ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 10 tháng 7 năm 2000

QUYẾT ĐỊNH CỦA UBND TỈNH LÀO CAI

Về việc phê duyệt đơn giá cây giống phục vụ sản xuất nông

 lâm nghiệp năm 2000 trên địa bàn tỉnh Lào Cai

______________________
 

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÀO CAI

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 21/6/1994;

Xét đề nghị của Sở Nông nghiệp và PTNT Lào Cai, tại tờ trình số 442/TT ngày 15/6/2000 về việc xin phê duyệt bổ xung đơn giá giống cây phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp trên địa bàn tỉnh Lào Cai,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Duyệt bổ xung giá giống cây trồng phục vụ sản xuất nông lâm nghiệp năm 2000 trên địa bàn tỉnh Lào Cai:

1. Cây mận tam hoa ghép: Đơn giá 2.500 đ/cây(tiêu chuẩn cây có bầu, chiều cao tính từ mắt ghép 20cm trở lên, cây không sâu bệnh, nấm bệnh).

2. Cây hồng ghép: Đơn giá 6.000 đ/cây(tiêu chuẩn cây có bầu <3kg, chiều cao tính từ mắt ghép 20-25cm, cây không sâu bệnh, nấm bệnh).

Đối với một số giống cây trồng khác thực hiện theo đơn giá ban hành kèm theo Quyết định số 382/QĐ-CT ngày 12/4/1999 của Chủ tịch UBND tỉnh Lào Cai.

Điều 2. Căn cứ đơn giá trên đây, giao cho Sở Nông nghiệp &PTNT phối hợp với các ngành chức năng và UBND các huyện, thị xã tổ chức thực hiện sau khi có báo cáo và được UBND tỉnh phê duyệt cụ thể về số lượng cây giống và nguồn vốn.

Điều 3. Các ông Chánh Văn phòng HĐND và UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và các đơn vị, dự án căn cứ Quyết định thi hành.

Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Đặng Quốc Lộng