B TÀI CHÍNH
TNG CỤC HẢI QUAN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2008/QĐ-TCHQ

Hà Nội, ngày 16 tháng 07 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN HOẠT ĐỘNG ĐẠI LÝ LÀM THỦ TỤCHẢI QUAN

TỔNG CỤC TRƯỞNG TỔNG CỤC HẢI QUAN

Căn cứ Luật Hải quan số 54/2014/QH13 ngày 23tháng 6 năm 2014;

Căn cứ Thông tư số 12/2015/TT-BTC ngày30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấp Chứng chỉ nghiệp vụkhai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làm thủ tục hải quan;trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủ tục hải quan;

Căn cứ hồ sơ đề nghị công nhận đại lý làm thủtục hải quan gửi kèm công văn số 19/DLHQ ngày 19/5/2015 của Công ty TNHH HanaroTNS Việt Nam;

Xét đề nghị của Cục trưởng Cục Giám sát quản lývề hải quan,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận:

Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam.

Mã số thuế: 0102910110.

Địa chỉ: Phòng 03, tầng M, tòa nhàTTC, lô B1A, cụm sản xuất tiểu thủ công nghiệp và công nghiệp nhỏ, phố Duy Tân,phường Dịch Vọng Hậu, quận Cầu Giấy, Tp. Hà Nội.

Giấy chứng nhận đầu tư số011022000171 do Ủy Ban nhân dân TP Hà Nội cấp lần đầu ngày 12/9/2008.

Đủ điều kiện hoạt động đại lý làmthủ tục hải quan.

Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam cótrách nhiệm thực hiện đúng quy định của Luật Hải quan, Thông tư số12/2015/TT-BTC ngày 30/01/2015 của Bộ Tài chính quy định chi tiết thủ tục cấpChứng chỉ nghiệp vụ khai hải quan; cấp và thu hồi mã số nhân viên đại lý làmthủ tục hải quan; trình tự, thủ tục công nhận và hoạt động của đại lý làm thủtục hải quan.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Các ông (bà) Giám đốc Công ty TNHH Hanaro TNS Việt Nam, Cục trưởngCục Giám sát quản lý về hải quan và Cục trưởng Cục Hải quan TP. Hà Nội chịutrách nhiệm thi hành quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cục CNTT&TKHQ;
- Lưu: VT, GSQL (3).

KT. TỔNG CỤC TRƯỞNG
PHÓ TỔNG CỤC TRƯỞNG
Vũ Ngọc Anh