UỶ BAN NHÂN DÂN
TỈNH VĨNH PHÚC
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2014/QĐ-UBND

Vĩnh Phúc, ngày 05 tháng 8 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆTĐIỀU CHỈNH CỤC BỘ QUY HOẠCH CHI TIẾT XÂY DỰNG TỈ LỆ 1/500 KHU ĐÔ THỊ MỚI CHÙAHÀ TIÊN, THÀNH PHỐ VĨNH YÊN GIAI ĐOẠN I (LẦN 2).

UỶ BAN NHÂN DÂN

Căn cứ Luật tổ chức HĐND và UBND các cấp ngày26/11/2003;

Căn cứ Luật Xây dựng; Luật Đất đai; Luật Quyhoạch đô thị;

Căn cứ Nghị định 37/2010/NĐ-CP ngày 07/4/2010của Chính phủ về việc lập, thẩm định, phê duyệt và quản lý quy hoạch đô thị;

Căn cứ Thông tư 10/2010/TT-BXD ngày 11/8/2010của Bộ Xây dựng về việc quy định hồ sơ của từng loại quy hoạch đô thị;

Căn cứ Quyết định số 4743/QĐ-UB ngày07/2/2004 V/v phê duyệt QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thànhphố Vĩnh Yên; Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 14/9/2010 V/v phê duyệt điềuchỉnh QHCTXD tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên giaiđoạn 1 của UBND tỉnh Vĩnh Phúc;

Xét đề nghị tại của Sở Xây dựng tại Tờ trìnhsố 1505/TTr-SXD ngày 01/8/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt điều chỉnh cục bộ quyhoạch chi tiết xây dựng tỉ lệ 1/500, gồm những nội dung chủ yếu sau:

1. Tên đồ án: Điều chỉnh cục bộ Quy hoạch chi tiếtxây dựng tỉ lệ 1/500 Khu đô thị mới Chùa Hà Tiên, thành phố Vĩnh Yên giai đoạnI (lần 2).

2. Chủ đầu tư: Công ty cổ phần Đầu tư Lạc Hồng.

3. Lý do điều chỉnh:

Giữa bản vẽ QHCT chia lô và Quyết định số4743/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh có sự khác nhau về các thông số quyhoạch, cần điều chỉnh các thông số quy hoạch (mật độ xây dựng, tầng cao côngtrình) cho phù hợp thực trạng các công trình nhà ở đã xây dựng trong khu đô thịthuộc GĐ1 và Quyết định số 4743/QĐ-UB ngày 17/12/2004 của UBND tỉnh; phù hợpvới các Quy chuẩn quy hoạch Quốc gia về QHXD (QCVXDVN 01: 2008/BXD ) của Bộ Xâydựng.

4. Nội dung điều chỉnh quy hoạch (có bản vẽ quyhoạch kèm theo)

STT

Loại nhà

Quy hoạch đã được duyệt

Quy hoạch điều chỉnh

Mật độ XD (%)

Số tầng

Mật độ XD (%)

Số tầng

1

Biệt thự cao cấp A1, A2

20-30

2-3

50

3-4

2

Biệt thự nhà vườn

30

2-3

50

3-4

3

Nhà ở liền kế L1,L2,L3,L4,L5,L6,L7,L8,L9,

L10

50-70

3-4

80

3-4

4

Nhà ở kết hợp cửa hàng (shophouse)

+ S1,S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9, S10, S11.

+ Nhà góc (tại các vị trí nút giao) Si.S2,S3,S4,S5,S6,S7,S8,S9,S10,S11

80-100

3-4

100

100

4-5

5-6

Các nội dung khác giữ nguyên theo hồ sơ QHCTTL1/500 đã được UBND tỉnh phê duyệt tại các Quyết định số 4743/QĐ-UB ngày07/2/2004 và Quyết định số 2752/QĐ-UBND ngày 14/9/2010.

Điều 2. Quyết định có hiệu lực từ ngày ký.

Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Thủ trưởng các ngành:Xây dựng, Tài nguyên - Môi trường, Tài chính, Kế hoạch và Đầu tư; UBND thànhphố Vĩnh Yên; Công ty Cổ phần đầu tư Lạc Hồng và Thủ trưởng các cơ quan và đơnvị có liên quan căn cứ quyết định thi hành./.

TM. UỶ BAN NHÂN DÂN
CHỦ TỊCH
Phùng Quang Hùng