ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 26 tháng 10 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

Về việc chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố thuộc các phường

của thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên

____________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH PHÚ YÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị quyết số 42/NQ-CP ngày 27 tháng 8 năm 2009 của Chính phủ về thành lập thị xã Sông Cầu, thành lập phường thuộc thị xã Sông Cầu, tỉnh Phú Yên;

Căn cứ Quyết định số 13/2002/QĐ-BNV ngày 06 tháng 12 năm 2002 của Bộ trưởng Bộ Nội vụ về việc ban hành Quy chế tổ chức và hoạt động của thôn, tổ dân phố;

Xét Tờ trình số 143/TTr-UBND ngày 14 tháng 10 năm 2009 của Ủy ban nhân dân thị xã Sông Cầu về việc đề nghị chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố các phường thuộc thị xã Sông Cầu;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Nội vụ Phú Yên,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố các phường thuộc thị xã Sông Cầu tỉnh Phú Yên như sau:

I. Thành lập mới khu phố thuộc các phường của thị xã Sông Cầu

1. Phường Xuân Yên:

- Chia tách khu phố Long Hải Bắc thành 2 khu phố: Long Hải Bắc và Long Hải Đông:

+ Khu phố Long Hải Bắc:

Có diện tích tự nhiên 68,5ha và 406 hộ với 1.600 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp quốc lộ 1A; Tây giáp khu phố Long Bình, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên; Bắc giáp khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên.

+ Khu phố Long Hải Đông:

Có diện tích tự nhiên 74,5ha và 417 hộ với 1.639 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp quốc lộ 1A, khu phố Long Bình, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú; Bắc giáp khu phố Phước Lý và khu phố Long Hải Bắc, phường Xuân Yên.

- Thành lập khu phố Lệ Uyên Đông, trên cơ sở điều chỉnh 229,34ha diện tích tự nhiên và 137 hộ với 668 nhân khẩu của thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương.

Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương; Tây giáp khu phố Long Bình, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Phước Lý, phường Xuân Yên; Bắc giáp thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương, thị xã Sông Cầu.

* Phường Xuân Yên: có 04 khu phố, gồm: Phước Lý, Long Hải Bắc, Long Hải Đông và Lệ Uyên Đông, có 502,35ha diện tích tự nhiên và 5.869 nhân khẩu.

2. Phường Xuân Phú:

Chia tách khu phố Long Hải Nam, khu phố Long Bình thành 4 khu phố: Long Hải Nam, Long Hải, Long Bình và Long Bình Đông:

- Khu phố Long Hải Nam:

Có 64ha diện tích tự nhiên và 563 hộ với 2.220 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú; Bắc giáp khu phố Long Hải, phường Xuân Phú.

- Khu phố Long Hải:

Có 40ha diện tích tự nhiên và 372 hộ với 1.462 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Long Hải Nam, phường Xuân Phú; Bắc giáp khu phố Long Hải Đông, phường Xuân Yên.

- Khu phố Long Bình:

Có 772,61ha diện tích tự nhiên và 415 hộ với 1.804 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp khu phố Long Bình Đông, phường Xuân Phú; Tây giáp thôn Bình Nông, xã Xuân Lâm; Nam giáp khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú; Bắc giáp thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương.

- Khu phố Long Bình Đông:

Có 163ha diện tích tự nhiên và 343 hộ với 1.525 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp các khu phố Long Hải Bắc - phường Xuân Yên, Long Hải Đông, Long Hải, Long Hải Nam - phường Xuân Phú; Tây giáp khu phố Long Bình, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú; Bắc giáp thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương.

* Phường Xuân Phú: có 05 khu phố, gồm: Long Phước Đông, Long Hải Nam, Long Hải, Long Bình và Long Bình Đông. Có 1.116,61ha diện tích tự nhiên và 8.324 nhân khẩu.

3. Phường Xuân Thành:

- Điều chỉnh 9,08ha diện tích tự nhiên và 25 hộ với 120 nhân khẩu nằm về phía Đông quốc lộ 1A của thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm, để sáp nhập vào khu phố Vạn Phước thuộc phường Xuân Thành:

+ Khu phố Vạn Phước: có 107,08ha diện tích tự nhiên và 570 hộ với 3.226 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm; Nam giáp khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành; Bắc giáp khu phố Dân Phước, phường Xuân Thành.

- Điều chỉnh 70ha diện tích tự nhiên và 61 hộ với 250 khẩu nằm về phía Đông quốc lộ 1A của thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1, để sáp nhập vào khu phố Chánh Bắc thuộc phường Xuân Thành:

+ Khu phố Chánh Bắc: có 140ha diện tích tự nhiên và 174 hộ với 767 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp khu phố Mỹ Sơn, phường Xuân Thành; Tây giáp thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1; Nam giáp khu phố Khoan Hậu, phường Xuân Đài; Bắc giáp khu phố Mỹ Thành, phường Xuân Thành.

* Phường Xuân Thành: có 05 khu phố, gồm: Dân Phước, Vạn Phước, Chánh Bắc, Mỹ Sơn và Mỹ Thành. Có 537,65ha diện tích tự nhiên và 9.241 nhân khẩu.

4. Phường Xuân Đài:

- Điều chỉnh 63,57ha diện tích tự nhiên và 189 hộ với 848 nhân khẩu của thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1, để thành lập khu phố Khoan Hậu thuộc phường Xuân Đài:

Khu phố Khoan Hậu: có 63,57ha diện tích tự nhiên và 189 hộ với 848 nhân khẩu.

Vị trí địa lý khu phố Khoan Hậu: Đông giáp khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài; Tây giáp quốc lộ 1A; Nam giáp khu phố Phương Lưu Đông, phường Xuân Đài; Bắc giáp khu phố Chánh Bắc, phường Xuân Thành.

- Điều chỉnh 55ha diện tích tự nhiên và 160 hộ với 800 nhân khẩu của thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ 1, để thành lập khu phố Phương Lưu Đông, thuộc phường Xuân Đài:

Khu phố Phương Lưu Đông: có 55ha diện tích tự nhiên và 160 hộ với 800 nhân khẩu.

Vị trí địa lý khu phố Phương Lưu Đông: Đông giáp khu phố Phước Hậu và khu phố Phú Vĩnh phường Xuân Đài; Tây giáp quốc lộ 1A; Nam giáp khu phố Phú Vĩnh và khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài; Bắc giáp khu phố Khoan Hậu và khu phố Phước Hậu, phường Xuân Đài.

- Điều chỉnh 35ha diện tích tự nhiên và 169 hộ với 680 nhân khẩu của thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, để thành lập khu phố Triều Sơn Đông thuộc phường Xuân Đài;

Khu phố Triều Sơn Đông: có 35ha diện tích tự nhiên và 169 hộ với 680 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp Vịnh Xuân Đài; Tây giáp thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2; Nam giáp khu phố Tân Thạnh, phường Xuân Đài; Bắc giáp khu phố Phương Lưu Đông, phường Xuân Đài.

* Phường Xuân Đài: có 08 khu phố, gồm: Khoan Hậu, Phương Lưu Đông, Phước Hậu, Phú Vĩnh, Triều Sơn Đông, Tân Thạnh, An Thạnh và Bình Thạnh. Có 1.061,87ha diện tích tự nhiên và 9.003 nhân khẩu.

II. Sau khi chia tách, sáp nhập, thành lập mới khu phố thuộc các phường của thị xã Sông Cầu

1. Các thôn được điều chỉnh diện tích, dân số còn lại như sau:

- Thôn Cao Phong thuộc xã Xuân Lâm còn lại 2.215,72ha diện tích tự nhiên và 222 hộ với 1.112 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp khu phố Vạn Phước, phường Xuân Thành; Tây giáp thôn Long Phước, xã Xuân Lâm; Nam giáp thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1; Bắc giáp khu phố Long Phước Đông, phường Xuân Phú.

- Thôn Lệ Uyên, xã Xuân Phương còn lại 2.780,32ha diện tích tự nhiên và 354 hộ với 1.787 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp thôn Trung Trinh, xã Xuân Phương và xã Xuân Thịnh; Tây giáp khu phố Long Bình, phường Xuân Phú; Nam giáp khu phố Lệ Uyên Đông, phuờng Xuân Yên; Bắc giáp xã Xuân Bình.

- Thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1 còn lại 545,86ha diện tích tự nhiên và 191 hộ với 1.083 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp quốc lộ 1A; Tây giáp thôn Phương Lưu, thôn Nhiêu Hậu; Nam giáp thôn Phương Lưu; Bắc giáp thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1.

- Thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ 1 còn lại 1.278,34ha diện tích tự nhiên và 169 hộ với 1.214 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp quốc lộ 1A; Tây giáp xã Xuân Sơn Bắc, xã Xuân Long, huyện Đồng Xuân; Nam giáp thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2, thị xã Sông Cầu và xã Xuân Sơn Bắc, huyện Đồng Xuân; Bắc giáp thôn Chánh Nam và thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1.

- Thôn Nhiêu Hậu, xã Xuân Thọ 1 còn lại 1.243,34ha diện tích tự nhiên và 114 hộ với 713 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp khu phố Chánh Bắc, phường Xuân Thành; Tây giáp thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm; Nam giáp thôn Chánh Nam, xã Xuân Thọ 1; Bắc giáp thôn Cao Phong, xã Xuân Lâm.

- Thôn Triều Sơn, xã Xuân Thọ 2 còn lại 1.035,46ha diện tích tự nhiên và 389 hộ với 2.741 nhân khẩu.

Vị trí địa lý: Đông giáp khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài; Tây giáp thôn Hảo Nghĩa và Hảo Danh, xã Xuân Thọ 2; Nam giáp khu phố Triều Sơn Đông, phường Xuân Đài; Bắc giáp thôn Phương Lưu, xã Xuân Thọ 1.

2. Các xã còn lại như sau:

- Xã Xuân Lâm còn lại 04 thôn: Cao Phong, Long Phước, Bình Nông, Bình Tây, với 13.090,84ha diện tích tự nhiên và 3.963 nhân khẩu

- Xã Xuân Phương còn lại 05 thôn: Lệ Uyên, Trung Trinh, Phú Mỹ, Dân Phú 1, Dân Phú 2, với 4.491,32ha diện tích tự nhiên và 7.804 nhân khẩu.

- Xã Xuân Thọ 1 còn lại 03 thôn: Phương Lưu, Chánh Nam và Nhiêu Hậu, với 3.067,54ha diện tích tự nhiên và 3.010 nhân khẩu.

- Xã Xuân Thọ 2 còn lại 04 thôn: Triều Sơn, Hảo Danh, Hảo Nghĩa và Mỹ Lương, với 2.332,33ha diện tích tự nhiên và 4.417 nhân khẩu.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký, các quy định trước đây trái với Quyết định này điều bãi bỏ.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Nội vụ, Chủ tịch UBND thị xã Sông Cầu và các ngành chức năng có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Ngọc Chi