ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
******

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
******

Số: 2006/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 09 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

PHÊ DUYỆT MỞ RỘNG QUY HOẠCH CHI TIẾT KHU THƯƠNG MẠI – ĐÔTHỊ CỬA KHẨU MỘC BÀI – KHU KINH TẾ CỬA KHẨU MỘC BÀI.

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căncứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;
Căn cứ Nghị định số 08/2005/NĐ-CP ngày 24/01/2005 của Chính phủ về quy hoạch xâydựng;
Căn cứ Quyết định số 1595/2002/QĐ-UB ngày 30/09/2002 của UBND tỉnh Tây Ninh về việcphê duyệt điều chỉnh quy hoạch chi tiết Khu Thương mại – Đô thị cửa khẩu MộcBài, tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 576/2005/QĐ-UBND ngày 13/06/2005 của UBND tỉnh về việc phêduyệt điều chỉnh mở rộng quy hoạch chi tiết Khu Thương mại – Đô thị cửa khẩu MộcBài;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Xây dựng tại Tờ trình số 335/TTr-SXD ngày17/07/2007; Tờ trình 60/TTr-BQL ngày 10/07/2007 của Ban quản lý Khu kinh tế cửakhẩu Mộc Bài
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Phê duyệt mở rộng quy hoạch chi tiếtkhu Thương mại – Đô thị cửa khẩu Mộc Bài – Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, vớinhững nội dung chủ yếu như sau:

1.Theo quy hoạch được duyệt:

Quyếtđịnh số 576/2005/QĐ-UBND ngày 13/06/2005 của Uỷ ban nhân dân tỉnh về việc điềuchỉnh Quy hoạch Chi tiết Khu Thương mại – Đô thị cửa khẩu Mộc Bài, có tổng diệntích quy hoạch là 1.355,9127 ha, bao gồm:

- Khudân dụng: 295,2200 ha.

- Khudịch vụ: 250,2568 ha.

- Khucây xanh cách ly: 212,5559 ha.

- Đấtgiao thông đối ngoại: 64,8000 ha.

- CụmCông nghiệp: 533,0800 ha.

2.Điều chỉnh quy hoạch :

a/Lý do điều chỉnh:

Do nhucầu phát triển của Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài thành một Khu kinh tế tổng hợp,cần thiết phải điều chỉnh để mở rộng quy hoạch khu Thương mại - Đô thị cửa khẩuMộc Bài.

b/Nội dung điều chỉnh:

1.Diện tích đất điều chỉnh mở rộng 127,8790 ha.

2.Điều chỉnh phân khu chức năng:

- Khudân dụng: 295,22 ha, điều chỉnh 303,099 ha, tăng 7,879 ha:

Khunhà ở nhân viên phục vụ tại khu Thương mại Hiệp Thành: 7,879 ha.

- Khudịch vụ: 250,2568 ha, điều chỉnh 370,2568 ha, tăng 120 ha:

Tăngdiện tích khu vui chơi giải trí và sân golf: 120,000 ha.

- Cácphân khu chức năng khác giữ nguyên quy mô và diện tích không thay đổi.

3.Tổng diện tích Khu Thương mại – Đô thị cửa khẩu Mộc Bài sau khi điều chỉnh quyhoạch là 1.483,7917 ha.

Điều2. Quyết định này có hiệu lực sau 10 ngàykể từ ngày ký, là bộ phận không tách rời của Quyết định số 1595/2002/QĐ-UB ngày30/9/2002 và Quyết định số 576/2005/ QĐ-UBND ngày 13/06/2005 của UBND tỉnh.

Điều3. Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc cácSở, ngành: Xây dựng, Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Giao thông Vận tải,Ban quản lý Khu kinh tế cửa khẩu Mộc Bài, Chủ tịch UBND huyện Bến Cầu và thủtrưởng các Sở, ngành có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Chính phủ;
- Các Bộ: XD, KHĐT, QP;
- TT/TU, TT HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Trung tâm công báo;
- Như điều 3;
- LĐVP+CVK;
- Lưu VT-VP.UBND Tỉnh.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Nên