ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2012/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC ĐẶT SÀO CHẮN(BARIE) ĐỂ KIỂM TRA, KIỂM SOÁT LÂM SẢN TRÊN TUYẾN QUỐC LỘ 3B ĐOẠN QUA XÃ QUANGPHONG VÀ XÃ CƯỜNG LỢI; QUỐC LỘ 279 ĐOẠN QUA XÃ CƯ LỄ, HUYỆN NA RÌ

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng ngày 03/12/2004;

Căn cứ Nghị định số: 23/2006/NĐ-CP ngày03/3/2006 của Chính phủ về thi hành Luật Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Thông tư số: 01/2012/TT-BNNPTNT ngày04/01/2012 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc quy định hồ sơlâm sản hợp pháp và kiểm tra nguồn gốc lâm sản;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Tờ trình số: 159/TTr-SNN-KL ngày 15/11/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nay đặt sào chắn (Barie) để kiểmtra, kiểm soát lâm sản trên tuyến Quốc lộ 3B đoạn qua xã Quang Phong và xãCường Lợi; Quốc lộ 279 đoạn qua xã Cư Lễ, huyện Na Rì, cụ thể tại các địa điểmnhư sau:

- Trạm Kiểm lâm Quang Phong, thuộc Thôn Nà Lay, xãQuang Phong, huyện Na Rì.

- Trạm Kiểm lâm Cường Lợi, thuộc Thôn Nà Tâng, xãCường Lợi, huyện Na Rì.

- Trạm Kiểm lâm Cư Lễ, thôn Pò Pái, xã Cư Lễ, huyệnNa Rì.

Điều 2. Thời hạn đặt sào chắn (Barie) từngày 15/11/2013 đến ngày 15/11/2014.

Chi cục Kiểm lâm tỉnh có trách nhiệm phối hợp vớiUBND huyện Na Rì hướng dẫn, giám sát cán bộ thực hiện nhiệm vụ tại các khu vựcđặt sào chắn trên theo đúng quy định hiện hành. Nghiêm cấm sử dụng sào chắn(Barie) để cản trở trái pháp luật các phương tiện tham gia giao thông.

Điều 3. Các ông, bà: Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc Sở Tài chính, Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn,Giám đốc Công an tỉnh, Chủ tịch UBND huyện Na Rì, Thủ trưởng các cơ quan, đơnvị liên quan và Chi cục Trưởng Chi cục Kiểm lâm tỉnh chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí