ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH TÂY NINH
*****

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tư do - Hạnh phúc
********

Số: 2012/QĐ-UBND

Tây Ninh, ngày 21 tháng 9 năm 2007

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC THU HỒI 374.506,5 M2 ĐẤT TẠI ẤP NAM BẾN SỎI, XÃTHÀNH LONG, HUYỆN CHÂU THÀNH ĐỂ TỔ CHỨC ĐỀN BÙ, GIẢI PHÓNG MẶT BẰNG, TÁI ĐỊNHCƯ THỰC HIỆN DỰ ÁN XÂY DỰNG CỤM CHẾ CÔNG NGHIỆP PHÍA TÂY SÔNG VÀM CỎ ĐÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH.

Căncứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân năm 2003;
Căn cứ và Luật Đất đai năm 2003 được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;
Căn cứ vào Nghị định số 181/2004/NĐ-CP ngày 29/10/2004 của Chính phủ về thi hànhLuật Đất đai;
Căn cứ Nghị định số 84/2007/NĐ-CP ngày 25/05/2007 của Chính phủ quy định bổ sungvề việc cấp Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, thu hồi đất, thực hiện quyền sửdụng đất, trình tự, thủ tục bồi thường, hỗ trợ, tái định cư khi Nhà nước thuhồi đất và giải quyết khiếu nại về đất đai;
Căn cứ Nghị quyết số 31/NQ-CP ngày 17/11/2006 của Chính phủ về việc xét duyệt Điềuchỉnh quy hoạch sử dụng đất đến năm 2010 và kế hoạch sử dụng đất 5 năm (2006 –2010) của tỉnh Tây Ninh;
Căn cứ Quyết định số 457/QĐ-UBND ngày 25/12/2006 của UBND tỉnh về việc phê duyệtKế hoạch sử dụng đất 5 năm, từ năm 2006 đến năm 2010 của huyện Châu Thành.
Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tài nguyên và Môi trường tại tờ trình số 1246/TTr-STN&MT ngày 13 /09 /2007
,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều1. Thu hồi 374.506,5 m2 (Trongđó có 370.655,6m2 đất của hộ gia đình, cá nhân và 3.850,9m2đất công cộng do UBND xã Thành Long, huyện Châu Thành quản lý) tại địa điểm: ấpNam Bến Sỏi, xã Thành Long, huyện Châu Thành, tỉnh Tây Ninh. UBND huyện Gò Dầuvề việc giao quyền sử dụng đất xây dựng nhà làm việc cơ quan.

Lý dothu hồi: Để đền bù, giải phóng mặt bằng thực hiện dự án xây dựng Cụm chế biếncông nghiệp phía Tây sông Vàm Cỏ Đông;

Vị tríkhu đất được xác định theo tài liệu trích đo địa chính khu đất số 31/SĐ-ĐC tỷlệ 1/5000 do Công ty Cổ phần tư vấn xây dựng nông nghiệp và Phát triển nôngthôn Tây Ninh lập ngày 10/09/2007 và được Văn phòng Đăng ký Quyền sử dụng đấttỉnh Tây Ninh xác nhận ngày 10/09/2007, có kèm theo danh sách các thửa đất thuhồi.

Điều2. Căn cứ vào Điều 1 của Quyết định này,Sở Tài nguyên và Môi trường, Trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh,Ủy ban nhân dân huyện Châu Thành, Công ty Cổ phần đường Biên Hòa có trách nhiệm:

1. SởTài nguyên và Môi trường thu hồi đất hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sửdụng đất của tổ chức bị thu hồi đất (nếu có); quản lý chặt chẽ diện tích đã thuhồi; trình UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất theo thẩm quyền sau khi đã hoànthành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng;

2. Ủyban nhân dân huyện Châu Thành ban hành quyết định thu hồi đất và chỉ đạo PhòngTài nguyên và Môi trường thu hồi hoặc chỉnh lý giấy chứng nhận quyền sử dụngđất của từng hộ gia đình, cá nhân;

3. Hộiđồng bồi thường, giải phóng mặt bằng huyện Châu Thành có trách nhiệm lập vàtrình phương án cụ thể về bồi thường hỗ trợ và tái định cư theo quy định;

4. Saukhi hoàn thành công tác đền bù, giải phóng mặt bằng, UBND huyện Châu Thành,Trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đất Tây Ninh và Công ty Cổ phần đường BiênHòa lập báo cáo kèm theo toàn bộ hồ sơ đền bù, lập hồ sơ xin giao đất (hoặcthuê đất) đúng mẫu theo quy định, gửi Sở Tài nguyên và Môi trường để được làmthủ tục trình UBND tỉnh giao đất hoặc cho thuê đất cho nhà đầu tư theo quy địnhcủa Luật Đất đai.

Điều3. Chánh Văn phòng UBND Tỉnh, Giám đốc SởTài nguyên và Môi trường, Chủ tịch UBND huyện Châu Thành, Chủ tịch UBND xãThành Long – huyện Châu Thành, Giám đốc trung tâm quản lý và Phát triển quỹ đấtTây Ninh, Giám đốc Công ty Cổ phần đường Biên Hòa và Thủ trưởng các Sở, Ban,Ngành, các tổ chức và cá nhân có liên quan chịu trách nhiệm thi hành quyết địnhnày, kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Cập nhật Website;
- Lưu: VT, VP UBND tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Châu