CHỦ TỊCH NƯỚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2011/QĐ-CTN

Hà Nội, ngày 07 tháng 11 năm 2011

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC CHO THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM

Căn cứ Điều 103 và Điều 106của Hiến pháp nước Cộng hòa xã hội chủ nghĩa Việt Nam năm 1992 đã được sửa đổi,bổ sung theo Nghị quyết số 51/2001/QH10 ngày 25 tháng 12 năm 2001 của Quốc hộikhóa X, kỳ họp thứ 10;

Căn cứ Luật Quốc tịch ViệtNam năm 2008;

Xét đề nghị của Chính phủ tạicác Tờ trình số 172, 174/TTr-CP ngày 23/9/2011,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Cho thôi quốctịch Việt Nam đối với 125 công dân hiện đang cư trú tại Cộng hòa liên bang Đức(có danh sách kèm theo).

Điều 2. Quyết định này cóhiệu lực từ ngày ký.

Thủ tướng Chính phủ, Bộ trưởngBộ Tư pháp, Chủ nhiệm Văn phòng Chủ tịch nước và các công dân có tên trong danhsách chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

CHỦ TỊCH
NƯỚC CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Trương Tấn Sang

DANH SÁCH

CÔNGDÂN VIỆT NAM HIỆN CƯ TRÚ TẠI CHLB ĐỨC ĐƯỢC THÔI QUỐC TỊCH VIỆT NAM
(Kèm theo Quyết định số 2011/QĐ-CTN ngày 07 tháng 11 năm 2011 của Chủ tịch nước)

1. Huỳnh Phương Nhi, sinh ngày07/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Breslauer Str. 9,21423 Winsen (Luhe)

Giới tính: Nữ

2. Phạm Bùi Duy, sinh ngày31/3/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenhager Brink4, 18109 Tostock

Giới tính: Nam

3. Trần Thúy Hằng, sinh ngày17/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Nordertorstr. 14,26725 Emden

Giới tính: Nữ

4. Nguyễn Minh Tân, sinh ngày06/7/1961 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Bahnhofstr. 22,06406 Bernburg (Saale)

Giới tính: Nam

5. Nguyễn Việt Pmwong, sinh ngày04/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Lechhalde 10,87629 Fussen

Giới tính: Nữ

6. Trần Minh Anh, sinh ngày30/12/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Blumberger Damm247, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

7. Nguyễn Huyền Trang, sinh ngày03/4/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Muhlenstr. 9,26892 Dorpen

Giới tính: Nữ

8. Nguyễn Phương Nhung, sinhngày 21/8/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Splitting rechts15, 26871 Papenburg

Giới tính: Nữ

9. Trương Hồng Anh, sinh ngày31/12/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Kuhlenstrasse 32a,26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

10. Trương Hồng Diệp, sinh ngày24/11/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Kuhlenstrasse 32a,26655 Westerstede

Giới tính: Nữ

11. Nguyễn Hồng Diệu Linh, sinhngày 22/7/2005 tại Đức

Hiện trú tại: Waldstrasse 27,03130 Spemberg

Giới tính: Nữ

12. Nguyễn Minh Ngọc, sinh ngày02/3/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Kniprodestrasse114, 10407 Berlin

Giới tính: Nữ

13. Phạm Kỳ Bình, sinh ngày12/8/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hatzenporter Weg84, 12681 Berlin Marzahn- Hellersdorf

Giới tính: Nam

14. Lương Hoài Nam, sinh ngày09/6/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Lessingstr. 6,82211 Herrsching a, Ammersee

Giới tính: Nam

15. Nông Bích Ngọc, sinh ngày05/5/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Bruckenstr. 13,21266 Jesteburg

Giới tính: Nữ

16. Nguyễn My Lan, sinh ngày10/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Glockenstr. 10,67655 Kaiserslautern

Giới tính: Nữ

17. Hồ Anh Tuấn, sinh ngày15/11/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Wertschstr Be 4,86153 Augsburg

Giới tính: Nam

18. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày09/10/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Mozartstr. 3,54329 Konz

Giới tính: Nữ

19. Nguyễn Ngọc Linh, sinh ngày02/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Paradiesstr. 29,01217 Dresden

Giới tính: Nữ

20. Nguyễn Minh Đức, sinh ngày12/9/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Paradiesstr. 29,01217 Dresden

Giới tính: Nam

21. Đặng Quốc Nam, sinh ngày03/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: 67269 Ebersdorf

Giới tính: Nam

22. Lê Thùy My, sinh ngày25/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Lubecker Chaussee8b, 23858 Reinfeld (Holstein)

Giới tính: Nữ

23. Nguyễn Kiều Thanh Tâm, sinhngày 01/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Port- Talbot- Str.24, 74081 Heibronn

Giới tính: Nữ

24. Hồng Mỹ Ngọc, sinh ngày14/02/1967 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Franz- Marc -Strasse 16, 22115 Hamburg

Giới tính: Nữ

25. Thang Jarnet, sinh ngày24/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Franz- Marc -Strasse 16, 22115 Hamburg

Giới tính: Nam

26. Thang Hồng Thu Sương, sinhngày 11/7/1992 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Franz- Marc -Strasse 16, 22115 Hamburg

Giới tính: Nữ

27. Bùi Đỗ Thắng, sinh ngày23/7/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Thonauerstr. 1,85221 Dachau

Giới tính: Nam

28. Lê Mạnh Hùng, sinh ngày31/5/1965 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Okenstr. 5, 79108Freiburg

Giới tính: Nam

29. Lê Gia Huy, sinh ngày24/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Okenstr. 5, 79108Freiburg

Giới tính: Nam

30. Phương Quốc Biên, sinh ngày16/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Neue Str. 118,27432 Bremervorde

Giới tính: Nam

31. Nguyễn Thị Khánh Linh, sinhngày 14/9/1986 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ellhornstr. 3,27570 Bremerhaven

Giới tính: Nữ

32. Ma Hoàng Anh, sinh ngày24/5/1995 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str. 90,22926 Ahrensburg

Giới tính: Nữ

33. Ma Hữu Đạt, sinh ngày05/5/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Hamburger Str. 90,22926 Ahrensburg

Giới tính: Nam

34. Ma Hữu Chức, sinh ngày02/10/1967 tại Lào Cai

Hiện trú tại: Hamburger Str. 90,22926 Ahrensburg

Giới tính: Nam

35. Đinh Hùng Việt, sinh ngày02/6/1961 tại Vĩnh Phúc

Hiện trú tại: Dresdener Str. 1,86368 Gersthofen

Giới tính: Nam

36. Trần Thị Chi Mai, sinh ngày25/10/1970 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Dresdener Str. 1,86368 Gersthofen

Giới tính: Nữ

37. Vũ Duy Anh, sinh ngày14/11/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Siedler Str. 3a,91056 Erlangen

Giới tính: Nam

38. Vũ Phương Dung, sinh ngày29/11/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Siedler Str. 3a,91056 Erlangen

Giới tính: Nữ

39. Trần Angeli, sinh ngày07/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Moringbogen 8,22297 Hamburg

Giới tính: Nữ

40. Nguyễn Hoài Thu, sinh ngày29/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Von der Tann Str.14a, 82319 Starnberg

Giới tính: Nữ

41. Trần Phi Anh, sinh ngày10/02/1992 tại Nam Định

Hiện trú tại: Ossietzkystr. 87,90439 Nurnberg

Giới tính: Nam

42. Leon Nguyên Sơn Cao, sinhngày 27/4/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Lichtenberger Str.30, 10179 Berlin

Giới tính: Nam

43. Hoàng Kỳ Anh, sinh ngày17/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Karl- Marx- Allee14, 10178 Berlin

Giới tính: Nam

44. Nguyễn Thành Đạt, sinh ngày06/3/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Max- Herrmann-Strasse 2, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

45. Hoàng Việt Tú, sinh ngày17/9/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Havenmannstr. 21,12689 Berlin

Giới tính: Nam

46. Hoàng Hiếu Philip, sinh ngày14/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Havenmannstr. 21,12689 Berlin

Giới tính: Nam

47. Trần Thị Mai Anh, sinh ngày10/5/1994 tại Đức

Hiện trú tại: LiebensteinerStrasse 43, 12687 Berlin

Giới tính: Nữ

48. Trần Việt Anh, sinh ngày20/4/1996 tại Đức

Hiện trú tại: LiebensteinerStrasse 43, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

49. Trần Hà Anh, sinh ngày30/11/1997 tại Đức

Hiện trú tại: LiebensteinerStrasse 43, 12687 Berlin

Giới tính: Nam

50. hẩm Anh Tuấn, sinh ngày08/11/1972 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudersdorfer Str.45, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

51. Trần Thị Mỹ Hạnh, sinh ngày07/01/1973 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rudersdorfer Str.45, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

52. Thẩm Minh, sinh ngày13/7/2004 tại Đức

Hiện trú tại: Rudersdorfer Str.45, 10243 Berlin

Giới tính: Nam

53. Đinh Hồng Hoa, sinh ngày21/7/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 64,Wg. 0802, 10319 Berlin

Giới tính: Nữ

54. Đỗ Hoàng Kim, sinh ngày24/7/1998 tại Đức

Hiện trú tại: Weber Str 20-16866 Kyrit

Giới tính: Nam

55. Đỗ Hoài Nam, sinh ngày10/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Weber Str 20-16866 Kyrit

Giới tính: Nam

56. Nguyễn Thu Hương, sinh ngày29/8/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Gross- Berliner-Damm 9, 12487 Berlin

Giới tính: Nữ

57. Nguyễn Thị Kiều Lan, sinhngày 10/9/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent- Van- Gogh-Str. 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

58. Ngô Tấn Hoàng, sinh ngày06/8/1970 tại Bà Rịa - Vũng Tàu

Hiện trú tại: Wilhelmsaue 110,10715 Berlin

Giới tính: Nam

59. Huỳnh Thị Minh Phương, sinhngày 15/11/1982 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Vincent- Van- Gogh-Str. 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

60. Lê Tường Vi, sinh ngày08/01/2000 tại Đức

Hiện trú tại: Chodowieckistr.24, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

61. Nguyễn Thị Diệu Linh, sinhngày 23/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Vincent- Van-Gogh- Str. 26, 13057 Berlin

Giới tính: Nữ

62. Trần Phương Liên, sinh ngày09/01/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Buschingstr. 9,10249 Berlin

Giới tính: Nữ

63. Hoàng Hải Yến, sinh ngày06/02/1997 tại Đức

Hiện trú tại: Allee derKosmonauten 167, 12685 Berlin

Giới tính: Nữ

64. Hoàng Minh Tuấn, sinh ngày25/9/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Allee derKosmonauten 167, 12685 Berlin

Giới tính: Nam

65. Tạ Phương Liên, sinh ngày31/3/1994 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberge Allee169, 10369 Berlin

Giới tính: Nữ

66. Nguyễn Thế Lin, sinh ngày19/6/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Plonzeile 43,12459 Berlin

Giới tính: Nam

67. Nguyễn Thu Trang, sinh ngày23/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstrsse 72,19341 Panketal

Giới tính: Nữ

68. Nguyễn Thu Huyền, sinh ngày23/9/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Bahnhofstrsse 72,19341 Panketal

Giới tính: Nữ

69. Vũ Mỹ Huyền, sinh ngày08/12/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Landsberger Allee62a, 10249 Berlin

Giới tính: Nữ

70. Đinh Duy Nam, sinh ngày06/11/1996 tại Đức

Hiện trú tại: Am Tierpark 64,Wg. 0802, 10319 Berlin

Giới tính: Nam

71. Nguyễn Thúy Nhi, sinh ngày11/02/1993 tại Đức

Hiện trú tại: Wilhelm- Guddorf-Str. 6, 10365 Berlin

Giới tính: Nữ

72. Nguyễn Viết Đức Long, sinhngày 11/01/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Zum Lebensbaum 26,18147 Rostock

Giới tính: Nam

73. Đỗ Công Thành, sinh ngày01/3/1992 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstrasse11, 04720 Dobeln

Giới tính: Nam

74. Đỗ Thúy Nga, sinh ngày25/01/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Friedrichstrasse11, 04720 Dobeln

Giới tính: Nữ

75. Bùi Thị Huyền Trang, sinhngày 07/01/1993 tại Đức

Hiện trú tại: SwinemunderStrasse 1, 38518 Gifhorn

Giới tính: Nữ

76. Mai Vũ Sơn Hà, sinh ngày05/5/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eginhardstr. 33,10318 Berlin

Giới tính: Nam

77. Phạm Thị Ngọc Mai, sinh ngày05/9/1987 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Rebenring 62,38106 Braunschweig

Giới tính: Nữ

78. Nguyễn Mạnh Linh, sinh ngày10/11/1994 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Kutterweg 4, 23558Lubeck

Giới tính: Nam

79. Nguyễn Thị Út Thơ, sinh ngày13/3/1988 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Ringstrasse 36,21218 Seeveta

Giới tính: Nữ

80. Nguyễn Thị Tuyết Lan, sinhngày 24/10/1962 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Annemariestrasse11, 16540 Hohen Neuendorf

Giới tính: Nữ

81. Trần Duy Anh, sinh ngày20/10/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sonnenallee 196,12059 Berlin

Giới tính: Nam

82. Trương Thanh Bình, sinh ngày06/8/1968 tại Cà Mau

Hiện trú tại: Flandern Str. 4,23558 Lubeck

Giới tính: Nam

83. Bùi Thị Hà, sinh ngày17/01/1969 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Erich-Kurz-Str.7,10319 Berlin

Giới tính: Nữ

84. Nguyễn Anh Đức, sinh ngày25/10/1999 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bornaische Strasse13, 04277 Leipzig

Giới tính: Nam

85. Nguyễn Thị Thúy Chung, sinhngày 17/9/1991 tại Nghệ An

Hiện trú tại: Bornaische Strasse13, 04277 Leipzig

Giới tính: Nữ

86. Đào Xuân Thăng, sinh ngày05/4/1957 tại Nam Định

Hiện trú tại: Klobikauer Str. 1C06217 Merseburg

Giới tính: Nam

87. Đào Thùy Linh, sinh ngày07/10/1999 tại Đức

Hiện trú tại: Klobikauer Str. 1C06217 Merseburg

Giới tính: Nữ

88. Nguyễn Đức Linh, sinh ngày17/10/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Randowstr. 34,13057 Berlin

Giới tính: Nam

89. Đinh Thị Hà, sinh ngày25/12/1976 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Inselstr. 32,16515 Oranienburg

Giới tính: Nữ

90. Ngô Thành Đạt, sinh ngày17/8/1996 tại Quảng Ninh

Hiện trú tại: Inselstr. 32,16515 Oranienburg

Giới tính: Nam

91. Trần Hồng Nhung, sinh ngày22/02/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Alt-Friedrichsfelde 83, 10315 Berlin

Giới tính: Nữ

92. Trịnh Thúy Hoa, sinh ngày08/6/1969 tại Hà Nội

Hiện trú tại: FriedrichsbergerStr. 3, 10243 Berlin

Giới tính: Nữ

93. Đào Văn Thắng, sinh ngày05/10/1989 tại Hưng Yên

Hiện trú tại:Alt-Friedrichsfelde 44, 10315 Berlin

Giới tính: Nam

94. Lại Liên Hương, sinh ngày25/10/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Schwalbenweg 9,12529 Schonefeld

Giới tính: Nữ

95. Phan Thị Hoàng Hà, sinh ngày20/12/1991 tại Đức

Hiện trú tại: Eobanstr. 6, 99084Erfurt

Giới tính: Nữ

96. Nguyễn Tuấn Minh, sinh ngày26/5/1984 tại Thái Bình

Hiện trú tại: Herzberg Str. 154,10367 Berlin

Giới tính: Nam

97. Lê Việt Dũng, sinh ngày19/10/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Hauptstr. 14A,06792 Sandersdorf-Brehna

Giới tính: Nam

98. Nguyễn Thị Hảo, sinh ngày10/10/1979 tại Vĩnh Long

Hiện trú tại: Im Spiet 126,26506 Norden OT Norden

Giới tính: Nữ

99. Chu Văn Thức, sinh ngày23/7/1975 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str.66, Leipzig

Giới tính: Nam

100. Nguyễn Mai Anh, sinh ngày08/01/1983 tại Phú Thọ

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str.66, Leipzig

Giới tính: Nữ

101. Chu Thomy Thế Anh, sinhngày 10/02/2001 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str.66, Leipzig

Giới tính: Nam

102. Chu Martin Anh Thái, sinhngày 02/7/2003 tại Đức

Hiện trú tại: Georg-Schwarz-Str.66, Leipzig

Giới tính: Nam

103. Phạm Nguyễn Quang Tuân,sinh ngày 24/01/1978 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Schwarzwaldstr. 3,78312 Emmendingen

Giới tính: Nam

104. Lê Thị Thu Hà, sinh ngày19/12/1973 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: Piccoloministr. 1,80807 Munchen

Giới tính: Nữ

105. Hoàng Thị Ngà, sinh ngày24/6/1968 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Jakob-Dieterich-str.2, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

106. Trần Hoàng My, sinh ngày08/3/2003 tại Đức

Hiện trú tại:Jakob-Dieterich-str. 2, 55118 Mainz

Giới tính: Nữ

107. Nguyễn Sơn Tùng, sinh ngày17/3/1987 tại TP Hồ Chí Minh

Hiện trú tại: Galgenberg 37.31789 Hameln

Giới tính: Nam

108. Phạm Hoàng Phương, sinhngày 02/7/1985 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rigaer Str. 42,10247 Berlin

Giới tính: Nam

109. Phạm Nam Phương, sinh ngày07/12/1996 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Rigaer Str. 42,10247 Berlin

Giới tính: Nam

110. Bùi Gia Phong, sinh ngày16/10/1995 tại Hà Nội

Hiện trú tại:Wilhelm-Stolze-Str. 15, 10249 Berlin

Giới tính: Nam

111. Phạm Hồng Trang, sinh ngày14/10/1986 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Haindlingberstr.18, 94333 Geiselhoring

Giới tính: Nữ

112. Đinh Dũng Trà Anh, sinhngày 01/12/1989 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Sielkamp 50, 38112Braunschweig

Giới tính: Nữ

113. Trịnh Thị Hồng Hạnh, sinhngày 30/6/1966 tại Thanh Hóa

Hiện trú tại: Rathausstr. 11a,82008 Unterhaching

Giới tính: Nữ

114. Nguyễn Huy Hoàng, sinh ngày12/7/1986 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lange Str. 9,18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nam

115. Nguyễn Hoàng Hải, sinh ngày04/12/2008 tại Đức

Hiện trú tại: Lange Str. 9,18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nam

116. Nguyễn Văn Khanh, sinh ngày25/8/1958 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lange Str. 9,18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nam

117. Mai Thị Loan, sinh ngày06/7/1960 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Lange Str. 9,18311 Ribnitz-Damgarten

Giới tính: Nữ

118. Nguyễn Văn Tuyển, sinh ngày20/11/1986 tại Hải Phòng

Hiện trú tại: An DerHolsatianmuhle 1 24149 Kiel

Giới tính: Nam

119. Bùi Thu Trang, sinh ngày27/02/1983 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prenzlauer Allee12, 10405 Berlin

Giới tính: Nữ

120. Nguyễn Phương Thúy, sinhngày 15/01/1984 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Margaretenstr. 7,10317 Berlin

Giới tính: Nữ

121. Lương Thị Phương Nhã, sinhngày 29/7/1990 tại Hải Dương

Hiện trú tại: Herzogswalder Str.19, 01169 Dresden

Giới tính: Nữ

122. Đào Thị Thanh Bình, sinhngày 25/01/1968 tại Yên Bái

Hiện trú tại: Am Rapsfeld 1B24568 Kaltenkirchen

Giới tính: Nữ

123. Huỳnh Minh Phúc, sinh ngày27/8/1986 tại Hậu Giang

Hiện trú tại: Wilhelmsruher Damm118 Etage 4, 13439 Berlin

Giới tính: Nam

124. Đinh Khắc Việt, sinh ngày09/01/1981 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Prinzenallee 7,13357 Berlin

Giới tính: Nam

125. Hàn Hiệp, sinh ngày01/8/1980 tại Hà Nội

Hiện trú tại: Breite Str. 42A,13187 Berlin

Giới tính: Nam