ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------

Số: 20/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 26 tháng 1 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY ĐỊNH TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC SẢN XUẤT VÀ QUẢN LÝ NGÀNH SÀNH SỨ VÀ NGÀNH THỦY TINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

- Căn cứ Luậttổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân đã được Quốc Hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1983;
- Căn cứ Quyết định số 111/HĐBT ngày 25-8-1984 của Hội đồng Bộ trưởng quy địnhnhững mặt hàng Nhà nước độc quyền kinh doanh;
- Theo đề nghị của các đồng chí Trưởng Ban Cải tạo công thương nghiệp tư doanh,Giám đốc Sở Công nghiệp, Giám đốc Sở Thương nghiệp, Trưởng Ban Quản lý thịtrường thành phố, Trưởng ban Tổ chức chánh quyền ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1 – Ban hành kèm theo quyết định này bản quy định tạm thời vềtổ chức sản xuất và quản lý ngành sành sứ và thủy tinh tại thành phố Hồ ChíMinh.

Điều 2 – Các Sở, Ban, Ngành và Ủy ban Nhân dân các quận, huyện,phường, xã căn cứ chức năng nhiệm vụ đã được quy định để hướng dẫn và tổ chứcthực hiện quyết định này.

Điều 3 – Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Những quyết địnhtrước đây trái với những điều trong bản quy định kèm theo quyết định này đềubãi bỏ.

Điều 4 – Các đồng chí Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố,Giám đốc các Sở, Ban, Ngành thuộc thành phố, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các Quận,Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

 

 

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH/THƯỜNG TRỰC
Nguyễn Võ Danh

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH SÀNH SỨ THỦY TINH THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
(được ban hành theo QĐ số 20/QĐ-UB ngày26-01-1985 của UBND. TP. Hồ Chí Minh)

Để thực hiện tốt chủ trương sắpxếp lại sản xuất, tiến hành cải tạo XHCN và cải tiến cơ chế tổ chức quản lýtheo ngành kinh tế - kỹ thuật (gọi tắt là ngành) trên nguyên tắc kết hợp quảnlý theo địa bàn, lãnh thổ, Ủy ban Nhân dân thành phố ban hành quy định tạm thờivề quản lý ngành sành sứ thủy tinh.

I- QUY ĐỊNH CHUNG

Điều 1.- Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủy tinh thuộc Sở Công nghiệplà cơ quan quản lý ngành sản xuất sành sứ thủy tinh thành phố theo nguyên tắcquản lý ngành kết hợp quản lý theo địa bàn Quận, Huyện. Ngành có trách nhiệmthực hiện kế hoạch sắp xếp tổ chức lại các cơ sở sản xuất xuyên suốt từ các xínghiệp quốc doanh, công tư hợp doanh, các cơ sở sản xuất tiểu thủ công nghiệp(bao gồm sản xuất và gia công các mặt hàng sành sứ thủy tinh)

Điều 2.- Sau khi sắp xếp lại sản xuất, thuộc ngành này ở thành phốgồm các thành phần kinh tế sau đây:

- Xí nghiệp quốc doanh và CTHDthuộc LHXN Sành sứ thủy tinh.

- Xí nghiệp quốc doanh và CTHDthuộc Quận.

- Hợp tác xã tiểu thủ côngnghiệp thuộc Quận.

Ngoài ra còn một số cơ sở có taynghề truyền thống và kỹ thuật cao hoặc sản xuất có tính chất gia đình được sắpxếp thành vệ tinh cho xí nghiệp Quốc doanh, CTHD, Hợp tác xã. Tất cả các xínghiệp Quốc doanh, Công tư hợp doanh, Hợp tác xã và các cơ sở làm vệ tinh thuộcQuận, đều chịu sự quản lý của Ngành thành phố.

Điều 3.- Quản lý theo ngành bao gồm những nội dung như sau:

- Xây dựng quy hoạch dài hạn, kếhoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩm, kế hoạch cân đối và cung ứng vật tư toànngành.

- Giao kế hoạch sản xuất và quảnlý gia công trong toàn ngành.

- Quản lý về định mức vật tư kỹthuật, về chất lượng sản phẩm, về giá cả, về trang thiết bị kỹ thuật và đội ngũcán bộ quản lý và công nhân kỹ thuật.

Điều 4.- Ngành sành sứ thủy tinh thành phố được thành lập một nhómsản phẩm cho toàn ngành xuyên suốt các thành phần kinh tế và hoạt động theo quyđịnh hiện hành.

Điều 5.- Ngành sành sứ thủy tinh thành phố được thiết lập và mởrộng các hình thức quan hệ hợp tác sản xuất, đẩy mạnh ứng dụng khoa học kỹthuật, thực hiện quá trình tích tụ sản xuất và phát triển ngành theo hướng đilên sản xuất lớn xã hội chủ nghĩa, nhằm nâng cao chất lượng sản phẩm, mặt hàngphong phú, đáp ứng thị hiếu và nhu cầu tiêu thụ trong và ngoài nước.

II- TỔ CHỨC VÀ QUẢN LÝ NGÀNH SÀNH SỨ THỦY TINH TP

Điều 6.- Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủy tinh thành phố trực thuộcSở Công nghiệp được tổ chức lại từ xí nghiệp Liên hiệp sành sứ thủy tinh, gồmcác đơn vị sau đây :

1- Xí nghiệp quốc doanh thủytinh I.

2- Xí nghiệp quốc doanh thủytinh II (từ xí nghiệp CTHD Thành Công II chuyển lên quốc doanh).

3- Xí nghiệp CTHD Cơ Khí khuônmẫu.

4- Xí nghiệp quốc doanh sứ gốmHòa Bình (đơn vị chủ đạo của ngành sứ gốm thành phố).

Các đơn vị nói trên hạch toánđộc lập, có tư cách pháp nhân và hoạt động theo quy định hiện hành của Nhà nướctrong Liên hiệp xí nghiệp quốc doanh.

Ngoài ra, Liên hiệp xí nghiệp cóthể tổ chức các đơn vị hậu cần phục vụ sản xuất như: xí nghiệp vật tư ngành,Phòng thí nghiệm và nghiên cứu khoa học – kỹ thuật phục vụ sản xuất, lớp đàotạo công nhân kỹ thuật cho toàn ngành.

Điều 7.- Các cơ sở sản xuất thủy tinh của Quận, được tổ chức sắpxếp lại như sau :

a)- Xí nghiệp quốc doanh TiềnPhong Quận 11 trực thuộc Ủy ban Nhân dân Quận 11, chịu sự chỉ đạo và quản lýcủa Liên hiệp xí nghiệp sành sứ thủy tinh thành phố về các mặt : quy hoạch kếhoạch, chất lượng sản phẩm, giá cả, đảm bảo thống nhất hoạt động với các xínghiệp quốc doanh của thành phố.

b)- Các cơ sở sản xuất tiểu thủcông nghiệp được sắp xếp lại thành các hợp tác xã tiểu thủ công nghiệp và hoạtđộng theo quy hoạch hiện hành của Nhà nước.

Một số cơ sở có tay nghề và kỹthuật cao, có mặt hàng truyền thống và một số cơ sở sản xuất có tính chất giađình được sắp xếp thành vệ tinh cho xí nghiệp quốc doanh hoặc Hợp tác xã.

Điều 8.- Hướng phát triển và chuyên môn hóa của ngành sành sứ thủytinh thành phố:

- Các Xí nghiệp quốc doanh vàcông tư hợp doanh được đầu tư cơ sở vật chất và nghiên cứu ứng dụng tiến bộ kỹthuật đi vào sản xuất lớn các mặt hàng có chất lượng và giá trị cao theo hướngchuyên môn hóa.

- Các Hợp tác xã và cơ sở tiểuthủ công nghiệp phát triển theo hướng đa dạng hóa và nâng cao chất lượng sảnphẩm; đồng thời khuyến khích các cơ sở có điều kiện phát triển sản xuất lớn vàchuyên môn hóa sản phẩm. Các phương án nghiên cứu mở rộng quy mô sản xuất củacơ sở thủy tinh đều thông qua ngành để thống nhất quy hoạch cân đối chung.

Điều 9.- Việc xây dựng, giao kế hoạch sản xuất và tiêu thụ sản phẩmcho các cơ sở trong ngành theo nguyên tắc:

a) Liên hiệp Xí nghiệp sành sứthủy tinh thành phố có trách nhiệm nghiên cứu, xây dựng và tổng hợp kế hoạchhàng năm cho toàn ngành sau khi đã thống nhất với Quận, Huyện; đồng thời xâydựng cân đối kế hoạch vật tư cho toàn ngành, đưa lên Sở Công nghiệp.

Sau khi có kế hoạch chung, SởCông nghiệp phân bố và giao lại kế hoạch cho Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủytinh, trong đó có phần kế hoạch cho các Quận, Huyện.

b) Về tiêu thụ sản phẩm :

1- Đối với sản phẩm sản xuấttheo kế hoạch được giao cũng như sản xuất theo hợp đồng gia công đơn vị sảnxuất giao nộp đầy đủ cho khách hàng được chỉ định và theo hợp đồng kinh tế.

2- Đối với sản phẩm sản xuấttheo kế hoạch tự cân đối, đơn vị sản xuất được chủ động tiêu thụ dưới các hìnhthức:

- Ưu tiên ký‎ hợp đồng tiêu thụvới các Công ty thương nghiệp quốc doanh.

- Được tiêu thụ hoạc ủy tháctiêu thụ qua thương nghiệp Hợp tác xã Quận, Huyện, Phường, Xã.

- Được giữ một phần sản phẩm để đốilưu vật tư (được ghi trong kế hoạch sản xuất).

Điều 10.- Tất cả các yêu cầu gia công sản xuất mặt hàng sành sứthủy tinh các các Tỉnh và Thành phố đều đăng ký‎ với Liên hiệp Xí nghiệp sànhsứ thủy tinh để được cấp giấy giới thiệu đến các xí nghiệp và cơ sở tiểu thủcông ký kết hợp đồng gia công.

- Các xí nghiệp quốc doanh vàcác Quận, Huyện có thể tìm nguồn gia công qua liên kết kinh tế với các Tỉnh bạnđồng thời thông báo cho Liên hiệp Xí nghiệp thủy tinh thành phố

- Các hợp đồng kinh tế phải tuântheo các quy định quản lý của ngành về định mức vật tư kỹ thuật chất lượng sảnphẩm và giá cả gia công.

Điều 11.- Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủy tinh thành phố có tráchnhiệm nghiên cứu, xây dựng các định mức vật tư kỹ thuật (nguyên liệu, nhiênliệu, điện năng…), các tiêu chuẩn chất lượng sản phẩm chủ yếu, các quy trìnhcông nghệ và an toàn sản xuất để áp dụng chung cho toàn ngành; phối hợp với cáccơ quan chức năng của thành phố và Quận, Huyện tổ chức kiểm tra định kỳ và độtxuất các quy định quản lý của ngành để kịp thời uốn nắn các sai sót và tiêucực, nhằm đảm bảo cho ngành phát triển ổn định và tiến bộ.

Điều 12.– Việc quản lý hành chánh kinh tế đối với các cơ sở tiểuthủ công nghiệp ở địa bàn Quận, Huyện và Phường, Xã, thực hiện theo các nộidung sau đây:

- Quản lý hoạt động sản xuấtkinh doanh qua đăng ký kinh doanh.

- Quản lý kế hoạch sản xuất vàhợp đồng gia công.

- Nhà nước thống nhất quản lýnhiên liệu và hóa chất của ngành thủy tinh, tư nhân không được kinh doanh buônbán hóa chất, phụ gia dùng cho sản xuất thủy tinh.

- Quản lý việc áp dụng các chếđộ chánh sách của Nhà nước và công tác cải tạo xã hội chủ nghĩa. Phát hiện,ngăn chặn và kiến nghị xử lý (hoặc xử lý nếu thuộc phạm vi quyền hạn) các hànhvi phạm pháp theo pháp luật hiện hành.

Điều 13.- Sở Công nghiệp, Liên hiệp Xã tiểu thủ công nghiệp thànhphố, Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủy tinh có trách nhiệm phối hợp với Ủy banNhân dân Quận, Huyện tiếp tục nghiên cứu đề xuất với Ủy ban Nhân dân thành phốvà các ngành liên quan các chế độ khuyến khích sản xuất thủy tinh và tổ chứcthực hiện các chính sách đó.

III- ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 14.– Sở Công nghiệp, Liên hiệp xã tiểu thủ công nghiệp thànhphố, Ủy ban Nhân dân các Quận, Huyện và Liên hiệp Xí nghiệp sành sứ thủy tinhcó trách nhiệm tổ chức và triển khai việc thực hiện bản quy định tạm thời này.

Điều 15.– Bản quy định này có hiệu lực từ ngày ký. Những quy địnhtrước đây trái với những điều trong bản quy định này đều bãi bỏ.

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ