THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
----------------

Số: 2016/QĐ-TTg

Hà Nội, ngày 04 tháng 11 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC THÀNH LẬP BAN CHỈ ĐẠO TRUNG ƯƠNG VỀ CẢI CÁCH CHÍNH SÁCH TIỀN LƯƠNG, BẢOHIỂM XÃ HỘI VÀ ƯU ĐÃI NGƯỜI CÓ CÔNG

THỦ TƯỚNG CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủ ngày25 tháng 12 năm 2001;

Căn cứ Kết luận số 63-KL/TW ngày27 tháng 5 năm 2013 của Hội nghị lần thứ bảy Banchấp hành Trung ương Đảng khóa XI một số vấn đề vềcải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội, trợ cấp ưu đãi người có côngvà định hướng cải cách đến năm 2020;

Căn cứ Quyết định số 34/2007/QĐ -TTg ngày 12 tháng 3 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hànhQuy chế thành lập, tổ chức và hoạt động của tổ chức phối hợp liên ngành;

Xét đề nghị của Bộ trưởng Bộ Nộivụ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thànhlập Ban Chỉ đạo Trung ương về cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hộivà ưu đãi người có công (gọi tắt là Ban Chỉ đạo), gồm các thành viên sau đây:

1. Trưởng ban: Phó Thủ tướng Chínhphủ Vũ Văn Ninh

2. Phó Trưởng ban thường trực: Bộtrưởng Bộ Nội vụ

3. Các Phó Trưởng ban:

- Bộ trưởng Bộ Lao động - Thương binhvà Xã hội;

- Bộ trưởng Bộ Tài chính.

4. Các ủy viên:

- Bộ trưởng Bộ Tư pháp;

- Bộ trưởng Bộ Quốc phòng;

- Bộ trưởng Bộ Công an;

- Bộ trưng BộKế hoạch và Đầu tư;

- Bộ trưởng Bộ Giáo dục và Đào tạo;

- Bộ trưởng Bộ Y tế;

- Bộ trưởng Bộ Văn hóa, Thể thao và Du lịch;

- Bộ trưởng Bộ Khoa học và Công nghệ;

- Bộ trưởng Bộ Thông tin và Truyềnthông;

- Bộ trưởng, Chủ nhiệm Văn phòngChính phủ;

- Một Thứ trưởng Bộ Nội vụ;

- Một Thứ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội;

- Một Thứ trưởng Bộ Tài chính.

Mời đại diện Lãnh đạo cơ quan ở Trungương tham gia Ban Chỉ đạo, gồm: Tổng Liên đoàn Lao động Việt Nam, Ban Tổ chứcTrung ương, Văn phòng Trung ương, Ban Kinh tế Trung ương, Ban Tuyên giáo Trungương, Văn phòng Quốc hội, Ủy ban Các vấn đề xã hội của Quốc hội, Ủy ban Tàichính - Ngân sách của Quốc hội, Tòa án nhân dân tối cao vàViện Kiểm sát nhân dân tối cao.

Điều 2. BanChỉ đạo có nhiệm vụ:

1. Nghiên cứu, xây dựng và đôn đốctriển khai thực hiện các Đ án sau:

a) Đề án cải cách chính sách tiềnlương đối với cán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người laođộng trong các doanh nghiệp;

b) Đề án cải cách chính sách bảo hiểmxã hội;

c) Đề án cải cách chính sách ưu đãingười có công với cách mạng;

d) Đề án đổi mới cơ chế hoạt động, cơchế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp cônglập.

2. Phối hợp với các Bộ, cơ quannghiên cứu các chính sách kinh tế - xã hội có liên quan đến chính sách tiềnlương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng theo sự phân côngcủa Thủ tướng Chính phủ.

3. Giúp Thủ tướng Chính phủ theo dõi,đôn đốc các Bộ, ngành, địa phương trong việc thực hiện chính sách tiền lương,bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng; đổi mới cơ chế hoạtđộng, cơ chế tài chính và tin lương gn với kết quả hoạt động của đơn vị sự nghiệp cônglập và cơ chế tạo nguồn cho cải cách tiền lương; đề xuất các biện pháp để xử lýkịp thời những vấn đề mới phát sinh trong quá trình thực hiện chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người có công với cách mạng.

Điều 3. Nhiệmvụ của Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Điều hành chung các hoạt động củaBan Chỉ đạo và chịu trách nhiệm trước Thủ tướng Chính phủ về các hoạt động củaBan Chỉ đạo.

2. Ban hành Quy chế tổ chức và hoạtđộng của Ban Chỉ đạo.

Điều 4. Nhiệmvụ của các Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

1. Bộ trưởng Bộ Nội vụ - Phó Trưởngban thường trực Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạo nghiên cứu xây dựng Đán cải cách chính sách tiền lương đối vớicán bộ, công chức, viên chức, lực lượng vũ trang và người lao động trong cácdoanh nghiệp.

b) Quyết định thành lập Tổ biên tậpgiúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đán nêu tại Điểm a Khoản này.

c) Trình Trưởng Ban Chỉ đạo ban hànhQuy chế tổ chức và hoạt động của Ban Chỉ đạo.

2. Bộ trưởng Bộ Lao động - Thươngbinh và Xã hội - Phó Trưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợpvới các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạonghiên cứu xây dựng 02 Đề án, gồm:

- Đề án cải cách chính sách bảo hiểmxã hội;

- Đề án cải cách chính sách ưu đãingười có công với cách mạng.

b) Quyết đnhthành lập 2 Tổ biên tập giúp việc Ban Chỉ đạo xây dựng các Đề án nêu tại Điểm aKhoản này.

3. Bộ trưởng Bộ Tài chính - PhóTrưởng Ban Chỉ đạo:

a) Chịu trách nhiệm chủ trì, phối hợp với các Bộ, cơ quan có thành viên tham gia Ban Chỉ đạonghiên cứu xây dựng 02 Đ án, gm:

- Đề án đổi micơ chế hoạt động, cơ chế tài chính và tiền lương gắn với kết quả hoạt động củađơn vị sự nghiệp công lập.

- Đề án các giải pháp tạo nguồn đểthực hiện cải cách chính sách tiền lương, bảo hiểm xã hội và ưu đãi người cócông.

b) Quyết định thành lập 02 Tổ biêntập giúp Ban Chỉ đạo xây dựng Đề án nêu tại Điểm a Khoản này.

Điều 5. Nhiệmvụ của các Ủy viên Ban Chỉ đạo:

Các ủy viên Ban Chỉ đạo có trách nhiệmthực hiện các nhiệm vụ theo phân công của Trưởng Ban Chỉ đạo và quy chế hoạtđộng do Trưởng Ban Chỉ đạo ban hành.

Điều 6.Quyếtđịnh này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 858/QĐ -TTg ngày 09 tháng 7 năm 2007 của Thủ tướng Chính phủ về việc thành lậpBan Chỉ đạo nghiên cứu và thực hiện cải cách chính sách tiền lương Nhà nước.

Điều 7. CácBộ trưởng, Thủ trưởng cơ quan ngang Bộ, Thủ trưởng cơ quan thuộc Chính phủ, Chủtịch Ủy ban nhân dân tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương và các thành viênquy định tại Điu 1 chịu trách nhiệm thi hành Quyết địnhnày./.

Nơi nhận:
- Ban Bí thư Trung ương Đảng;
- Thủ tướng, các Phó Thủ tướng Chính phủ;
- Các Bộ, cơ quan ngang Bộ, cơ quan thuộc CP;
- HĐND, UBND các tỉnh, TP trực thuộc TW;
- Văn phòng Trung ương và các Ban của Đảng;
- Văn phòng Tổng Bí thư;
- Văn phòng Chủ tịch nước;
- Hội đồng Dân tộc và các Ủy ban của Quốc hội;
- Văn phòng Quốc hội;
- Tòa án nhân dân tối cao;
- Viện Kiểm sát nhân dân tối cao;
- Kiểm toán Nhà nước;
- Ngân hàng Chính sách xã hội;
- Ngân hàng Phát triển Việt Nam;
- UBTW Mặt trận Tổ quốc Việt Nam;
- Cơ quan Trung ương của các đoàn thể;
- Các Thành viên Ban Chỉ đạo;
- VPCP: BTCN, các PCN, Trợ lý TTCP, TGĐ Cổng TTĐT, các Vụ, Cục, đơn vị trực thuộc, Công báo;
- Lưu: Văn thư, KTTH (3b).

THỦ TƯỚNG
Nguyễn Tấn Dũng