ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH HÀ GIANG

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Hà Giang, ngày 07 tháng 10 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH QUY CHẾ PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH HÀ GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HÀ GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Biên giới quốc giangày 17 tháng 6 năm 2003;

Căn cứ Hiệp định về Quy chế quản lýbiên giới trên đất liền Việt Nam - Trung Quốc giữa Chính phủ nước Cộng hòa xãhội chủ nghĩa Việt Nam và Chính phủ nước Cộng hòa nhân dân Trung Hoa ngày 18tháng 11 năm 2009;

Căn cứ Nghị định số 34/2014/NĐ-CP ngày29 tháng 4 năm 2014 của Chính phủ về Quy chế khu vực biên gii đất liền nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam;

Căn cứ Nghị định số 112/2014/NĐ-CPngà y 21 tháng 11 năm 2014 của Chính phủ quy định vềquản lý cửa khẩu biên giới đất liền;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Ngoại vụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Quy chế phối hợp quản lýnhà nước về biên giới trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngày kể từ ngày ký và thaythế Quyết định số 1568/2005/QĐ-UBND ngày 05/8/2005 của UBND tỉnh Hà Giang vềviệc ban hành Quy chế phối hợp quản lý nhà nước về Biên giới trên địa bàn tỉnhHà Giang.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc các Sở, ban,ngành tỉnh; Giám đốc Công an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòngtỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Cục trưởng Cục Hải quan tỉnh; Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vịliên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Văn phòng Chính phủ;
- Bộ Ngoại Giao;
- Cục Kiểm tra văn bản QPPL - Bộ Tư pháp;
- Thường trực Tỉnh ủy;
- Thường trực HĐND tnh;
- Ủy ban Mặt trận Tổ quốc tỉnh;
- Đoàn Đại biểu Quốc hội tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh (NC);
- Sở Tư pháp;
- Cổng TTĐT tnh Hà Giang;
- Trung tâm Công báo - Tin học tỉnh;
- Lưu: VT, NC.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Đàm Văn Bông

QUY CHẾ

PHỐI HỢP QUẢN LÝ NHÀ NƯỚC VỀ BIÊN GIỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH HÀ GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số
: 20/ 2015/QĐ-UBNDngày 07 tháng 10năm 2015 của Ủy ban nhân dântỉnh)

Chương I

QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.Phạm vi điều chỉnh

Quy chế này quy định về nguyên tắc, phươngthức, nội dung, trách nhiệm phối hợp giữa các Sở, ngành, đơn vị liên quan và Ủyban nhân dân các huyện biên giới trong công tác quản lý nhà nước về biên giớitrên đất liền Việt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 2.Đối tượng áp dụng

Quy chế này áp dụng đối vi các Sở, ban, ngành tỉnh, Ủyban nhân dân các huyện biên giới và các cơ quan, đơn vị liên quan trên địa bàn tỉnh.

Điều 3.Nguyên tắc phối hợp

Công tác phối hợp phải tập trung thốngnhất dưới sự lãnh đạo của Tỉnh ủy, điều hành chỉ đạo của Ủy ban nhân dân tỉnh,trên cơ sở chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các ngành, đơn vị liên quan vàUBND các huyện biên giới trên địa bàn tỉnh, bảo đảm đúng theo quy định của pháp luật, phù hợp các điều ước quốc tế mà Cộnghòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam đã ký kết hoặc gia nhập, để nâng cao hiệu quảcông tác quản lý Nhà nước về biên giới.

Điều 4. Nội dung phối hợp

1. Phối hợp tham mưu cho Ủy ban nhân dântỉnh xử lý những vấn đề liên quan đến công tác quản lý nhà nước về biên giớitrên địa bàn tỉnh Hà Giang.

2. Trao đổi những thông tin về tình hìnhan ninh chính trị - trật tự an toàn xã hội, những vấn đề liên quan đến công tácquản lý, bảo vệ chủ quyền biên giới Quốc gia trên địa bàn biên giới của tỉnh.

3. Phối hợp xử lý giải quyết các vụ việcxảy ra trên biên giới và các vụ việc liên quan đến công tác quản lý nhà nước vềbiên giới thuộc địa bàn của tnh.

4. Phối hợp trong công tác tuyên truyềnchính sách, pháp luật, các văn kiện pháp lý về biên gii,vận động quần chúng nhân dân tham gia bảo vệ đường biên giới, mốc giới Quốc giathuộc địa bàn tỉnh Hà Giang quản lý.

5. Phối hp trongcông tác mở mới, nâng cấp các cặp cửa khẩu, lối mở, triển khai chính sách pháttriển kinh tế biên mậu, kinh tế cửa khẩu, quản lý xuất nhập cảnh, xuất nhậpkhẩu, phòng chống buôn lậu, gian lận thương mại.

6. Phối hợp trong triển khai xây dựngcác công trình bảo vệ đường biên giới, kè bảo vệ sông suối biên giới, mốc giới Quốcgia và phát quang đường thông tầm nhìn biên giới trên địa bàn biên gii của tỉnh.

Chương II

TRÁCH NHIỆM PHỐIHỢP

Điều 5.Trách nhiệm của SởNgoại vụ

1. Chủ trì, đôn đốc, phối hợp với cácngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện biên giới thực hiện tốt công tác quảnlý nhà nước về biên giới; xử lý, giải quyết các vấn đề liên quan đến công tácquản lý nhà nước về biên giới, chủ quyền lãnh thổ thuộc thẩm quyền của tỉnh.

2. Chủ trì, phối hợp với các đơn vị liênquan tham mưu cho UBND tỉnh ban hành văn bản chỉ đạo, tổ chức tuyên truyền,triển khai chủ trương, chính sách, pháp luật của Đảng, Nhà nước về biên giới,lãnh thổ Quốc gia và chính sách phát triển kinh tế xã hội vùng biên giới củatỉnh, các hoạt động đối ngoại của địa phương.

3. Kịp thời trao đổi thông tin vớicác ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện biên gii về chủ trương, chính sách, hoạt động của nước láng giềng có ảnh hưởngliên quan đến công tác quản lý, xây dng và bảo vệ biên giớitrên địa bàn tỉnh.

4. Phối hợp, hướng dẫn các ngành chứcnăng, chính quyền các cấp và tham mưu cho tỉnh đàm phán với Chính quyền và các cơquan chức năng của nước láng giềng để thống nhất các hoạt động đối ngoại, giảiquyết các vụ việc liên quan đến công tác quản lý, xây dựng, bảo vệ biên giới,công tác lãnh sự bảo hộ quyền và lợi ích hợp pháp của công dân mà hai bên cùngquan tâm ở các cấp.

5. Tổng hợp tình hình quản lý biên giớibáo cáo Tỉnh ủy, UBND tỉnh Hà Giang và Ủy ban biên giới Quốc gia - Bộ ngoạigiao.

Điều 6. Trách nhiệm của Bộ Chỉ huy Bộ đội Biên phòng tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với Bộ chỉ huy Quânsự tỉnh, Công an tỉnh, các ngành chức năng và chính quyền địa phương các cấptrong hoạt động quản lý, bảo vệ đường biên giới, mốc giới Quốc gia; giữ gìn anninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên giới theo quy định củapháp luật. Chủ động, tổ chức lực lượng tuần tra bảo vệ đường biên giới, mốc giới,chủ quyền lãnh thổ; đấu tranh phòng, chống tội phạm, buôn lậu, vận chuyển hànghóa trái phép qua biên giới, gian lận thương mại và cáchành vi vi phạm pháp luật khác; tăng cường công tác đối ngoại Biên phòng, xâydựng biên giới hòa bình, hữu nghị, hợp tác, phát triển.

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành chứcnăng của tỉnh và UBND các huyện biên giới thực hiện nhiệm vụ sau:

a) Tham mưu cho Tỉnh ủy, UBND tỉnh về nội dung phong trào toàn dân tham gia bảo vệ chủ quyền, an ninhbiên giới quốc gia; củng cố cơ sở chính trị, xây dựng khu vực biên giới đấtliền vững mạnh về kinh tế, chính trị, văn hóa, xã hội, quốc phòng, an ninh, đốingoại.

b) Tham mưu triển khai các nội dung liênquan đến việc mở, nâng cấp cửa khẩu quốc tế, cửa khẩu chính (cửa khẩu song phương),cửa khẩu phụ, lối mở biên giới theo quy định của pháp luật.

c) Xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ratrên tuyến biên giới, các vi phạm 03 văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liềnViệt Nam - Trung Quốc, các quy định chung của Ủy ban liên hợp biên giới trênđất liền Việt Nam - Trung Quốc, tham mưu, đề xuất với cấp trên về chủ trương,biện pháp giải quyết.

3. Kịp thời thông báo, trao đổi tình hìnhvề âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loạitội phạm liên quan có thể gây nguy hại đến chủ quyền, biên giới lãnh thổ và lợiích Quốc gia, các hoạt động vi phạm các văn kiện pháp lý về biên giới đất liềnViệt Nam - Trung Quốc thuộc địa bàn tỉnh Hà Giang.

4. Phối hợp với các ngành chức năng củatỉnh và UBND các huyện biên giới tuyên truyền, triển khai chủ trương, chính sách,pháp luật của Đảng, Nhà nước về biên giới, lãnh thổ Quốc gia và chính sách pháttriển kinh tế - xã hội khu vực biên giới của tỉnh.

Điều 7.Trách nhiệm của Bộ Chỉhuy Quân sự tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành, đơnvị liên quan trong công tác quản lý nhà nước về quốc phòng ở địa phương; tổ chứclực lượng sẵn sàng cơ động, chi viện để phối hợp xử lý, giải quyết các vụ việcxảy ra trên biên giới khi có lệnh; đảm bảo giữ vững chủ quyền lãnh thổ và lợiích Quốc gia trên phạm vi địa bàn toàn tỉnh.

2. Phối hợp với các ngành chức năng liênquan và UBND các huyện biên giới kịp thời trao đổi các tin tức thu thập được vềtình hình, âm mưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch,hoạt động tình báo gián điệp, phản động và các loại tội phạm khác có hành vixâm phạm đến lợi ích Quốc gia, an ninh chính tr, trật tự,an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh.

Điều 8.Trách nhiệm của Công antỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chứcnăng và chính quyền các cấp của tỉnh xử lý, giải quyết các vụ việc xảy ra trênđịa bàn tỉnh liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, antoàn xã hội, quản lý xuất nhập cảnh theo quy định của pháp luật.

2. Chủ động trao đổi với các ngành chứcnăng và UBND các huyện biên giới những thông tin, tình hình có liên quan về âmmưu, phương thức, thủ đoạn hoạt động của các thế lực thù địch và các loại tộiphạm, tình hình xuất nhập cảnh liên quan đến hoạt động xâmphạm an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội trên tuyến biên giới của tỉnh.

3. Phối hợp với Bộ chỉ huy Bộ đội Biênphòng tỉnh, các ngành chức năng của tỉnh và UBND các huyện biên giới tham mưuxử lý, giải quyết những vấn đề liên quan đến an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội ở khu vực biên gii và ảnh hưởng xấu chính sách phát triển kinh tế - xã hội của tỉnh.

Điều 9. Trách nhiệm của Cục Hải Quan tỉnh

1. Chủ trì, phối hợp với các ngành chứcnăng liên quan thực hiện tốt chức năng kiểm tra, kiểm soát chặt chẽ các hoạtđộng xuất, nhập khẩu hàng hóa qua lại biên giới theo quy định của pháp luật.

2. Kịp thời thông tin cho các ngành chứcnăng về tình hình liên quan hoạt động xuất, nhập khẩu hàng hóa qua lại biêngiới trái pháp luật, có ảnh hưởng đến sự ổn định an ninh chính trị, trật tự, antoàn xã hội và phát triển kinh tế - xã hội ở khu vực biên giới của tỉnh.

3. Phối hợp với các ngành chức năng tuyêntruyền và xử lý kịp thời những vụ việc liên quan công tác phòng, chống buônlậu, gian lận thương mại ngay tại biên giới, không để gây ảnh hưởng đến khu vựcbiên giới và nội địa.

Điều 10.Trách nhiệm của Banquản lý Khu kinh tế tỉnh Hà Giang

Phối hợp quy hoạch, đầu tư xây dựng cơsở hạ tầng; tham mưu ban hành cơ chế chính sách liên quan đến các khu công nghiệp,khu kinh tế, các cửa khẩu biên giới đất liền trên địa bàn tỉnh Hà Giang.

Điều 11. Trách nhiệm của Ủy ban nhân dân các huyện biêngiới

1. Chủ trì, chỉ đạo tổ chức thực hiệntốt công tác quản lý nhà nước về biên giới, lãnh thổ; tổ chức các lực lượng chứcnăng, huy động quần chúng nhân dân thực hiện phong trào toàn dân tham gia xâydựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; xây dựng khu vực biên giới đất liềnvững mạnh về chính trị, kinh tế, xã hội, quốc phòng, an ninh.

2. Chủ trì, phối hợp với các ngành chứcnăng tổ chức tuyên truyền, phổ biến, giáo dục pháp luật cho cán bộ, nhân dântrên địa bàn huyện về xây dựng, quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia, hiểu rõ vàthực hiện đúng các văn kiện pháp lý về biên giới trên đất liền Việt Nam - TrungQuốc và các văn bản thỏa thuận của Ủy ban liên hợp biên giới trên đất liền ViệtNam - Trung Quốc đã ký kết, thỏa thuận; tuyên truyền, hướng dẫn, quản lý cư dântrên địa bàn huyện qua lại biên giới theo quy định và giảiquyết các vấn đliên quan đến lao động tự do qua biêngiới.

3. Chỉ đạo các cơ quan, đơn vị, lực lượngchức năng phối hợp với Bộ đội Biên phòng và các cơ quan cóliên quan trong quản lý, bảo vệ biên giới quốc gia; đấutranh phòng, chống tội phạm và các hoạt động vi phạm chủ quyn, an ninh quốc gia và trật tự, an toàn xã hội trongkhu vực biên giới đất lin trên địa bàn huyện quản lý theoquy định của pháp luật.

4. Chủ trì, tổ chức việc đàm phán vớichính quyền, cơ quan ngoại vụ cấp huyện nước láng giềng để thống nhất xác định việctu sửa, xây dựng mới các công trình trên biên giới theoquy định; xử lý tốt những vấn đề liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ đườngbiên giới, mốc giới Quốc gia thuộc địa bàn huyện quản lý.

5. Thường xuyên phối hợp, báo cáo tìnhhình, chủ trương, chính sách và hoạt động của nước láng giềng có ảnh hưởng,liên quan đến công tác quản lý, bảo vệ biên giới trên địa bàn của huyện. Cungcấp những thông tin về an ninh chính trị, trật tự, an toàn xã hội và tâm tư,nguyện vọng của quần chúng nhân dân khu vực biên giới.

Điều 12.Trách nhiệm của cácSở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện, thành phố (ngoài các huyện biên giới) vàcơ quan, đơn vị liên quan

Các Sở, ban, ngành tỉnh, UBND các huyện,thành phố và các cơ quan, đơn vị có liên quan, căn cứ chức năng, nhiệm vụ thuộclĩnh vực do ngành, đơn vị quản lý, có trách nhiệm phối hợp chặt chẽ trong côngtác quản lý nhà nước về biên giới trên địa bàn toàn tỉnh; kịp thời tham mưu choỦy ban nhân dân tỉnh xử lý những vấn đề liên quan theo đúng quy định của phápluật.

Chương III

TỔ CHỨC THỰC HIỆN

Điều 13.Chế độ báo cáo

1. Sở Ngoại vụ chủ trì, đôn đốc, phốihợp với các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố tổng hợp, xây dựng báo cáo định kỳ, đột xuất để báo cáo Tỉnh ủy, Ủy bannhân dân tỉnh Hà Giang và Ủy ban Biên giới Quốc gia - Bộ Ngoại giao.

2. Thời gian gửi báo cáo.

a) Báo cáo định kỳ:

- Báo cáo tháng gửi trước ngày 25 hàngtháng, số liệu báo cáo tính từ ngày 25 của tháng trước đến ngày 25 của tháng kếtiếp.

- Báo cáo 6 tháng đầu năm gửi trướcngày 25/5.

- Báo cáo năm gửi trước ngày 25/11.

b) Báo cáo đột xuất:

Khi có vụ việc đột xuất xảy ra ở khu vựcbiên giới của tỉnh, các ngành, đơn vị chức năng và Ủy ban nhân dân huyện biêngiới phải báo cáo ngay với Ủy ban nhân dân tỉnh qua Sở Ngoại vụ tổng hợp, đồngthời phối hợp với các đơn vị liên quan tham mưu cho UBND tỉnh kịp thời xử lý.

3. Sơ kết, tổng kết.

Sở Ngoại vụ chủ trì, phối hợp với cácngành, đơn vị liên quan và UBND các huyện biên giới, hàng năm tổ chức hội nghị sơkết, 05 năm tổ chức hội nghị tổng kết đánh giá việc thực hiện Quy chế này.

Điều 14.Khen thưởng, kỷ luật

1. Đơn vị, cá nhân có thành tích xuấtsắc trong việc thực hiện Quy chế này, được đề nghị khen thưởng theo quy định hiệnhành.

2. Đơn vị, cá nhân có hành vi vi phạmcác quy định trong Quy chế này, tùy theo mức độ vi phạm sẽ bị xử lý theo quy địnhcủa pháp luật.

Điều 15. Điều khoản thi hành

1. Sở Ngoại vụ theo dõi, kiểm tra, đônđốc việc thực hiện Quy chế này.

2. Các Sở, ban, ngành, đơn vị liên quan và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố có trách nhiệm phốihợp, tham mưu, tổ chức thực hiện nghiêm túc Quy chế này.

3. Trong quá trình tổ chức thực hiện,nếu có vướng mắc, các ngành, đơn vị, địa phương phản ánh kịpthời về Sở Ngoại vụ để tổng hợp, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi,bổ sung cho phù hợp./.