ỦY BAN NHÂN DÂNTNH BÌNH DƯƠNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 20/2015/QĐ-UBND

Thủ Dầu Một, ngày 21 tháng 05 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC SỬA ĐỔI ĐIỀU 5 QUYT ĐỊNH SỐ 38/2014/QĐ- UBND NGÀY 22/10/2014 CỦA ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNHBÌNH DƯƠNG QUY ĐỊNH ĐIỆN TÍCH TI THIỂU ĐỐI VỚI ĐẤT Ở ĐƯỢCPHÉP TÁCH THỬA TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH BÌNH DƯƠNG.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhândân và y ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật Ban hành văn bản quyphạm pháp luật của Hội đồng nhân dân, y ban nhândân ngày 03/12/2004;

Căn cứ Luật Đất đai ngày29/11/2013;

Căn cứ Nghị định số 43/2014/NĐ-CP ngày 15/5/2014 của Chính phủ Quyđịnh chi tiết thihành một số điều của Luật Đất đai;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Tàinguyên và Môi trường tại Tờ trình số: 277/TTr-STNMT ngày 25/4/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Sửađổi Điều 5 Quyết định số 38/2014/QĐ- UBND ngày 22/10/2014của y ban nhân dân tỉnh Bình Dươngcụ thể như sau:

1. “Điều 5. Xử lý các trường hợp cábiệt

1. Một số trường hợp cá biệt có nhucầu tách thửa nhưng không bảo đảm diện tích tối thiểu theoquy định này, thì giao cho Hội đồng tư vấn xem xét giải quyết cụ thể. Tuynhiên, diện tích thửa đất mới hình thành và còn lại sau khi tách thửa phải bảođảm diện tích ti thiu là 36m2và có kích thước bề rộng và chiều sâu tối thiểu là 3m;

2. Sở Tài nguyên và Môi trường quyếtđịnh thành lập Hội đồng tư vấn và xây dựng quy chế hoạt động theo đúng quy địnhpháp luật hiện hành;

3. Giao Văn phòng Đăng ký đất đaichịu trách nhiệm nghiên cứu hồ sơ của các trường hợp cá biệt có nhu cầu táchthửa đối với đất ở trên toàn địa bàn tỉnh để trình thông qua Hội đồng tư vấntại các kỳ họp.”

2. Cácđiều khoản khác của Quyết định số 38/2014/QĐ- UBND ngày22/10/2014 của y ban nhân dân tỉnh vẫn giữ nguyên giá trịpháp lý.

Điều 2. Quyếtđịnh này có hiệu lực sau 10 ngày, kể từ ngày ký.

Điều 3.Chánh Văn phòng y ban nhân dân tỉnh; Thủ trưởng các sở,ban ngành; Chủ tịch y ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố; Chủ tịch y ban nhân dân các xã, phường, thị trấn,các tổ chức, hộ gia đình, cá nhân có liên quan chịu tráchnhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Ủ
y ban thường vụ Quốc hội;
-
Văn phòng Chính phủ;
-
Các bộ; TNMT, TC, Xây dựng, Tư pháp;
-
Cục Kim tra Văn bản (Bộ Tư pháp);
-
Thường trực: Tỉnh ủy, HĐND;
-
Đoàn Đại biểu Quốc hội tnh;
-
UB.MTTQ tỉnh, Các Đoàn thể;
- CT, các PCTUBND tỉnh;
-
TTCB tỉnh; Website tỉnh BD;
-
LĐVP, Lâm, HCTC, TH;
-
Lưu: VT.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Trần Văn Nam