ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 200/QĐ-UBND

Bắc Giang, ngày 24 tháng 05 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT PHƯƠNG ÁNĐẤU GIÁ GIAO ĐẤT SẢN XUẤT KINH DOANH PHI NÔNG NGHIỆP VÀ TÀI SẢN TRÊN ĐẤT ĐỂCHỌN CHỦ ĐẦU TƯ XÂY DỰNG SIÊU THỊ TRÊN THỬA ĐẤT TRỤ SỞ CŨ CỦA CÔNG AN HUYỆN YÊNDŨNG

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Luật đất đai năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày03/12/2004 của Chính phủ về thu tiền sử dụng đất; Nghị định số 120/2010/NĐ-CP ngày 30/12/2010 về sửa đổi bổ sung một số điều của Nghị định số 198/2004/NĐ-CP ngày 03/12/2004 của Chính phủ;

Căn cứ Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Quy chế đấu giá QSD đất đểgiao đất có thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất;

Căn cứ Thông tư số 48/2012/TT-BTC ngày16/03/2012của Bộ Tài chính hướng dẫn việc xác định giá khởi điểm và chế độ tài chínhtrong hoạt động đấu giá quyền sử dụng đất để giao đất có thu tiền sử dụng đấthoặc cho thuê đất;

Căn cứ Quyết định số 250/2010/QĐ-UBND ngày29/12/2010 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Quy chế bán đấu giá tài sản trênđịa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBNDtỉnh Bắc Giang về việc ban hành Quy chế đấu giá quyền sử dụng đất để giao đấtcó thu tiền sử dụng đất hoặc cho thuê đất trên địa bàn tỉnh Bắc Giang; Quyếtđịnh số 449/QĐ-UBND ngày 20/12/2012 của UBND tỉnh Bắc Giang ban hành Bảng mứcgiá các loại đất năm 2013 áp dụng trên địa bàn tỉnh Bắc Giang;

Căn cứ Quyết định số 301/QĐ-UBND ngày 20/9/2012của UBND tỉnh Bắc Giang về việc phê duyệt quy hoạch chung xây dựng thị trấnNeo, huyện Yên Dũng, tỉnh Bắc Giang đến năm 2030 (tỷ lệ 1/5000);

Xét đề nghị của Sở Tài chính tại Tờ trình số 32/TTr-STC ngày 15/5/2013; UBND huyện Yên Dũng tại Tờ trình số 04/TTr-UBND ngày03/5/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Phương án đấu giá giao đấtsản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tài sản trên đất để chọn chủ đầu tư xâydựng siêu thị trên thửa đất trụ sở cũ của Công an huyện Yên Dũng với các nộidung cụ thể như sau:

I. Vị trí, hiện trạng diện tích và tài sản trênđất, mục đích sử dụng đất:

1. Vị trí: Thửa đất số 232, tờ bản đồ số 19tại Tiểu khu 4, thị trấn Neo, huyện Yên Dũng.

2. Hiện trạng:

a) Diện tích:

- Diện tích hiện trạng thửa đất theo Giấy chứngnhận QSD đất là 2.241 m2;

- Diện tích thực hiện đấu giá QSD đất (theo quyhoạch) là 1.778,5 m2.

b) Tài sản trên đất:

- Nhà số 1: Nhà cấp IV một tầng,diện tích 47 m2;

- Nhà số 2: Nhà Hội người mù, diện tích 82 m2;

- Nhà số 3: Nhà Trung tâm văn hóa thông tin, diệntích 200 m2;

- Nhà số 4: Nhà để xe ô tô, diện tích 54 m2;

- Nhà số 5: Nhà Văn phòng UBKT Huyện ủy, diện tích240 m2;

- Nhà số 6: Nhà văn hóa, diện tích 500 m2;

- Nhà số 7: Nhà bảo vệ, diện tích 11 m2;

- Nhà số 8: Nhà để xe đạp, xe máy, diện tích 27 m2.

3. Mục đích sử dụng đất:Cho thuê đất để xâydựng siêu thị trong quy hoạch mạng lưới thương mại dịch vụ được phê duyệt tạiQuyết định số 975/QĐ-UBND ngày 24/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang.

4. Quy mô xây dựng: Theo đúng quy hoạch đượccấp có thẩm quyền phê duyệt.

II. Đối tượng tham gia đấu giávà hình thức đấu giá:

1. Đối tượng tham gia đấu giá: Các tổ chức,cá nhân trong nước thuộc đối tượng nhà nước giao đất cho thuê đất theo quy địnhcủa Luật đất đai; có nhu cầu sử dụng đất để thực hiện dự án đầu tư theo đúngquy hoạch được cấp có thẩm quyền phê duyệt; có khả năng về tài chính, có đủ tưcách pháp nhân và năng lực hành vi dân sự theo quy định của pháp luật.

2. Tài sản và hình thức đấu giá:

a) Tài sản đấu giá:

- Giao quyền sử dụng đất sản xuất kinh doanh phinông nghiệp với diện tích đất là 1.778,5 m2 trong thời hạn 50 năm;

- Chuyển nhượng tài sản trên đất nêu tại Điểm bKhoản 2 Mục I.

b) Hình thức đấu giá:

Bỏ phiếu kín trực tiếp từng vòng, liên tục cho đếnkhi không còn người yêu cầu đấu giá tiếp thì người trả giá cao nhất vòng đấucuối cùng là người trúng đấu giá. Sau mỗi vòng đấu giá thực hiện công khai giákhởi điểm theo quy định tại điểm a Khoản 3 Điều 11 Quyết định số 216/2005/QĐ-TTg ngày 31/8/2005 của Thủ tướng Chính phủ.

3. Người trúng đấu giá: Là người trả giá caonhất tại vòng đấu cuối cùng đồng thời trả giá tài sản hợp lệ (từ giá khởi điểmcủa tài sản trở lên) và không vi phạm quy chế đấu giá.

III. Giá khởi điểm và tiền đặt trước:

1. Giá khởi điểm:

a) Giá khởi điểm để đấu giá giao đất sản xuất kinhdoanh phi nông nghiệp:

- Đơn giá bình quân tính cho 1m2: 6.104.000đồng/m2;

- Tổng giá khởi điểm tiền sử dụng đất của thửa đất:6.104.000 đồng/m2 x 1.778,5 m2 = 10.855.964.000 đồng (Mườitỷ, tám trăm năm mươi lăm triệu, chín trăm sáu mươi bốn nghìn đồng).

b) Giá khởi điểm bán thanh lý tài sản trên đất:1.080.671.000 đồng (Một tỷ, không trăm tám mươi triệu, sáu trăm bảy mươi mốtnghìn đồng).

2. Tiền đặt trước để tham gia đấu giá: Mứctiền đặt trước tương đương 10% giá khởi điểm.

- Tiền đặt trước đối với đấu giá giao đất sản xuấtkinh doanh phi nông nghiệp: 10.855.964.000 đồng x 10% = 1.085.596.400 đồng;

- Tiền đặt trước đối với tài sản trên đất:1.080.671.000 đồng x 10% = 108.067.100 đồng.

Tổng số tiền đặt trước (làm tròn): 1.194.000.000đồng (Một tỷ, một trăm chín mươi bốn triệu đồng).

IV. Quy định một số nội dung khác:

1. Thời hạn giao đất:50 năm (theo Công vănsố 1510/UBND-KT ngày 13/7/2012 của Chủ tịch UBND tỉnh Bắc Giang).

2. Phương thức nộp tiền sử dụng đất:

a) Nộp tiền sử dụng đất: Trong thời hạn 30 ngày kểtừ ngày có quyết định phê duyệt kết quả trúng đấu giá của cơ quan có thẩmquyền, tổ chức, cá nhân trúng đấu giá đến cơ quan thuế nhận thông báo nộp tiềntrúng đấu giá và nộp đủ trong một lần (bằng tiền mặt hoặc chuyển khoản) và Khobạc Nhà nước.

b) Nộp tiền tài sản trên đất: Nộp một lần đồng thờivới nộp tiền sử dụng đất.

3. Xử lý đối với tiền đặt trước:Theo quyđịnh tại Điều 23 Quyết định số 166/2012/QĐ-UBND ngày 14/6/2012 của UBND tỉnhBắc Giang.

4. Phê duyệt kết quả trúng đấu giá, giao đất,cấp Giấy chứng nhận QSD đất:

a) Phê duyệt kết quả trúng đấu giá: Sau khi nhận đủhồ sơ của tổ chức thực hiện việc đấu giá chuyển đến, Chủ tịch UBND huyện YênDũng phê duyệt kết quả trúng đấu giá và gửi quyết định phê duyệt kết quả trúngđấu giá cho các cơ quan có liên quan.

b) Chấp thuận đầu tư: Sau khi có quyết định phê duyệtkết quả trúng đấu giá, trong thời gian 03 (ba) tháng, tổ chức, cá nhân trúngđấu giá phải hoàn thiện các thủ tục để được chấp thuận đầu tư theo quy định.

c) Giao đất trên thực địa: Trong thời hạn 10 (mười)ngày làm việc kể từ ngày tổ chức, cá nhân trúng đấu giá nộp đủ tiền sử dụng đấtvà các nghĩa vụ tài chính khác theo quy định vào ngân sách nhà nước, Phòng Tàinguyên và Môi trường huyện Yên Dũng chủ trì phối hợp cùng các đơn vị có liênquan bàn giao đất trên thực địa cho tổ chức, cá nhân trúng đấu giá.

d) Cấp Giấy chứng nhận QSD đất:

- Trường hợp đối tượng trúng đấu giá thuộc thẩmquyền giao đất của UBND tỉnh: Sở Tài nguyên và Môi trường phối hợp với UBNDhuyện Yên Dũng, các ngành có liên quan làm thủ tục cấp Giấy chứng nhận quyền sửdụng đất theo quy định;

- Trường hợp đối tượng trúng đấu giá thuộc thẩmquyền giao đất của UBND huyện Yên Dũng: Chủ tịch UBND huyện chỉ đạo Phòng Tàinguyên và Môi trường phối hợp với các đơn vị có liên quan lập hồ sơ, cấp Giấychứng nhận quyền sử dụng đất và các giấy tờ có liên quan theo quy định.

5. Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước và tổ chứctrúng đấu giá:

- Trách nhiệm của cơ quan Nhà nước:

+ Tổ chức đấu giá giao đất và tài sản trên đất, cấpGiấy chứng nhận đầu tư, cấp phép xây dựng, thu tiền sử dụng đất, giao đất vàcấp Giấy chứng nhận QSD đất theo đúng quy định;

+ Xử lý vi phạm và giải quyết các khiếu nại, tố cáocó liên quan đến đấu giá.

- Trách nhiệm của tổ chức, cá nhân trúng đấu giá:

+ Chấp hành nghiêm chỉnh nội quy, quy chế về đấugiá, nộp đầy đủ, đúng thời hạn tiền sử dụng đất, tiền tài sản trên đất và cácnghĩa vụ tài chính khác theo quy định;

+ Thực hiện tốt các quy định của Nhà nước về quảnlý và sử dụng đất đai, bảo vệ môi trường, đô thị, quy hoạch xây dựng và cam kếtsử dụng đất đúng mục đích;

+ Kể từ khi nhận bàn giao đất trên thực địa, khôngsử dụng đất trong thời hạn 12 tháng liền hoặc tiến độ chậm hơn 24 tháng so vớitiến độ ghi trong Giấy chứng nhận đầu tư mà không được cơ quan có thẩm quyềngia hạn thì sẽ bị thu hồi đất theo quy định của pháp luật.

6. Nội dung khác: Các nội dung khác liênquan đến đấu giá quyền sử dụng đất không quy định cụ thể tại phương án này thìthực hiện theo đúng quy định hiện hành của Nhà nước.

Điều 2. UBND huyện Yên Dũng có trách nhiệmtổ chức đấu giá giao đất sản xuất kinh doanh phi nông nghiệp và tài sản trênđất để chọn chủ đầu tư xây dựng siêu thị trên thửa đất trụ sở cũ của Công anhuyện Yên Dũng theo quy định và Phương án được duyệt tại Điều 1 Quyết định này.

Điều 3.Quyết định này thay thế Quyết địnhsố 25/QĐ-UBND ngày 22/01/2013 của UBND tỉnh Bắc Giang.

Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị: Văn phòng UBNDtỉnh, Sở Tài chính, Sở Tư pháp, Sở Tài nguyên và Môi trường, Sở Kế hoạch và Đầutư, Cục thuế tỉnh, UBND huyện Yên Dũng và các đơn vị, cá nhân có liên quan căn cứQuyết định thi hành./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch và các Phó Chủ tịch UBND tỉnh;
- LĐVP: TPKT, KTN, TN, TH.
- Chi cục thuế huyện Yên Dũng;
- Lưu: VT, KT5.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Bùi Văn Hải