ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ HỒ CHÍ MINH
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
-------------

Số: 200/QĐ-UB

TP. Hồ Chí Minh, ngày 12 tháng 09 năm 1985

QUYẾT ĐỊNH

BANHÀNH QUY CHẾ TẠM THỜI VỀ TỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA TRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA VỪA HỌCVỪA LÀM.

ỦY BAN NHÂN DÂN TP.HỒ CHÍMINH

Căn cứ Luậttổ chức HĐND và UBND đã được Quốc hội thông qua ngày 30-6-1983;
Căn cứ vào nhu cầu học tập của con em nhân dân lao động thành phố;
Xét đề nghị của đồng chí Giám đốc Sở Giáo dục Thành phố;

QUYẾT ĐỊNH

Điều 1. Cho phép Sở Giáodục thành lập hệ trường bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làm bên cạnh cáctrường phổ thông trung học. Tổ chức và hoạt động của hệ trường này được thựchiện theo quy chế tạm thời ban hành theo quyết định này.

Điều 2. Giám đốc Sở Giáodục có trách nhiệm tổ chức chỉ đạo, kiểm tra nội dung, chất lượng giảng dạytheo quy chế hiện hành.

Điều 3. Các đồng chíChánhVăn phòng UBND Thành phố, Trưởng Ban Tổ chức chánh quyền Thành phố, Giámđốc Sở Giáo dục Thành phố chịu trách nhiệm thi hành quyết định này.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHĐỗ Duy Liên

QUY ĐỊNH TẠM THỜI

VỀTỔ CHỨC VÀ HOẠT ĐỘNG CỦA HỆ TRƯỜNG BTVH – VỪA HỌC VỪA LÀM
(Ban hành kèm theo Quyết định số 200/QĐ-UB ngày 12 tháng 9 năm 1985 của UBNDTP. Hồ Chí Minh)

Do yêu cầu của sự nghiệp cáchmạng, ngành học bổ túc văn hóa chẳng phải phát triển mạnh cấp 1, 2 mà còn phảicố gắng xây dựng và phát triển các trường – lớp cấp 3.

Chỉ thị 115 của Ban Bí thư Trungương đã chỉ rõ:”Cần mở nhiều trường lớp bổ túc văn hóa vừa học vừa làm ở cơ sởcho cán bộ và thanh niên ưu tú”.

Để việc phát triển trường – lớpđược thống nhất, tạo điều kiện thuận lợi cho việc lãnh đạo, quản lý và giúp cáctrường dần dần đi vào thế ổn định, có nền nếp, UBND Thành phố giao trách nhiệmcho Sở Giáo dục hướng dẫn việc xây dựng và phát triển các trường – lớp bổ túcvăn hóa trung học vừa học vừa làm trên địa bàn thành phố:

I. HÌNH THỨC, ĐỐI TƯỢNG,CHƯƠNG TRÌNH VÀ CHẾ ĐỘ HỌC:

Điều 1. Ngoài nhữngtrường bổ túc văn hóa tập trung, dân chính do Sở và các Quận Huyện quản lý, chophép Sở Giáo dục mở thêm hệ trường, bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làmbên cạnh các trường phổ thông trung học.

Điều 2. Đối tượng tuyểnsinh của trường bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làm chủ yếu là học sinhđã tốt nghiệp phổ thông cơ sở, đang tham gia lao động sản xuất ở gia đình,ở cơ sở sản xuất tập thể, Nhà nước.

Điều 3. Trường bổ túc vănhóa trung học sẽ dạy theo chương trình đào tạo của hệ bổ túc văn hóa trunghọc tại chức.

Học sinh sẽ học 5 buổi (trongtuần) và 1 buổi (3 tiết) lao động.

Các môn học tạm thời được quyđịnh như sau:

(trong tuần)

Văn: 2,5

Chính trị: 1

Ngoại ngữ: 1,5 (Anh, Pháp, Nga)

Toán: 5,5

Lý: 2,5

Hóa: 1,5

Sinh: 1,5

16 tiết + 1 tiết sinh hoạt tậpthể

Tổng cộng: 17 tiết 1 tuần

Như vậy: học sinh sẽ học 20 tiết/ tuần, trong đó có 17 tiết học văn hóa, 3 tiết lao động. Học sinh sẽ học cấptrung học trong 3 năm, tên gọi thống nhất là lớp 10, 11, 12. Cuối năm lớp 12 sẽthi tốt nghiệp bổ túc văn hóa trung học. Trong điều kiện hiện nay chưa có đủsách bổ túc văn hóa, có thể sử dụng sách giáo khoa phổ thông. Phòng bổ túc vănhóa Sở sẽ hướng dẫn việc sử dụng sách.

Các buổi lao động nhất thiếtphải có giáo viên phụ trách (hưởng bồi dưỡng như giáo viên văn hóa). Hướng tốtnhất là dạy một nghề phổ thông hoặc tổ chức lao động sản xuất. Năm 1985 1986 mỗitrường tổ chức thí điểm dạy nghề ít nhất 1 lớp phù hợp với kế hoạch kinh tế củađịa phương (phổ thông, cơ bản, có ích). Ngoài ra có thể tổ chức vệ sinh – xâydựng trường sở, lao động xã hội chủ nghĩa…

II. TỔ CHỨC VÀ LÃNH ĐẠOTRƯỜNG BỔ TÚC VĂN HÓA TRUNG HỌC VỪA HỌC VỪA LÀM:

Điều 4. Năm học 1985 –1986, toàn thành phố mở thí điểm 1 trường bổ túc văn hóa trung học vừa học vừalàm với nhiều phân hiệu đặt tại các trường phổ thông trung học.

Ban chỉ đạo các phân hiệutrường bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làm gồm có:

Trưởng ban: Phụ tráchchung.

Một hoặc hai phó ban: Phụtrách tổ chức, chuyên môn và cơ sở vật chất.

Một vài ủy viên: Phụtrách giáo vụ, kế toán, hành chánh…

Tổ chức của các lớp giống nhưcác lớp của trường phổ thông trung học. Mỗi lớp không quá 50 học sinh, có giáoviên chủ nhiệm phụ trách chung và có 1 ban cán sự lớp do lớp cử ra.

Điều 5. Nguồn cung cấpgiáo viên ở các phân hiệu là ở các trường sở tại. Nếu thiếu có thể mời thêmgiáo viên ở các trường khác. Danh sách phải thông qua Ban chỉ đạo của Sở.

Các trường phổ thông trung học,bổ túc văn hóa có mở hệ bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làm được phép sửdụng cơ sở vật chất: bàn ghế, phòng ốc, thư viện, thí nghiệm, thực hành v.v…củanhà trường cho hệ trường này.

III. SẮP XẾP LẠI SẢN XUẤT VÀCẢI TẠO TỔ CHỨC LẠI NGÀNH KIM KHÍ XÂY DỰNG:

Điều 6. Các trường phổthông trung học cần tạo mọi điều kiện cho phân hiệu bổ túc văn hóa hoạt độngđược thuận lợi, thực hiện tốt “một hội đồng, hai nhiệm vụ” và được giữ một sốphần trăm tiền học phí để hoạt động công ích – phúc lợi cho trường.

a) Quyền lợi của giáo viên:

Được bồi dưỡng chuyên môn bổ túcvăn hóa, dự giờ thăm lớp.

Được hưởng tiền thù lao.

Được xét tặng các danh hiệu thiđua và tính điểm thi đua.

Nhiệm vụ: thực hiện quychế chuyên môn ngành học bổ túc văn hóa, cụ thể:

Dạy đúng chương trình bổ túc vănhóa.

Lên lớp phải có giáo án, chấmbài, cho điểm… đầy đủ.

Có trách nhiệm giảng dạy và giáodục học sinh.

b) Quyền lợi của họcsinh:

Học đầy đủ 7 bộ môn, tham gialao động sản xuất.

Được thi lên lớp, cấp học bạ.

Được miễn giảm học phí (nếu đúngđối tượng).

Nhiệm vụ:

Thi hành nội quy của nhà trường(đối với thầy, bạn bè, nhân dân, cán bộ nhà trường…).

Học tập, tu dưỡng, lao động, bảovệ trường sở.

Đóng góp học phí đúng thời hạnđể xây dựng trường thực hiện phương châm “Nhà nước và nhân dân cùng xây dựng sựnghiệp giáo dục”.

Gắn với địa phương tham gia côngtác địa phương sinh hoạt đoàn thể địa phương.

IV. MỘT SỐ BIỆN PHÁP TRƯỚCMẮT:

Điều 7. Điều kiện mởtrường và xin học:

Phải chuẩn bị mọi điều kiện(nhân sự, cơ sơ vật chất…).

Chỉ được chiêu sinh, mở phânhiệu khi có đơn xin và được Ban chỉ đạo cấp giấy phép.

Học sinh muốn học phải có hồ sơsau đây:

Đơn xin học

Học bạ phổ thông cơ sở

Khai sinh

Bản sao giấy chứng nhận huânchương, huy chương, giáo viên.

Điều 8. Quy định tạm thờivề thu chi:

Thu:

+ Học phí: 120đ/tháng/1học sinh, thu từng tháng từ ngày 01 đến ngày 07

+ Điều kiện miễn giảm:

Miễn học phí: học sinh là con liệt sĩ, con thươngbinh.

Giảm 50% học phí: học sinh có cha hay mẹ có huân,huy chương, hay là giáo viên.

Chi: Tổng số thu hàngtháng được dự chi theo các mức sau:

65% dùng để bồi dưỡng cán bộquản lý, phục vụ và giáo viên.

20% cơ sở vật chất cho trường vàtái sản xuất mở rộng.

10% quỹ phúc lợi cho công đoànnhà trường.

 5% quỹ phúc lợi của Sở trong đó 3% cho quỹhoạt động của Phòngbổ túc văn hóa để phục vụ việc kiểm tra tổ chức, chỉ đạo và các hội nghị,…

Điều 9. Các trường muốnmở hệ trường bổ túc văn hóa trung học vừa học vừa làm phải nộp đơn xin phépPhòng bổ túc văn hóa Sở Giáo dục.

Gởi danh sách cán bộ quản lý,giáo viên, nhân viên phục vụ và danh sách học sinh về Phòng bổ túc văn hóa (sẽcó mẫu hướng dẫn).

Các trường thống nhất tổ chứckhai giảng và sau đó học ngay vào ngày thứ hai 9-9-1985.

V. ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Quy chế này cóhiệu lực thi hành kể từ ngày ký ban hành.

Điều 11. Giám đốc Sở Giáodục Thành phố có trách nhiệm phổ biến rộng rãi chủ trương này trong và ngoàingành giáo dục, phối hợp chặt chẽ với các ban, ngành, đoàn thể, tranh thủ sựgiúp đỡ tích cực của Hội Phụ huynh học sinh nhằm bảo đảm cho việc thực hiện chỉthị 115 của Ban Bí thư Trung ương đạt hiệu quả cao nhất.