ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2003/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 14 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH QUY CHẾ HOẠT ĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA - KHEN THƯỞNG TỈNH BẮC KẠN

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thi đua, Khen thưởng ngày 26 tháng 11năm 2003 và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua, Khen thưởngngày 14 tháng 6 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số: 42/2011/NĐ-CP ngày 15 tháng4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều củaLuật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điều của Luật Thi đua,Khen thưởng;

Căn cứ Thông tư số: 02/2011/TT-BNV ngày 24 tháng01 năm 2011 của Bộ Nội vụ về việc hướng dẫn thi hành Nghị định số: 42/2010/NĐ-CP ngày 15 tháng 4 năm 2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hànhmột số điều của Luật Thi đua, Khen thưởng và Luật Sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Luật Thi đua, Khen thưởng;

Xét đề nghị của Sở Nội vụ tại Tờ trình số: 1598/TTr-SNV ngày 02/10/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Quy chế hoạt động của Hội đồng Thi đua - Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số: 2532/QĐ-UBND ngày 19 tháng 12năm 2006 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Quy chế hoạt động củaHội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh Bắc Kạn.

Điều 3. Thành viên Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh; Giám đốc các Sở; Thủ trưởng các Ban, Ngành, đoànthể cấp tỉnh; Giám đốc các doanh nghiệp địa phương, Trung ương đóng trên địabàn tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã và Thủ trưởng các đơn vịcó liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCHHoàng Ngọc Đường

QUY CHẾ

HOẠTĐỘNG CỦA HỘI ĐỒNG THI ĐUA- KHEN THƯỞNG TỈNH BẮC KẠN
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2003/QĐ-UBND ngày 14 tháng 11 năm 2013 của Chủtịch UBND tỉnh Bắc Kạn)

Chương 1.

CHỨC NĂNG, NHIỆM VỤ

Điều 1. Chức năng của Hội đồngThi đua - Khen thưởng tỉnh

Hội đồng Thi đua, khen thưởng tỉnh(sau đây gọi tắt là Hội đồng) có chức năng tham mưu, tư vấn cho Tỉnh ủy, Hộiđồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh về thi đua, khen thưởng (TĐKT) theo quyđịnh của pháp luật và phù hợp với điều kiện thực tế của địa phương.

Điều 2. Nhiệm vụ của Hội đồng

1. Phối hợp giữa các cơ quan Đảng,Nhà nước, Mặt trận tổ quốc, các tổ chức đoàn thể tỉnh tham mưu, đề xuất vớiTỉnh ủy, Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân tỉnh trong việc tổ chức thực hiệnpháp luật về thi đua, khen thưởng; lãnh đạo, chỉ đạo tổ chức các phong trào thiđua yêu nước trong phạm vi toàn tỉnh.

2. Tổng kết, đánh giá tình hình thựchiện phòng trào thi đua và công tác khen thưởng; xây dựng, phát hiện và nhânrộng các điển hình tiên tiến trong các phong trào thi đua; tham mưu, đề xuấtvới Ủy ban nhân dân tỉnh cụ thể hóa các chế độ, chính sách về thi đua, khenthưởng phù hợp với tình hình thực tế của địa phương.

3. Hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra việcthực hiện các quy định về thi đua, khen thưởng của các cấp, các ngành, địa phương,đơn vị trên địa bàn tỉnh.

4. Thẩm định, bình xét, lựa chọnvà đề nghị cấp có thẩm quyền tặng các danh hiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởngtheo quy định cho tập thể, cá nhân đạt thành tích xuất sắc trong các phong tràothi đua yêu nước.

Chương 2.

CƠ CẤU, NHIỆM VỤ CỦA CÁC THÀNH VIÊN HỘI ĐỒNG VÀ CƠ QUANTHƯỜNG TRỰC GIÚP VIỆC HỘI ĐỒNG

Điều 3. Cơ cấu, nhiệm vụ của cácthành viên Hội đồng

Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnhgồm Chủ tịch, Phó Chủ tịch Thường trực, các Phó Chủ tịch và các Ủy viên. Nhiệmvụ của các thành viên Hội đồng như sau:

1. Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnhlà Chủ tịch Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh, chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạtđộng của Hội đồng; quyết định triệu tập, chủ trì và kết luận các kỳ họp của Hộiđồng; phân công các thành viên Hội đồng phụ trách, theo dõi các khối hoặc cụmthi đua.

2. Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồnglà Phó Giám đốc Sở Nội vụ, Trưởng ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh, có nhiệm vụ:

- Chịu trách nhiệm chỉ đạo mọi hoạtđộng của cơ quan thường trực Hội đồng. Giải quyết những công việc liên quan đếncông tác thi đua, khen thưởng theo thẩm quyền;

- Tham mưu giúp Ủy ban nhân dân tỉnhvà Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, thống nhất quản lý nhà nước công tácthi đua, khen thưởng; cụ thể hóa chủ trương, chính sách của Đảng, pháp luật củaNhà nước về thi đua, khen thưởng phù hợp với tình hình thực tế của tỉnh; làmnhiệm vụ thường trực của Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp tỉnh;

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhândân tỉnh và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng tỉnh tổ chức các phong trào thi đua;sơ kết, tổng kết thi đua; phối hợp với các cơ quan liên quan tuyên truyền, phổbiến, nhân rộng các điển hình tiên tiến, tổ chức thực hiện chính sách khenthưởng của Đảng và Nhà nước; hướng dẫn, kiểm tra việc thực hiện kế hoạch, nộidung thi đua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh; thực hiện việc tổ chức và traotặng các hình thức khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Xây dựng, quản lý và sử dụng QuỹThi đua, Khen thưởng theo quy định của pháp luật;

- Tham mưu ban hành các văn bản chỉđạo, các kế hoạch tổ chức các phong trào thi đua trong phạm vi toàn tỉnh; tổchức kiểm tra, đôn đốc các cấp, các ngành, các tổ chức chính trị - xã hội, cácđịa phương… thực hiện các phong trào thi đua yêu nước và thực hiện các quy địnhcủa pháp luật về thi đua, khen thưởng;

- Căn cứ quy định của pháp luật vàhướng dẫn của cấp trên, tham mưu thành lập các khối, cụm thi đua của tỉnh và hướngdẫn cách thức tổ chức, hoạt động;

- Thẩm định và chịu trách nhiệmtrình Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh cho ý kiến hiệp y đối với tập thể, cá nhânkhi có văn bản đề nghị hiệp y;

- Chuẩn bị nội dung, chương trìnhcác cuộc họp của Hội đồng;

- Chủ trì các cuộc họp của Hội đồngkhi Chủ tịch Hội đồng vắng mặt, ủy quyền; ký thay Chủ tịch ban hành một số vănbản của Hội đồng về chuyên môn nghiệp vụ;

- Thực hiện các công việc khác khiđược Chủ tịch Hội đồng phân công.

3. Các Phó Chủ tịch Hội đồng, gồm:Phó Chủ tịch Hội đồng nhân dân tỉnh, Chủ tịch Ủy ban Mặt trận tổ quốc tỉnh, Chủtịch Liên đoàn Lao động tỉnh; có nhiệm vụ:

- Giúp Chủ tịch Hội đồng chỉ đạocác phong trào thi đua và công tác khen thưởng trên địa bàn tỉnh;

- Tham gia, đóng góp ý kiến cho cácchương trình, kế hoạch liên quan đến công tác TĐKT; tham gia các hoạt động, cáccuộc họp của Hội đồng;

- Thực hiện các công việc khác khiđược Chủ tịch Hội đồng phân công.

4. Các Ủy viên Hội đồng gồm: TrưởngBan Tổ chức Tỉnh ủy, Chủ nhiệm Ủy ban Kiểm tra Tỉnh ủy, Bí thư Đảng ủy Các cơquan tỉnh, Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Giám đốcCông an tỉnh, Chỉ huy trưởng Bộ Chỉ huy Quân sự tỉnh, Giám đốc Sở Tài chính,Giám đốc Sở Kế hoạch và Đầu tư, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội;có nhiệm vụ:

- Chỉ đạo, theo dõi, kiểm tra việcthực hiện các phong trào thi đua và các hoạt động của khối, cụm thi đua đượcChủ tịch Hội đồng phân công phụ trách.

- Lãnh đạo, chỉ đạo việc thực hiệnLuật Thi đua, Khen thưởng thuộc phạm vi ngành, lĩnh vực phụ trách hoặc cơ quan,đơn vị đang quản lý.

- Tham gia các cuộc họp của Hội đồngvà thực hiện chương trình công tác do Hội đồng đề ra.

- Thực hiện các công việc khác khiđược Chủ tịch Hội đồng phân công.

Điều 4. Nhiệm vụ của cơ quan thườngtrực giúp việc cho Hội đồng

Ban Thi đua, Khen thưởng tỉnh làcơ quan thường trực giúp viêc cho Hội đồng có nhiệm vụ:

- Xây dựng trình cấp có thẩm quyềnban hành các văn bản về lĩnh vực thi đua, khen thưởng; hướng dẫn, tổ chức thựchiện các văn bản quy phạm pháp luật, kế hoạch, đề án, dự án về lĩnh vực thiđua, khen thưởng trên địa bàn tỉnh sau khi được cấp có thẩm quyền phê duyệt;

- Tham mưu giúp Chủ tịch Ủy ban nhândân cấp tỉnh và Hội đồng Thi đua, Khen thưởng cấp tỉnh tổ chức các phong tràothi đua; hướng dẫn, đôn đốc, kiểm tra các Sở, Ban, Ngành, địa phương, các cụm,khối thi đua thực hiện các phong trào thi đua và chính sách khen thưởng trênđịa bàn tỉnh;

- Phối hợp với Mặt trận tổ quốc,các tổ chức chính trị, tổ chức chính trị - xã hội, tổ chức xã hội ở địa phương vàcác cơ quan thông tin đại chúng phát hiện, tuyên truyền và nhân rộng các điểnhình tiên tiến;

- Tổ chức thực hiện kế hoạch đàotạo, bồi dưỡng, hướng dẫn chuyên môn, nghiệp vụ cho đội ngũ cán bộ, công chứclàm công tác thi đua, khen thưởng ở các Sở, Ban, Ngành, địa phương và doanhnghiệp trên địa bàn tỉnh; ứng dụng khoa học công nghệ trong lĩnh vực thi đua,khen thưởng;

- Giúp Hội đồng thực hiện công táckiểm tra công tác thi đua, khen thưởng và giải quyết các khiếu nại, tố cáo vềlĩnh vực thi đua, khen thưởng theo quy định;

- Thẩm định hồ sơ, chuẩn bị các tàiliệu liên quan đến việc xét tặng các danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởngphục vụ cho các kỳ họp của Hội đồng, tổng hợp, hoàn chỉnh hồ sơ theo quy địnhsau khi kết thúc các kỳ họp của Hội đồng trình cấp có thẩm quyền tặng danh hiệuthi đua và hình thức khen thưởng;

- Thành lập Tổ kiểm phiếu kết quảbình bầu danh hiệu thi đua và hình thức khen thưởng:

+ Mời 01 thành viên Hội đồng Thiđua, Khen thưởng tỉnh (Chánh Văn phòng UBND tỉnh) làm Tổ trưởng;

+ Thành viên: 02 Chuyên viên BanThi đua, Khen thưởng tỉnh.

- Thực hiện các nhiệm vụ khác docấp có thẩm quyền giao.

Chương 3.

PHƯƠNG THỨC HOẠT ĐỘNG VÀ QUAN HỆ CÔNG TÁC CỦA HỘI ĐỒNG

Điều 5. Chế độ làm việc của Hộiđồng

- Hội đồng hoạt động theo nguyêntắc tập trung, dân chủ, quyết định theo đa số (Các trường hợp xét tặng các danhhiệu thi đua hoặc hình thức khen thưởng phải đạt tỷ lệ phiếu tán thành theo quyđịnh). Các cuộc họp Hội đồng được tổ chức phải có ít nhất là 80% số thành viêntham dự. Trường hợp vắng mặt không thể dự họp Hội đồng, các thành viên báo cáotrước cho Chủ tịch hoặc Phó Chủ tịch Thường trực Hội đồng biết (không cử ngườikhác đi họp thay); trường hợp phải bỏ phiếu tại cuộc họp, sẽ lấy ý kiến bằngphiếu bầu đối với thành viên vắng mặt (cơ quan thường trực của Hội đồng Thiđua, Khen thưởng tỉnh thực hiện).

- Cơ quan thường trực của Hội đồngcó trách nhiệm chuẩn bị nội dung, chương trình cuộc họp và gửi cho các thànhviên Hội đồng trước kỳ họp là 05 ngày làm việc (trừ họp bất thường).

Điều 6. Các kỳ họp của Hội đồng

Hội đồng họp định kỳ vào tháng02 và tháng 8 hàng năm:

- Đánh giá việc thực hiệnnhiệm vụ của Hội đồng và tình hình thực hiện phong trào thi đua và công tác khenthưởng toàn tỉnh; giải quyết những vấn đề quan trọng trong công tác thi đua,khen thưởng và định ra phương hướng, nhiệm vụ trong thời gian tiếp theo.

- Xét tặng các danh hiệu thi đua(cấp Nhà nước, cấp tỉnh), các hình thức khen thưởng cấp Nhà nước, khen thưởngthường xuyên cấp tỉnh.

Ngoài ra, Hội đồng có thể họp bấtthường do Chủ tịch Hội đồng triệu tập.

Điều 7. Công tác kiểm tra, giámsát của Hội đồng

Các thành viên Hội đồng thực hiệnkiểm tra, giám sát, đôn đốc việc thực hiện các chủ trương chính sách của Đảng,pháp luật của Nhà nước về thi đua, khen thưởng tại các cơ quan, đơn vị, địaphương, các tổ chức kinh tế trong tỉnh (Theo phân công của Hội đồng).

Điều 8. Quan hệ với Hội đồng Thiđua Khen thưởng các cấp

1. Chỉ đạo việc thực hiện quy địnhcủa pháp luật về thi đua, khen thưởng với Hội đồng Thi đua, Khen thưởng các cơquan, đơn vị, địa phương.

2. Báo cáo công tác với Hội đồngThi đua, Khen thưởng Trung ương khi có yêu cầu.

Điều 9. Kinh phí hoạt độngcủa Hội đồng (Chi từ Qũy Thi đua, Khen thưởng tỉnh): Thực hiện theo quy địnhhiện hành; chi phục vụ các công tác khác, khi có ý kiến chỉ đạo của Chủ tịchHội đồng.

Chương 4.

ĐIỀU KHOẢN THI HÀNH

Điều 10. Điều khoản thi hành

Các thành viên Hội đồng thực hiệnnhiệm vụ theo quy định tại Quy chế này./.