BAN CHỈ ĐẠO ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRUNG ƯƠNG******

VIỆT NAM DÂN CHỦ CỘNG HÒA
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc********

Số: 20-TĐTDS/QĐ

Hà Nội, ngày 25 tháng 01 năm 1974

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH PHIẾU ĐĂNG KÝ NHÂN KHẨU VÀ BẢN HƯỚNG DẪN CÁCH ĐIỀU TRA VÀ GHI CÁC MỤC TRONG PHIẾU ĐĂNG KÝ NHÂN KHẨU

BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRUNG ƯƠNG

Căn cứ vào Quyết định số 85-TTg ngày 24-4-1973 của Thủ tướng Chính phủ quy định nhiệm vụ, quyền hạn và tổ chức bộ máy của Ban chỉ đạo tổng điều tra dân số trung ương;
Căn cứ Quyết định số 151-CP ngày 24-9-1973 và Quyết định số 16-CP ngày 17-01-1974 của Hội đồng Chính phủ về cuộc tổng điều tra dân số toàn miền Bắc lần thứ hai;
Sau khi trao đổi thống nhất ý kiến với Tổng cục Thống kê;

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. – Nay ban hành kèm theo quyết định này phiếu đăng ký nhân khẩu và bản hướng dẫn cách điều tra và ghi các mục trong phiếu đăng ký nhân khẩu (1)

Điều 2. – Phiếu đăng ký nhân khẩu và bản hướng dẫn cách điều tra và ghi các mục trong phiếu đăng ký nhân khẩu được thi hành thống nhất ở tất cả các địa phương, các ngành và đơn vị cơ sở. Không ngành nào, cấp nào được tự ý thay đổi hay làm trái với những điều ghi trong phiếu và bản hướng dẫn nói trên.

KT. TRƯỞNG BAN CHỈ ĐẠO TỔNG ĐIỀU TRA DÂN SỐ TRUNG ƯƠNG
PHÓ BAN

Nguyễn Đức Dương

(1)Không in bản hướng dẫn cách điều tra và ghi các mục trong phiếu đăng ký nhân khẩu