ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐẮK NÔNG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Đắk Nông, ngày 15 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUY ĐỊNH NỘI DUNG CHI VÀ MỨC CHI HỖ TRỢ CHO CÁC HOẠT ĐỘNGKHUYẾN NÔNG TỪ NGUỒN KINH PHÍ KHUYẾN NÔNG ĐỊA PHƯƠNG TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH ĐẮK NÔNGBAN HÀNH KÈM THEO QUYẾT ĐỊNH SỐ 11/2012/QĐ-UBND NGÀY 05 THÁNG 7 NĂM 2012 CỦA UBNDTỈNH ĐẮK NÔNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐẮK NÔNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND vàUBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của HĐND và UBND ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 của Chính phủ về Khuyến nông;

Căn cứ Quyết định số 162/2008/QĐ-TTg ngày 04 tháng 12 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủ về chính sách khuyến nông,khuyến ngư ở địa bàn khó khăn;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 183/2010/TTLT-BTC-BNN ngày 15 tháng 11 năm 2010 của liên Bộ: Tài chính - Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn về việc hướng dẫn chế độ quản lý, sử dụng kinh phí ngân sách nhà nướcđối với hoạt động khuyến nông;

Căn cứ Thông tư số 38/2011/TT-BNNPTNT ngày 23 tháng 5 năm 2011 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về hướngdẫn một số điều của Nghị định số 02/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 01 năm 2010 củaChính phủ về khuyến nông;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Nôngnghiệp và Phát triển nông thôn tại Tờ trình số 190/TTr-SNN ngày 16 tháng 9 năm2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung điểma, điểm b, khoản 2, Điều 5 Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạtđộng khuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh ĐắkNông ban hành kèm theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012của UBND tỉnh Đắk Nông, với các nội dung như sau:

2. Mức hỗ trợ:

a) Mô hình sản xuất nông nghiệp:Ở địa bàn khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và các vật tư thiết yếu (baogồm các loại phân bón, hoá chất, thức ăn gia súc, thức ăn thủy sản); ở các địabàn còn lại được hỗ trợ 100% chi phí mua giống và không quá 50% chi phí mua vậttư thiết yếu, cụ thể như sau:

- Mô hình khuyến lâm và trồng trọt:Không quá 30 triệu đồng/hộ tham gia.

- Mô hình khuyến nông chăn nuôi:Không quá 50 triệu đồng/hộ tham gia.

- Mô hình khuyến ngư: Không quá 70triệu đồng/hộ tham gia.

b) Mô hình cơ giới hoá nông nghiệp,bảo quản chế biến và ngành nghề nông thôn được hỗ trợ chi phí mua công cụ, máycơ khí, thiết bị: Ở địa bàn khó khăn được hỗ trợ 100% chi phí nhưng không quá150 triệu đồng/mô hình; ở các địa bàn còn lại được hỗ trợ 75% chi phí nhưngkhông quá 125 triệu đồng/mô hình.

Điều 2.Các nội dung khácthực hiện theo Quyết định số 11/2012/QĐ-UBND ngày 07 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnhĐắk Nông về ban hành Quy định nội dung chi và mức chi hỗ trợ cho các hoạt độngkhuyến nông từ nguồn kinh phí khuyến nông địa phương trên địa bàn tỉnh ĐắkNông.

Điều 3. Quyết định này cóhiệu lực thi hành sau 10 ngày kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; Giámđốc Kho bạc Nhà nước Đắk Nông; Chủ tịch UBND các huyện, thị xã; Giám đốc Trungtâm Khuyến nông - Khuyến ngư tỉnh và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Bộ Nông nghiệp và PTNT;
- Cục Kiểm tra văn bản (Bộ Tư pháp);
- Thường trực HĐND tỉnh;
- CT, các PCT UBND tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Ủy ban MTTQ Việt Nam tỉnh;
- Sở Tư pháp;
- Công báo tỉnh; - Cổng thông tin điện tử tỉnh; - PCVP: Hoàng Văn Thuần;
- Lưu: VT, KTTC, NN (TD).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Bốn