HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ******

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 20-CP

Hà Nội, ngày 16 tháng 01 năm 1979

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP THỊ TRẤN TÂN BÌNH THUỘC HUYỆN YÊN SƠN, TỈNH HÀ TUYÊN

HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ vào điều 74 của Hiến pháp năm 1959 quy định các quyền hạn của Hội đồng Chính phủ;
Theo đề nghị của Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. - Nay phê chuẩn việc thành lập một thị trấn mới lấy tên là thị trấn Tân Bình thuộc huyện Yên Sơn, tỉnh Hà Tuyên.

Địa giới của thị trấn Tân Bình ở phía bắc giáp xã Đội Cấn, huyện Yên Sơn, phía nam giáp xã Đội Bình, huyện Yên Sơn, phía đông giáp Sông Lô, phía tây giáp đường quốc lộ số 2.

Điều 2. - Ủy ban nhân dân tỉnh Hà Tuyên chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

T.M. VÀ THỪA ỦY NHIỆM CỦA HỘI ĐỒNG CHÍNH PHỦ
BỘ TRƯỞNG PHỦ THỦ TƯỚNG
Vũ Tuân