ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2014/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 03 tháng 12 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

QUY ĐỊNH TẠM THỜI MỨCTHU CÁC DỊCH VỤ KHÁM BỆNH, CHỮA BỆNH THEO YÊU CẦU TRONG CÁC CƠ SỞ KHÁM BỆNH,CHỮA BỆNH CỦA NHÀ NƯỚC

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quy phạm pháp luật củaHội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Khám bệnh, chữa bệnh ngày 23 tháng 11năm 2009;

Căn cứ Thông tư liên tịch số 04/2012/TTLT-BYT-BTC ngày 29 tháng 02 năm 2012 của Bộ Y tế và Bộ Tài chính về việc ban hành mức tốiđa khung giá một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh trong các cơ sở khám bệnh,chữa bệnh của Nhà nước;

Căn cứ Nghị quyết số 09/2014/NQ-HĐND ngày 11 tháng7 năm 2014 của Hội đồng nhân dân thành phố quy định mức thu các dịch vụ kỹthuật mới trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thànhphố Cần Thơ;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Y tế,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định tạm thời mức thu các dịch vụkhám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầu trong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhànước trên địa bàn thành phố Cần Thơ, kèm theo:

1. Mức thu khám bệnh theo yêu cầu: 40.000đồng/lần khám.

2. Mức thu khám bệnh ngày nghỉ, ngày lễ, ngàytết, ngoài giờ hành chính: 30.000 đồng/lần khám.

3. Mức thu khám bệnh ngày nghỉ, ngày lễ, ngàytết, ngoài giờ hành chính tại các Trạm Y tế: 15.000 đồng/lần khám.

4. Mức thu ngày giường điều trị theo yêu cầu:

ĐVT: đồng

Loại phòng

Có máy lạnh

(01 giường/ngày)

Không có máy lạnh

(01 giường/ngày)

1 giường

300.000

250.000

2 giường

240.000

200.000

3 giường

200.000

150.000

4 giường

150.000

100.000

5 giường

120.000

80.000

5. Mức thu các dịch vụ kỹ thuật khám bệnh, chữabệnh theo yêu cầu: bằng 2 lần so với mức thu các loại dịch vụ khám bệnh, chữabệnh đã được phê duyệt theo đúng quy định hiện hành.

Điều 2.

1. Giao Giám đốc Sở Y tế chủ trì, phối hợp vớiSở Tài chính và các cơ quan, ban, ngành có liên quan hướng dẫn các cơ sở khám,chữa bệnh do địa phương quản lý tổ chức thực hiện theo đúng quy định; đồng thời,thường xuyên kiểm tra, thanh tra và đôn đốc các cơ sở nghiêm túc thực hiện. Thựchiện chính sách miễn, giảm trong khám bệnh chữa bệnh theo quy định của phápluật.

2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từngày 13 tháng 12 năm 2014 và đăng Báo Cần Thơ chậm nhất ngày 07 tháng 12 năm2014; đồng thời, thay thế Quyết định số 17/2012/QĐ-UBND ngày 26 tháng 7 năm 2012của Ủy ban nhân dân thành phố về quy định tạm thời mức thu một số dịch vụ kỹthuật mới và mức thu tạm thời một số dịch vụ khám bệnh, chữa bệnh theo yêu cầutrong các cơ sở khám bệnh, chữa bệnh của Nhà nước trên địa bàn thành phố CầnThơ.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thànhphố, Giám đốc các sở, ban, ngành thành phố, Chủ tịch Ủy ban nhân dân các quận,huyện, Thủ trưởng các tổ chức, đơn vị và cá nhân có liên quan có trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH

Lê Hùng Dũng