UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH LONG
---------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2002/QĐ-UBND

Vĩnh Long, ngày 08 tháng 10 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊDUYỆT DỰ ÁN XÂY DỰNG CHIẾN LƯỢC VÀ CHƯƠNG TRÌNH HÀNH ĐỘNG PHÒNG, CHỐNG LỤT BÃOVÀ GIẢM NHẸ THIÊN TAI TỈNH VĨNH LONG GIAI ĐOẠN 2006 - 2010 VÀ ĐỊNH HƯỚNG ĐẾNNĂM 2020

CHỦ TỊCH UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH VĨNH LONG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Uỷban nhân dân, ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Pháp lệnh Phòng, chống lụt bão, ngày20 tháng 3 năm 1993;

Căn cứ Nghị định số 08/2006/NĐ-CP ngày 16 tháng01 năm 2006 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Pháp lệnh Phòng, chốnglụt bão được sửa đổi bổ sung ngày 24/8/2000;

Xét Tờ trình số 72/TTr-PCLB-TKCN ngày 25tháng 9 năm 2007 của Chánh Văn phòng Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìmkiếm cứu nạn tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Dự án xây dựng chiến lượcvà Chương trình hành động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai tỉnh VĩnhLong giai đoạn 2006 - 2010 và định hướng đến năm 2020, gồm nội dung chủ yếu sau:

1. Định hướng:

- Ưu tiên cho giải pháp phòng, chống và khắc phụchậu quả do thiên tai gây ra.

- Đẩy mạnh công tác tuyên truyền, giáo dục nâng caoý thức cộng đồng về hành động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai.

- Nâng cao năng lực cho công tác dự báo thiên tai;thông tin liên lạc theo hướng đảm bảo chính xác, nhanh chóng và an toàn (cụthể: Tăng cường an ninh cho hệ thống thông tin).

- Tăng cường năng lực đầu tư trang thiết bị, phươngtiện cho các ban ngành, địa phương phục vụ công tác phòng, chống lụt bão vàgiảm nhẹ thiên tai.

- Đầu tư xây dựng nâng cấp cơ sở hạ tầng như giaothông, thuỷ lợi, bưu chính viễn thông... nhằm đảm bảo an toàn tính mạng của nhândân và giảm thiệt hại đến mức thấp nhất khi thiên tai xảy ra.

2. Mục tiêu:

- Giảm thiệt hại đến mức thấp nhất về người và tàisản của nhà nước, nhân dân.

- Chuyển từ "đối phó, khắc phục hậu quả"sang "chủ động phòng tránh, đối phó kịp thời và khắc phục hậu quả".

3. Các giải pháp phòng, chống thiên tai:

a) Giải pháp trước mắt (đến năm 2010):

* Đối với gió bão, lốc xoáy, sét:

- Đầu tư trang thiết bị chuyên dùng cho ngành khítượng thuỷ văn nhằm theo dõi chặt chẽ diễn biến thời tiết cả nước, khu vực vàđịa phương để có thể dự báo nhanh, dự báo ngắn hạn kịp thời, chính xác.

- Khảo sát kết hợp với quy hoạch và kế hoạch di dờidân ra khỏi vùng không an toàn kịp thời.

- Tăng cường phát triển mạng thông tin, mạng vô tuyếnviễn thông và xây dựng phần mềm quản lý cơ sở dữ liệu.

* Đối với sạt lở bờ:

- Đánh giá chính xác thực trạng, nguyên nhân gâysạt lở bờ sông, kênh, rạch và phân cấp, phân loại theo mức độ nguy hiểm để có kếhoạch khắc phục từng bước và tiến đến an toàn.

- Tiến hành duy tu, sửa chữa và xây dựng mới cáckè bảo vệ các bờ sông ở khu vực đô thị (thị xã và thị trấn) để bảo vệ tính mạng,tài sản, công trình kiến trúc văn hoá.... của nhân dân, nhà nước.

- Nghiên cứu, dự báo tình hình diễn biến lồng dẫnở các hệ thống sông, kênh, rạch để làm cơ sở xác định hành lang sạt lở; nghiêm cấmviệc lấn chiếm lòng sông, kênh, rạch trái phép và chấn chỉnh việc khai thác cátlòng sông trên sông Tiền và sông Hậu.

* Đối với phòng ngừa dịch bệnh ở người và vậtnuôi:

- Hoàn thành việc tiêm chủng cho trẻ em dưới 5 tuổitheo quy định của ngành y tế.

- Hoàn thành kế hoạch tiêm phòng cho gia súc, giacầm theo quy định của ngành thú y.

- Đầu tư phát triển, nâng cấp các bệnh việntuyến huyện, thị, cơ sở y tế dự phòng... và đầu tư trang thiết bị trong cứu,chữa nhất là đầu tư trang thiết bị cho bộ phận xét nghiệm, chẩn đoán.

- Vệ sinh môi trường sau thiên tai...

* Đối với phòng chống lụt, bão:

- Tăng cường công tác dự báo tình hình lũ; xây dựngtiêu chuẩn, cốt nền, quy cách nhà chống lũ; rà soát, điều chỉnh các tiêu chuẩncao trình trong xây dựng cơ sở hạ tầng thiết yếu.

- Đầu tư hệ thống kênh thuỷ lợi phục vụ tướitiêu cho sản xuất và sinh hoạt của nhân dân theo thứ tự ưu tiên như: Xẻo Mát -Cái Vồn (huyện Bình Minh); kênh Xã Tàu - Sóc Tro (huyện Tam Bình - Long Hồ);kênh Cần Thơ - Huyện Hàm (huyện Bình Minh); kênh Nha Mân - Từ Tải (huyện BìnhMinh); các đoạn đê bao cấp 1 dọc sông Măng (xã Hoà Hiệp - xã Tường Lộc, xã LoanMỹ - xã Bình Ninh, huyện Tam Bình; xã Nhơn Bình - xã Trà Côn, huyện Trà Ôn);các ô bao bảo vệ vườn cây ăn trái trên sông Tiền, sông Hậu (gồm: Cù lao Dàithuộc hai xã Thanh Bình - Quới Thiện, huyện Vũng Liêm; cù lao Minh thuộc 4 xãAn Bình - Đồng Phú - Hoà Ninh - Bình Hoà Phước, huyện Long Hồ)...

* Đối với phòng, chống hạn, mặn:

- Kiểm tra tính năng các hệ thống đập ngăn mặn, giữnước ngọt trên các kênh mương nội đồng để có kế hoạch nâng cấp, nạo vét và làmmới nhằm phục vụ tốt công tác chống hạn, mặn trên địa bàn tỉnh.

- Tiếp tục kiên cố hoá cống, đập thuỷ lợi và đầutư các trạm bơm cố định, di động để bảo đảm chủ động tưới tiêu.

* Đối với phòng chống sự cố cháy, nổ và tràn dầu:

- Tăng cường kiểm tra tình hình đảm bảo vệ sinh,an toàn phòng cháy, chữa cháy.

- Các cơ sở sản xuất, kinh doanh và tổ chức, đơnvị hành chính nhà nước, khu, cụm, tuyến công nghiệp bắt buộc phải có trangthiết bị phòng, chống cháy nổ và phòng chống sự cố tràn dầu, nhất là các phươngtiện vận chuyển xăng dầu.

b) Giải pháp lâu dài (đến năm 2020):

* Đối với gió bão, lốc xoáy, sét:

- Hướng dẫn nhân dân cách xây dựng nhà kiên cố chốngđược gió bão, lốc xoáy và đề phòng tránh sét đối với những hộ có điều kiện; xâydựng các giường bằng bê tông kết hợp với việc ẩn núp an toàn đối với các hộ chưacó điều kiện xây dựng nhà kiên cố.

- Tăng cường cảnh giác với lốc xoáy trong các thángcuối mùa khô (tháng 4,5) đầu mùa mưa (tháng 6,7).

* Đối với sạt lở bờ:

- Xác định hành lang sạt lở và cắm mốc an toàn vềsạt lở trên phạm vi toàn tỉnh; giám sát việc xây dựng nhà cửa, công trình dọctheo bờ sông; và nghiên cứu các giải pháp phòng chống sạt lở bờ phù hợp theo điềukiện ở địa phương.

- Nghiên cứu áp dụng các công nghệ kè thích hợp,đảm bảo tính bền vững, có hiệu quả để xây dựng mới các kè bảo vệ các bờ sông ở khuvực đô thị (thị xã và thị trấn).

* Đối với phòng ngừa dịch bệnh ở người và vậtnuôi:

- Nhân dân đều ý thức, tham gia tiêm phòng các bệnhtrên người theo quy định ngành y tế và chấp hành việc tiêm phòng cho gia súc,gia cầm theo quy định của ngành thú y.

- Đầu tư phát triển, nâng cấp các bệnh việntuyến huyện, thị, cơ sở y tế dự phòng... và đầu tư trang thiết bị trong cứu,chữa nhất là đầu tư trang thiết bị cho bộ phận xét nghiệm, chẩn đoán.

- Đảm bảo vệ sinh môi trường sau bão lũ.

* Đối với phòng chống lụt, bão:

- Xây dựng bổ sung thêm các Trạm quan trắc mực nướclũ, Trạm đo khí tượng thuỷ văn ở xã Tân Hưng, huyện Bình Minh; xã Thạnh Quới, huyệnLong Hồ; xã Nhơn Phú, huyện Mang Thít; xã Quới thiện, huyện Vũng Liêm; các xãTích Thiện, Hoà Bình, huyện Trà Ôn.

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng nhà cửa, công trìnhtheo cao trình vượt lũ.

* Đối với phòng chống hạn, mặn:

- Hoàn chỉnh hệ thống đập ngăn mặn, giữ nướcngọt trên các kênh mương nội đồng khép kín để chủ động tưới tiêu phục vụ chosản xuất nông nghiệp và dân sinh.

- Nghiên cứu các hệ thống kiểm soát lũ kết hợp vớiphòng chống hạn, mặn.

* Đối với phòng chống sự cố cháy, nổ và tràn dầu:

- Tăng cường nhận thức cho các ngành, các cấp vànhân dân ở địa phương và xây dựng phương án phòng, chống cụ thể hàng năm.

- Điều chỉnh quy hoạch xây dựng dân cư đô thị, đảmbảo cho đường xe cứu hoả di chuyển khi có sự cố cháy, nổ xảy ra.

Điều 2. Chức năng và nhiệm vụ:

Thường trực Ban Chỉ huy phòng, chống lụt bão và tìmkiếm cứu nạn của tỉnh chủ trì, phối hợp với các Sở, ban ngành tỉnh, các tổ chứcđoàn thể và Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xã thực hiện:

- Triển khai Dự án xây dựng chiến lược và Chươngtrình hành động phòng, chống lụt bão và giảm nhẹ thiên tai cho các cấp, các ngànhvà nhân dân biết để chủ động tham gia khi có thiên tai xảy ra.

- Xây dựng và triển khai kế hoạch phòng, chống lụtbão và tìm kiếm cứu nạn hàng năm trên cơ sở dự án được cấp có thẩm quyền phêduyệt.

- Báo cáo kết quả thực hiện về Uỷ ban nhân dân tỉnhtheo quy định.

Các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân cáchuyện, thị xã trên cơ sở kế hoạch hàng năm của tỉnh được phê duyệt, mà xây dựngkế hoạch hành động cụ thể ở địa phương mình quản lý.

Điều 3. Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh,Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân các huyện, thị xãchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

CHỦ TỊCH
Phạm Văn Đấu