ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH ĐIỆN BIÊN

______

Số: 2013/2008/QĐ-UBND

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc

______________________

Điện Biên Phủ, ngày 18 tháng 12 năm 2008

 QUYẾT ĐỊNH

V/v Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung

vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét

Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013

__________________________________

 UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH ĐIỆN BIÊN

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân, Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Công văn số 7874/BYT-KHTC ngày 17 tháng 11 năm 2008 của Bộ Y tế về việc: Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013;

Xét đề nghị của Sở Y tế tại Tờ trình số: 1187/TTr-SYT ngày 12/12/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban quản lý Dự án "Tăng cường Phòng chống Sốt rét dựa vào cộng đồng tập trung vào các nhóm có nguy cơ cao, nâng cao năng lực và tính bền vững của chương trình Phòng, chống sốt rét Quốc gia" do Quỹ toàn cầu Phòng chống AIDS, Lao và Sốt rét tài trợ (vòng 7) giai đoạn 2009 - 2013 (dưới đây gọi tắt là Ban quản lý Dự án), gồm các thành viên sau:

Trưởng ban: Ông Lường Văn Kiên - Phó Giám đốc Sở Y tế;

Phó trưởng ban: Ông Nguyễn Quang Ngọc - Giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng;

Thư ký Dự án: Bà Nguyễn Thị Kim Mận - Phó giám đốc Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng;

Kế toán Dự án: Bà Lê Thị Thanh - Kế toán Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng;

Thủ quỹ Dự án: Bà Lê Thị Lan - Dược sĩ trung học Trung tâm Phòng chống sốt rét - Ký sinh trùng, côn trùng.

Điều 2. Ban quản lý Dự án có nhiệm vụ:

- Lập kế hoạch, tổ chức triển khai, theo dõi và giám sát các hoạt động của Dự án địa phương;

- Định kỳ báo cáo tiến độ Dự án, báo cáo tài chính theo quy định của Việt Nam và nhà tài trợ. 

Điều 3. Ban quản lý Dự án có con dấu riêng, được mở tài khoản tại Ngân hàng và Kho bạc Nhà nước tỉnh để giao dịch theo quy định của Dự án.

Điều 4. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký. Bãi bỏ các Quyết định số 1254/QĐ-UBND ngày 26/10/2004, Quyết định số 736/QĐ-UBND ngày 18/7/2006 và Quyết định số 1830/QĐ-UBND ngày 03/12/2008 của Ủy ban nhân dân tỉnh Điện Biên.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở: Y tế, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Nội vụ, Ngoại vụ, Giám đốc Công an tỉnh và thành viên có tên tại Điều 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN

CHỦ TỊCH

(Đã ký)

Đinh Tiến Dũng