Y BAN NHÂN DÂN
TỈNH L
ÂM ĐỒNG

--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 20/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 06 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT QUY HOẠCH CHẾ BIẾN LÂM SẢN TỈNH LÂM ĐỒNG ĐẾN NĂM 2020

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và y ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006 của Chính phủ về lập, phê duyệt và quản lý quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội và Nghị định số 04/2008/NĐ-CP ngày 11 tháng 01 năm 2008 của Chính phủ về sửa đổi, bổ sung một số Điều của Nghị định số 92/2006/NĐ-CP ngày 07 tháng 9 năm 2006;

Căn cứ Quyết định số 1462/QĐ-TTg ngày 23 tháng 8 năm 2012 của Thủ tướng Chính phủ Phê duyệt quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 2728/QĐ-BNN-CB ngày 31 tháng 10 năm 2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn phê duyệt quy hoạch công nghiệp chế biến gỗ Việt Nam đến năm 2020 và định hướng đến năm 2030;

Căn cứ Quyết định số 1137/QĐ-UBND ngày 24 tháng 5 năm 2012 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt đề cương và kinh phí lập quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Căn cứ Thông tư số 05/2013/TT-BKHĐT ngày 31 tháng 10 năm 2013 của Bộ Kế hoạch và Đầu tư hướng dẫn tổ chức lập, thẩm định, phê duyệt, điều chỉnh và công bố quy hoạch tổng thể phát triển kinh tế - xã hội; quy hoạch ngành, lĩnh vực và sản phẩm chủ yếu;

Căn cứ Quyết định số 2897/QĐ-UBND ngày 31 tháng 12 năm 2014 của UBND tỉnh Lâm Đồng phê duyệt quy hoạch phát triển nông nghiệp, nông thôn tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Quy hoạch chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng đến năm 2020, với những nội dung chủ yếu như sau:

I. Quan điểm và định hướng phát triển

1. Quan điểm phát triển:

Quy hoạch phát triển ngành chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng được nghiên cứu trong mối quan hệ gắn kết với vùng Tây Nguyên, các địa phương lân cận; phù hợp với quy hoạch, kế hoạch phát triển lâm nghiệp, nông nghiệp, nông thôn, quy hoạch tổng th phát trin kinh tế xã hội tỉnh Lâm Đồng và các quy hoạch ngành, lĩnh vực khác của tỉnh đến năm 2020.

2. Định hướng phát triển:

a) Nâng cao năng suất, chất lượng, giá trị và hiệu quả sản xuất; kết hợp phát triển công nghiệp chế biến lâm sản với công nghiệp hóa, hiện đại hóa nông nghiệp nông thôn; tăng nguồn thu ngân sách, giải quyết việc làm, bảo vệ và cải thiện môi trường tự nhiên, môi trường sinh thái, giảm tỷ lệ sản phẩm sơ chế gắn với đẩy nhanh đổi mới công nghệ, trang thiết bị tinh chế gỗ, nhằm tăng tỷ lệ chế biến tinh, nâng cao giá trị hàng hóa và sức cạnh tranh của sản phẩm.

b) Tổ chức, sắp xếp lại sản xuất, chế biến gỗ và lâm sản khác; đa dạng hóa sản phẩm gỗ ván ép, viên nén nhiên liệu hoặc gỗ dăm, mây, tre đan, đồ mỹ nghệ.

c) Xây dựng thương hiệu các sản phẩm; tăng các sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ và giá trị gia tăng cao, có sức cạnh tranh trên thị trường trong nước, hướng tới xuất khẩu.

II. Mục tiêu

1. Phát triển công nghiệp chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng có công nghệ tiên tiến, hiện đại; khai thác có hiệu quả tiềm năng và lợi thế vùng nguyên liệu của địa phương, phù hợp với nhu cầu phát triển, yêu cầu của thị trường trong và ngoài nước, góp phần phát triển kinh tế - xã hội chung của tỉnh.

2. Đảm bảo môi trường sinh thái cho sự phát triển bền vững; khai thác tỉa thưa rừng trồng theo quy trình; khai thác trắng rừng trồng sản xuất có tuổi thành thục công nghệ từ 20 năm trở lên và rừng tự nhiên (được phép khai thác để giải phóng mặt bằng thực hiện các dự án làm đường giao thông, thủy điện, thủy lợi, giải quyết đất sản xuất cho đồng bào dân tộc thiểu số thiếu đất sản xuất, xây dựng công trình công cộng) để phục vụ chế biến, tinh chế gỗ.

3. Toàn bộ khối lượng gỗ tròn được phép khai thác phải đưa vào chế biến; đến năm 2020 chế biến tinh đạt khoảng 85%.

4. Cơ cấu sản phẩm giai đoạn 2016 - 2020:

- Gỗ xẻ 15%; ván ghép, ván ép từ 45 - 46%; hàng mộc 39 - 40%.

- Sản phẩm chế biến tinh tăng bình quân khoảng 15 - 18%/năm.

- Ngành mây, tre đan: tăng bình quân khoảng 17%/năm, giá trị sản xuất đạt khoảng 232 tỷ đồng vào năm 2020, thu hút từ 1.800 - 2.000 lao động.

- Sản xuất gỗ dăm, viên nén nhiên liệu theo nhu cầu của thị trường.

5. n định các cơ sở chế biến hàng mộc với tổng khối lượng sản xuất hàng năm khoảng 4.500 - 5.000 m3 sản phẩm/năm; tăng trưởng bình quân từ 16 - 18%/năm, giá trị sản xuất đạt 719 - 720 tỷ đồng vào năm 2020, tập trung vào hàng gỗ dân dụng và gỗ mỹ nghệ.

III. Nội dung quy hoạch

1. Quy hoạch sản phẩm:

a) Sản phẩm gỗ: Giảm tỷ lệ sản phẩm gỗ xẻ thô xuống còn khoảng 15% và nâng dần tỷ lệ sản phẩm chế biến tinh lên 85% với tổng sản lượng gỗ chế biến. Từng bước phát triển sản phẩm có hàm lượng khoa học công nghệ, giá trị gia tăng cao bằng việc áp dụng công nghệ tẩm, sấy, trang trí bề mặt... để sản xuất các sản phẩm hoàn chỉnh với các nhóm sản phẩm chính, như:

- Nhóm 1: Nhóm sản phẩm đồ mộc ngoài trời (các loại bàn ghế vườn, ghế băng, dù che nắng, ghế xích đu,...) được chế biến từ gỗ hoặc gỗ kết hợp với các vật liệu khác (sắt, nhôm, nhựa,...);

- Nhóm 2: Nhóm sản phẩm đồ mộc trong nhà (các loại bàn ghế, giường, tủ, giá kệ sách, đồ chơi,..) được chế biến từ gỗ hay gỗ kết hợp với các vật liệu khác (da, vải,...);

- Nhóm 3: Nhóm đồ mỹ nghệ chế biến chủ yếu từ gỗ nhóm I, II nhập khẩu (bàn, ghế, tủ, giường,...) và áp dụng các công nghệ chạm, khắc, khảm,...;

- Nhóm 4: Sản phẩm ván ép từ gỗ rừng trồng.

b) Sản phẩm lâm sản khác:

- Sản phẩm viên nén nhiên liệu hoặc gỗ dăm,... được tận dụng từ sản phm cành, nhánh, bìa, bắp, mùn cưa,...trong quá trình khai thác và chế biến, tinh chế gỗ.

- Sản phẩm mây, tre tập trung ở các huyện phía Nam của tỉnh với giá trị sản xuất tăng bình quân từ 17%/năm trở lên, giá trị sản xuất đạt khoảng 232 tỷ đồng vào năm 2020, thu hút từ 1.800 - 2.000 lao động.

c) Giá trị sản xuất:

- Giá trị sản xuất đạt 1.260 - 1.280 tỷ đồng/năm.

- Tổng giá trị xuất khẩu chiếm 40 - 45% giá trị sản xuất.

- Đến năm 2020, phấn đấu đạt tỷ lệ giá trị gia tăng/giá trị sản xuất (VAT/GO) khoảng 50 - 55% (năm 2015: 45%).

2. Rà soát, di dời các xưởng chế biến lâm sản hiện có:

a) Các cơ sở chế biến không phải di dời: gồm 44 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục I đính kèm).

b) Các cơ sở chế biến gỗ phải di chuyển vào các khu/cụm công nghiệp hoàn thành trước năm 2020: gồm 10 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục II đính kèm).

c) Các cơ sở chế biến gỗ chấm dứt hoạt động chậm nhất là đến năm 2020: gồm 47 cơ sở (chi tiết theo Phụ lục III đính kèm).

d) Các cơ sở chế biến hiện có nằm ngoài các khu, cụm công nghiệp:

- Ở vị trí cách ranh giới (bìa rừng) rừng tự nhiên từ 2,0 km trở lên (ngoại trừ các công ty TNHH MTV lâm nghiệp và các khu/cụm công nghiệp) thì trước mắt vẫn được tiếp tục hoạt động hoặc phải di dời theo lộ trình (quy định tại tiết b, điểm 2, mục III Quyết định này).

- Có vị trí cách ranh giới (bìa rừng) rừng tự nhiên dưới 2,0 km; các cơ sở chế biến lâm sản trong khu vực dân cư, gây ô nhiễm môi trường (tiếng ồn, không khí, nước thải, hóa chất,...), không đảm bảo yêu cầu về phòng cháy chữa cháy, không có đầy đủ các thủ tục về xây dựng và không có nguồn nguyên liệu ổn định,...thì phải di dời theo lộ trình từ 3 - 5 năm; chậm nhất đến năm 2020 các cơ sở chế biến lâm sản này phải di dời vào các khu/cụm công nghiệp hoặc phải chấm dứt hoạt động nếu không chấp hành việc di dời (quy định tại tiết b, tiết c, điểm 2, mục III Quyết định này).

3. Quy hoạch cơ sở chế biến:

- Khu Công nghiệp Phú Hội, huyện Đức Trọng: Đầu tư từ 02 - 03 nhà máy chế biến, tinh chế gỗ (chủ yếu là gỗ thông) khoảng 50.000 m3 gỗ tròn/năm trở lên đsản xuất các sản phm hàng mộc nội thất, ngoại thất; ván ghép thanh, ván ép phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Khu Công nghiệp Lộc Sơn, thành phBảo Lộc: Đầu tư từ 01 - 02 nhà máy chế biến, tinh chế gỗ (gỗ thông và các loại gỗ khác) khoảng 40.000 m3 gỗ/năm trở lên đsản xuất các sản phẩm hàng mộc, ván ghép thanh, ván ép phục vụ tiêu thụ trong nước và xuất khẩu.

- Di chuyển các nhà xưởng không nằm trong quy hoạch vào các cụm công nghiệp hoặc đầu tư mới tại các cụm công nghiệp của các huyện như: Đạ Huoai, Đam Rông, Di Linh, Bảo Lâm,... với công suất phù hợp để sản xuất các sản phẩm ván ghép thanh, hàng mộc nội thất, ngoại thất, ván ép phục vụ tiêu thụ tại địa phương, trong nước và xuất khẩu.

- Đối với các nhà máy, cơ sở chế biến gỗ đầu tư mới thì phải đầu tư vào các khu, cụm công nghiệp theo quy hoạch; trường hợp đặc biệt đầu tư ngoài các khu, cụm công nghiệp thì phải có ý kiến thống nhất của UBND tỉnh.

- Phát triển các cơ sở sản xuất chế biến viên nén nhiên liệu hoặc gỗ dăm: Quy hoạch đến năm 2020 đầu tư 01 cơ sở sản xuất chế biến viên nén nhiên liệu hoặc gỗ dăm tại Khu công nghiệp Phú Hội, với công suất 20.000 tấn/năm.

- Phát triển các cơ sở mộc gia dụng: Ổn định, có điều chỉnh phù hợp các cơ sở mộc gia dụng hiện có. Đây là nhu cầu của xã hội nên cần phải đáp ứng, nguồn g(ván xẻ, ván ghép) từ các cơ sở chế biến gỗ, nhu cầu bình quân 08 - 10 m3 gỗ/năm; tổng khối lượng sản xuất hàng năm khoảng 4.500 - 5.000 m3 sản phẩm hàng mộc; ngoài ra, cần nhập khẩu khoảng 1.000 m3 gỗ nhóm I/năm để sản xuất hàng mộc cao cấp.

4. Quy hoạch nguyên liệu và vùng nguyên liệu giai đoạn 2016 - 2020:

a) Khối lượng gỗ tròn khai thác trong tỉnh đưa vào chế biến bình quân khoảng 205.000 m3/năm; trong đó:

- Khai thác trắng rừng trồng thông 3 lá: 49.072 m3/năm;

- Khai thác tỉa thưa rừng thông 3 lá: 31.871 m3/năm;

- Khai thác gỗ rừng trồng trên đất nông nghiệp của nhân dân và các doanh nghiệp: 124.000 m3/năm.

b) Khối lượng gỗ nhập khẩu và mua từ ngoài tỉnh: 1.000 m3/năm trở lên.

c) Quy hoạch các khu, vùng diện tích để tập trung trồng rừng, phát triển nguồn nguyên liệu cung cấp ổn định cho hoạt động sản xuất, chế biến lâm sản n định theo kế hoạch gắn với quy hoạch lại 3 loại rừng của tỉnh, rà soát diện tích rừng phòng hộ ít xung yếu chuyển sang phát triển rừng sản xuất.

IV. Vốn đầu tư

1. Tổng vốn đầu tư đến năm 2020: 3.842 tỷ đồng

- Giai đoạn 2014 - 2015: 905 tỷ đồng;

- Giai đoạn 2016 - 2020: 2.937 tỷ đồng.

2. Nguồn vốn:

- Vốn ngân sách: 192 tỷ đồng (chiếm 5%);

- Vốn vay tín dụng: 1.232 tỷ đồng (chiếm 33%);

- Vốn tự có của các doanh nghiệp, cơ sở chế biến, tinh chế gỗ: 2.421 tỷ đồng (chiếm 62%).

V. Các giải pháp thực hiện quy hoạch

1. Về cơ chế chính sách:

a) Khuyến khích và hỗ trợ di dời các cơ sở nằm cách bìa rừng dưới 2,0 km theo 2 tiêu chí là tỷ lệ chế biến tinh và công nghệ; theo đó, những cơ sở có tỷ lệ chế biến tinh thấp và công nghệ lạc hậu sẽ di dời trước, và di dời dứt điểm vào năm 2020. Các cơ sở di dời vào khu/cụm công nghiệp sẽ được giảm tiền thuê đất và miễn thuế doanh nghiệp từ 3 - 5 năm; được hỗ trợ xúc tiến thương mại và giới thiệu sản phẩm.

b) Tạo điều kiện và hỗ trợ các chủ cơ sở di dời tiếp cận được nguồn vốn ưu đãi trong nước; hỗ trợ chi phí xây dựng cơ sở mới.

c) Xây dựng, bổ sung hệ thống chính sách khuyến khích phát triển công nghiệp chế biến lâm sản phù hợp với điều kiện thực tế; chú trọng đến chính sách giảm thuế nhập khẩu nguyên liệu, máy móc thiết bị hiện đại và các vật tư kỹ thuật có liên quan đến chế biến lâm sản để các cơ sở có cơ hội đổi mới công nghệ chế biến.

2. Về huy động vốn đầu tư:

a) Xây dựng danh mục các dự án, các thông tin chi tiết về từng dự án và các cơ chế, chính sách ưu đãi của tỉnh để thu hút đầu tư các doanh nghiệp trong tỉnh, trong nước, nước ngoài và nhân dân.

b) Mở rộng hình thức liên doanh, liên kết giữa doanh nghiệp ngoài Nhà nước (ưu tiên doanh nghiệp trong tỉnh) với doanh nghiệp Nhà nước và người dân để hình thành chuỗi liên kết từ khâu sản xuất nguyên liệu đến khâu tiêu dùng cuối cùng đxây dựng ngành chế biến lâm sản của tỉnh phát triển.

3. Đẩy mạnh ứng dụng khoa học công nghệ mới, phương tiện, máy móc, thiết bị hiện đại, tiên tiến vào sản xuất:

- Huy động nguồn lực đầu tư cho nghiên cứu, chuyển giao khoa học công nghệ mới, máy móc thiết bị hiện đại, ít ô nhiễm môi trường vào sản xuất; tăng cường hợp tác với các Viện nghiên cứu để tiếp cận và chuyển giao các công nghệ mới.

- Đẩy mạnh áp dụng công nghệ, dây chuyền sản xuất tiên tiến của các nước phát triển với công suất thiết bị đủ lớn; cụ thể:

+ Đối với công nghệ sy, xẻ gỗ:ng dụng một số hệ thống tiên tiến như sấy bằng bơm nhiệt, bằng năng lượng mặt trời, sấy chân không.

+ Đi với công nghệ ván ghép:ng dụng các hệ thống tự động hóa hoàn toàn từ đầu vào (gỗ đã sấy) đến đầu ra (ván ghép thành phẩm); ứng dụng các công nghệ phun sơn chống cháy, xử lý chống biến dạng khi gặp nước, công nghệ sản xuất keo dán và chất phủ mặt đáp ứng yêu cầu môi trường.

+ Công nghệ trong sản xuất đồ gỗ: Sử dụng các thiết bị ghép nối dài, nối rộng nguyên liệu gỗ nhằm tiết kiệm gỗ; máy định hình hiện đại giúp tạo sản phẩm đồng đều, chất lượng cao; sử dụng máy bào 4 mặt; sử dụng công nghệ sơn tĩnh điện kết hợp băng chuyền sấy sơn, đảm bảo chất lượng đồng đều; xây dựng hệ thống hút bụi, mùn cưa để đảm bảo môi trường và phòng chống cháy nổ.

+ Dây chuyền sản xuất ván ép: Gồm những thiết bị chính như: máy bóc (lạng) gỗ; hệ thống sấy gỗ, ép gỗ, dán gỗ, xử lý quy cách, đóng gói sản phẩm.

+ Dây chuyền sản xuất viên nén nhiên liệu: Gồm những thiết bị chính như máy băm gỗ, máy nghiền dăm gỗ thành mùn cưa, máy sấy mùn cưa, máy ép, máy làm mát, máy sàng viên nén, máy sàng mùn cưa, vít tải, băng tải và các thiết bị phụ khác. Đầu tư máy móc băm gỗ và ép thủy lực để tiêu thụ trong nước, xuất khẩu.

- Phát triển và ứng dụng công nghệ thông tin vào các lĩnh vực sản xuất, kinh doanh... nhằm cung cấp kịp thời theo phát triển của thị trường, giá cả cho các cơ sở chế biến lâm sản.

4. Bảo đảm nguồn nguyên liệu cho chế biến lâm sản ổn định, bền vững:

- Quy hoạch các vùng rừng sản xuất nguyên liệu gỗ, mây, tre để khai thác tối đa tiềm năng về các giá trị lâm nghiệp của tỉnh. Tổ chức trồng rừng, kinh doanh rừng đảm bảo bền vững, thiết lập hệ thống kiểm soát, quản lý để được cấp chứng chỉ quản lý rừng tự nhiên bền vững toàn phần (FSC), chứng chỉ chuỗi hành trình sản phẩm (COC) nhằm gia tăng giá trị xuất khẩu sản phẩm lâm sản.

- Khuyến khích người sản xuất nguyên liệu góp vốn (hoặc góp cổ phần) vào nhà máy. Đồng thời các doanh nghiệp có nhà máy chế biến trong các khu/cụm công nghiệp phải có đề án xây dựng phát trin vùng nguyên liệu với quy mô, tính chất phù hợp với công suất của nhà máy chế biến đảm bảo ổn định lâu dài, có tính cạnh tranh cao trên thị trường trong nước và xuất khẩu.

5. Đào tạo nguồn nhân lực:

- Tăng cường hợp tác, liên kết giữa các cơ sở đào tạo với các doanh nghiệp, gắn đào tạo với sử dụng lao động tại chỗ để nâng cao tay nghề cho công nhân và cán bộ kỹ thuật đáp ứng nhu cầu của các doanh nghiệp; chú trọng đào tạo cán bộ nghiên cứu và lao động kỹ thuật trình độ chuyên môn cao.

- Đối với hàng mộc: Tăng cường đào tạo đội ngũ thiết kế theo hướng chuyên sâu để phục vụ định hướng sản xuất các mặt hàng chất lượng cao; tổ chức các lớp tập huấn về quản lý, kỹ thuật, trang trí mẫu mã, phương pháp tiếp cận thị trường cho các cơ sở chế biến lâm sản.

- Thu hút nghệ nhân giỏi ở trong tỉnh và các địa phương trong nước tham gia truyền nghề, đào tạo nghề lồng ghép với nguồn vốn đào tạo nghề của chương trình nông thôn mới.

- Phương thức đào tạo sát với thực tế, có chọn lọc, đạt chất lượng, phấn đấu đến năm 2020 ngành chế biến lâm sản tỉnh Lâm Đồng được sản xuất, quản lý và kinh doanh bởi đội ngũ lao động, cán bộ có kiến thức, chuyên nghiệp, có trách nhiệm,... đem lại hiệu quả cao và phát triển ngành chế biến lâm sản của tỉnh một cách bền vững.

6. Tăng cường quản lý, kiểm tra, kiểm soát:

- Các ngành, các cấp, các cơ quan chuyên môn theo chức năng nhiệm vụ của mình tăng cường công tác quản lý, kiểm tra, giám sát quá trình hoạt động chế biến lâm sản; trong đó chú trọng kiểm tra về điều kiện kinh doanh chế biến lâm sản và kim soát chặt chẽ nguồn nguyên liệu lâm sản đầu vào của các cơ sở chế biến.

- Lực lượng kiểm lâm quản lý chặt chẽ, duy trì kiểm tra thường xuyên, đột xuất các cơ sở chế biến, kinh doanh lâm sản, kiểm tra nguồn nguyên liệu đầu vào; phối hợp với các cơ quan chức năng trong kiểm soát lâm sản, lưu thông lâm sản trên địa bàn, đảm bảo lâm sản đưa vào chế biến, lưu thông phải có nguồn gốc hợp pháp.

7. Giải pháp về môi trường và phòng chống cháy nổ:

- Tăng cường quản lý môi trường từ khâu lập dự án đầu tư và thường xuyên theo dõi, kiểm tra giám sát thực hiện việc bảo vệ môi trường và phòng cháy, chữa cháy, nhất là các cơ sở nằm trong các khu/cụm công nghiệp, khu vực nằm xen trong các khu đông dân cư tại các địa phương (đặc biệt là thành phố Bảo Lộc và Đà Lạt).

- Các cơ sở gây ô nhiễm môi trường (không khí, tiếng ồn,...) phải xây dựng lộ trình di dời vào các khu/cụm công nghiệp hoặc làng nghề để có điều kiện xử lý môi trường.

8. Xúc tiến thương mại, mở rộng thị trường tiêu thụ sản phẩm:

- Tiếp tục khai thác thị trường truyền thống hiện có, mở rộng thị trường trong và ngoài nước, tập trung xuất khẩu sản phẩm cao cấp. Nâng cao chất lượng sản phẩm; gia tăng sản phẩm có hàm lượng khoa học và giá trị gia tăng cao như sản phm gỗ mỹ nghệ, gỗ cao cấp,... Các doanh nghiệp chủ động nắm bắt cơ hội, tìm kiếm thị trường, có chiến lược tiếp thị, đăng ký thương hiệu, kiểu dáng, mẫu mã, chất lượng sản phẩm để chiếm lĩnh thị trường và tạo lòng tin khách hàng.

- Nhà nước tạo điều kiện và hỗ trợ các doanh nghiệp, cơ sở chế biến lâm sản tham gia hội chợ giới thiệu sản phẩm, tạo mối quan hệ tốt giữa sản xuất và tiêu thụ sản phẩm; cung cấp thông tin, hỗ trợ nắm bắt cơ hội đầu tư, tiếp thị hay tiêu thụ sản phẩm, dịch vụ trong nước và xuất khẩu; khuyến khích các cơ sở tìm đối tác xuất khu trực tiếp sản phm của mình.

- Nhà nước hỗ trợ xây dựng thương hiệu, lập hồ sơ đăng ký cấp giấy chứng nhận chỉ dẫn địa lý đối với gỗ, sản phẩm từ gỗ và sản phẩm lâm sản của Lâm Đồng.

9. Hợp tác quốc tế và thu hút đầu tư nước ngoài:

- Trao đổi, cập nhật hệ thống các thông tin, dữ liệu về từng ngành hàng gỗ, viên nén nhiên liệu, gỗ ván ép,...(về thị trường, khoa học - công nghệ, các yêu cầu của quốc tế như chứng chỉ FSC, COC,...).

- Tranh thủ sự hỗ trợ và vốn nghiên cứu phát triển để hỗ trợ các địa phương, các đơn vị đăng ký cấp giấy chứng nhận FSC, COC, đào tạo nguồn nhân lực chất lượng cao,...

- Phối hợp với Hiệp hội Gỗ và Lâm sản Việt Nam (Vietfores), các tổng công ty, tập đoàn sản xuất - kinh doanh gỗ để xây dựng chiến lược hợp tác quốc tế với các đối tác như FAO, Hiệp hội viên nén Canada, Hiệp hội nghiên cứu gỗ quốc tế (IAWS), Hiệp hội các nhà sản xuất gỗ (WPMA), các nước đã ký kết Hiệp định đối tác xuyên Thái Bình Dương (TPP),...

- Hợp tác quốc tế về khoa học kỹ thuật và kêu gọi vốn đầu tư ODA vào chế biến lâm sản, đặc biệt quan tâm đến các doanh nghiệp FDI (có nguồn lực tài chính mạnh, quản trị kinh doanh tốt và có thị trường tốt) đầu tư vào chế biến lâm sản với công nghệ hiện đại và sản phẩm đa dạng; đẩy mạnh việc xuất khẩu sản phẩm chế biến tinh, nâng tỷ lệ xuất khẩu sản phẩm lâm sản (nhất là gỗ và sản phẩm từ gỗ) đạt khoảng 30% tổng khối lượng sản xuất trên địa bàn tỉnh.

10. Các nội dung ưu tiên đầu tư:

- Đào tạo cán bộ nghiên cứu, sản xuất chế biến lâm sản: gỗ, gỗ ván ép, nhựa thông, viên nén nhiên liệu (hoặc gỗ dăm), sản phm mây, tre.

- Hỗ trợ xây dựng chứng chỉ rừng FSC, COC và xây dựng thương hiệu gỗ và sản phẩm từ gỗ của tỉnh Lâm Đồng.

- Nghiên cứu và xây dựng mô hình chuyển giao tiến bộ khoa học, kỹ thuật trong sản xuất chế biến gỗ, gỗ ván ép, nhựa thông, viên nén nhiên liệu (hoặc gỗ dăm); mô hình khuyến công, khuyến lâm.

- Hỗ trợ tín dụng cho các dự án đổi mới các thiết bị công nghệ trong chế biến gỗ, gỗ ván ép, viên nén nhiên liệu (hoặc gỗ dăm), nhựa thông, sản phẩm mây tre.

- Hỗ trợ tín dụng cho việc di dời các cơ sở chế biến lâm sản không đảm bảo các yêu cầu vào các khu/cụm công nghiệp, khu quy hoạch cho chế biến lâm sản.

- Xúc tiến thương mại cho các sản phẩm.

- Hợp tác quốc tế trong lĩnh vực khoa học công nghệ; tổ chức sản xuất và giới thiệu, kêu gọi vốn ODA vào ngành chế biến lâm sản của tỉnh.

Điều 2. Tổ chức thực hiện

1. Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn:

Chủ trì, phối hợp các sở, ngành, địa phương và đơn vị liên quan công bố Quy hoạch chế biến lâm sản của tỉnh đến năm 2020; xây dựng kế hoạch thực hiện với những giải pháp, chương trình cụ thể; xây dựng, đề xuất các cơ chế chính sách và huy động các nguồn lực để thực hiện quy hoạch; thường xuyên theo dõi, kiểm tra, giám sát việc di dời, chấm dứt hoạt động của các doanh nghiệp chế biến lâm sản không đảm bảo yêu cầu theo lộ trình hàng năm; định kỳ tổ chức sơ kết, tổng kết tình hình, kết quả thực hiện.

2. Các sở, ban, ngành liên quan:

a) Sở Công thương phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Trung tâm Xúc tiến Đầu tư - Thương mại và Du lịch trong triển khai thực hiện quy hoạch; hỗ trợ triển lãm, giới thiệu sản phẩm, tìm kiếm thị trường, dự báo thị trường trong và ngoài nước; hướng dẫn, khuyến cáo các cơ sở về sản phẩm hàng hóa trên thị trường; hình thành các trung tâm, cơ sở giới thiệu quảng bá sản phm.

b) Sở Kế hoạch và Đầu tư kiểm tra, rà soát, thực hiện đầy đủ các thủ tục cấp, thu hồi giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh cho các doanh nghiệp đảm bảo chặt chẽ, đúng quy định; tham gia với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Tài chính trong việc xây dựng, đề xuất cơ chế, chính sách để khuyến khích đầu tư chế biến tinh, hình thành các sản phẩm cung cấp, phục vụ nhu cầu sử dụng của nhân dân và xuất khẩu.

c) Sở Tài chính phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư cân đối ngân sách để thực hiện quy hoạch; phối hợp với Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Sở Kế hoạch và Đầu tư xây dựng các cơ chế, chính sách thu hút đầu tư, khuyến khích phát triển chế biến lâm sản.

d) Sở Tài nguyên và Môi trường hướng dẫn thủ tục chuyển đổi mục đích sử dụng đất; giao, cho thuê đất cho các cơ sở chế biến; quản lý nhà nước về đất đai, môi trường đối với các cơ sở chế biến lâm sản.

đ) Sở Khoa học và Công nghệ hướng dẫn các cơ sở chế biến lâm sản nghiên cứu, ứng dụng những tiến bộ khoa học kỹ thuật, công nghệ, chuyển giao công nghệ mới; ưu tiên phân bổ kinh phí cho các đề tài nghiên cứu ứng dụng trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

e) Sở Lao động - Thương binh và Xã hội tham mưu, đề xuất các chương trình đào tạo, bồi dưỡng nghiệp vụ chuyên môn, kỹ thuật; tạo nguồn nhân lực cung cấp cho các cơ sở chế biến lâm sản.

g) Các Ngân hàng thương mại, Quỹ hỗ trợ phát triển tạo điều kiện thuận lợi cho các cơ sở chế biến lâm sản vay vốn phục vụ đầu tư phát triển sản xuất một cách kịp thời, đúng quy định.

3. UBND các huyện, thành phố Đà Lạt và Bảo Lộc:

- Tổ chức quản lý quy hoạch chặt chẽ, đúng quy định.

- Quản lý các cơ sở chế biến lâm sản ở địa phương mình; xây dựng và triển khai các chương trình, dự án thuộc quy hoạch.

- Rà soát, kiểm tra tình hình hoạt động của các cơ sở chế biến lâm sản trên địa bàn theo quy định của pháp luật và theo quy hoạch; đề xuất UBND tỉnh (qua Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn) di dời, chấm dứt hoạt động của các cơ sở sản xuất, chế biến gỗ theo quy định.

4. Các tổ chức, cá nhân có hoạt động chế biến lâm sản:

- Chấp hành nghiêm túc quy hoạch được phê duyệt và các quy định hiện hành trong lĩnh vực chế biến lâm sản.

- Xây dựng kế hoạch đổi mới công nghệ, đẩy mạnh phát triển sản xuất các sản phẩm phù hợp với thị trường và theo định hướng chung của tỉnh; đẩy mạnh việc phát trin vùng nguyên liệu bền vững cung cấp cho sản xuất.

- Các tổ chức, cá nhân có cơ sở chế biến lâm sản không phù hợp với quy hoạch, không đảm bảo các tiêu chí phải tháo dỡ hoặc di dời cơ sở chế biến theo lộ trình trước năm 2020.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc các sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên và Môi trường, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Công thương, Lao động - Thương binh và Xã hội; Giám đốc các Ngân hàng thương mại, Quỹ hỗ trợ và phát triển; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố Đà Lạt, Bảo Lộc; Giám đốc các Công ty trách nhiệm hữu hạn một thành viên lâm nghiệp; Trưởng các Ban quản lý rừng; Thủ trưởng các ngành, đơn vị và các cá nhân có liên quan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký.

Nơi nhận:
- Văn phòng Chính phủ;- Bộ NN&PTNT;- TT Tỉnh ủy; TT HĐND tỉnh;- CT, các PCT UBND tỉnh;- Như điều 3;- Các Chi cục: LN, KL, PTNT;- Trung tâm Công báo tỉnh;- LĐVP; các CV VPUBND tỉnh;- Lưu: VT, LN.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂNCHỦ TỊCH
Đoàn Văn Việt

PHỤ LỤC I

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CBLS KHÔNG PHẢI DI DỜI
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

STT

Tên doanh nghiệp

Địa điểm

Tổng số vốn (tỷ đồng)

Số lao động (người)

Tổng giá trị sản lượng (tỷ đồng)

Lý do không phải di dời

Toàn tỉnh

320,7

1098

187,9

I

Thành phố Đà Lạt

18,5

44

3,9

1

DNTN Phương Thành

Phường 7

2,5

14

0,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

2

DNTN Duy Cường

Phường 2

10,0

10

1,2

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

3

Công ty TNHH Hương Lâm

Phường 3

3,0

10

1,0

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

4

Công ty Hoàng Giang

Phường 9

3,0

10

0,9

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

II

Huyện Lạc Dương

54,0

77

32,0

5

DNTN Bình Thuận

Xã Đa Nhim

50,0

50

30,0

Dự án đầu tư

6

DNTN Vân Nhi

Xã Đa Nhim

3,0

15

1,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

7

DNTN Thu Hoài Vân

Xã Đạ Sar

1,0

12

0,7

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

III

Huyện Đức Trọng

103,5

273

29,4

8

Công ty CBLS Đà Lạt

Khu CN Phú Hội

27,0

50

10,6

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

9

Công ty Hà Gia Phát

Khu CN Phú Hội

24,8

52

4,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

10

DNTN Đức Phong

Xã Phú Hội

5,0

25

1,6

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

11

DNTN Ngọc Tùng

Xã Phú Hội

2,0

20

1,0

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

12

DNTN Châu Hợp Tiến

Xã Đà Loan

1,0

8

0,5

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

13

DNTN Ánh Hồng

Xã Phú Hội

4,2

21

1,4

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

14

Công ty TNHH Hùng Vinh

Xã Liên Hiệp

14,2

32

5,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

15

Công ty TNHH Quốc Đạt

Xã Phú Hội

5,3

5

0,4

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

16

Công ty TNHH Bình Dương

Khu CN Phú Hội

20,0

60

3,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

IV

Huyn Lâm Hà

7,0

37

4,3

17

Công ty TNHH Thảo Vân

TT Đinh Văn

6,0

25

3,7

Đm bo tiêu chí quy hoạch

18

Công ty TNHH Ngô Gia

TT Đinh Văn

1,0

12

0,6

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

V

Huyn Đam Rông

17,3

75

14,2

19

Công ty TNHH Lộc Phát

Xã Phi Liêng

4,3

30

3,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

20

Công ty TNHH An H

Xã Phi Liêng

3,0

10

0,5

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

21

DNTN Tuấn Vượng

Xã Đ Rsal

10,0

35

9,8

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

VI

Huyn Di Linh

33,0

237

38,0

22

DNTN Tân Minh

Xã Bảo Thuận

3,5

18

2,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

23

Công ty TNHH Huyền Trang

Xã Gia Hiệp

8,0

20

3,7

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

24

DNTN Vũ Đức

TT Di Linh

2,0

12

1,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

25

ng ty TNHH Tiến Dũng

Xã Tam B

6,9

35

7,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

26

CN Công ty TNHH Lạc Việt

Xã Đinh Lạc

1,0

18

1,2

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

27

Công ty TNHH MTV LN Di Linh

Xã Gung Ré

7,2

53

11,6

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

28

Công ty TNHH MTV LN Tam Hiệp

Xã Tam B

1,4

51

3,7

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

29

DNTN Bội Dũng

Xã Đinh Trang Thượng

1,0

10

0,5

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

30

Công ty TNHH MTV LN Bảo Thuận

Xã Gung Ré

2,0

20

5,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

VII

Thành phố Bảo Lộc

17,0

75

19,2

31

Công ty TNHH Trần Xuân Đồng

K4-P.Lộc Tiến

2,0

10

1,2

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

32

Công ty TNHH Hồng Hoàng

Xã Đại Lào

2,0

10

1,7

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

33

Công ty TNHH Thành Chí

Phường Lộc Phát

10,0

35

16,0

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

34

Công ty Tân Liên Thành

P. Lộc Tiến

3,0

20

1,5

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

VIII

Huyện Bảo Lâm

34,4

111

22,6

35

Công ty TNHH MTV LN Lộc Bắc

Xã Lộc Bo

1,0

10

0,8

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

36

Công ty TNHH Chánh Phát - Tâm Châu

Xã Lộc An

30,0

50

10,0

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

37

DNTN Tân Hiền

Xã Lộc An

1,0

6

0,3

Đảm bo tiêu chí quy hoạch

38

Công ty TNHH MTV LN Bảo Lâm

TT Lộc Thắng

2,4

45

11,5

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

IX

Huyn Đ Huoai

22,3

59

13,0

39

Công ty TNHH Minh Huy

Xã Hà Lâm

22,3

59

13,0

Đm bảo tiêu chí quy hoạch

X

Huyện Đạ Tẻh

11,5

83

10,4

40

Công ty TNHH MTV LN Đạ Tẻh

Xã Đạ Kho

1,8

51

1,0

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

41

Công ty TNHH Minh Mẫn

Xã Triệu Hải

7,0

10

2,1

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

42

DNTN Minh Tín

Xã Quốc Oai

2,7

22

7,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

XI

Huyện Cát Tiên

2,2

27

0,8

43

Công ty TNHH Quc Vượng

TT Đồng Nai

1,2

12

0,3

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

44

Công ty TNHH Đức Thính

TT Đng Nai

1,0

15

0,5

Đảm bảo tiêu chí quy hoạch

PHỤ LỤC II

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CBLS PHẢI DI DỜI TRƯỚC NĂM 2020 VÀO CÁC KHU, CỤM CÔNG NGHIỆP
(Kèm theo Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Stt

Tên doanh nghiệp

Địa điểm

Tổng số vốn (tỷ đồng)

Số lao động (người)

Tổng giá trị sản lượng (tỷ đồng)

Lý do phải di dời

Toàn tỉnh

21,0

205

8,0

I

Huyện Đức Trọng

10,1

37

2,4

1

Công ty TNHH Hoàng Công

Xã Ninh Loan

2,0

6

0,2

Nằm trong khu dân cư

2

Công ty TNHH Đại Phát

TT Liên Nghĩa

4,5

16

1,2

Nằm trong khu dân cư

3

Công ty TNHH Nguyễn Bình

Xã Ninh Gia

3,6

15

1,0

Nằm cạnh ch Ninh Gia

II

Thành phố Bảo Lộc

3,2

128

4,7

4

DNTN 2/9

Phường 1

5,1

43

1,2

Nm trong khu dân cư

5

Công ty TNHH Đồng Tình

Phường 1

6,0

15

6,0

Nằm trong khu dân cư

6

Công ty TNHH BQS

Xã Đại Lào

1,2

20

0,7

Nm cnh trường học

7

Công ty TNHH Quc Gia Hưng

K4-P.Lộc Tiến

2,0

50

4,0

Nằm cnh trường học

III

Huyện Bảo Lâm

5,7

30

0,9

8

DNTN Đức Phước

Xã Lộc An

1,0

10

0,3

Nằm trong khu dân cư

9

Công ty TNHH 26/3

Xã B'

4,7

20

0,6

cách rừng tự nhiên <>2km

IV

Huyện Di Linh

2,0

10

0,0

10

DNTN Đinh Thế Vĩ

Xã Hòa Ninh

2,0

10

0,0

Nằm cạnh chợ Hòa Ninh

PHỤ LỤC III

DANH SÁCH CÁC DOANH NGHIỆP CBLS CHẤM DỨT HOẠT ĐỘNG (Kèm Quyết định số 20/QĐ-UBND ngày 06/01/2016 của UBND tỉnh Lâm Đồng)

Số TT

Tên đơn vị

Địa chỉ

Lý do phải chấm dứt hoạt động

I

Thành phố Đà Lạt

1

DNTN Vũ Đức Thu

10 Mê Linh - Phường 9

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

2

DNTN Nguyễn Việt Dũng

12 Lữ Gia - Phường 9

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

II

Huyện Lạc Dương

3

Công ty TNHH-TM Gia Khang

Khu phố Lang biang - TT Lạc Dương

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

III

Huyện Đức Trọng

4

DNTN Anh Trường

xã Ninh Gia

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

5

DNTN Dũng My

xã Phú Hội

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

6

DNTN Tấn Hiệp

thị trấn Liên Nghĩa

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

7

DNTN Hòa Minh

thị trấn Liên Nghĩa

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

8

DNTN Hưng Huy

thị trấn Liên Nghĩa

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

9

DNTN Minh Đăng

thị trấn Liên Nghĩa

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

10

DNTN Đình Kha

xã Đà Loan

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

11

DNTN Phương Hoàng

xã Đà Loan

Đã đình chhoạt động

IV

Huyện Lâm Hà

12

Công ty TNHH Lâm Phúc Thịnh

thôn Tân Lâm - Đạ Đờn

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

13

DNTN Huy Hòa

thôn Tân Trung - Tân Hà

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

14

DNTN Đức Hoàng Hiệp

Xã Liên Hà

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

15

DNTN Tâm Loan

TT Nam Ban

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ ca cấp thẩm quyền

16

DNTN Thạnh Trúc

thôn Tân Trung - Tân Hà

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

V

Huyện Đam Rông

17

Công ty TNHH Hoàng Phát

Đạ K'Nàng

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

18

Công ty TNHH Ngọc Bình

Liêng Srônh

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

19

DNTN Gia Long

thị trấn Bằng Lăng

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

VI

Huyện Di Linh

20

DNTN Hoàng Lê

Xã Đinh Lạc

không hoạt động từ năm 2006

21

DNTN Quảng Lâm

Thị trấn Di Linh

không hoạt động từ năm 2005

22

DNTN Nguyên Dũng

Xã Gia Hiệp

không hoạt động từ năm 2008

VII

Thành phố Bảo Lộc

23

DNTN Tùng Dương

15 đường 28/3 - B'Lao

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

24

DNTN Lê Chức

51 Lê Hồng Phong - phường 1

không hoạt động từ năm 2012

25

Công ty TNHH Quc Mỹ

12 Lê Văn Tám - phường 2

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

26

Công ty TNHH Bảo Thái

359A Trần Phú - Lộc Sơn

Không có văn bn cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

27

CN. Công ty TNHH Vòng lửa TBD

tổ 12 khu 6 - phường B'Lao

Không có văn bn cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

28

Công ty TNHH Anh Khang

735 quốc lộ 20 - Đại Lào

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thm quyền

29

DNTN Hương Lâm

Thôn Kim Thanh - Lộc Nga

không hoạt động từ năm 2010

30

Công ty TNHH Chánh Phước

239 Lam Sơn - Lộc Sơn

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

VIII

Huyện Bảo Lâm

31

DNTN Trọng Tuyền

thôn 9 - Lộc An

Không có văn bn cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

32

Công ty Cao su Bảo Lâm

xã Lộc Bảo

không hoạt động từ năm 2009

33

DNTN Anh Hải

Xã Lộc An

không hoạt động từ năm 2009

34

Công ty TNHH Minh Đức

khu 5 - TT Lộc Thắng

không hoạt động từ năm 2006

35

Công ty TNHH Thái Dương

xã Lc An

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

36

DNTN Liên Hùng

khu 4 - TT Lộc Thắng

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

IX

Huyện Đạ Huoai

37

Công ty TNHH Đặng Văn

khu phố 4 - TT Mađaguôi

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

38

CN Công ty TNHH Xuân Nhật Linh

thôn 4 - Hà Lâm

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

39

Công ty 7/5

khu phố 1 - TT Mađaguôi

không hoạt động từ năm 2009

40

DNTN Long Thắng

khu phố 4 - TT Mađaguôi

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

X

Huyện Đạ Tẻh

41

Công ty TNHH Đức Nhật

khu phố 4 - TT Đạ Tẻh

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

42

Công ty TNHH Ánh Linh

thôn 4a - Triệu Hải

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền

43

Công ty CP Kim Minh Đạt

Xã Quốc Oai

không hoạt động từ năm 2009

44

Công ty TNHH Vũ Phong

Xã Đ Kho

không hoạt động từ năm 2009

45

Công ty TNHH Trí Dũng

Xã An Nhơn

Đã đình chỉ hoạt động

XI

Huyện Cát Tiên

46

DNTN Hoài Linh

Xã Quảng Ngãi

Đã đình chỉ hoạt động

47

Công ty TNHH Thanh Ngọc

thị trấn Đồng Nai

Không có văn bản cho phép hoạt động chế biến gỗ của cấp thẩm quyền