ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH BẮC KẠN

-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2014/QĐ-UBND

Bắc Kạn, ngày 15 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT KINH PHÍ NỘP TIỀN TRỒNG RỪNG THAY THẾ KHI CHUYỂN MỤC ĐÍCH SỬDỤNG RỪNG SANG MỤC ĐÍCH KHÁC ĐỐI VỚI TIỂU DỰ ÁN: ĐẦU TƯ NÂNG CẤP TUYẾN ĐƯỜNGBẰNG LÃNG - YÊN NHUẬN, HUYỆN CHỢ ĐỒN THUỘC DỰ ÁN PHÁT TRIỂN CƠ SỞ HẠ TẦNG NÔNGTHÔN BỀN VỮNG CÁC TỈNH MIỀN NÚI PHÍA BẮC (NGUỒN VỐN ADB)

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH BẮC KẠN

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND năm 2003;

Căn cứ Luật Bảo vệ và Phát triển rừng năm 2004;

Căn cứ Nghị định số: 05/2008/NĐ-CP ngày14/01/2008 của Chính phủ về Quỹ Bảo vệ và Phát triển rừng;

Căn cứ Quyết định số: 38/2005/QĐ-BNN ngày06/7/2005 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn về việc ban hành định mứckinh tế kỹ thuật trồng rừng, khoanh nuôi xúc tiến tái sinh rừng và bảo vệ rừng;

Căn cứ Thông tư số: 24/2013/TT-BNN ngày06/5/2013 của Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn quy định về trồng rừngthay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác;

Căn cứ Quyết định số: 905/QĐ-UBND ngày 12/6/2012của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phê duyệt Tiểu dự án đầu tư nâng cấp tuyến đườngBằng Lãng - Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn, tỉnh Bắc Kạn thuộc dự án Phát triển cơ sởhạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc (vốn vay ADB);

Căn cứ Văn bản số: 3191/UBND-CN ngày 01/11/2013của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc phúc đáp Văn bản số: 1075/SNN-CCLN ngày 24/10/2013của Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn;

Căn cứ Văn bản số: 3268/UBND-CN ngày 08/11/2013của UBND tỉnh Bắc Kạn về việc cam kết trồng rừng thay thế đối với Tiểu dự ánđầu tư nâng cấp tuyến đường Bằng Lãng - Yên Nhuận;

Theo đề nghị của Sở Nông nghiệp và Phát triểnnông thôn tại Báo cáo thẩm tra số: 184/BC-SNN ngày 14/11/2013 và Tờ trình số: 158/TTr-SNN ngày 14/11/2013 về việc thẩm định và phê duyệt kinh phí trồng rừngthay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đích khác đối với Tiểu dựán: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Bằng Lãng - Yên Nhuận, huyện Chợ Đồn thuộc dựán Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc(nguồn vốn ADB),

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt kinhphí nộp tiền trồng rừng thay thế khi chuyển mục đích sử dụng rừng sang mục đíchkhác đối với Tiểu dự án: Đầu tư nâng cấp tuyến đường Bằng Lãng - Yên Nhuận,huyện Chợ Đồn thuộc dự án Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnhmiền núi phía Bắc (nguồn vốn ADB), cụ thể như sau:

- Tổng diện tích đất rừng dự ánsử dụng: 4.929,0m2.

- Tổng diện tích đất dự án thựchiện trồng rừng thay thế: 5.000,0m2;

- Tổng kinh phí dự án phải nộpđể thực hiện trồng rừng thay thế: 50.997.801,0 đồng/ha x 0,5ha = 25.498.900,0đồng.

(Haimươi năm triệu bốn trăm chín mươi tám ngàn chín trăm đồng).

* Số kinh phí nàyđã bao gồm chi cho các nội dung liên quan về trực tiếp, gián tiếp, quản lý côngtrình đối với việc trồng rừng, chăm sóc rừng từ năm thứ nhất đến năm thứ tư vàlập bản đồ hoàn công kết quả trồng rừng.

- Kinh phí thựchiện: Thuộc nguồn kinh phí bồi thường GPMB của dự án;

- Thời gian thựchiện trồng rừng thay thế: Từ năm 2014.

Điều 2. Tổ chức thực hiện:

- Ban Quản lý dựán Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnhBắc Kạn (đại diện chủ đầu tư) có trách nhiệm thực hiện nộp tiền vào Qũy Bảo vệvà Phát triển rừng của tỉnh theo phương án được duyệt;

- Sở Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn có trách nhiệm:

+ Xác định diệntích, thay chủ dự án lập phương án và triển khai thực hiện trồng rừng thay thếtheo đúng số diện tích trồng được phê duyệt.

+ Trình UBND tỉnhquyết định chuyển đổi mục đích sử dụng rừng, khi chủ dự án đã nộp đủ tiền trồngrừng thay thế vào Qũy Bảo vệ và Phát triển rừng của tỉnh theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký.

Chánh Văn phòngUBND tỉnh, Giám đốc các Sở: Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Tài nguyên vàMôi trường, Tài chính, Giám đốc Kho bạc Nhà nước tỉnh, Giám đốc Ban Quản lý dựán Phát triển cơ sở hạ tầng nông thôn bền vững các tỉnh miền núi phía Bắc tỉnhBắc Kạn, Chủ tịch UBND huyện Chợ Đồn và các tổ chức, cá nhân liên quan chịutrách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. ỦY BAN NHAN DÂN
KT. CHỦ TỊCH

PHÓ CHỦ TỊCH
Nông Văn Chí