ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH QUẢNG NGÃI
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 201/QĐ-UBND

Quảng Ngãi, ngày 29 tháng 01 năm 2016

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH QUẢNG NGÃI

Căn cứ Luật Tổ chức chính quyền địa phương ngày 19/6/2015;

Căn cứ Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ ban hành Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2011-2020;

Căn cứ Quyết định số 129/QĐ-UBND ngày 31/01/2015 của Chủ tịch UBND tỉnh Quảng Ngãi về ban hành Kế hoạch cải cách hành chính tỉnh Quảng Ngãi năm 2015;

Theo đề nghị của Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông tại Tờ trình số 22/TTr-STTTT ngày 11/01/2016,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi.

Điều 2. Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông phối hợp với các Sở, ngành liên quan thường xuyên theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc thực hiện Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 của tỉnh đối vi các cơ quan chuyên môn thuộc UBND tỉnh, UBND các huyện, thành phố và các cơ quan báo chí, truyền thông.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 4. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh; Giám đốc Sở Thông tin và Truyền thông; Thủ trưởng các sở, ban, ngành; Chủ tịch Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố và các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 4;
- Bộ Thông tin và Truyền thông (b/cáo);
- Bộ Nội vụ (b/cáo);
- Cục Kiểm soát TTHC- VP Chính phủ;
- TT Tnh ủy, TT HĐND tỉnh;
- CT, PCT(VX) UBND tỉnh;
- Các cơ quan tham mưu, giúp việc của Tỉnh ủy;
- Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh;
- VPUB: CVP, PCVP(VX), NC, CBTH;
- Lưu: VT, VXhmy82

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Lê Quang Thích

KẾ HOẠCH

TUYÊN TRUYỀN CẢI CÁCH HÀNH CHÍNH GIAI ĐOẠN 2016-2020 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH QUẢNG NGÃI
(Ban hành kèm theo Quyết định số 201/QĐ-UBND ngày 29/01/2016 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Quảng Ngãi)

Nhằm đảm bảo cho công tác cải cách hành chính giai đoạn 2016-2020 đạt hiệu quả, thực hiện tốt Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính giai đoạn 2010-2020, Ủy ban nhân dân tỉnh đề ra Kế hoạch tuyên truyền công tác cải cách hành chính giai đoạn 2006-2010 như sau:

I. MỤC ĐÍCH, YÊU CẦU:

1. Mục đích:

- Tuyên truyền, phổ biến đến nhân dân, cán bộ, công chức, viên chức để nâng cao nhận thức về đẩy mạnh cải cách hành chính, tiến tới xây dựng nhà nước pháp quyền xã hội chủ nghĩa nhằm tổ chức thực hiện tốt Chương trình tổng thể về cải cách hành chính Nhà nước nói chung, Kế hoạch cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 và Kế hoạch Cải cách hành chính hàng năm của tỉnh Quảng Ngãi.

- Tăng cường các hoạt động tuyên truyền về cải cách hành chính, trọng tâm là cải cách thủ tục hành chính và công tác xây dựng đội ngũ cán bộ, công chức có đủ năng lực, ý thức trong thực thi công vụ; tuyên tuyền việc chấn chỉnh kỷ luật, kỷ cương hành chính, đẩy mạnh chế độ công vụ, công chức phấn đấu đạt mục tiêu chung là xây dựng một nền công vụ “chuyên nghiệp, trách nhiệm, năng động, minh bạch, hiệu quả”.

- Phổ biến kết quả thực hiện công tác xây dựng văn bản quy phạm pháp luật, tính hiệu quả, khả thi, chất lượng của văn bản quy phạm pháp luật tại địa phương.

- Tuyên truyền kết quả công tác rà soát, hệ thống hóa văn bản quy phạm và kiểm tra văn bản quy phạm pháp luật trên địa bàn; công tác kiểm soát thủ tục hành chính, kết quả thực hiện cơ chế một cửa, một cửa liên thông, một cửa hiện đại...

- Phát huy vai trò tích cực của các cơ quan truyền thông, báo chí trong việc phát hiện, phản ánh chính xác, kịp thời những mặt tích cực hoặc chưa hiệu quả của tổ chức và cá nhân thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

- Nâng cao trách nhiệm của các cấp, các ngành, các cơ quan chức năng trong việc thực hiện nhiệm vụ hành chính công; từng bước đáp ứng các nhu cầu về dịch vụ hành chính của tổ chức và công dân.

2. Yêu cầu:

- Triển khai công tác tuyên truyền phải thiết thực, hiệu quả theo tiến độ, kế hoạch đề ra.

- Phổ biến nội dung cải cách hành chính kịp thời, đầy đủ, thường xuyên, rộng khắp, phù hợp với tình hình, đặc điểm, yêu cầu và khả năng của từng đối tượng, từng ngành, địa phương.

- Kết hợp lồng ghép việc tuyên truyền cải cách hành chính với việc tuyên truyền, phổ biến các chủ tơng, chính sách của Đảng và pháp luật của Nhà nước.

- Các cấp, ngành, đơn vị triển khai công tác tuyên truyền cần bám sát nội dung kế hoạch này và lựa chọn hình thức tuyên truyền thích hợp để tuyên truyền đạt hiệu quả.

- Công tác tuyên truyền phải nhanh chóng, đúng đối tượng, kết hợp hướng dẫn thực hiện thủ tục hành chính với cung cấp thông tin về đánh giá kết quả thi đua trong công tác cải cách hành chính của các cơ quan, đơn vị.

- Việc tổ chức tuyên truyền cải cách hành chính đảm bảo thiết thực, hiệu quả nhằm tăng cường đổi mới thực hiện nhiệm vụ cải cách hành chính.

II. NỘI DUNG TUYÊN TRUYỀN:

1. Tập trung tuyên truyền: Nghị quyết số 17-NQ/TW ngày 11/8/2007 của Ban Chấp hành Trung ương Đảng (khóa X) về đẩy mạnh cải cách hành chính, nâng cao hiệu lực, hiệu quả quản lý của bộ máy nhà nước; Nghị quyết số 30c/NQ-CP ngày 08/11/2011 của Chính phủ phê duyệt Chương trình tổng thể cải cách hành chính nhà nước giai đoạn 2011 - 2020; Nghị định s 63/2010/NĐ-CP ngày 08/6/2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính; Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/01/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính; Quyết định số 14/2010/QĐ-TTg ngày 12/02/2010 của Thủ tướng Chính phủ về việc tổ chức làm việc vào ngày thứ bảy hàng tuần để tiếp nhận, giải quyết thủ tục hành chính; Quyết định số 09/2015/QĐ-TTg ngày 25/3/2015 của Thủ tướng Chính phủ ban hành quy chế thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một cửa liên thông tại cơ quan hành chính nhà nước ở địa phương... Các văn bản chỉ đạo điều hành của tỉnh Quảng Ngãi có liên quan đến công tác cải cách hành chính trên địa bàn tỉnh trong giai đoạn 2011-2020.

2. Tuyên truyền, phổ biến chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thng chính trị vững mạnh bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách công tác lập pháp, tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

3. Tuyên truyền vai trò, trách nhiệm lãnh đạo của các cấp ủy, người đứng đu cơ quan hành chính các cấp, người đứng đu các tổ chức chính trị - xã hội đối với nhiệm vụ triển khai công tác cải cách hành chính ở từng cấp, ngành, đơn vị, từng lĩnh vực, lấy lợi ích và sự hài lòng của người dân làm thước đo cho hiệu quả công tác cải cách hành chính.

4. Phổ biến các chủ trương, đường lối của Đảng và chính sách, pháp luật của Nhà nước trong tiến trình đổi mới, phát triển theo hướng công nghiệp hóa - hiện đại hóa đất nước, kết hợp với nội dung cải cách hành chính.

5. Phổ biến nội dung liên quan kế hoạch, nhiệm vụ cụ thể trong triển khai, thực hiện công cuộc cải cách hành chính nhà nước như: Chương trình cải cách tổng thể, cải cách tổ chức bộ máy, cải cách về chế độ công vụ, về tài chính công từng giai đoạn và hàng năm; công tác kiểm soát thủ tục hành chính và việc tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

6. Tuyên truyền, giáo dục về quyền và nghĩa vụ, trách nhiệm, ý thức kỷ luật, đạo đức công vụ; các quy định của pháp luật về tiêu chuẩn công chức, chế độ tuyển dụng, khen thưởng, kỷ luật, chế độ đào tạo, bồi dưỡng, đề bạt trong cơ quan, đơn vị.

7. Các mô hình thí điểm trong quá trình cải cách hành chính; các điển hình tiên tiến trong thực hiện cải cách hành chính tại các sở, ngành, đơn vị, địa phương các cấp và những vấn đề nổi cộm, bức xúc xảy ra trong công tác cải cách hành chính.

8. Truyên truyền, phổ biến những quy định của pháp luật về chức năng, quyền hạn, nhiệm vụ của chính quyền cấp cơ sở; trách nhiệm trong giải quyết công việc khi có công dân, tổ chức đến liên hệ.

9. Tuyên truyền việc thực hiện cơ chế một cửa, cơ chế một ca liên thông, một cửa điện tử giữa các cơ quan hành chính cấp tỉnh, giữa cấp huyện với cấp xã trên địa bàn tỉnh; quyn và nghĩa vụ cơ bản của công dân trong mi quan hệ với cơ quan hành chính nhà nước; trách nhiệm của cán bộ công chức trong giải quyết công việc của người dân.

10. Phổ biến các vấn đề cần biết liên quan các bước thực hiện thủ tục hành chính, chú trọng một số lĩnh vực chủ yếu như: đất đai, đầu tư, đăng ký kinh doanh; cấp giấy chứng nhận quyền sở hữu công trình xây dựng, nhà ở, hộ tịch, hộ khẩu..v.v.

11. Thông tin, hướng dẫn truy cập, sử dụng thủ tục hành chính qua Internet (Email, Website), điện thoại, fax; cách thức kiến nghị về quy định hành chính theo Nghị định số 20/2008/NĐ-CP ngày 14/02/2008 của Chính phủ về tiếp nhận, xử lý phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định liên quan đến thủ tục hành chính.

III. CÁC HÌNH THỨC VÀ BIỆN PHÁP TUYÊN TRUYỀN:

1. Cập nhật, công khai bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật tại cơ quan nhà nước:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông và các cơ quan hành chính nhà nước các cấp có tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Cách thức: Thường xuyên rà soát, cập nhật bộ thủ tục hành chính, các văn bản quy phạm pháp luật mới ban hành hoặc được sửa đổi, bổ sung, thay thế và hủy bỏ các thủ tục hành chính do UBND tỉnh ban hành trên Cổng/Trang thông tin điện tử tỉnh và của các sở, ngành, UBND các huyện, thành phố.

Thủ trưởng cơ quan, đơn vị kiểm tra việc niêm yết công khai thủ tục hành chính tại cơ quan mình; đồng thời cập nhật nội dung chi tiết văn bản quy phạm pháp luật để thực hiện theo quy định.

2. Tuyên truyền bằng hình thức phổ biến pháp luật thông qua hội nghị tập huấn:

- Cơ quan chủ trì: Sở Tư pháp.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành, địa phương liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cách thức: Sở Tư pháp xây dựng kế hoạch tổ chức các hội nghị tập huấn, phổ biến pháp luật hàng năm về chủ trương, đường lối của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước trong việc thực hiện công cuộc phát triển đất nước, xây dựng hệ thống chính trị vững mạnh bảo đảm sự đồng bộ giữa cải cách kinh tế, cải cách hành chính, cải cách công tác lập pháp, tư pháp và đổi mới phương thức, nội dung lãnh đạo của Đảng đối với Nhà nước.

3. Xây dựng các chuyên mục, chuyên trang trên các phương tiện thông tin đại chúng của tỉnh:

a) Xây dựng chuyên trang “cải cách hành chính” trên Báo in và Báo điện tử Quảng Ngãi:

- Cơ quan chủ trì: Báo Quảng Ngãi.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham gia cung cấp thông tin cho Báo Quảng Ngãi và xử lý, giám sát các thông tin khi cần thiết.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 1 số/tuần (từ năm 2016-2020).

- Cách thức: Báo Quảng Ngãi xây dựng kế hoạch, biện pháp tổ chức thực hiện để hàng tuần tiếp nhận và đăng tải ý kiến của tổ chức, cá nhân về những mặt được và chưa được trong công tác cải cách hành chính; đồng thời nêu gương cán bộ, công chức, viên chức đin hình, nhiệt tình, tận tâm phục vụ nhân dân trên hai thể loại báo in và báo mạng.

b) Chuyên mục “cải cách hành chính” trên 02 kênh phát thanh và truyền hình tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh và Truyền hình tỉnh.

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ và các sở, ngành liên quan tham gia cung cp thông tin cho Đài PTTH Quảng Ngãi và xử lý, giám sát các thông tin khi cần thiết.

- Thời gian thực hiện: 01 số/tháng ( 15/phút /số) (theo từng năm và đến hết giai đoạn 2016-2020).

- Cách thức: Xây dựng các chuyên đề và kết hợp thông tin về các chủ trương, chính sách của Đảng và Nhà nước liên quan đến cải cách hành chính; phản ánh, biểu dương các điển hình tốt, phê phán mặt chưa tốt với thời lượng thích hợp trên 2 kênh phát thanh và truyn hình của Đài.

c) Thực hiện Chương trình trực tiếp “Gặp gỡ và đối thoại” trên Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Đài Phát thanh-Truyền hình tỉnh

- Cơ quan phối hợp: Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các cơ quan có liên khác.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ (01 kỳ/tháng (thời lượng 20-25 phút/chương trình), bắt đầu tnăm 2016 và kết thúc vào năm 2020.

- Cách thức: Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh phối hợp với Sở Nội vụ, Văn phòng UBND tỉnh và các sở, ngành liên quan tng hợp những thắc mắc về cải cách hành chính trên tt cả các lĩnh vực; mời lãnh đạo cơ quan, đơn vị liên quan trả lời, giải đáp vướng mắc của người dân và thông tin quá trình triển khai cải cách hành chính thông qua Chương trình trực tiếp trên kênh truyền hình của Đài.

d) Thực hiện chuyên mục “cải cách hành chính” và chuyên mục “Góp ý thủ tục hành chính” trên Cổng/Trang tin điện tử tỉnh:

- Cơ quan chủ trì: Cơ quan hành chính nhà nước các cấp có tiếp nhận và giải quyết thủ tục hành chính.

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Cách thức: Đăng tải các thông tin về cải cách hành chính và tiếp nhận thông tin phản ánh, kiến nghị của cá nhân, tổ chức về quy định hành chính.

4. Tuyên truyền bằng các hình thức tổ chức hội thi, hội diễn văn nghệ, các hình thức tuyên truyền của Đội tuyên truyền văn hóa:

- Cơ quan chủ trì: Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch.

- Cơ quan phối hợp: Sở Thông tin Truyền thông và các sở, ban ngành, địa phương liên quan

- Thời gian thực hiện: Thường xuyên hàng năm.

- Cách thức: Cơ quan chủ trì phối hợp với các cơ quan có liên quan xây dựng kế hoạch tuyên truyền qua các hình thức hội thi, hội diễn, biểu diễn văn nghệ quần chúng và hoạt động của Đội tuyên truyền văn hóa thuộc Trung tâm Văn hóa tỉnh.

5. Tuyên truyền bằng hình thức trực quan, tài liệu:

a) Bằng xe lưu động, panô, áp phích, khẩu hiệu:

- Cơ quan chủ trì:

+ Cấp tỉnh: Sở Thông tin và Truyền thông.

+ Cấp huyện, TP: Phòng Văn hóa và Thông tin.

- Cơ quan phối hợp:

+ Cấp tỉnh: Sở Văn hóa - Thể thao và Du lịch, các sở ban ngành, các đơn vị liên quan.

+ Cấp huyện, TP: Văn phòng HĐND và Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố, các phòng, ban liên quan.

- Thời gian thực hiện: hàng năm.

- Cách thức: Cơ quan chủ trì trao đổi thống nhất với các đơn vị liên quan về nội dung tuyên truyền trên xe lưu động, panô, áp phích, khẩu hiệu và triển khai tổ chức thực hiện.

b) Tuyên truyền bằng tờ rơi, bản tin về cải cách hành chính:

- Cơ quan chủ trì: Sở Thông tin và Truyền thông.

- Cơ quan phối hợp: Các sở, ban, ngành, UBND các huyện, thành phố.

- Thời gian thực hiện: In tờ rơi theo yêu cầu thực tế; Xây dựng bản tin Cải cách hành chính định kỳ 01 kỳ/02 tháng (từ năm 2016 đến hết năm 2020).

- Cách thức: Thu thập thông tin, tư liệu, đăng tải tin tức, bài viết về cải cách hành chính của Bộ, ngành cấp trên và của các cơ quan hành chính trên địa bàn tỉnh; các văn bản chỉ đạo của Trung ương về công cuộc cải cách hành chính trong giai đoạn 2016-2020.

6. Tuyên truyền trên hệ thống Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố:

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 01 tháng/lần, từ năm 2016 đến năm 2020.

- Cơ quan chủ trì: Đài Truyền thanh, Đài Truyền thanh-Truyền hình các huyện, thành phố

- Cơ quan phối hợp: Phòng Nội vụ, Phòng Tư pháp, các phòng ban liên quan.

- Thời gian thực hiện: Định kỳ 01 tháng/lần, từ năm 2016 đến năm 2020.

- Cách thức: Đài truyền thanh, Đài truyền thanh-Truyền hình huyện, TP chủ động xây dựng các chuyên trang, chuyên mục chuyển tải các nội dung về công tác cải cách hành chính đến nhân dân trên địa bàn.

7. Tuyên truyền trên hệ thống Đài truyền thanh cơ sở:

- Cơ quan chủ trì: Ủy ban nhân dân các xã, phường, thị trấn.

- Cơ quan phối hợp: các ngành có liên quan ở cơ sở.

- Thời gian thực hiện: hàng năm

- Cách thức: Đài Truyền thanh cơ sở tiếp phát sóng các chương trình tuyên truyền cải cách hành chính của Đài cấp trên; phát tin, bài tuyên truyền và thông báo hướng dẫn người dân tham gia các giao dịch về dịch vụ công như: khai sinh, khai tử, đăng ký kết hôn, bảo hiểm, cấp lý lịch tư pháp...

8. Mời Ủy ban Mặt trận Tổ quốc Việt Nam tỉnh, các tổ chức, đoàn thể chính trị-xã hội phối hợp tham gia và có kế hoạch tuyên truyền Cải cách hành chính lồng ghép bằng nhiều hình thức phong phú, đa dạng, thiết thực, hiệu quả.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Các sở, ban, ngành, Báo Quảng Ngãi, Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố căn cứ theo Kế hoạch, bám sát tình hình và nhiệm vụ cải cách hành chính của tỉnh, chủ động xây dựng và tổ chức thực hiện việc tuyên truyền, phổ biến về công tác cải cách hành chính.

hàng năm báo cáo cho UBND tỉnh (qua Sở Thông tin và Truyền thông) để theo dõi tng hp và báo cáo theo quy định.

2. Sở Thông tin và Truyền thông tham mưu cho UBND tỉnh định hướng nội dung cho chuyên mục, chuyên trang của các cơ quan báo chí đnh kỳ trên kênh phát thanh, truyền hình tỉnh và Báo Quảng Ngãi. Tổ chức triển khai và kiểm tra việc thực hiện kế hoạch này tại các đơn vị, địa phương, định kỳ 06 tháng và hằng năm báo cáo về UBND tỉnh. Hàng năm, rà soát, cập nhật các nội dung, hình thức và biện pháp tuyên truyền bổ sung vào Kế hoạch này đảm bảo cho công tác cải cách hành chính của tỉnh ngày càng đạt hiệu quả hơn.

3. Đài Phát thanh - Truyền hình tỉnh, Báo Quảng Ngãi căn cứ tình hình và điều kiện cụ thể để điều chỉnh số lượng bài viết, chuyên mục, thời lượng phát sóng nhằm đạt được mục đích tuyên truyền đã đề ra.

4. Về kinh phí:

a) Các cơ quan, Sở, ngành được giao nhiệm vụ thực hiện: Hàng năm cùng với thời điểm lập dự toán kinh phí của đơn vị (tháng 7), các cơ quan, đơn vị xác đnh nhu cu kinh phí thực hiện việc tuyên truyền cải cách hành chính, gửi Sở Tài chính tổng hợp báo cáo UBND tỉnh trình HĐND tỉnh xem xét quyết định.

Riêng năm 2016, các cơ quan, đơn vị được giao nhiệm vụ theo Kế hoạch có trách nhiệm xây dựng nguồn kinh phí bổ sung gửi Sở Tài chính thẩm định trình UBND tỉnh xem xét để thực hiện.

b) Đối với UBND các huyện, thành phố: hàng năm bố trí kinh phí để chi cho các hoạt động tuyên truyền cải cách hành chính của các đơn vị, địa phương thuộc phạm vi quản lý.

Trên đây là Kế hoạch tuyên truyền cải cách hành chính giai đoạn 2016 - 2020 trên địa bàn tỉnh Quảng Ngãi. Trong quá trình thực hiện, nếu có phát sinh vướng mắc, các cơ quan, đơn vị phản ánh về UBND tỉnh (thông qua Sở Thông tin và Truyền thông) để được xem xét giải quyết nhằm đảm bảo thực hiện đúng Kế hoạch đã đề ra./.