ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 28 tháng 10 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc nâng cấp Đoàn Chèo thành Nhà hát Chèo Hưng Yên

trực thuộc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch

______________

UỶ BAN NHÂN DÂN TỈNH HƯNG YÊN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND ngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 43/2006/NĐ-CP ngày 25/4/2006 của Chính phủ quy định quyền tự chủ, tự chịu trách nhiệm về thực hiện nhiệm vụ, tổ chức bộ máy, biên chế và tài chính đối với đơn vị sự nghiệp công lập;

Căn cứ Thông tư Liên tịch số 43/2008/TTLT-BVHTTDL-BNV ngày 06/6/2008 của Bộ Văn hoá, Thể thao và Du lịch và Bộ Nội vụ hướng dẫn chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch thuộc Uỷ ban nhân dân cấp tỉnh, Phòng Văn hoá và Thông tin thuộc Uỷ ban nhân dân cấp huyện;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Văn hoá, Thể thao và Du lịch tại Tờ trình số 57/TTr-SVHTTDL ngày 26/8/2008 và Giám đốc Sở Nội vụ tại Tờ trình số 285/TT-SNV ngày 15/9/2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Nâng cấp Đoàn Chèo thành Nhà hát Chèo Hưng Yên.

Nhà hát Chèo Hưng Yên là đơn vị sự nghiệp công lập có thu trực thuộc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch, là tổ chức nghệ thuật chuyên nghiệp của tỉnh; có chức năng tổ chức biểu diễn, nghiên cứu, liên kết, hướng dẫn, truyền nghề về nghệ thuật chèo nhằm phục vụ nhiệm vụ chính trị của tỉnh và đáp ứng nhu cầu thưởng thức nghệ thuật của mọi tầng lớp nhân dân, góp phần bảo tồn và phát triển nghệ thuật truyền thống của dân tộc. Nhà hát chịu sự quản lý trực tiếp của Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch; sự hướng dẫn về chuyên môn, nghiệp vụ của Cục Biểu diễn nghệ thuật thuộc Bộ Văn hoá - Thể thao và Du lịch.

Nhà hát Chèo Hưng Yên có tư cách pháp nhân, có con dấu và được mở tài khoản để hoạt động theo quy định của pháp luật. 

Điều 2. Nhiệm vụ và quyền hạn

2.1. Xây dựng, dàn dựng các chương trình của loại hình nghệ thuật sân khấu chèo; tổ chức biểu diễn loại hình nghệ thuật chèo và các loại hình nghệ thuật sân khấu diễn xướng dân gian truyền thống khác phục vụ khán giả và tham gia các hội diễn, liên hoan trong tỉnh, trong nước, ngoài nước;

2.2. Tổ chức nghiên cứu khoa học trong việc khôi phục, bảo tồn, phát triển, truyền bá nghệ thuật chèo truyền thống và các loại hình nghệ thuật sân khấu, diễn xướng dân gian khác như trống quân, ca trù …; thử nghiệm những sáng tác mới;

2.3. Phối hợp đào tạo, bồi dưỡng nâng cao trình độ nghiệp vụ cho diễn viên và các thành viên khác của nhà hát. Phát hiện, thu hút, bồi dưỡng, truyền nghề cho các tài năng trẻ có triển vọng;

2.4. Hướng dẫn việc nâng cao nhu cầu thưởng thức nghệ thuật chèo của xã hội, việc bảo tồn nghệ thuật chèo trong phong trào văn nghệ quần chúng trên địa bàn tỉnh;

2.5. Tổ chức giao lưu, hợp tác trong và ngoài nước về chuyên môn, nghiệp vụ để không ngừng nâng cao trình độ và đa dạng hình thức hoạt động;

2.6. Tổ chức một số hoạt động dịch vụ trong lĩnh vực nghệ thuật phù hợp với chức năng, nhiệm vụ của Nhà hát theo quy định của pháp luật và của tỉnh;

2.7. Quản lý về tổ chức, biên chế, cán bộ, viên chức và người lao động; về tài sản, tài chính của nhà hát theo quy định của Nhà nước và của tỉnh;

2.8. Thực hiện một số nhiệm vụ khác do Uỷ ban nhân dân tỉnh, Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch giao và theo quy định của pháp luật. 

Điều 3. Cơ cấu tổ chức, biên chế và cơ sở vật chất

3.1. Cơ cấu tổ chức:

a) Lãnh đạo Nhà hát, gồm: Giám đốc và 03 Phó giám đốc (trong đó 02 Phó giám đốc kiêm Tr­ưởng đoàn Nghệ thuật 1 và Trư­ởng đoàn Nghệ thuật 2).

Việc bổ nhiệm, miễn nhiệm, cách chức, khen thưởng, kỷ luật và thực hiện các chế độ, chính sách đối với Giám đốc và Phó Giám đốc Nhà hát Chèo do Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo phân cấp của Uỷ ban nhân dân tỉnh và quy định của pháp luật.

b) Các tổ chức trực thuộc, gồm:

- Phòng Tổ chức - Hành chính - Quản trị;

- Phòng Nghệ thuật (nghiên cứu, bảo tồn và phát triển nghệ thuật chèo);

- Đoàn Nghệ thuật I;

- Đoàn Nghệ thuật II;

- Dàn nhạc dân tộc;

- Đội xe máy và hậu đài.

3.2. Biên chế:

Biên chế do Ủy ban nhân dân tỉnh quyết định theo định mức biên chế và theo quy định của pháp luật.

Giám đốc Nhà hát Chèo bố trí, sử dụng cán bộ, viên chức đảm bảo phù hợp với chức danh, tiêu chuẩn ngạch viên chức theo quy định của pháp luật. 

3.3. Cơ sở vật chất:

Thực hiện theo quy định hiện hành của Nhà n­ước, năm 2009 bổ sung kinh phí mua sắm trang thiết bị phục vụ cho hoạt động nghệ thuật biểu diễn của Nhà hát Chèo. 

Điều 4. Giao Giám đốc Nhà hát Chèo xây dựng quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn của các tổ chức trực thuộc và quy chế hoạt động, mối quan hệ công tác, lề lối làm việc của Nhà hát Chèo trình Giám đốc Sở Văn hoá - Thể thao và Du lịch phê duyệt theo quy định của pháp luật. 

Điều 5. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký. Các ông Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốc các Sở, ngành: Nội vụ, Văn hoá - Thể thao và Du lịch, Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Kho bạc nhà nước tỉnh; Thủ trưởng các cơ quan có liên quan, Chủ tịch UBND các huyện, thị xã và Giám đốc Nhà hát Chèo Hưng Yên căn cứ quyết định thi hành./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

Chủ tịch

(Đã ký)

Nguyễn Văn Cường