ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TRÀ VINH
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2010/QĐ-UBND

Trà Vinh, ngày 28 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH XÂY DỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓAĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH TRÀ VINH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH TRÀ VINH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị quyết số 81/NQ-CP ngày 04/12/2012 của Chính phủ về việc ban hành Kế hoạch hành động của Chính phủthực hiện Thông báo kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư (khóaIX) về "xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước";

Căn cứ Quyết định số 1168/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh về việc ban hành Kế hoạchthực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầm nhìn đếnnăm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Vănhóa, Thể thao và Du lịch tại Công văn số 287/SVHTTDT-NSVHGĐ ngày 23/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theoQuyết định này Kế hoạch Xây dựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóađất nước trên địa bàn tỉnh Trà Vinh.

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực kể từ ngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh, Thủ trưởng các Sở, cơ quan ngang Sở thuộc Ủy ban nhân dântỉnh, Thủ trưởng các Sở, ngành tỉnh có liên quan, Chủ tịch Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Sơn Thị Ánh Hồng

KẾ HOẠCH

XÂYDỰNG GIA ĐÌNH THỜI KỲ CÔNG NGHIỆP HÓA, HIỆN ĐẠI HÓA ĐẤT NƯỚC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNHTRÀ VINH
(Ban hành kèm theo Quyết định số: 2010/QĐ-UBND ngày 28 /10/2013 của Ủy bannhân dân tỉnh)

I. MỤC TIÊU:

1. Tiếp tục tổ chức thực hiện đầyđủ các mục tiêu, nhiệm vụ và các giải pháp đã đề ra tại Chỉ thị số 49-CT/TWngày 21/02/2005 của Ban Bí thư (khóa IX) về xây dựng gia đình thời kỳ côngnghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước (sau đây gọi tắt là Chỉ thị 49).

2. Tập trung giải quyết những hạnchế, yếu kém; xác định những nhiệm vụ chủ yếu giai đoạn từ năm 2013 đến năm2020 của các cơ quan, ban, ngành đoàn thể các cấp trong việc thực hiện Thôngbáo Kết luận số 26-TB/TW ngày 09/5/2011 của Ban Bí thư về việc sơ kết Chỉ thị49 (sau đây gọi tắt là Thông báo 26), nhằm tiếp tục đẩy mạnh thực hiện việc xâydựng gia đình thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước.

II. YÊU CẦU:

1. Đẩy mạnh việc phổ biến, quántriệt Chỉ thị 49, Thông báo 26; triển khai thực hiện tốt Quyết định số1168/QĐ-UBND ngày 17/6/2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Trà Vinh về việc ban hànhkế hoạch thực hiện Chiến lược phát triển gia đình Việt Nam đến năm 2020, tầmnhìn đến năm 2030 trên địa bàn tỉnh Trà Vinh (sau đây gọi tắt là Quyết định1168), nhằm nâng cao nhận thức và năng lực tổ chức thực hiện công tác gia đìnhcủa các cơ quan, ban, ngành, đoàn thể các cấp trong tỉnh.

2. Củng cố, kiện toàn hệ thống tổchức bộ máy, nâng cao năng lực cho đội ngũ cán bộ làm công tác gia đình bảo đảmvề kinh phí, các điều kiện cần thiết để thực hiện hiệu quả Quyết định 1168; cácchương trình, dự án về công tác gia đình, giai đoạn từ năm 2013 đến năm 2020.

3. Tăng cường công tác kiểm tra,giám sát việc tổ chức thực hiện Chỉ thị 49 và Thông báo 26.

III. CÁC NHIỆM VỤ VÀ GIẢI PHÁPCHỦ YẾU:

1. Tăng cường công tác truyềnthông, giáo dục nâng cao nhận thức của các cấp ủy Đảng, chính quyền, các ban,ngành, đoàn thể và cộng đồng về tầm quan trọng, vị trí, vai trò trách nhiệm củagia đình và xây dựng gia đình trong thời kỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đấtnước:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchchủ trì, phối hợp với các Sở, Ban, ngành tỉnh có liên quan tiếp tục tuyêntruyền, phổ biến, hướng dẫn và tổ chức thực hiện Chỉ thị 49, Thông báo 26,Quyết định 1168, các chủ trương, chính sách, pháp luật về gia đình; đổi mới nộidung và giải pháp truyền thông về gia đình phù hợp với đặc điểm kinh tế - xãhội của các địa phương trong tỉnh và các tầng lớp nhân dân; xây dựng sản phẩmvăn hóa lành mạnh nhằm tôn vinh các giá trị tốt đẹp của gia đình, biểu dươngcác điển hình tiên tiến trong lĩnh vực gia đình.

- Sở Thông tin và Truyền thông tăngcường chỉ đạo, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng trong tỉnh phản ánhkịp thời về chủ trương của Đảng, chính sách, pháp luật của Nhà nước về gia đìnhvà công tác gia đình; nêu gương người tốt, việc tốt, điển hình tiên tiến, cácmô hình hoạt động có hiệu quả; phê phán các hành vi vi phạm chính sách, phápluật về gia đình, những biểu hiện không đúng, không lành mạnh trong cuộc sốnggia đình.

- Sở Giáo dục và Đào tạo chủ trì,phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch, Hội Liên hiệp Phụ nữ tỉnh đẩymạnh việc hướng dẫn các cơ sở giáo dục thuộc hệ thống giáo dục quốc dân thựchiện việc tuyên truyền, giáo dục các giá trị văn hóa truyền thống tốt đẹp củagia đình Việt Nam; lồng ghép kiến thức xây dựng gia đình, phòng, chống bạo lực giađình phù hợp với các cấp học, bậc học.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố chỉ đạo việc thực hiện tuyên truyền sâu rộng chính sách, pháp luật về giađình và xây dựng gia đình trong nhân dân, đặc biệt ở vùng khó khăn, vùng xa,vùng có đông đồng bào Khmer, khu công nghiệp, các địa bàn có tỷ lệ bạo lực giađình cao.

2. Tổ chức thực hiện Quyết định1168 của Ủy ban nhân dân tỉnh: Các Sở, Ban, ngành tỉnh, Ủy ban nhân dân cáchuyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao của đơn vị và được phâncông tại Quyết định 1168, tổ chức triển khai thực hiện đạt mục tiêu, chỉ tiêucủa Quyết định 1168 theo từng giai đoạn; thường xuyên chỉ đạo, kiểm tra, đánhgiá việc triển khai thực hiện Quyết định 1168.

3. Xây dựng cơ sở dữ liệu về giađình và phòng, chống bạo lực gia đình tại địa phương: Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan thu thập, ứngdụng công nghệ thông tin để xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình, phòng, chốngbạo lực gia đình thống nhất trên địa bàn tỉnh.

4. Tăng cường hỗ trợ gia đìnhthực hiện các chức năng của gia đình; thực hiện các chính sách, chương trình ansinh xã hội, nâng cao chất lượng cuộc sống gia đình; tạo điều kiện để gia đìnhchăm sóc, giáo dục trẻ em và chăm sóc, phụng dưỡng người cao tuổi, phát huy vaitrò người cao tuổi:

- Các Sở, ngành tỉnh, Ủy ban nhândân huyện, thành phố căn cứ chức năng, nhiệm vụ được giao, triển khai thực hiệncó hiệu quả các chính sách, chương trình an sinh xã hội; tăng cường hỗ trợ giađình thực hiện các chức năng của gia đình, nâng cao chất lượng cuộc sống giađình.

- Ngân hàng Chính sách xã hội Chinhánh tỉnh Trà Vinh tập trung thực hiện có hiệu quả chính sách tín dụng của Nhànước đối với hộ nghèo và các đối tượng chính sách khác nhằm hỗ trợ giảm nghèonhanh và bền vững.

- Ban Đại diện Hội Người cao tuổitỉnh giúp Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh chỉ đạo, hướng dẫn, đôn đốc, kiểm travà đánh giá hoạt động của các Sở, ngành, các địa phương trong việc triển khaithực hiện chính sách, pháp luật của Nhà nước đối với công tác chăm sóc, phụngdưỡng và phát huy vai trò của người cao tuổi.

5. Kiểm soát và giải quyết cácnguyên nhân sâu xa dẫn đến bạo lực gia đình, bất bình đẳng trong gia đình, muabán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ly hôn, tình dục và hôn nhân đồng giới,tiêu cực trong hôn nhân có yếu tố nước ngoài. Xử lý nghiêm các hành vi vi phạmpháp luật về gia đình, lựa chọn giới tính thai nhi:

- Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịchhướng dẫn và kiểm tra, thanh tra việc thực hiện các quy định của pháp luật vềphòng, chống bạo lực gia đình, thực hiện bình đẳng trong gia đình, xây dựng giađình văn hóa.

- Sở Lao động - Thương binh và Xãhội chủ trì, phối hợp với các Sở, ngành tỉnh có liên quan theo dõi, đánh giátình trạng xâm hại tình dục trẻ em và bạo lực đối với trẻ em; đánh giá tìnhhình thực hiện Luật Bình đẳng giới trên địa bàn tỉnh.

- Sở Thông tin và Truyền thônghướng dẫn, định hướng các cơ quan thông tin đại chúng không cung cấp thông tin,không cấp phép những xuất bản phẩm có nội dung hướng dẫn sinh con theo ý muốnvà lựa chọn giới tính thai nhi; thường xuyên kiểm tra, thanh tra và xử lý theoquy định của pháp luật đối với nhà xuất bản, trang thông tin điện tử có hành vivi phạm các nội dung tuyên truyền, hướng dẫn lựa chọn giới tính thai nhi.

- Sở Tư pháp tăng cường công tácquản lý đăng ký hộ tịch, có giải pháp hạn chế tình trạng không đăng ký kết hôn,kết hôn cận huyết thống; đẩy mạnh các hoạt động can thiệp, giảm tình trạng tiêucực trong hôn nhân và gia đình có yếu tố nước ngoài.

- Công an tỉnh củng cố và tăngcường năng lực cho lực lượng công an các cấp, đặc biệt là cấp cơ sở trong việcngăn chặn, xử lý vi phạm, bảo vệ quyền và lợi ích hợp pháp của nạn nhân bị bạolực gia đình, phòng, chống mua bán phụ nữ, trẻ em; phát hiện, ngăn chặn, điềutra, xử lý các hành vi vi phạm Luật Phòng, chống bạo lực gia đình.

- Sở Y tế phối hợp với các Sở, Ban,ngành tỉnh có liên quan tiếp tục đẩy mạnh việc thực hiện chính sách dân số vàkế hoạch hóa gia đình trên địa bàn tỉnh.

- Ủy ban nhân dân các huyện, thànhphố tăng cường chỉ đạo, xử lý nghiêm các hành vi vi phạm pháp luật về gia đình;đẩy mạnh các hoạt động can thiệp nhằm giảm tỷ lệ bạo lực gia đình, ly thân, lyhôn, mua bán phụ nữ và trẻ em, xâm hại trẻ em, ngược đãi người cao tuổi, nângcao nhận thức về bình đẳng giới, giảm thiểu tiêu cực về tình trạng hôn nhân cóyếu tố nước ngoài.

6. Kiện toàn cơ quan chuyêntrách làm công tác gia đình các cấp:Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch phốihợp với Sở Nội vụ, các Sở, ngành tỉnh có liên quan hướng dẫn Ủy ban nhân dâncác huyện, thành phố: Kiện toàn cơ quan chuyên trách làm công tác gia đình cùngcấp; bố trí, tuyển dụng người có đủ năng lực làm công tác gia đình cấp xã theoquy định của Nghị định số 92/2009/NĐ-CP ngày 22/10/2009 của Chính phủ về chứcdanh, số lượng, một số chế độ, chính sách đối với cán bộ, công chức ở xã,phường, thị trấn và những người hoạt động không chuyên trách ở cấp xã và Thôngtư liên tịch số 03/2010/TTLT-BNV-BTC-BLĐTB &XH ngày 27/5/2010 của Bộ trưởngBộ Nộ vụ, Bộ trưởng Bộ Tài chính, Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binh và Xã hộihướng dẫn thực hiện Nghị định số 92/2009/NĐ-CP Đồng thời, kiện toàn Ban Chỉđạo công tác gia đình các cấp; huy động toàn xã hội tham gia công tác gia đình,tạo điều kiện cho các tổ chức, cá nhân thực hiện có hiệu quả công tác gia đình.

IV. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch:

- Chủ trì, phối hợp với các Sở,ngành tỉnh có liên quan, Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thựchiện toàn diện Kế hoạch này; theo dõi, đôn đốc, kiểm tra việc triển khai thựchiện, định kỳ hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thực hiện Kế hoạch này báocáo Ủy ban nhân dân tỉnh, Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch trước ngày 15 tháng12.

- Phối hợp với Sở Nội vụ, Sở Tàichính và các Sở, ngành tỉnh có liên quan bảo đảm nguồn lực và điều kiện cầnthiết để thực hiện các nhiệm vụ đã được nêu trong Kế hoạch này.

- Hướng dẫn thống kê, rà soát sốliệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đình thống nhất trong toàn tỉnhnhằm phục vụ cho công tác quản lý.

2. Các Sở ngành tỉnh: SởThông tin và Truyền thông, Sở Giáo dục và Đào tạo, Sở Lao động - Thương binh vàXã hội, Sở Tư pháp, Sở Nội vụ, Công an tỉnh, Ban Đại diện Hội Người cao tuổitỉnh, Ngân hàng Chính sách xã hội chi nhánh tỉnh Trà Vinh căn cứ nhiệm vụ đượcgiao tại mục III Kế hoạch này triển khai thực hiện đạt mục tiêu, yêu cầu của Kếhoạch; hàng năm báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch này về Sở Văn hóa, Thể thaovà Du lịch trước ngày 01 tháng 12 để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh.

3. Sở Tài chính: Chủ trì,phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư, Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch căn cứ khảnăng ngân sách Nhà nước hàng năm cân đối, đề xuất bố trí ngân sách địa phương,trình phân bổ ngân sách Trung ương cho công tác gia đình.

4. Các Sở, ngành tỉnh: Căncứ chức năng, nhiệm vụ được giao phối hợp với Sở Văn hóa, Thể thao và Du lịch,Ủy ban nhân dân các huyện, thành phố triển khai thực hiện Kế hoạch này.

5. Ủy ban nhân dân các huyện,thành phố:

- Căn cứ vào Kế hoạch này, xây dựngvà tổ chức thực hiện Kế hoạch của địa phương; lồng ghép các chỉ tiêu về giađình vào quy hoạch, kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương; chỉđạo thống kê rà soát số liệu về gia đình, xây dựng cơ sở dữ liệu về gia đìnhnhằm phục vụ cho công tác quản lý; hàng năm sơ kết, đánh giá tình hình thựchiện Kế hoạch, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh (qua Sở Văn hóa, Thể thao và Dulịch để tổng hợp) trước ngày 01 tháng 12.

6. Đề nghị Ủy ban Mặt trận Tổquốc tỉnh và các tổ chức thành viên: Trong phạm vi chức năng, nhiệm vụ củamình, tham gia tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạch này; tổ chức thực hiệnphong trào xây dựng gia đình đáp ứng nhu cầu của hội viên, đoàn viên trong thờikỳ công nghiệp hóa, hiện đại hóa đất nước do Ủy ban Trung ương Mặt trận Tổ quốcViệt Nam phát động, tạo môi trường để cá nhân, gia đình, cộng đồng và toàn xãhội tham gia xây dựng gia đình no ấm, tiến bộ, hạnh phúc./.