ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH SƠN LA

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-UBND

Sơn La, ngày 29 tháng 7 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT GIÁ TÍNH THUẾ TÀI NGUYÊN ĐỐI VỚI TÀI NGUYÊN LÀ NƯỚC THIÊN NHIÊN

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH SƠN LA

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Thuế tài nguyên ngày25 tháng 11 năm 2009; Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2010 củaChính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tàinguyên;

Căn cứ Thông tư số 105/ 2010/TT-BTC ngày 23 tháng7 năm 2010 của Bộ Tài chính về hướng dẫn thi hành một số điều của Luật Thuế tàinguyên và hướng dẫn thi hành Nghị định số 50/2010/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm2010 của Chính phủ quy định chi tiết và hướng dẫn thi hành một số điều của LuậtThuế tài nguyên;

Xét đề nghị của Sở Tài chính tạiTờ trình số 345/TTr-STC ngày 08 tháng 7 năm 2014 (Kèm biên bản họp thống nhấtliên ngành: Tài chính, Tài nguyên và Môi trường, Cục Thuế tỉnh họp ngày 08tháng 7 năm 2014),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phêduyệtgiá tính thuế tài nguyên đối với tài nguyên là nước thiên nhiênnhư sau:

- Nước thiên nhiên tinh lọc đóngchai, đóng bình: 50.000 đồng/m3.

- Nước dùng cho sản xuất nước sạchphục vụ cộng đồng: 4.000 đồng/m3.

- Nước dùng cho mục đích khác: 5.500đồng/m3.

Điều 2.Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.Bãi bỏ Khoản 2, Mục II Quyết định số 1748/QĐ-UBND ngày 15 tháng 8 năm 2012 củaUBND tỉnh Sơn La về Bảng giá tính thuế tài nguyên trên địa bàn tỉnh Sơn La.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Thủ trưởng các sở, ban,ngành; Chủ tịch UBND các huyện, thành phố và các tổ chức, cá nhân có liên quanchịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- TT. Tỉnh ủy;
- TT. HĐND tỉnh;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Bộ Tài chính;
- Tổng cục Thuế;
- Như Điều 3;
- Trung tâm Công báo;
- Chi cục Văn thư - Lưu trữ;
- Lưu: VT, KTTH, Hồ Hải 100b.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Cầm Ngọc Minh