ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HẬU GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Vị Thanh, ngày 27 tháng 08 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI, BỔSUNG KHOẢN 2 ĐIỀU 3 QUYẾT ĐỊNH SỐ 19/2011/QĐ-UBND NGÀY 04 THÁNG 5 NĂM 2011 CỦAỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HẬU GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luậtcủa HĐND, UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 02/2011/TTLT-VPCP-BNV ngày 28 tháng 01 năm 2011 của Văn phòng Chính phủ và BộNội vụ hướng dẫn về chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Vănphòng Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của các Nghị định liênquan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung Khoản 2 Điều 3Quyết định số 19/2011/QĐ-UBND ngày 04 tháng 5 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnhquy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức bộ máy của Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang, cụ thể như sau:

“2. Cơ cấu tổ chức bộ máy

a) Tổ chức được thành lập thống nhất ở Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh:

- Phòng Hành chính - Tổ chức;

- Phòng Quản trị - Tài vụ;

- Phòng Tiếp công dân.

b) Các phòng nghiên cứu, tổng hợp:

- Phòng Tổng hợp;

- Phòng Kinh tế tổng hợp;

- Phòng Kinh tế ngành;

- Phòng Văn - Xã;

- Phòng Tin học;

- Phòng Nội chính.

c) Phòng Ngoại vụ.

d) Các đơn vị sự nghiệp: Nhà khách Bông Sen.”

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hànhsau 10 (mười) ngày, kể từ ngày ký và bãi bỏ Quyết định số 28/2012/QĐ-UBND ngày22 tháng 8 năm 2012 của Ủy ban nhân dân tỉnh Hậu Giang về việc thay thế Quyếtđịnh số 43/2011/QĐ-UBND ngày 16 tháng 12 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh HậuGiang.

Điều 3. Giám đốc Sở Nội vụ, Chánh Văn phòngỦy ban nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban nhân dân huyện, thị xã, thành phố, Thủtrưởng cơ quan, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Trần Công Chánh