ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẠC LIÊU
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2010/QĐ-UBND

Bạc Liêu, ngày 27 tháng 11 năm 2014

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG BỐTHỦ TỤC HÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞGIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂNTỈNH BẠC LIÊU

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Nghị định số 63/2010/NĐ-CP ngày 08 tháng 6 năm 2010 của Chính phủ về kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Nghị định số 48/2013/NĐ-CP ngày 14 tháng 5 năm 2013 của Chính phủ sửa đổi, bổ sung một số điều của cácnghị định liên quan đến kiểm soát thủ tục hành chính;

Căn cứ Thông tư số 05/2014/TT-BTP ngày 07 tháng 02 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Tư pháp hướng dẫn công bố, niêm yếtthủ tục hành chính và báo cáo về tình hình, kết quả thực hiện kiểm soát thủ tụchành chính;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Giáo dục và Đàotạo tại Tờ trình số 219/TTr-SGDĐT ngày 04 tháng 11 năm 2014,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Công bố kèm theo Quyết định này 01(một) thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết củaSở Giáo dục và Đào tạo.

Điều2. Giao Sở Giáo dục và Đào tạo tổ chứcthực hiện theo thẩm quyền; thông báo thủ tục hành chính được sửa đổi, bổ sungđến tổ chức, cá nhân có liên quan và Ủy ban nhân dân cấp huyện.

Điều3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân tỉnh;Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo; Giám đốc SởTư pháp và các tổ chức, cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này.

Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCHLê Thị Ái Nam

THỦ TỤCHÀNH CHÍNH ĐƯỢC SỬA ĐỔI, BỔ SUNG THUỘC THẨM QUYỀN GIẢI QUYẾT CỦA SỞ GIÁO DỤC VÀĐÀO TẠO TỈNH BẠC LIÊU

(Ban hành kèmtheo Quyết định số 2010/QĐ-UBND ngày 27 tháng 11 năm 2014 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu)

Phần I. Danh mục các thủ tục hành chính đượcsửa đổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

STT

Số hồ sơ TTHC

Tên thủ tục hành chính

Tên VBQPPL quy định nội dung sửa đổi, bổ sung, thay thế

Lĩnh vực: Giáo dục và đào tạo

T-BLI-120162-TT

Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm có nội dung chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiều chương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5 năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6 năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu

Phần II. Nội dung thủ tục hành chính được sửađổi, bổ sung thuộc thẩm quyền giải quyết của Sở Giáo dục và Đào tạo

LĨNH VỰC: GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

Thủ tục: Cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạythêm, học thêm có nội dung chương trình trung học phổ thông hoặc thuộc nhiềuchương trình nhưng có chương trình cao nhất là chương trình trung học phổ thông

Trình tự thực hiện:

- Chuẩn bị đầy đủ hồ sơ theo quy định của phápluật.

- Nộp hồ sơtạiPhòng Giáo dụcTrung học, Sở GD và ĐT tỉnh Bạc Liêu (số 06, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thànhphố Bạc Liêu).

+ Công chức tiếp nhận hồ sơ kiểm tratính pháp lý và nội dung hồ sơ:

. Trường hợp hồ sơ đã đầy đủ, hợplệ thì viết phiếu tiếp nhận hồ sơ trao cho người nộp.

. Trường hợp hồ sơ thiếu hoặc khônghợp lệ thì công chức tiếp nhận hồ sơ hướng dẫn để người đến nộphồ sơ bổ sung cho hợp lệ.

+ Thời gian tiếp nhận hồ sơ: Từ thứHai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

- Nhận kết quả tại Phòng Giáo dục Trung học, SởGD và ĐT tỉnh Bạc Liêu (số 06, đường Nguyễn Tất Thành, P1, thành phố Bạc Liêu).

+ Công chức trả kết quả TTHC chỉ yêucầu người đến nhận khi đến nhận mang theo phiếu tiếp nhận hồ sơ và kýnhận, trao kết quả cho người đến nhận. Trong trường hợp nhận hộ, ngườinhận hộ phải có đem theo phiếu tiếp nhận hồ sơ.

+ Thời gian trao trả giấy phép: Từ thứHai đến thứ Sáu hàng tuần, buổi sáng từ 7h 30 phút đến 11h, buổi chiều từ 13h30 phút đến 17h; thứ Bảy, Chủ nhật, ngày lễ và ngày tết nghỉ.

Cách thức thực hiện: Trực tiếp tại Sở Giáo dụcvà Đào tạo.

Thành phần, số lượng hồ sơ:

- Thành phần hồ sơ:

Đối với dạy thêm, học thêmtrong nhà trường:

+ Tờ trình xin cấp giấy phép tổ chức hoạt độngdạy thêm, học thêm.

+ Danh sách trích ngang người đăng ký dạy thêmđảm bảo các yêu cầu tại Điều 8, Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Bản kế hoạch tổ chứchoạt động dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: Đối tượng họcthêm, nội dung dạy thêm; địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm; mức thu vàphương án chi tiền học thêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

Đốivới dạy thêm, học thêm ngoài nhà trường:

+Đơn xin cấp giấy phép tổ chức hoạt động dạy thêm, trong đó cam kết với Ủy bannhân dân cấp xã về thực hiện các quy định tại Khoản 1, Điều 6, Quy định về dạythêm, học thêm.

+Danh sách trích ngang người tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm và người đăngký dạy thêm.

+Đơn xin dạy thêm có dán ảnh của người đăng ký dạy thêm và có xác nhận theo quyđịnh tại Khoản 5, Điều 8, Quy định về dạy thêm, học thêm.

+ Bản sao hợp lệ giấy tờ xácđịnh trình độ đào tạo về chuyên môn, nghiệp vụ sư phạm của người tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

+ Giấy khám sức khỏe do bệnhviện đa khoa cấp huyện trở lên hoặc Hội đồng Giám định Y khoa cấp cho người tổchức dạy thêm, học thêm và người đăng ký dạy thêm.

+ Bản kế hoạch tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm trong đó nêu rõ các nội dung về: Đối tượng học thêm,nội dung dạy thêm, địa điểm, cơ sở vật chất tổ chức dạy thêm, mức thu tiền họcthêm, phương án tổ chức dạy thêm, học thêm.

- Số lượng: 01 bộ.

Thời hạn giải quyết: Trong thời hạn 15 ngày làmviệc kể từ khi nhận được hồ sơ hợp lệ, cơ quan có thẩm quyền cấp giấy phép tổchức hoạt động dạy thêm, học thêm tiến hành thẩm định hồ sơ, kiểm tra địa điểm,cơ sở vật chất tổ chức hoạt động dạy thêm, học thêm quyết định cấp giấy phép tổchức hoạt động dạy thêm, học thêm hoặc trả lời không đồng ý cho tổ chức hoạtđộng dạy thêm, học thêm bằng văn bản.

Đối tượng thực hiện thủ tục hành chính: Cá nhân,tổ chức.

Cơ quan thực hiện thủ tục hành chính:

- Cơ quan có thẩm quyền quyết định: Sở Giáo dụcvà Đào tạo tỉnh Bạc Liêu.

- Cơ quan trực tiếp thực hiện TTHC: Phòng Giáodục Trung học, Sở Giáo dục và Đào tạo tỉnh Bạc Liêu.

Kết quả thực hiện thủ tục hành chính: Giấy phép.

Lệ phí:Không.

Tên mẫu đơn, mẫu tờ khai: Không.

Yêu cầu, điều kiện thực hiện thủ tục hành chính:

Đối với người dạy thêm:

- Đạt trình độ chuẩn được đào tạo đối với từngcấp học theo quy định của Luật Giáo dục.

- Có đủ sức khỏe.

- Có phẩm chất đạo đức tốt, thực hiện đầy đủnghĩa vụ công dân và các quy định của pháp luật; hoàn thành các nhiệm vụ đượcgiao tại cơ quan công tác.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứutrách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bịáp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữabệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

- Được Thủ trưởng cơ quan quản lý hoặc Chủ tịchỦy ban nhân dân cấp xã xác nhận các nội dung quy định tại Khoản 3, Khoản 4,Điều 8, Quy định (đối với người dạy thêm ngoài nhà trường); được Thủ trưởng cơquan quản lý cho phép theo quy định tại Điểm b, Khoản 4, Điều 4, Quy định (đốivới giáo viên đang hưởng lương từ quỹ lương của đơn vị sự nghiệp công lập).

Đối với người tổ chức hoạt động dạy thêm, họcthêm:

- Có trình độ được đào tạo tối thiểu tương ứngvới giáo viên dạy thêm theo quy định tại Khoản 1, Điều 8, Quy định.

- Có đủ sức khỏe.

- Không trong thời gian bị kỷ luật, bị truy cứutrách nhiệm hình sự, chấp hành án phạt tù, cải tạo không giam giữ, quản chế, bịáp dụng biện pháp giáo dục tại xã, phường, thị trấn hoặc đưa vào cơ sở chữabệnh, cơ sở giáo dục; không bị kỷ luật với hình thức buộc thôi việc.

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm:

Cơ sở vật chất phục vụ dạy thêm, học thêm phảiđảm bảo yêu cầu quy định tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày 18/4/2000 của Bộ Ytế về vệ sinh trường học và Thông tư liên tịch số 26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011 của Bộ Giáo dục và Đào tạo, Bộ Khoa học và Công nghệ và Bộ Y tếhướng dẫn tiêu chuẩn bàn ghế học sinh trường tiểu học, trường trung học cơ sở,trường trung học phổ thông, trong đó có các yêu cầu tối thiểu:

- Địa điểm tổ chức dạy thêm, học thêm đảm bảo antoàn cho người dạy và người học; ở xa những nơi phát sinh các hơi khí độc hại,khói, bụi, tiếng ồn; ở xa các trục đường giao thông lớn, sông, suối, thác,ghềnh hiểm trở.

- Phòng học đảm bảo diện tích trung bình từ1,10m2/học sinh trở lên; được thông gió và đủ độ chiếu sáng tự nhiênhoặc nhân tạo; đảm bảo các tiêu chuẩn vệ sinh, phòng bệnh.

- Kích thước bàn, ghế học sinh và bố trí bàn,ghế học sinh trong phòng học đảm bảo các yêu cầu tại Thông tư liên tịch số26/2011/TTLT-BGDĐT-BKHCN-BYT ngày 16/6/2011.

- Bảng học được chống lóa; kích thước, màu sắc,cách treo bảng học đảm bảo các yêu cầu tại Quyết định số 1221/QĐ-BYT ngày18/4/2000.

- Có công trình vệ sinh và có nơi chứa rác thảihợp vệ sinh.

Các trường hợp không được dạy thêm:

- Không dạy thêm đối với học sinh đã được nhà trườngtổ chức dạy học 2 buổi/ngày.

- Không dạy thêm đối với học sinh tiểu học, trừcác trường hợp: Bồi dưỡng về nghệ thuật, thể dục thể thao, rèn luyện kỹ năngsống.

- Cơ sở giáo dục đại học, cao đẳng, trung cấpchuyên nghiệp và trường dạy nghề không tổ chức dạy thêm, học thêm các nội dungtheo chương trình giáo dục phổ thông.

- Đối với giáo viên đang hưởng lương từ quỹlương của đơn vị sự nghiệp công lập:

+ Không được tổ chức dạy thêm, học thêm ngoàinhà trường nhưng có thể tham gia dạy thêm ngoài nhà trường.

+ Không được dạy thêm ngoài nhà trường đối vớihọc sinh mà giáo viên đang dạy chính khóa khi chưa được sự cho phép của Thủtrưởng cơ quan quản lý giáo viên đó.

Căn cứ pháp lý của thủ tục hành chính:

- Thông tư số 17/2012/TT-BGDĐT ngày 16 tháng 5năm 2012 của Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo ban hành Quy định về dạy thêm,học thêm.

- Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7năm 2013 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc ban hành Quy định dạy thêm,học thêm trên địa bàn tỉnh Bạc Liêu.

- Quyết định số 06/2014/QĐ-UBND ngày 12 tháng 6năm 2014 của Ủy ban nhân dân tỉnh Bạc Liêu về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 15/2013/QĐ-UBND ngày 25 tháng 7 năm 2013 của Ủy ban nhân dântỉnh Bạc Liêu ban hành Quy định về dạy thêm, học thêm trên địa bàn tỉnh BạcLiêu.