ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 200/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 13 tháng 12 năm 1983

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THÀNH LẬP ỦY BAN “VẬN ĐỘNGMUA CÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC” THÀNH PHỐ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HỒCHÍ MINH

Căn cứ vào Luậttổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷ ban Nhân dân đã được Quốc hội thông qua ngày 30tháng 6 năm 1083 ;
Căn cứ Pháplệnh ngày 28 tháng 11 năn 1983 của Hội đồng Nhà nước về việc phát hành công tráixây dựng Tổ quốc ;
Sau khi thống nhất ý kiến với Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố Hồ Chí Minh ;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Nay thành lập Uỷban “Vận động mua công trái xây dựng Tổ quốc” thành phố Hồ Chí Minh.

Ủy ban “Vận động mua công tráixây dựng Tổ quốc” thành phố gồm các thành viên theo danh sách kèm theo quyếtđịnh này.

Điều 2. Ủy ban “ Vận độngmua công trái xây dựng Tổ quốc” thành phố, có nhiệm vụ :

1. Chỉ đạo và phối hợp họat độngcủa các ngành, các cấp, các đoàn thể trong công tác tuyên truyền và vận độngcán bộ, nhân dân mua công trái.

2. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm trahoạt động của Ủy ban vận động mua công trái các ngành các cấp, các đoàn thểthuộc phạm vi thành phố.

Điều 3. Các đồng chíChánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân Thành phố, Giám đốc các Sở Ban Ngành, Chủ tịchỦy ban Nhân dân các Quận, Huyện chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Võ Danh

DANH SÁCH

CÁC THÀNH VIÊN ỦY BAN “VẬN ĐỘNGMUACÔNG TRÁI XÂY DỰNG TỔ QUỐC” THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH

CHỦ TỊCH :

1) Đ/c Nguyễn Hộ, Chủ tịch Uỷban Mặt trận Tổ quốc thành phố Hồ Chí Minh.

PHÓ CHỦ TỊCH :

2) Đ/c Lê Chí Tiết, Ủy viên Thưký Ủy ban Nhân dân Thành phố.

3) Đ/c Huỳnh Văn Tiếng, Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

4) Đ/c Mai Văn Bảy, Thư ký Liênhiệp Công đoàn Thành phố.

5) Đ/c Lê Trung Nghĩa, Chủ tịchHội Nông dân tập thể Thành phố.

6) Đ/c Phan Ngọc Dung, Hộitrưởng Hội Liên hiệp Phụ nữ Thành phố.

7) Đ/c Phạm Phương Thảo, Bí thưThành đoàn TNCS Hồ Chí Minh.

CÁC ỦY VIÊN :

8) Đ/c Nguyễn Minh Cẩm, Giám đốcSở Tài chánh.

9) Đ/c Lê Thị Ngọt, Phó Giám đốcNgân hàng Thành phố.

10) Đ/c Trần Văn Tơ, Phó Giámđốc Sở Lương thực.

11) Đ/c Nguyễn Việt Nam, TrưởngBan điều họp và tiếp dân Hội đồng Nhân dân Thành phố Hồ Chí Minh.

12) Giáo sư Phạm Biểu Tâm, PhóChủ tịch Hội Trí thức yêu nước.

13) Hòa thượng Thích Trí Tịnh,Trưởng ban trị sự Thành hội Phật giáo Việt Nam Thành phố Hồ Chí Minh.

14) Linh mục Nguyễn Quan Trọng,Uỷ viên thường vụ Ban vận động Công giáo Thành phố.

15) Ông Nguyễn Văn Hạnh, Uỷ viênUỷ ban Mặt trận Tổ quốc Thành phố, Ủy viên Ban chấp hành Ban liện lạc Côngthương thành phố.

16) Bác sĩ Nguyễn Ngọc Hà,Trưởng ban Việt kiều thành phố.

17) Bác sĩ Dương Quang Trung,Chủ tịch Hội Chữ Thập đỏ thành phố.

18) Đ/c Trương Bá Hạp, Phó Chủnhiệm Liên hiệp xã thành phố.

19) Đ/c Viễn Phương, Chủ tịchHội Văn nghệ thành phố.

20) Đ/c Thanh Nho, Chủ tịch Phânhội Nhà báo Việt Nam thành phố Hồ Chí Minh.

21) Ni sư Huỳnh Liên, Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Thành phố.

22) Ông Hồ Ngọc Nhuận, Phó Chủtịch Ủy ban Mặt trận Thành phố.

23) Đ/c Ngô Liên, Phó Chủ tịchỦy ban Mặt trận Thành phố đại diện người Hoa.

24) Ông Thang Hinh, Ủy viên Ủyban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

25) Ông Ngô Công Đức, Ủy viên Ủyban Mặt trận Tổ quốc Thành phố.

26) Đ/c Bảo Định Giang, PhóTrưởng Ban Văn hóa – Văn nghệ Thành ủy.

27) Đ/c Tống Viết Xuân, PhóTrưởng ban Tuyên truyền Thành ủy.

ỦY VIÊN THƯ KÝ :

28) Đ/c Trịnh Đình Ban, TrưởngBan Pháp chế Ủy ban Mặt trận Tổ quốc thành phố.

Ban thường trực gồm 6 đồng chí :

1) Đ/c Huỳnh Văn Tiếng

2) Đ/c Lê Chí Tiết

3) Đ/c Nguyễn Minh Cẩm

4) Đ/c Lê Thị Ngọt

5) Đ/c Trần Văn Tơ

6) Đ/c Trịnh Đình Ban

Ủy ban “vận động mua công trái”thành phố đặt tại trụ sở tại số 55 Mạc Đĩnh Chi (trụ sở của Ủy ban Mặt trận Tổquốc thành phố).

Điện thoại số : 93.771 - 93772