UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC CÔNG NHẬN TRƯỜNG TIỂU HỌCĐẠT CHUẨN QUỐC GIA NĂM 2013

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Thông tư số 59/2012/TT-BGD &ĐT ngày 28/12/2012 củaBộ Giáo dục và Đào tạo về việc ban hành Quy định về tiêu chuẩn đánh giá, côngnhận trường tiểu học đạt mức chất lượng tối thiểu, trường tiểu học đạt chuẩnquốc gia;

Xét đề nghị của Sở Giáo dục và Đào tạo tại Tờ trình số 73/TTr-SGD &ĐT ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Công nhận các trường Tiểu học đạt chuẩn Quốc gia năm 2013, cụ thể nhưsau:

I. Công nhận lại đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

1. Trường Tiểu học Khai Quang – Phường Khai Quang – Thànhphố Vĩnh Yên;

2. Trường Tiểu học Hội Hợp A – Phường Hội Hợp – Thành phốVĩnh Yên;

3. Trường Tiểu học Tích Sơn – Phường Tích Sơn – Thành phốVĩnh Yên;

4. Trường Tiểu học Đồng Tâm – Phường Đồng Tâm – Thành phốVĩnh Yên;

5. Trường Tiểu học Định Trung – Xã Định Trung – Thành phốVĩnh Yên;

6. Trường Tiểu học Lãng Công – Xã Lãng Công – Huyện Sông Lô;

7. Trường Tiểu học Yên Thạch – Xã Yên Thạch – Huyện Sông Lô;

8. Trường Tiểu học Tân Lập – Xã Tân Lập – Huyện Sông Lô;

9. Trường Tiểu học Nhạo Sơn – Xã Nhạo Sơn – Huyện Sông Lô;

II. Công nhận đạt chuẩn Quốc gia mức độ Một:

Trường Tiểu học Nhân Đạo – Xã Nhân Đạo – Huyện Sông Lô.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Giáo dục &Đào tạo, Kế hoạch & Đầu tư, Tài chính; Chủ tịch UBND thành phố Vĩnh Yên,Chủ tịch UBND huyện Sông Lô; Thủ trưởng các cơ quan liên quan; Chủ tịch UBNDcác xã, phường và Hiệu trưởng các Trường Tiểu học có tên tại Điều 1 căn cứquyết định thi hành./.

TM.ỦY BAN NHÂN DÂN
KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Dương Thị Tuyến