ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2013/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 01 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG QUYẾT ĐỊNH SỐ 17/2007/QĐ-UBND NGÀY 24 THÁNG 4 NĂM 2007CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH VỀ TRÌNH TỰ, THỦ TỤC SOẠN THẢO, THẨM ĐỊNH VÀ BAN HÀNHVĂN BẢN QUY PHẠM PHÁP LUẬT CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN CÁC CẤP TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẾN TRE

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hànhchính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTư pháp tại Tờ trình số 1226/TTr-STP ngày 24 tháng 7 năm 2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnh về trình tự, thủ tục soạnthảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm pháp luật của Ủy ban nhân dân cáccấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre như sau:

1. Sửa đổi, bổ sung Khoản 1, Điều9 như sau:

“1. Căn cứ vào tính chất và nộidung của dự thảo văn bản, cơ quan chủ trì soạn thảo hoặc Ban soạn thảo (sau đâygọi tắt là cơ quan soạn thảo) tổ chức lấy ý kiến của các cơ quan, tổ chức hữuquan và đối tượng chịu sự tác động trực tiếp của văn bản.Trường hợp, dự thảo văn bản có quy định về thủtục hành chính thì phải gửi lấy ý kiến của Sở Tư pháp về thủ tục hành chính quyđịnh trong dự thảo văn bản đó.”

2. Bổ sung Điểm e, h vào Khoản 1,2 Điều 12 như sau:

a) Bổ sung Điểm e vào Khoản 1,Điều 12 như sau:

“e) Ngoàithành phần hồ sơ quy định tại Điểm a, b, c, d, đ Khoản 1 Điều này, đối với cácdự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan gửi thẩm định phảicó thêm bản đánh giá tác động về thủ tục hành chính theo quy định tại Điều 10của Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ vềkiểm soát thủ tục hành chính (đã được sửa đổi tại Khoản 3, Điều 1 Nghị định số48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một sốđiều của các nghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính)”.

b) Bổ sungĐiểm h vào Khoản 2, Điều 12 như sau:

h)Ngoài các nội dung thẩm định quy định tại Điểm a, b, c, d, đ, e, g Khoản 2 Điềunày, đối với dự thảo văn bản có quy định về thủ tục hành chính, cơ quan thẩmđịnh phải bổ sung thêm trong báo cáo thẩm định phần kết quả thẩm định vềthủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bản”.

3. Bổ sung Khoản 5 vào Điều 15như sau:

“5. Chưa có ýkiến góp ý của Sở Tư pháp về thủ tục hành chính quy định trong dự thảo văn bảnquy phạm pháp luật”.

4. Bổ sung nội dung sau vào Mẫusố 06:

“ 5. Kết quả thẩm định thủ tụchành chính (chỉ áp dụng đối với trường hợp dự thảo văn bản có quy định về thủtục hành chính của Ủy ban nhân dân tỉnh)”.

Điều 2. Điều khoản thi hành

1. Chánh Văn phòng Ủy ban nhândân tỉnh; Giám đốc Sở Tư pháp, Giám đốc Sở Nội vụ; Thủ trưởng các sở, ban ngànhtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân cóliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

2. Quyết định này có hiệu lực sau10 (mười) ngày kể từ ngày ký ban hành và thay thế Quyết định số 24/2011/QĐ-UBND ngày 29 tháng 8 năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc sửa đổi, bổ sungQuyết định số 17/2007/QĐ-UBND ngày 24 tháng 4 năm 2007 của Ủy ban nhân dân tỉnhvề trình tự, thủ tục soạn thảo, thẩm định và ban hành văn bản quy phạm phápluật của Ủy ban nhân dân các cấp trên địa bàn tỉnh Bến Tre./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Cao Văn Trọng