ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH
KIÊN GIANG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Kiên Giang, ngày 17 tháng 06 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC QUY ĐỊNH DIỆN TÍCH TỐI THIỂU ĐƯỢC TÁCH THỬA ĐỐI VỚI ĐẤT Ở TRÊN ĐỊA BÀNTỈNH KIÊN GIANG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH KIÊN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bảnquy phạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 03 tháng 12 năm2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày 29tháng 11 năm 2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15 tháng 5 năm 2014 của Chính phủ quy định chi tiết thi hànhmột số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường tại Tờ trình số 336/TTr-STNMT ngày 03 tháng 6 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phạm vi điều chỉnh

Quyết định này quy định diện tíchtối thiểu được tách thửa đối với đất ở trên địa bàn tỉnh Kiên Giang.

Điều 2. Đối tượng áp dụng

1. Cơ quan nhà nước thực hiệnnhiệm vụ quản lý nhà nước về đất đai.

2. Tổ chức, hộ gia đình, cá nhâncó liên quan đến việc tách thửa đất ở.

Điều 3. Diện tích tối thiểu đượctách thửa đối với đất ở

1. Thửa đất ở tiếp giáp với đườnggiao thông có chỉ giới xây dựng lớn hơn hoặc bằng 20 m, sau khi tách thửa thì thửađất mới hình thành và thửa đất còn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khitrừ chỉ giới xây dựng tối thiểu là 45 m2;

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặclớn hơn 5 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằnghoặc lớn hơn 5 m.

2. Thửa đất ở không thuộc quy địnhtại Khoản 1 Điều này, sau khi tách thửa thì thửa đất mới hình thành và thửa đấtcòn lại phải đồng thời đảm bảo các yêu cầu sau:

a) Diện tích của thửa đất sau khitrừ chỉ giới xây dựng (nếu có) tối thiểu là 36 m2;

b) Bề rộng của thửa đất bằng hoặclớn hơn 4 m;

c) Chiều sâu của thửa đất bằnghoặc lớn hơn 4 m.

Điều 4. Điều khoản chuyển tiếp

1. Quyết định hành chính giảiquyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai của các cơ quan đã giải quyết trước đâythì thực hiện theo quy định của pháp luật về đất đai và pháp luật về tố tụnghành chính.

2. Quyết định hành chính giảiquyết khiếu nại, tranh chấp về đất đai thực hiện theo Quyết định này, kể từngày quyết định có hiệu lực.

Điều 5. Giải quyết đối với cáctrường hợp vướng mắc khác trong thực tế không được cụ thể hóa trong Quy định này

Những trường hợp vướng mắc kháctrong thực tế do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định.

Điều 6. Tổ chức thực hiện

1. Sở Tài nguyên và Môi trường cótrách nhiệm hướng dẫn cụ thể để triển khai thực hiện; phối hợp các sở, ban,ngành và địa phương liên quan theo dõi, kiểm tra việc áp dụng Quyết định này.

2. Ủy ban nhân dân các huyện, thịxã, thành phố có trách nhiệm tổ chức thực hiện Quyết định này theo đúng quyđịnh.

3. Trong quá trình thực hiện, nếucó phát sinh vướng mắc các cơ quan, tổ chức, Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã,thành phố phản ánh về Sở Tài nguyên và Môi trường để tổng hợp, báo cáo Ủy bannhân dân tỉnh xem xét, sửa đổi, bổ sung cho phù hợp.

Điều 7. Trách nhiệm thi hành

Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dântỉnh; Giám đốc các sở; Thủ trưởng các ban, ngành cấp tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân các huyện, thị xã, thành phố; các tổ chức, hộ gia đình và cá nhân có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thihành sau 10 ngày kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 36/2008/QĐ-UBND ngày05 tháng 11 năm 2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Kiên Giang về việc quy định diệntích tối thiểu đối với từng loại đất được tách thửa và việc cấp Giấy chứng nhậnquyền sử dụng đất cho thửa đất có diện tích nhỏ hơn diện tích tối thiểu trênđịa bàn tỉnh Kiên Giang./.


Nơi nhận:
- Như Điều 7 của Quyết định;
-
Chính phủ;
-
Bộ TN&MT;
-
Website Chính phủ;
-
Cục Kiểm tra VBQPPL - Bộ Tư pháp;
-
TT.Tnh ủy, TT.HĐND tnh;
-
CT và các PCT.UBND tỉnh;
-
UBMTTQVN tỉnh KG;
-
Công báo tỉnh;
-
Website Kiên Giang;
-
LĐVP, P.KTCN;
-
Lưu: VT, dtnha (1b).

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.
CHỦ TỊCH

PHÓ
CHỦ TỊCH

Nguyễn Thanh Nghị