ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẾN TRE
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2009/QĐ-UBND

Bến Tre, ngày 24 tháng 8 năm 2009

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CÔNG BỐ BỘ THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA,THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Uỷ ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;
Căn cứ Quyết định số 30/Q Đ-TTg ngày 10 tháng 01 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnh vực quản lý Nhànước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ Quyết định số 07/Q Đ-TTg ngày 04 tháng 01 năm 2008 của Thủ tướng Chính phủphê duyệt Kế hoạch thực hiện Đề án Đơn giản hóa thủ tục hành chính trên các lĩnhvực quản lý Nhà nước giai đoạn 2007-2010;
Căn cứ ý kiến chỉ đạo của Thủ tướng Chính phủ về việc công bố bộ thủ tục hành chínhthuộc thẩm quyền giải quyết của các sở, ban ngành trên địa bàn tỉnh tại Côngvăn số 1071/TTg-TCCV ngày 30 tháng 6 năm 2009;
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch và Tổ trưởng Tổ công tácthực hiện Đề án 30 của Ủy ban nhân dân tỉnh,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Công bố kèm theo Quyết định này bộ thủ tục hành chính thuộc thẩm quyền giảiquyết của Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch tỉnh Bến Tre.

1. Trường hợpthủ tục hành chính nêu tại Quyết định này được cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnsửa đổi, bổ sung hoặc bãi bỏ sau ngày Quyết định này có hiệu lực và các thủ tụchành chính mới được ban hành thì áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhànước có thẩm quyền và phải cập nhật để công bố.

2. Trường hợpthủ tục hành chính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành nhưng chưa đượccông bố tại Quyết định này hoặc có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hànhchính do cơ quan Nhà nước có thẩm quyền ban hành và thủ tục công bố tại Quyếtđịnh này thì được áp dụng theo đúng quy định của cơ quan Nhà nước có thẩm quyềnvà phải cập nhật để bổ sung.

Điều 2.Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ côngtác thực hiện Đề án 30 của Uỷ ban nhân dân tỉnh thường xuyên cập nhật để trìnhUỷ ban nhân dân tỉnh công bố những thủ tục hành chính nêu tại khoản 1 Điều 1Quyết định này. Thời hạn cập nhật hoặc loại bỏ thủ tục hành chính này chậm nhấtkhông quá mười ngày kể từ ngày văn bản quy định thủ tục hành chính có hiệu lựcthi hành.

Đối với cácthủ tục hành chính nêu tại khoản 2 Điều 1 Quyết định này, Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch có trách nhiệm chủ trì, phối hợp với Tổ công tác thực hiện Đề án 30của Uỷ ban nhân dân tỉnh công bố trong thời hạn không quá mười ngày kể từ ngàyphát hiện có sự khác biệt giữa nội dung thủ tục hành chính do cơ quan Nhà nướccó thẩm quyền ban hành và thủ tục hành chính được công bố tại Quyết định nàyhoặc thủ tục hành chính chưa được công bố.

Điều 3.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4.Chánh Văn phòng Uỷ ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thị Thanh Hà

THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘCTHẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂ THAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

(Ban hànhkèm theo Quyết định số 2009/Q Đ-UBND ngày 24 tháng 8 năm 2009 của Uỷ ban nhândân tỉnh)

Phần I.DANH MỤC THỦ TỤC HÀNH CHÍNH THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ VĂN HÓA, THỂTHAO VÀ DU LỊCH TỈNH BẾN TRE

STT

Tên thủ tục hành chính

I. LĨNH VỰC VĂN HÓA

01

Thủ tục cấp giấy phép xây dựng tượng đài hoành tráng

02

Thủ tục cấp giấy phép tổ chức lễ hội

03

Thủ tục cấp giấy phép phổ biến phim

04

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh karaoke

05

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh vũ trường

06

Cấp phép thực hiện quảng cáo trên băng rôn

07

Cấp phép thực hiện quảng cáo trên bảng, biển, pa-nô

08

Cấp phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực nông nghiệp

09

Cấp phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trong lĩnh vực y tế

10

Cấp phép thực hiện quảng cáo hàng hóa, dịch vụ trên bảng, biển, pa-nô có thỏa thuận của Sở Xây dựng

11

Duyệt nội dung quảng cáo trên màn hình đặt nơi công cộng

12

Thẩm định hồ sơ thành lập văn phòng đại diện của tổ chức, cá nhân kinh doanh dịch vụ quảng cáo nước ngoài đặt tại địa phương

13

Cấp phép nhập khẩu văn hóa phẩm không nhằm mục đích kinh doanh

14

Cấp phép xuất khẩu văn hóa phẩm nhằm mục đích công bố, phổ biến tác phẩm ra nước ngoài

15

Cấp giấy đăng ký triển lãm

16

Cấp giấy triển lãm của Việt Nam đưa ra nước ngoài

17

Cấp giấy triển lãm của nước ngoài trưng bày tại tỉnh

18

Cấp giấy triển lãm mỹ thuật

19

Cấp phép triển lãm, liên hoan ảnh

20

Cấp giấy phép cho đơn vị đưa thí sinh đạt danh hiệu tại cuộc thi hoa hậu địa phương dự thi hoa hậu quốc tế

21

Cấp phép công diễn chương trình, tiết mục, vở diễn có yếu tố nước ngoài

22

Cấp phép cho tổ chức và cá nhân nước ngoài vào địa phương biểu diễn

23

Cấp phép cho tổ chức và cá nhân ra nước ngoài biểu diễn

24

Cấp phép tiếp nhận biểu diễn nghệ thuật

25

Cấp phép biểu diễn nghệ thuật, trình diễn thời trang

26

Cấp phép lưu hành băng đĩa ca nhạc, sân khấu

27

Cấp phép lưu hành phim nhựa băng đĩa phim

28

Cấp giấy phép tổ chức thi hoa hậu

II. LĨNH VỰC DU LỊCH

01

Thủ tục cấp biển hiệu đạt tiêu chuẩn phục vụ khách du lịch

02

Thủ tục cấp giấy chứng nhận công nhận cơ sở lưu trú du lịch (xếp hạng 1 sao, 2 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng đạt chuẩn kinh doanh biệt thự, căn hộ du lịch, hạng đạt tiêu chuẩn kinh doanh lưu trú du lịch đối với bãi cắm trại, nhà nghỉ du lịch, nhà ở có phòng cho khách du lịch thuê

03

Thủ tục thẩm định, xếp hạng khách sạn từ 3 đến 5 sao cho khách sạn, làng du lịch; hạng cao cấp cho biệt thự du lịch, căn hộ du lịch

04

Thủ tục cấp thẻ hướng dẫn viên du lịch

05

Thủ tục đổi thẻ hướng dẫn viên du lịch

06

Thủ tục cấp giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

07

Thủ tục đổi giấy phép kinh doanh lữ hành quốc tế

08

Thủ tục cấp giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (tại tỉnh Bến Tre)

09

Thủ tục sửa đổi, bổ sung giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (tại tỉnh Bến Tre)

10

Thủ tục gia hạn giấy phép thành lập văn phòng đại diện của doanh nghiệp du lịch nước ngoài tại Việt Nam (tại tỉnh Bến Tre)

III. LĨNH VỰC THỂ DỤC THỂ THAO

01

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho câu lạc bộ thể thao chuyên nghiệp

02

Thủ tục cấp giấy chứng nhận thành lập câu lạc bộ thể thao cấp tỉnh

03

Thủ tục cấp giấy chứng nhận đủ điều kiện kinh doanh hoạt động thể thao cho doanh nghiệp kinh doanh hoạt động thể thao

04

Thành lập liên đoàn, hội thể thao cấp tỉnh