ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Tiền Giang, ngày 03 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

QUYĐỊNH VỀ DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC PHÉP TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTIỀN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TIỀN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy bannhân dân ngày 03 tháng 12 năm 2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Quyết định số 04/2008/QĐ-BXD của Bộ Xây dựng ngày 03 tháng 4 năm 2008 về việc ban hành “Quychuẩn kỹ thuật Quốc gia về Quy hoạch xây dựng”;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số 6087/TTr-STNMT ngày 17 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Quy định về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ởtrên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiện quyềnhạn và trách nhiệm đại diện chủ sở hữu toàn dân về đất đai, thực hiện nhiệm vụthống nhất quản lý nhà nước về đất đai trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhânsử dụng đất (gọi tắt là người sử dụng đất) có nhu cầu tách thửa đất để thực hiệncác quyền của người sử dụng đất theo quy định của pháp luật đất đai.

Điều 3. Phạm vi điều chỉnh

1. Quyết định này quy định diệntích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Tiền Giang.

2. Quyết định này không áp dụngcho các trường hợp tách thửa sau đây:

a) Thực hiện kết quả hòa giảithành hoặc quyết định hành chính về giải quyết tranh chấp quyền sử dụng đất củacơ quan có thẩm quyền; tách thửa để thực hiện quyết định hoặc bản án đã có hiệulực pháp luật của Tòa án; quyết định thi hành án của cơ quan thi hành án; vănbản công nhận kết quả đấu giá quyền sử dụng đất phùhợp với pháp luật.

b) Thừa kế quyền sử dụng đất hoặcthừa kế về nhà ở, tài sản gắn liền với quyền sử dụng đất theo quy định của phápluật.

c) Các trường hợp cho, tặng hoặcchuyển nhượng quyền sử dụng đất cho nhau theo quy định của pháp luật giữa: vợvới chồng; cha đẻ, mẹ đẻ với con đẻ; cha nuôi, mẹ nuôi với con nuôi; cha chồng,mẹ chồng với con dâu; cha vợ, mẹ vợ với con rể; ông nội, bà nội với cháu nội;ông ngoại, bà ngoại với cháu ngoại; anh chị em ruột với nhau.

d) Nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất để làm đường đi, đường dẫn nước, thoátnước.

đ) Các trường hợp do Nhà nước thuhồi một phần thửa đất hoặc giảm diện tích thửa đất do sạt lở tự nhiên.

e) Các trường hợp hiến, tặng choNhà nước để thực hiện các dự án, công trình phục vụ phát triển kinh tế xã hộicủa địa phương; tặng, cho hộ gia đình cá nhân để xây nhà tình nghĩa, nhà tìnhthương.

g) Nhận chuyển nhượng quyền sửdụng đất để xây dựng công trình có diện tích nhỏ thuộc các dự án đã được cơquan có thẩm quyền phê duyệt.

h) Các giao dịch về quyền sử dụngđất ở có tách thửa phát sinh trước ngày 24 tháng 5 năm 2008 mà người sử dụngđất chưa thực hiện thủ tục theo quy định. Đối với trường hợp này phải có xácnhận của Ủy ban nhân dân cấp xã về thờiđiểm sử dụng đất của người xin cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất.

Điều 4. Diện tích tối thiểu đượctách thửa đối với đất ở

- Vị trí 1: tại các phường thuộccác thị xã và thành phố Mỹ Tho: 40 m2.

- Vị trí 2: tại các khu dân cư;mặt tiền đường quốc lộ, tỉnh lộ, huyện lộ thuộc địa bàn các huyện, thành, thị;các thị trấn thuộc huyện; các xã thuộc các thị xã và thành phố Mỹ Tho (trừ cácthửa đất tại vị trí 1): 50 m2.

- Vị trí 3: tại các vị trí còn lạicủa các xã thuộc huyện: 100 m2.

Ngoài diện tích đất tối thiểu theoquy định nêu trên, các thửa đất ở được phép tách thửa phải có chiều ngang mặttiền từ 4 m (bốn mét) trở lên.

Điều 5. Một số quy định cụ thểvề tách thửa

1. Trường hợp thửa đất tách ra đểhợp với thửa đất liền kề thì được phép có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểuđược tách thửa theo quy định tại Điều 4 của Quyết định này, nhưng diện tíchthửa đất còn lại không được nhỏ hơn diện tích tối thiểu được tách thửa theo quyđịnh tại Điều 4 của Quyết định này, trừ trường hợp thửa đất còn lại cũng đượchợp với một thửa đất khác.

2. Đất ở thuộc các dự án đã đượcnhà nước giao đất, phân lô theo quy hoạch được duyệt thì thửa đất được xác địnhtheo dự án và quy hoạch chi tiết đã được phê duyệt.

3. Đối với các dự án đầu tư xâydựng, kinh doanh chợ theo hình thức xã hội hóa thì việc chia tách thửa, phân lôbán nền đất ở xung quanh khu vực chợ thuộc cùng một dự án đầu tư cho phép diệntích tối thiểu tách thửa như sau:

a) Đối với thửa đất chỉ tiếp giápvới đường nội bộ trong khu vực chợ thì diện tích tối thiểu được phép tách thửaphải bằng hoặc lớn hơn 36 m2 và phải thỏa mãn bề rộng mặt tiền thửađất tối thiểu bằng hoặc lớn hơn 4 m (bốn mét) và chiều sâu thửa đất tối thiểubằng hoặc lớn hơn 4 m (bốn mét).

b) Đối với thửa đất vừa tiếp giápvới đường nội bộ trong khu vực chợ vừa tiếp giáp đường hiện hữu khác, thì việcchia tách thửa thực hiện theo Điều 4 của Quyết định này.

4. Các trường hợp cá biệt chưa được nêu trong Quyết định này, nếu trongquá trình thực hiện các địa phương gặp vướng mắc thì báo cáo về Sở Tài nguyênvà Môi trường để tổng hợp, trình Ủy ban nhândân tỉnh xem xét, giải quyết theo thẩm quyền.

Điều 6. Hiệu lực thi hành

Quyết định này có hiệu lực sau 10ngày kể từ ngày ký.

Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 24/2009/QĐ-UBND ngày 15/9/2009 củaỦy bannhân dân tỉnh Tiền Giang về ban hành Quy định về diện tích tối thiểu được phéptách thửa đối với đất ở và đất nông nghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang vàQuyết định số 44/2013/QĐ-UBND ngày 20/11/2013 củaỦybannhân dân tỉnh Tiền Giang về việc bổ sung một số nội dung của Quyđịnh về diện tích tối thiểu được phép tách thửa đối với đất ở và đất nôngnghiệp trên địa bàn tỉnh Tiền Giang ban hành kèm theo Quyết định số24/2009/QĐ-UBND.

Điều 7. Tổ chức thực hiện

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở, ngànhtỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện,thị xã, thành phố Mỹ Tho; các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.


Nơi nhận:
- Như Điều 7;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Tài nguyên và Môi trường;
- Bộ Tư pháp (Cục kiểm tra VBQPPL);
- TT. Tỉnh ủy, TT. HĐND tỉnh;
- UBMTTQVN tỉnh;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch;
- VPUB: CVP, các PCVP;
- Cổng TT Điện tử tỉnh;
- Công báo tỉnh;
- Lưu VT, Lực, Lam.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Trần Kim Mai