trên địa bàn khi có yêu cầu.

Điều 15. Trách nhiệm củaPhòng Giáo dục và Đào tạo

Chủ trì, phối hợp với các cơquan liên quan trong việc tham mưu, giúp Ủy ban nhân dân cấp huyện chỉ đạo,triển khai, tổ chức thực hiện quy định dạy thêm, học thêm; đôn đốc, kiểm tra,thanh tra, giải quyết khiếu nại, tố cáo về dạy thêm, học thêm của tổ chức, cánhân theo đúng thẩm quyền quy định.

Điều 16. Trách nhiệm của Hiệutrưởng và thủ trưởng các cơ sở giáo dục.

1. Chấp hành và thực hiện nghiêmtúc quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm.

2. Tổ chức phổ biến tới học sinhvà cha mẹ học sinh các quy định của pháp luật hiện hành về dạy thêm, học thêm;thông báo công khai trên bảng tin nhà trường: Giấy phép tổ chức dạy thêm, kếhoạch, nội dung dạy thêm, danh sách giáo viên tham gia dạy thêm, mức thu tiềnhọc thêm từng lớp.

3. Chỉ đạo tổ chức kiểm tra kếtquả học tập của học sinh trong quá trình học thêm, công khai kết quả kiểm tracho cha mẹ học sinh biết.

4. Niêm yết công khai mức thutiền học thêm tại địa điểm thuận lợi trong nhà trường để học sinh và phụ huynhtiện theo dõi.

5. Phối hợp với các cơ quan chứcnăng trong việc quản lý, đôn đốc, kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếu nại, tốcáo và xử lý vi phạm về dạy thêm, học thêm có liên quan đến nhà trường và cơ sởgiáo dục.

6. Hiệu trưởng các trường chịutrách nhiệm quản lý chặt chẽ cán bộ, giáo viên thuộc thẩm quyền quản lý tronghoạt động dạy thêm, học thêm đảm bảo theo đúng quy định.

Điều 17. Trách nhiệm của cáctổ chức, cá nhân tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường

1. Chấp hành, thực hiện nghiêmtúc quy định của pháp luật về dạy thêm, học thêm. Thực hiện báo cáo định kỳ vềcông tác tổ chức dạy thêm, học thêm theo quy định.

2. Tiếp nhận đơn xin học thêmcủa học sinh. Đơn xin học thêm phải có chữ ký, cam kết của cha mẹ học sinh hoặcngười giám hộ về học thêm.

3. Tổ chức dạy học theo kế hoạchvà nội dung dạy thêm được cấp phép.

4. Niêm yết công khai mức thutiền học thêm tại địa điểm thuận lợi trong khuôn viên của cơ sở dạy thêm để họcsinh và phụ huynh học sinh tiện theo dõi.

5. Kiểm tra kết quả học tập củahọc sinh trong quá trình học thêm, công khai kết quả kiểm tra cho cha mẹ họcsinh biết.

6. Chịu sự thanh tra, kiểm tracủa chính quyền địa phương và của cơ quan có trách nhiệm quản lý giáo dục cáccấp; thực hiện nghiêm túc các quyết định kiểm tra, thanh tra, giải quyết khiếunại, tố cáo của cơ quan có thẩm quyền trong việc thực hiện quy định về dạythêm, học thêm.

Chương V

CHẾ ĐỘ BÁO CÁO VÀ CÔNG TÁC THANH TRA, KIỂM TRA, XỬ LÝVI PHẠM

Điều 18. Báo cáo về dạy thêm,học thêm

1. Tổ chức, cá nhân được cấpphép dạy thêm, học thêm phải có trách nhiệm báo cáo định kỳ cho cơ quan cấpphép dạy thêm, học thêm về hoạt động dạy thêm, học thêm vào ngày 20 tháng 5 và25 tháng 12 hằng năm.

2. Nội dung báo cáo định kỳ vềdạy thêm, học thêm thực hiện theo hướng dẫn của Sở Giáo dục và Đào tạo.

3. Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Giáo dục và Đào tạo) hoạtđộng dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân thuộc thẩm quyền quản lý theoquy định vào ngày 25 tháng 5 và 30 tháng 12 hằng năm.

4. Sở Giáo dục và Đào tạo tổnghợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Giáo dục và Đào tạo về hoạt động dạy thêm,học thêm của các tổ chức, cá nhân trên địa bàn tỉnh sau khi kết thúc năm họchoặc theo yêu cầu đột xuất.

Điều 19. Thanh tra, kiểm tra

1. Tổ chức, cá nhân tham giahoạt động dạy thêm, học thêm phải chịu sự kiểm tra, thanh tra của tổ công tácliên ngành, Sở Giáo dục và Đào tạo, phòng Giáo dục và Đào tạo, Thủ trưởng cácđơn vị trường học.

2. Sở Giáo dục và Đào tạo tổchức kiểm tra tối thiểu 1 lần/học kỳ các tổ chức, cá nhân trong việc thực hiệnquy định về dạy thêm, học thêm thuộc thẩm quyền quản lý; tổ chức hoặc phối hợpvới các cơ quan chức năng, Ủy ban nhân dân cấp huyện kiểm tra, thanh tra độtxuất hoặc theo kế hoạch việc dạy thêm, học thêm của các tổ chức, cá nhân trênđịa bàn.

3. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố tổ chức hoặc chỉ đạo các cơ quan chức năng phối hợp với Ủy ban nhândân cấp xã kiểm tra tối thiểu 1 lần/học kỳ các tổ chức, cá nhân trong việc thựchiện các quy định về dạy thêm, học thêm thuộc phạm vi quản lý.

4. Nội dung kiểm tra về dạythêm, học thêm gồm:

a) Đối với dạy thêm, học thêmtrong nhà trường

- Giấy phép dạy thêm.

- Danh sách trích ngang ngườiđăng ký dạy thêm.

- Đơn xin học thêm có xác nhậnđồng ý của phụ huynh học sinh.

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về đối tượng học thêm, nội dungdạy thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổchức dạy thêm.

- Hồ sơ tài chính (mức thu, chitiền dạy thêm, học thêm; chứng từ thu tiền; chứng từ chi tiền).

b) Đối với tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm ngoài nhà trường

- Giấy phép dạy thêm.

- Giấy chứng nhận phòng học đảmbảo theo đúng tiêu chuẩn do Sở Xây dựng cấp.

- Bản cam kết với Ủy ban nhândân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1 Điều 6 của Quy định về dạythêm, học thêm ban hành kèm theo Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16/5/2012của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo.

- Danh sách trích ngang ngườiđăng ký dạy thêm (kèm theo bản sao văn bằng chứng chỉ có chứng thực).

- Đơn xin học thêm có xác nhậnđồng ý của phụ huynh học sinh.

- Bản kế hoạch tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về đối tượng học thêm, nội dungdạy thêm; phương án tổ chức dạy thêm, học thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổchức dạy thêm.

- Hồ sơ tài chính (mức thu, chitiền dạy thêm, học thêm; chứng từ thu tiền; chứng từ chi tiền).

Điều 20. Xử lý vi phạm

1. Cơ sở giáo dục, tổ chức, cánhân vi phạm quy định về dạy thêm, học thêm, tùy theo tính chất và mức độ viphạm sẽ bị xử lý hành chính hoặc truy cứu trách nhiệm hình sự theo quy định.

2. Người đứng đầu cơ quan, tổchức, đơn vị; cán bộ, công chức, viên chức nếu vi phạm quy định về dạy thêm,học thêm sẽ bị xử lý kỷ luật theo quy định.

Điều 21. Tổ chức thực hiện

Trong quá trình triển khai thựchiện, nếu có khó khăn, vướng mắc, các tổ chức, cá nhân có văn bản gửi về SởGiáo dục và Đào tạo để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, chỉnhsửa, bổ sung Quy định./.