ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH LÂM ĐỒNG
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2016/QĐ-UBND

Lâm Đồng, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐIỀU CHỈNH DỰ ÁN ĐẦU TƯ XÂY DỰNG ĐƯỜNG CỨU HỘ CỨU NẠN TỪ QUỐC LỘ27 VÀO TRUNG TÂM XÃ RÔ MEN, HUYỆN ĐAM RÔNG.

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH LÂM ĐỒNG

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Căn cứ Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ngày 12/02/2009 của Chính phủ về quản lý dự án đầu tư xây dựngcông trình và Nghị định số 83/2009/NĐ-CP ngày 15/10/2009 của Chính phủ về sửađổi bổ sung một số điều Nghị định số 12/2009/NĐ-CP ;

Căn cứ Nghị định số 112/2009/NĐ-CP ngày 14/12/2009 của Chính phủ về quản lý chi phí đầu tư xây dựngcông trình;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Kếhoạch và Đầu tư tại văn bản số 616/KHĐT-XDTĐ ngày 26/7/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1.Phê duyệt điều chỉnhKhoản 11, Điều 1 Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2005 của Chủ tịch Ủy bannhân dân tỉnh Lâm Đồng về việc phê duyệt dự án đầu tư xây dựng công trình đườngnội bộ thị trấn Bằng Lăng, huyện Đam Rông (điều chỉnh tại Quyết định số 3138/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013); cụthể như sau:

1. Khoản 11 - Tổng mức đầu tư: điềuchỉnh từ 210.739 triệu đồng thành 324.000 triệu đồng (ba trăm hai mươi bốn tỷđồng); trong đó điều chỉnh cơ cấu và vốn đầu tư như sau:

- Chi phí xây lắp: 278.440 triệuđồng;

- Chi phí QLDA: 3.426 triệu đồng;

- Chi phí tư vấn: 7.103 triệu đồng;

- Chi phí khác: 4.214 triệu đồng;

- Chi phí dự phòng: 30.817 triệuđồng.

2. Các nội dung khác của dự án,thực hiện theo Quyết định số 3807/QĐ-UBND ngày 30/12/2005, Quyết định số3138/QĐ-UBND ngày 17/12/2009 và Quyết định số 1568/QĐ-UBND ngày 21/8/2013 củaChủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh Lâm Đồng.

Điều 2. Chánh Văn phòng UBNDtỉnh, Giám đốc các sở: Kế hoạch và Đầu tư, Tài chính, Giao thông vận tải; Khobạc Nhà nước Lâm Đồng, Chủ tịch UBND huyện Đam Rông, Giám đốc Trung tâm Quản lývà khai thác công trình công cộng huyện Đam Rông và thủ trưởng các cơ quan liênquan căn cứ Quyết định thi hành kể từ ngày ký./.

Nơi nhận:
- Như điều 2;
- Lưu: VT, KH, GT.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Văn Yên