UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 16 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Về việc Ban hành Quy chế làm việc

của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Nghị định số 11/1998/NĐ-CP của Chính phủ về việc ban hành Quy chế làm việc của Chính phủ;

Xét đề nghị của ông Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố và ông Trưởng Ban Tổ chức Chính quyền thành phố Hải Phòng,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng

Điều 2.Quyết định này thay thế Quyết định số 94/QĐ-UB ngày 24/01/1995 của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng về việc ban hành quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố Hải Phòng nhiệm kỳ 1994-1999.

Thủ trưởng các cấp, ngành trực thuộc Ủy ban Nhân dân thành phố căn cứ vào bản Quy chế này để sửa đổi bổ sung quy chế và lề lối làm việc của cơ quan mình phù hợp với quy chế làm việc của Ủy ban Nhân dân thành phố.

Điều 3. Các ông (bà) Ủy viên Ủy ban Nhân dân thành phố, Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ngành, các cấp của thành phố chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này.

Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng