UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH YÊN BÁI
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Yên Bái, ngày 17 tháng 9 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC SỬA ĐỔI,BỔ SUNG MỘT SỐ ĐIỀU QUY ĐỊNH CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ, QUYỀN HẠN, CƠ CẤU TỔ CHỨC VÀBIÊN CHẾ CỦA SỞ THÔNG TIN VÀ TRUYỀN THÔNG BAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 41/2012/QĐ-UBND NGÀY 28/11/2012 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH YÊN BÁI

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm phápluật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và tổchức bộ máy của tổ chức pháp chế;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 03/2008/TTLT-BTTTT-BNV ngày 30 tháng 6 năm 2008 của Bộ Thông tin và Truyềnthông, Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức củaSở Thông tin và Truyền thông thuộc Ủy ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hóa vàThông tin thuộc Ủy ban nhân dân cấp huyện;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờtrình số 376/TTr-SNV ngày 30 tháng 8 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.

1. Bổ sung Điều 2 như sau:

27. Về công tác pháp chế.

a) Thực hiện nhiệm vụ công tác pháp chế thuộclĩnh vực Thông tin và Truyền thông theo quy định tại Nghị định số 55/2011/NĐ-CP ngày 04 tháng 7 năm 2011 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạnvà tổ chức bộ máy của tổ chức pháp chế, gồm: Công tác xây dựng pháp luật; Côngtác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm pháp luật; Công tác kiểm tra và xửlý văn bản quy phạm pháp luật; Công tác phổ biến, giáo dục pháp luật; Công tácbồi thường của Nhà nước; Công tác hỗ trợ pháp lý cho doanh nghiệp.

b) Thực hiện nhiệm vụ pháp chế khác theo các vănbản có liên quan đến công tác pháp chế được cơ quan nhà nước có thẩm quyền banhành.

2. Sửa đổi Điểm a, Điểm b Khoản 2, Điều 3 nhưsau:

a) Các phòng chức năng:

- Văn phòng;

- Thanh tra;

- Phòng Bưu chính - Viễn thông;

- Phòng Công nghệ thông tin;

- Phòng Báo chí và Xuất bản.

Các phòng có Trưởng phòng và không quá 02 PhóTrưởng phòng. Việc bổ nhiệm, điều động, luân chuyển, miễn nhiệm, cách chức, từchức, khen thưởng, kỷ luật, nghỉ hưu và thực hiện chế độ, chính sách đối vớicác chức danh Trưởng phòng và Phó Trưởng phòng theo quy định của pháp luật vàphân cấp quản lý cán bộ của tỉnh.

b) Đơn vị sự nghiệp trực thuộc sở:

- Trung tâm Công nghệ thông tin và Truyền thông;

- Trung tâm Cổng thông tin điện tử”.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyềnthông có trách nhiệm tổ chức triển khai thực hiện Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành sau 10 ngàykể từ ngày ký ban hành.

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốcSở Nội vụ; Giám đốc Sở Thông tin và truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các các huyện, thị xã, thành phố và các cơquan, đơn vị có liên quan căn cứ Quyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Bộ Thông tin và Truyền thông;
- Cục Kiểm tra VB QPPL (Bộ Tư pháp);
- TT. Tỉnh Ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Đoàn đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- Ban Pháp chế HĐND tỉnh;
- Sở Tư pháp (tự kiểm tra VB);
- Như Điều 2;
- Cổng thông tin điện tử tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Duy Cường