ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH AN GIANG
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/QĐ-UBND

An Giang, ngày 28 tháng 9 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

BAN HÀNH KẾ HOẠCH TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐCGIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020 VÀ TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG

CHỦ TỊCH ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH AN GIANG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồngnhân dân và Ủy ban nhân dân được Quốc hội thông qua ngày 26/11/2003;

Căn cứ Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17/3/2014 của Thủtướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm2020 và tầm nhìn 2030;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Y tế tại Tờ trìnhsố 2024/TTr-SYT ngày 09/9/2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này "Kế hoạch triển khaiChiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030 trên địa bàntỉnh An Giang".

Điều 2. Giao Sở Y tế chủ trì, phối hợp các sở, ngành liên quan, Ủyban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố tổ chức triển khai thực hiện Kế hoạchtrên địa bàn tỉnh. Định kỳ báo cáo kết quả thực hiện Kế hoạch về Ủy ban nhândân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Điều 3. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Chánh Văn Ủy ban nhân dân tỉnh, Giám đốc Sở Ytế, Giám đốc Sở Tài chính, Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liên quan và Chủtịch Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thành phố chịu trách nhiệm thi hànhQuyết định này./.

KT.CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình

KẾ HOẠCH

TRIỂN KHAI CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG, CHỐNG LAO ĐẾN NĂM 2020VÀ TẦM NHÌN 2030 TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH AN GIANG
(Ban hành kèm theo Quyết định số 2019 /QĐ-UBND ngày 28 tháng 9 năm 2015 củaUBND tỉnh An Giang)

Thực hiện Quyết định số 374/QĐ-TTg ngày 17 tháng3 năm 2014 của Thủ tướng Chính phủ về việc phê duyệt Chiến lược quốc gia phòng,chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn 2030, Ủy ban nhân dân tỉnh An Giang xây dựngKế hoạch triển khai Chiến lược quốc gia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầmnhìn 2030 trên địa bàn tỉnh An Giang gồm các nội dung sau:

I. Khái quát tình hình bệnhlao và công tác chống lao trên toàn quốc:

1. Tình hình bệnh lao trên toàn quốc và nhữngvấn đề mới:

Tổ chức Y tế Thế giới ước tính 2013 trên toàncầu:

- Khoảng 9 triệu người mắc bệnh lao, 13% số mắclao đồng nhiễm HIV, 1,3 triệu người tử vong do lao, trong đó khoảng 510.000 phụnữ. Lao đa kháng thuốc (MDR) ước tỷ lệ mắc 3,5% trong số bệnh nhân mới, 20,5%trong số bệnh nhân điều trị lại;

- Xu hướng dịch tễ bệnh lao trên toàn cầu: Tỷ lệmới mắc lao có thuyên giảm khoảng 2% năm;

- Mục tiêu thiên niên kỷ trên toàn cầu đến năm2015: Giảm 50% số người hiện mắc và tử vong;

- Riêng đối với khu vực Thái Bình Dương, trongđó có Việt Nam, mục tiêu này được đặt ra ở mức cao hơn đó là chỉ số tham chiếuvào năm 2000.

2. Tình hình bệnh lao ở Việt Nam:

Việt Nam hiện vẫn là nước có gánh nặng bệnh lao,đứng thứ 12 trong 22 nước có tình hình dịch tễ lao cao nhất trên toàn cầu, đồngthời đứng thứ 14 trong số 27 nước có gánh nặng bệnh lao kháng đa thuốc cao nhấtthế giới (báo cáo Tổ chức Y tế Thế giới năm 2014).

II. Tình hình triển khaiChương trình phòng, chống lao tại An Giang:

1. Đặc điểm xã hội, địa lý, dân số:

An Giang là Tỉnh miền Tây Nam bộ, bắt đầu từ sôngMê Kông chảy vào nước ta được chia làm đôi, phía Đông tỉnh An Giang giáp ĐồngTháp, phía Đông Nam giáp thành phố Cần Thơ, phía Tây Nam giáp Kiên Giang, phíaTây và Tây Bắc giáp nước Campuchia. An Giang có 8 huyện, 1 thị xã và 2 thànhphố với 156 xã, có tổng diện tích tự nhiên là 3.536,7 km² và dân số vào khoảng2.155.300 người, mật độ dân số tính đến 2013 là 609 người/ km². Có 4 dân tộc,trong đó dân tộc Khơ mer chiếm 3,9%, dân tộc Chăm chiếm 0,62%, dân tộc Hoa chiếm0,65%, dân tộc Kinh chiếm phần đông dân số còn lại trong toàn tỉnh.

2. Tổ chức mạng lưới Chương trình chống lao:

2.1. Tuyến tỉnh:

Khoa phòng chống lao trực thuộc Trung tâm Y tếdự phòng tỉnh, được Sở Y tế tỉnh An Giang phân công: chịu trách nhiệm chínhtrong việc quản lý, điều phối, triển khai công tác phòng, chống bệnh lao trênđịa bàn tỉnh bao gồm:

- Lập kế hoạch và triển khai hoạt động phòng,chống bệnh lao trên địa bàn;

- Điều phối hoạt động chống lao từ tất cả cácđơn vị y tế công;

- Huy động xã hội tham gia, đảm bảo nguồn nhânlực và tài chính cho công tác phòng chống bệnh lao trên địa bàn;

- Đảm bảo chất lượng các phòng xét nghiệm trênđịa bàn, tăng cường năng lực phòng xét nghiệm tuyến tỉnh đáp ứng yêu cầu giảiquyết các thách thức mới như Lao/HIV và lao kháng thuốc…;

- Lập kế hoạch và đào tạo, phát triển nguồn nhânlực chống lao trên địa bàn;

- Dự trù, quản lý, phân phối thuốc, vật tư trangthiết bị đầy đủ, hợp lý;

- Chẩn đoán, hội chẩn và điều trị người bệnh quákhả năng tuyến dưới;

- Kiểm tra, giám sát hỗ trợ tuyến dưới thực hiệncác hoạt động phòng, chống lao nhằm đảm bảo chất lượng của hoạt động;

- Tăng cường hoạt động nghiên cứu khoa học, giảiquyết các vấn đề phát sinh trong quá trình triển khai chương trình chống laotại địa phương.

2.2. Tuyến huyện, thị, thành phố:

Có 11 tổ lao/khoa kiểm soát dịch bệnh của Trungtâm Y tế huyện, thị, thành phố. Ngoài ra còn phụ trách hoạt động chống lao vàquản lý tại Bệnh viện Đa khoa Trung tâm An Giang, Bệnh viện khu vực tỉnh, Trạigiam Định Thành, Trại tạm giam ở Thành phố Long Xuyên, Trại 05-06 ở huyện TriTôn, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động Xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng Ngườigià Trẻ mồ côi ở thành phố Châu Đốc. Chịu trách nhiệm về công tác chống laotrên địa bàn huyện, thị, thành phố bao gồm:

- Khám, chữa bệnh: Đăng ký và điều trị cáctrường hợp phát hiện lao phổi dương và những bệnh nhân lao khác được chẩn đoántừ các tuyến gửi về. Phối hợp chẩn đoán và điều trị lao phổi không có vi khuẩn(AFB -) ở người có nhiễm HIV;

- Thực hiện xét nghiệm đàm cho những người nghilao và lao kháng thuốc trên địa bàn đảm bảo chất lượng;

- Thực hiện quản lý chương trình tại huyện: Lậpkế hoạch chi tiết và triển khai các hoạt động chống lao. Kiểm tra giám sáttuyến xã, phường và bệnh nhân. Thực hiện ghi chép báo cáo;

- Đảm bảo việc quản lý, sử dụng thuốc chống laotheo chương trình chống lao trên địa bàn;

- Phối hợp với các tổ chức, ban ngành, đoàn thểthực hiện tuyên truyền giáo dục sức khỏe phòng, chống bệnh lao trên địa bànhuyện.

2.3. Tuyến xã, phường, thị trấn:

Có 156 xã, phường, thị trấn, nhưng Chương trìnhChống lao (CTCL) An Giang đã triển khai tại 156 trạm Y tế xã, phường và 07phòng khám khu vực: (huyện Tri Tôn có phòng khám khu vực Ba Chúc; huyện Phú Tâncó phòng khám khu vực Hòa Lạc, Chợ Vàm; huyện An Phú có phòng khám khu vực QuốcThái; huyện Chợ Mới có phòng khám khu vực Mỹ Luông), ngoài ra còn có sự thamgia của các phòng khám tư nhân, trong hoạt động phát hiện và giới thiệu ngườibệnh nghi lao đến cơ sở y tế. Mỗi xã, phường, thị trấn có một cán bộ chuyêntrách quản lý hoạt động chống lao tại xã bao gồm:

- Xác định người có triệu chứng nghi lao để chuyểntới tuyến huyện;

- Giám sát việc điều trị ngoại trú có kiểm soátcủa bệnh nhân lao tại Trạm Y tế xã và tại nhà trong giai đoạn củng cố;

- Khám sàng lọc, theo dõi trẻ em và người lớn cótiếp xúc với nguồn lây đặc biệt tiếp xúc với người bệnh lao kháng đa thuốc;

- Chuyển người nhiễm HIV có triệu chứng nghi laokhám sàng lọc bệnh lao;

- Giám sát 100% thời gian đối với người bệnh laokháng thuốc và điều trị phác đồ II (phác đồ tái trị);

- Giáo dục sức khỏe cho người dân hiểu biết vềbệnh lao và các tác nhân ảnh hưởng tới bệnh lao.

3. Hoạt động phòng, chống lao giai đoạn2010-2014:

Bảng thực hiện chỉ tiêu cơ bản 2010-2014:

Năm

1.Thu nhận thể bệnh

2010

2011

2012

2013

2014

B/N thử đàm

Số lượng

29.248

29.347

32.733

32.431

30.873

% dân số

1.4

1.4

1.5

1.5

1.4

Lao các thể

Số lượng

4582

4373

4264

4360

3898

Tỷ lệ/100.000 dân

213

204

198

203

181

AFB(+) mới

Số lượng

3126

2753

2771

2919

2636

Tỷ lệ/100.000 dân

145

128

129

136

123

Lao phổi AFB

(-) Lao ngoài phổi

Số lượng

335

443

354

379

319

Tỷ lệ/100.000 dân

16

21

16

18

15

Lao tái trị

Số lượng

438

404

369

358

255

Tỷ lệ/100.000 dân

20

19

17

17

12

2. Điều trị

Năm

2009

2010

2011

2012

2013

Lao /HIV

Số lượng

207

228

202

167

154

Tỷ lệ điều trị khỏi lao phổi AFB(+) mới

92,2

93,6

95,0

93,3

93,6

Tử vong lao

các thể

Số lượng

235

204

187

241

236

Tỷ lệ/100.000 dân

11

9,5

7,7

10

11

4. Thực trạng nguồn lực hoạt động phòng,chống lao hiện nay:

4.1.Nhân lực và số lượng cán bộ chỉ đạo tuyến của tỉnh:

- Sự hình thành khoa Lao. Chương trình chống laođược Khoa phòng chống lao đảm nhận trách nhiệm quản lý;

- Hiện tại Khoa phòng chống lao có 08 biên chế:

+ 01 Quyền Trưởng Khoa phòng chống Lao;

+ 01 Cử nhânYTCC, 05 Y sĩ, 01 Dược sĩ Trung học;

+ Xét nghiệm: 02cán bộ (1 Dược sĩ đại học, 1 cử nhân xét nghiệm).

- Bộphận dược thuộc phòng Kế hoạch tài chính thuộc Trung tâm.

4.2.Nhân lực và cơ sở tham gia hoạt động chống lao tại tuyến huyện:

Điều kiện làm việc còn hạn chế, đa số các huyệnđều chưa có phòng khám cho bệnh nhân lao và không đảm bảo an toàn trong phòngchống nhiễm khuẩn và chế độ cho người làm công tác chống lao chưa ổn định,thường thay đổi. Từ thực tế trên hoạt động chống lao ở các huyện còn nhiều hạnchế, một số cán bộ chưa an tâm trong công tác.

Có 11tổ lao/ khoa kiểm soát bệnh truyền nhiễm thuộc Trung tâm y tế huyện, thị, thànhphố.

- 30cán bộ làm công tác chống lao: 02 Bác sĩ; 23 Y sĩ; 4 sơ cấp; bình quân 2-3 cánbộ/tổ lao;

- 14cán bộ làm công tác Xét nghiệm: bình quân 14/11 cán bộ/phòng xét nghiệm;

- 14cán bộ dược/11tổ lao huyện;

- Cácphòng khám khu vực: Phòng khám khu vực Ba Chúc; phòng khám khu vực Hòa Lạc, ChợVàm; phòng khám khu vực Quốc Thái; phòng khám khu vực Mỹ Luông;

-Trại giam Định Thành, Trại Tạm giam, Trại 05-06, Trung tâm Chữa bệnh Giáo dụcLao động xã hội, Trung tâm Nuôi dưỡng Người già Trẻ mồ côi;

- Cácphòng khám tư nhân, trong hoạt động phát hiện và giới thiệu người bệnh nghi laođến cơ sở y tế thuộc hệ thống CTCL trong khuôn khổ Thông tư 02/BYT trên địa bàntỉnh.

4.3.Tuyến phường/xã:

- MỗiTrạm Y tế xã có 1 cán bộ phụ trách lao, đa phần là Y sĩ, chỉ có một vài đơn vịTrưởng Trạm Y tế kiêm nhiệm phụ trách lao thì mới là Bác sĩ. Công tác phòng chống lao tuyến xã hoạt động tương đốiổn định.

III.Nhận xét thực tại công tác chống lao giai đoạn 2010-2014:

1. Mở rộng và tăng cường dịch vụ Hóa trị liệungắn ngày có giám sát trực tiếp ( DOTS) chất lượng cao:

* Điểm mạnh:

- Duy trì cam kết chính trị của chính quyền cáccấp;

- Mạng lưới phát triển từ tỉnh -> TP, thịxã, huyện -> phường, xã;

- Có phòng xét nghiệm tuyến tỉnh thực hiệnkiểm phẩm lam và xét nghiệm GeneXpert;

- Hệ thống xét nghiệm đảm bảo chất lượng cảtuyến tỉnh, huyện;

- Hệ thống kiểm định thường xuyên và chặt chẽ;

- Sử dụng hệ thống thông tin điện tử trongthống kê báo cáo, quản lý thuốc và vật tư tại tuyến tỉnh, thành phố, thịxã, huyện;

- Cán bộ quản lý CTCL tuyến tỉnh/thành, huyệnnắm vững chương trình;

- Duy trì giám sát, kiểm tra định kỳ tháng,quí ở các tuyến.

* Cơ hội:

- CTCL là chương trình ưu tiên quốc gia;

- Các quy định về chẩn đoán và điều trị (tạituyến TP,thị xã, phường xã);

- Tài liệu đào tạo đầy đủ, thống nhất;

- Dự án phòng chống lao Quốc gia đang chú trọngviệc tăng cường, nâng cao chất lượng chẩn đoán phát hiện bệnh;

- Hệ thống bồi dưỡng theo thông tư 113 (hỗ trợcán bộ y tế );

- Có sự hỗ trợ của Tổ chức Y tế Thế giới, Hộichống lao Hoàng gia Hà lan (KNCV);

- Cung ứng thuốc và trang thiết bị cơ bản kịpthời;

- Có sự quan tâm, hỗ trợ chuyên môn của các bệnhviện đầu ngành;

- Ứng dụng kỹ thuật cao trong công tác phát hiệntại Trung tâm Y tế dự phòng tỉnh: Gene xpert.

* Điểm yếu:

- Kỷ năng giám sát tuyến quận, huyện đa số chưađồng đều, số lần giám sát chưa đạt yêu cầu;

- Chất lượng của các kỹ thuật viên xét nghiệmtại các tuyến chưa đầy đủ;

- Chưa có hệ thống duy tu bảo dưỡng;

- Chưa đảm bảo về an toàn sinh học trong phòngxét nghiệm;

- Chưa chú ý kiểm soát lây truyền tại các cơ sởkhám – chữa bệnh;

- Chương trình Chống lao An Giang thuộc hệ Y tếdự phòng.

* Thách thức:

- Nhân lực làm công tác chống lao không ổn địnhvà thiếu từ tỉnh, huyện, xã. Cán bộ tuyến huyện, xã kiêm nhiệm nhiều;

- Cán bộ mới thiếu kiến thức về phòng chống lao;

- Lương thấp, chế độ ưu đãi chưa thu hút đượcnhân lực;

- Hệ thống bảo hiểm y tế tại tuyến huyện có ảnhhưởng không tốt tới hoạt động CTCL (chuyển người nghi lao từ Bệnh viện huyệntới Trung tâm Y tế dự phòng huyện để chẩn đoán lao).

2. Duy trì quản lý Lao/HIV; Bệnh lao đakháng thuốc (MDR-TB):

*Điểm mạnh:

- Mạng lưới phát triển rộng khắp tại tất cả cáctuyến;

- Triển khai điều trị lao kháng thuốc từ tháng7/2013;

- Có cán bộ được tập huấn về phòng chống lâynhiễm;

- Triển khai các hoạt động phối hợp lao, HIVtại huyện được Dự án Quỹ toàn cầu hỗ trợ hiệu quả;

- Giám sát định kỳ và hỗ trợ chuyên môn Trạigiam Định Thành.

* Cơ hội:

- Dự án Phòng chống lao coi quản lý bệnh laokháng đa thuốc là hoạt động ưu tiên;

- Có sự hỗ trợ của Quỹ toàn cầu;

- Nhiều cơ hội đào tạo về quản lý bệnh lao khángđa thuốc;

- Hỗ trợ kỹ thuật của các tổ chức quốc tế (Quỹtoàn cầu, WHO);

- Dự án phòng chống lao đã xây dựng tài liệuhướng dẫn quản lý bệnh lao kháng thuốc, bệnh nhân lao trong các trại giam, tàiliệu hướng dẫn kiểm soát nhiễm khuẩn lao trong các cơ sở y tế;

- Phối hợp lao/HIV là vấn đề ưu tiên của ngành ytế;

- Bộ Y tế có tài liệu hướng dẫn sự phối hợp giữa2 chương trình lao và HIV;

- Cán bộ được tập huấn và thực hành qui trìnhphối hợp lao/HIV qua hỗ trợ từ dự án Quỹ toàn cầu;

- Test HIV đã được cung cấp cho các phòng khámlao TP, thị xã, huyện.

* Điểm yếu:

- Thiếu nhân lực tại tất cả các tuyến;

- Thiếu kinh nghiệm triển khai quản lý bệnh laokháng thuốc;

- Kinh nghiệm về phòng chống lây nhiễm chưa có;

- Kiến thức về lây truyền còn rất hạn chế (đặcbiệt ngay cả đối với nhân viên y tế);

- Thiếu kinh phí cho phòng chống lây nhiễm;

- Khó theo dõi bệnh nhân đang trong quá trìnhđiều trị ra trại hoặc chuyển trại;

- Có sự phối hợp đồng bộ giữa 2 chươngtrình lao, HIV tại tuyến quận, huyện, chưa nhịp nhàng.

* Thách thức:

- Lao kháng thuốc:

+ Duy trì các hoạt động quản lý bệnh lao khángđa thuốc đòi hỏi nguồn lực tài chính lớn;

+ Không quản lý được việc bán thuốc lao trên thịtrường tự do;

+ Việc hình thành lao kháng đa thuốc và siêukháng thuốc do sự phát triển của y tế tư;

+ Thiếu các cán bộ thành thục về phòng chống lâynhiễm.

- Lao/HIV:

+ Thiếu nguồn nhân lực cho các hoạt động phốihợp lao/HIV;

+ Bệnh nhân lao/HIV rất khó quản lý;

+ Qui trình duyệt và cấp thuốc điều trị khángvirut (ARV) khó khăn, tỷ lệ điều trị ARV còn thấp.

3. Lồng ghép CTCL vào hệ thống y tếchung:

* Điểm mạnh:

- Tuyến cơ sở CTCL được lồng ghép trong hệ thốngy tế chung.

* Cơ hội:

- Tập huấn và tái tập huấn được tổ chức thườngxuyên cho cán bộ chương trình.

* Điểm yếu:

- Thay đổi cán bộ thường xuyên xảy ra tại cáctuyến dưới (đặc biệt các cán bộ đã được đào tạo).

* Thách thức:

- Điều kiện làm việc chưa tốt và chế độ đãi ngộchưa thoả đáng với cán bộ chống lao tại tuyến quận, huyện và phường, xã;

- Các quy định hiện hành của Bộ Y tế chưa đápứng được nhu cầu phòng chống lao.

4. Thu hút sự tham gia của tất cả cácthành phần y tế:

* Điểm mạnh:

- Đã phát triển hướng dẫn kỹ thuật;

- Đã triển khai phối hợp y tế công, tư môhình chuyển gửi người nghi lao, từ các nhà thuốc và các phòng khám của cácthầy thuốc đa khoa tư nhân, huyện, xã theo thông tư 02 ( sự hỗ trợ của Tổ chứcphi Chính phủ (Dự Án PSI) tầm soát lao).

* Cơ hội:

- Có tài liệu hướng dẫn Dự án Phòng chống laophối hợp y tế công tư;

- Có quy trình thống nhất.

* Điểm yếu:

- Tiến triển chậm;

- Các vấn đề vướng mắc liên quan tới tài chính(miễn phí);

- Chưa đánh giá được hiệu quả của việc phối hợpy tế công, tư trong CTCL.

* Thách thức:

Thiếu kinh phí thực hiện các bước phốihợp để các đơn vị tham gia.

5. Sự tham gia của cộng đồng và củangười bệnh:

* Điểm mạnh:

- Tài liệu truyền thông sẵn có;

- Các tổ chức xã hội tham gia tích cực trongcông tác truyền thông;

- Tuyến huyện đều có phòng tryền thông giáo dục;

- Tuyến xã có cộng tác viên và truyền thanh xã,thực hiện thường xuyên.

* Cơ hội:

- Các tổ chức xã hội ban ngành đoàn thể tham giatích cực;

- Được CTCL Quốc gia hỗ trợ kinh phí tuyêntruyền;

- Tài liệu dự án Phòng chống lao được đưa vàogiảng dạy tại các trường Cao đẳng Y tế;

- Có tài liệu và bài tuyên truyền đến tận ngườidân trong cộng đồng;

- Nhận thức của cộng đồng về bệnh lao ngày càngkhá hơn.

* Điểm yếu:

- Không có chiến lược thống nhất, thiếu kinh phí;

- Chưa có kế hoạch lâu dài nhằm huy động sự thamgia của cộng đồng;

- Nội dung hoạt động cho cộng tác viên còn hạnhẹp trong công tác giáo dục truyền thông;

- Thiếu kỹ năng truyền thông giáo dục sức khoẻtại các tuyến dưới;

- Chưa có đánh giá hiệu quả truyền thông huyđộng xã hội;

- Tài liệu truyền thông thiếu và chưa đa dạng.

* Thách thức:

- Thiếu kinh phí hỗ trợ cộng tác viên;

- Kinh tế người dân còn nhiều khó khăn nênít quan tâm đến sức khỏe cộng đồng.

6. Đào tạo huấn luyện – tham gia nghiêncứu:

* Điểm mạnh:

Sau đi dự tập huấn tuyến trên về tổ chức trểnkhai ngay.

* Cơ hội:

- Có nhiều cơ hội tham gia nghiên cứu: Dự ánACT2 (viện nghiên cứu Woolcok thuộc trường Đại Học Sydney, Úc)…;

- Hỗ trợ về tài chính từ các nhà tài trợ để thựchiện nghiên cứu, giám sát;

- Tài liệu tham khảo tiếng Việt có sẳn, truy cậpinternet dễ.

* Điểm yếu:

- Cán bộ tại tuyến tỉnh, TP, Thị xã, huyện thiếukinh nghiệm trong lĩnh vực nghiên cứu và chưa chủ động nghiên cứu;

- Kinh phí triển khai nghiên cứu tại các tuyến cònhạn chế;

- Thiếu thời gian nghiên cứu.

* Thách thức:

Thiếu thời gian và tài chính để thực hiện nghiêncứu, người cộng tác thực hiện.

IV.Các giải pháp cho những điểm yếu phân tích ở trên theo từng thành phần củachiến lược nhằm:

Tăng cường phát hiện ở mức cao nhất số bệnh nhânlao các thể và duy trì tỷ lệ điều trị khỏi cao.

1. Duy trì và tăng cường DOTS chất lượng cao:

- Có chính sách ưu đãi cho cán bộ ngànhlao từ đó thu hút nguồn nhân lực.

- Thực hiện kế hoạch phối hợp y tế côngtư trong CTCL có hiệu quả.

- Tập huấn và tái tập huấn hằng năm cho cán bộlàm công tác chống lao các tuyến về:

+ Thực hiện Chương trình Chống lao;

+ Kỹ thuật xét nghiệm;

+ Lập kế hoạch;

+ Sử dụng các trang thiết bị ….;

+ Dự án Phòng chống lao Quốc gia trang bị;

+ Phương tiện đi giám sát, vận chuyển thuốc;

+ Cơ sở vật chất, trang thiết bị kèm với giámsát sử dụng và kế hoạch bảo trì.

- Kiến nghị với Bộ Y tế và CTCL tạo điều kiệnthuận lợi trong qui trình khám bảo hiểm y tế, chế độ ưu đãi đối với cán bộchống lao.

2. Giải quyết có hiệu quả Lao/HIV, MDR-TB:

- Tập huấn về kỹ năng quản lý lao khángthuốc, Lao/HIV;

- Triển khai phòng xét nghiệm kỹ thuật cao đểnâng cao năng lực chẩn đoán lao kháng thuốc;

- Tăng cường công tác kiểm soát chống nhiễmkhuẩn từ tuyến TP đến thị xã, huyện, xã;

- Đề nghị có qui định về việc quản lý bán thuốclao trên thị trường tự do;

- Hỗ trợ tài chính cho quản lý bệnh lao khángthuốc;

- Có qui định chuyển gửi những học viên ởTrại giam sau khi ra trại hoặc chuyển đi nơi khác, tranh thủ sự hỗ trợcác tổ chức xã hội để hỗ trợ bệnh nhân tiếp tục điều trị sau khi mãn hạn tù, ratrại;

- Ban điều phối Lao/HIV tỉnh triển khai kế hoạchhoạt động cụ thể và giao ban định kỳ hằng quý giữa 2 chương trình lao vàHIV/AIDS;

- Đào tạo và tập huấn quy trình phối hợp Lao/HIVcho cán bộ ở các tuyến;

- Duy trì hoạt động tư vấn xét nghiệm HIVcho bệnh nhân lao;

- Tăng tỷ lệ tuân thủ điều trị Lao/HIV, laokháng thuốc;

- Tăng tỷ lệ điều trị ARV cho bệnh nhân Lao/HIV.

3. Lồng ghép công tác chống lao vào hệ thốngy tế chung, góp phần củng cố hệ thống y tế cơ sở:

- Có kế hoạch và kinh phí tập huấn, tái tập huấncho cán bộ phụ trách Chương trình chống lao;

- Bộ Y tế và Chương trình chống lao có qui địnhcụ thể về số lượng cán bộ phục vụ Chương trình chống lao ở từng tuyến, đặc biệtlà tuyến huyện;

- Tiếp tục triển khai mạng lưới phát triển y tếcơ sở;

- Kiến nghị có chế độ ưu đãi phù hợp hơn đối vớicán bộ chống lao (nhằm thu hút cán bộ).

4. Thu hút sự tham gia của tất cả các thànhphần y tế:

- Tổ chức hỗ trợ điều tra, đánh giá tác động ytế tư trong CTCL tại các tỉnh;

- Cung cấp kinh phí thực hiện các hoạt động: tậphuấn – thông tin, hội họp;

- Nâng cao hiệu lực của luật hành nghề y dược tưnhân trong quản lý và điều trị bệnh nhân lao;

- Theo dõi, giám sát phối hợp y tế công tưtrong CTCL.

5. Phát huy tính chủ động của cộng đồng vàcủa người bệnh lao:

- Có kế hoạch truyền thông và đánh giá hiệu quảtruyền thông huy động xã hội;

- Tập huấn, nâng cao chất lượng truyền thông chocán bộ và đa dạng hóa các hình thức truyền thông;

- Duy trì và mở rộng hoạt động mạng lưới cộngtác viên. Có kinh phí hỗ trợ cho cộng tác viên;

- Có tài liệu truyền thông riêng phù hợp chongười dân tộc thiểu số.

6. Nghiên cứu khoa học:

- Dự án Phòng chống lao giúp định hướng và hỗtrợ kinh phí – kỹ thuật cho các tỉnh trong nghiên cứu khoa học;

- Đào tạo, huấn luyện về nghiên cứu khoa học;

- Hỗ trợ các tuyến về nghiên cứu;

- Dự án Phòng chống lao hỗ trợ điều tra dịch tểlao tại tỉnh An Giang.

7. Thuận lợi và khó khăn:

* Thuận lợi:

- Có sự quan tâm hỗ trợ của lãnh đạo tỉnh và cácsở ngành liên quan;

- Chương trình chống lao (CTCL) là chương trìnhưu tiên quốc gia được sự quan tâm và hướng dẫn kỹ thuật từ CTCL Quốc Gia và cósự hỗ trợ của các tổ chức quốc tế;

- Mạng lưới Chương trình đã triển khai đến 100%tuyến cơ sở và có sự phối hợp, hỗ trợ giữa các tuyến trong công tác phát hiện,quản lý điều trị bệnh;

- Đa số cán bộ chống lao nhiệt tình, năng nổtrong công tác;

- Các huyện đều có phòng xét nghiệm lao;

- Đã có hệ thống theo dõi lượng giá, hệ thốngquản lý thông tin điện tử tại tuyến tỉnh;

- Đánh giá được tầm quan trọng của quản lý bệnhlao kháng thuốc và đã triển khai đăng ký quản lý lao kháng thuốc năm 2014;

- Thành lập tổ chống tại trại giam có sự phốihợp Lãnh đạo trại giam và đơn vị chống lao tuyến tỉnh;

- Triển khai hoạt động phòng chống lao tại Trungtâm Chữa bệnh - Giáo dục Lao động xã hội;

- Thành lập Ban Điều hành phối hợp Lao/HIV vàduy trì hoạt động giao ban mỗi quý;

- Mạng lưới truyền thông được phát triển tại cáctuyến.

* Khó khăn:

- Thiếu kinh nghiệm triển khai quản lý bệnh laokháng thuốc;

- Các quy định hiện hành chưa thu hút được cánbộ;

- Điều kiện làm việc chưa tốt và chế độ đãi ngộchưa thỏa đáng với cán bộ làm công tác chống lao tại các tuyến;

- Cơ sở vật chất cho hoạt động chống lao tạihuyện đa số còn hạn chế.

V. MỤC TIÊU:

1. Mục tiêu đến hết năm 2015:

- Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồngxuống dưới 187 người trên 100.000 dân;

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 18người trên 100.000 dân;

- Tỷ lệ lao đa kháng thuốc dưới 5% trong tổng sốngười bệnh lao mới phát hiện.

2. Mục tiêu đến hết năm 2020:

- Giảm số người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuốngdưới 131 người trên 100.000 dân;

- Giảm số người chết do bệnh lao xuống dưới 10người trên 100.000 dân;

- Khống chế số người mắc bệnh lao đa kháng thuốcvới tỷ lệ dưới 5% trong tổng số người bệnh lao mới phát hiện.

3. Mục tiêu đến hết năm 2030:

Tiếp tục giảm số người chết do bệnh lao và giảmsố người mắc bệnh lao trong cộng đồng xuống dưới 20 người trên 100.000 dân.Hướng tới mục tiêu thanh toán bệnh lao trong cộng đồng.

Bảng chỉ tiêu cơ bản đến 2020 và tầm nhìn 2030:

Chỉ tiêu

2016

2017

2018

2019

2020

2030

Dân số

2.162.072

2.164.572

2.169.572

2.172.072

2.174.572

2.199.572

Số người xét nghiệm đờm

25.945

27.057

28.204

29.322

30.444

35.193

Tỷ lệ XN đờm/dân số

1.2

1,25

1.3

1.35

1,4

1,6

Lao phổi IM(+) ước tính

3.305

3.174

3.047

2.924

2.808

1.943

Số lao phổi AFB (+) mới

2.810

2.698

2.590

2.486

2.387

1.652

Tỷ lệ lao phổi AFB (+) mới/100.000 dân

130

125

120

115

110

75

Số lao phổi AFB (-) và lao ngoài phổi

1.081

1.082

1.193

1.195

1.305

1.320

Tỷ lệ lao phổi AFB (-) và lao ngoài phổi/100.000 dân

50

50

55

55

60

60

Tổng số BN lao các thể

3.861

3.783

3.708

3.633

3.561

2.851

Tỷ lệ BN các thể /100.000 dân

179

175

171

167

164

130

Tỷ lệ điều trị khỏi lao AFB (+) mới

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

> 85%

Tỷ lệ tử vong do lao/100.000 dân

<10

<10

<8

<8

<7

<7

Tỉ lệ lao đa kháng

/tổng số lao

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

<5%

VI. GIẢI PHÁP:

1. Giải pháp chính sách, pháp luật:

- Rà soát, đề xuất sửa đổi và bổ sung các chínhsách phù hợp với thực tiễn công tác phòng, chống bệnh lao;

- Khuyến khích các tổ chức, cá nhân trong vàngoài nước tham gia vào công tác phòng, chống bệnh lao;

- Thực hiện đầy đủ chế độ chính sách ưu đãi chocán bộ, viên chức, người lao động trong các cơ sở y tế đang làm công tác phòng,chống bệnh lao theo quy định.

2. Giải pháp truyền thông:

- Đẩy mạnh phổ biến, tuyên truyền pháp luật,chính sách về phòng, chống bệnh lao;

- Tuyên truyền về bệnh lao và công tác phòng,chống lao để người dân, đặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, người di biếnđộng hiểu, không mặc cảm kỳ thị đối với bệnh lao và chủ động tiếp cận sử dụngdịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao do ngành y tếcung cấp;

- Các cơ quan, tổ chức, cộng đồng, người bệnh,người nhà người bệnh tham gia tích cực vào tuyên truyền về bệnh lao để mọi tầnglớp nhân dân hiểu và chủ động phòng, chống bệnh lao;

- Khuyến khích cộng đồng xã hội tham gia truyềnthông giáo dục sức khỏe về phòng, chống bệnh lao.

3. Giải pháp chuyên môn kỹ thuật và dịch vụphòng, chống bệnh lao:

- Tăng cường phát hiện lao sớm và điều trị cóhiệu quả bệnh lao:

+ Các cơ sở y tế cung cấp dịch vụ khám pháthiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng và quản lý bệnh lao theo hướng dẫn của Bộ Ytế. Các cơ sở y tế chuyên khoa lao và bệnh phổi các tuyến chủ trì, phối hợp vớicác cơ sở y tế đa khoa, chuyên khoa khác và y tế ngoài công lập hướng dẫn, giámsát việc cung cấp dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnhlao có chất lượng cho mọi người dân;

+ Nghiên cứu, tạo điều kiện thuận lợi để ngườidân, tiếp cận dịch vụ khám phát hiện, chẩn đoán, điều trị, dự phòng bệnh laođặc biệt người dân vùng sâu, vùng xa, người di biến động.

- Đẩy mạnh việc áp dụng các kỹ thuật mới vàokhám phát hiện, chẩn đoán, điều trị và dự phòng bệnh lao.

+ Xây dựng kế hoạch để chủ động ứng dụng các kỹthuật đã được Tổ chức Y tế thế giới khuyến cáo sử dụng nhằm đáp ứng tốt chocông tác khám phát hiện, điều trị và dự phòng bệnh lao toàn diện cũng như sửdụng tối ưu các kỹ thuật truyền thống để khám, chữa bệnh và phòng bệnh lao đạthiệu quả;

+ Nghiên cứu, triển khai thí điểm các mô hìnhtiếp cận mới trước khi triển khai phổ cập các dịch vụ phòng, chống lao chongười dân thông qua hệ thống y tế công lập và ngoài công lập với sự tham giacủa các tổ chức, đoàn thể và cộng đồng. Thường xuyên rà soát, đánh giá các môhình đã được thí điểm, nếu có hiệu quả cao, chủ động triển khai nhân rộng nhằmtăng khả năng cung ứng dịch vụ cũng như tạo điều kiện để người dân tiếp cận vớicác dịch vụ khám, chữa bệnh lao có chất lượng hơn.

4. Giải pháp hợp tác quốc tế:

- Củng cố và tăng cường hợp tác với các tổ chức,cá nhân nước ngoài về lĩnh vực nghiên cứu, thử nghiệm lâm sàng và hỗ trợ kỹthuật phòng, chống lao, đặc biệt với các tổ chức đã có mối quan hệ lâu dài vàcó kỹ thuật phòng, chống lao tiên tiến;

- Mở rộng hợp tác quốc tế trong các lĩnh vực củacông tác phòng, chống lao, tích cực và chủ động vận động sự hỗ trợ của các tổchức quốc tế cho các lĩnh vực đột phá trong công tác phòng, chống lao.

5. Giải pháp về cung ứng thuốc và hậu cần kỹthuật phòng, chống bệnh lao:

- Xây dựng và hoàn thiện cơ chế quản lý, cungứng thuốc chữa bệnh lao và hậu cần kỹ thuật phù hợp cho công tác phòng, chốngbệnh lao kịp thời;

- Triển khai thực hiện kịp thời các chính sáchtạo điều kiện tốt hơn về dinh dưỡng cho bệnh nhân lao;

- Củng cố và tăng cường cơ sở hạ tầng, trangthiết bị y tế cho các cơ sở y tế trong việc tham gia phát hiện, chẩn đoán vàđiều trị bệnh lao;

- Theo dõi tình hình kháng thuốc và phản ứng cóhại của thuốc điều trị bệnh lao.

6. Giải pháp về nguồn tài chính cho công tácphòng, chống bệnh lao:

-Nguồn kinh phí phòng, chống lao đượccấp từ ngân sách nhà nước theo quy định của pháp luật ngân sách nhà nước, nguồnQuỹ bảo hiểm y tế, các nguồn tài trợ của các tổ chức, cá nhân trong và ngoàinước và các nguồn vốn hợp pháp khác.

7. Giải pháp về nguồn nhân lực cho công tácphòng, chống bệnh lao:

- Nghiên cứu ban hành chính sách ưu tiên về đàotạo, tuyển dụng, sử dụng và đãi ngộ đối với cán bộ, viên chức và người lao độnglàm công tác phòng, chống lao;

- Đa dạng hóa các loại hình đào tạo chuyên khoa;cập nhật kiến thức phòng, chống bệnh lao cho các thầy thuốc đa khoa và chuyênkhoa khác; kết hợp hình thức đào tạo tập trung với đào tạo tại chức, đào tạongắn hạn và dài hạn; bồi dưỡng y khoa liên tục thông qua tập huấn, hội nghị,hội thảo, hướng dẫn trực tiếp;

- Nâng cao năng lực quản lý về phòng, chống bệnhlao cho cán bộ quản lý các cấp thông qua các chương trình đào tạo, tham quanhọc tập, chia sẻ kinh nghiệm trong và ngoài nước;

- Lồng ghép hoạt động phòng, chống bệnh lao vớihoạt động phòng, chống HIV/AIDS, các bệnh phổi mạn tính và các hoạt động y tếdự phòng khác.

8. Giải pháp về kiểm tra giám sát:

- Đẩy mạnh hoạt động và hoàn thiện việc theodõi, báo cáo để lượng giá, đánh giá và kiểm soát chất lượng dịch vụ phòng,chống bệnh lao ở tất cả các cơ sở y tế bằng áp dụng công nghệ thông tin;

- Xây dựng kế hoạch nâng cao năng lực giám sátdịch tễ bệnh lao và đánh giá hiệu quả công tác phòng, chống bệnh lao các tuyếnthông qua các chương trình đào tạo, tham quan học tập, chia sẻ kinh nghiệmtrong và ngoài nước;

- Tăng cường công tác kiểm tra giám sát việcthực hiện chính sách pháp luật về phòng, chống bệnh lao.

9. Giải pháp cho 6 thành tố Chương trìnhchống lao Quốc gia:

9.1. Duy trì và tăng cường DOTS chấtlượng cao:

- Phát triển mạng lưới:

+ Bố trí đủ cán bộ chống lao cho các tuyến;

+ Đào tạo và đào tạo lại hằng năm cho cán bộchống lao các tuyến;

+ Khám chủ động vùng sâu vùng xa;

+ Mạng lưới xét nghiệm:

. Triển khai các kỹ thuật mới như Gene Xpert,nuôi cấy trong môi trường lỏng, kháng sinh đồ.

. Gửi cán bộ học về bảo dưỡng và triển khai bảodưỡng định kỳ.

- Quản lý thuốc vật tư:

+ Vận động các Trung tâm Y tế huyện, thị, thànhphố trang bị máy lạnh, quạt và ẩm kế cho kho thuốc huyện;

+ Quản lý đúng quy định của Chương trình chốnglao Quốc gia.

- Theo dõi, lượng giá:

+ Đề nghị Trung ương trang bị phương tiện giámsát cho tuyến huyện và phòng Chương trình tuyến tỉnh;

+ Bố trí kinh phí kiểm tra giám sát hợp lý từcác nguồn.

9.2. Giải quyết có hiệu quả Lao/HIV, Laokháng thuốc

Lao đa kháng:

+ Bố trí, sắp xếp khu điều trị lao đa kháng đảmbảo tiêu chuẩn kiểm soát nhiễm khuẩn;

+ Có kế hoạch đầu tư triển khai kỹ thuật GeneXpert và nuôi cấy;

+ Cử cán bộ học kỹ thuật Gene Xpert, nuôi cấy,quản lý lao đa kháng.

Phòng chống lây nhiễm:

+ Bảo đảm công tác kiểm soát nhiễm khuẩnhạn chế lây nhiễm, lây chéo giữa các khoa trong bệnh viện;

+ Tập huấn về kiểm soát nhiễm khuẩn cho cán bộcác tuyến.

Lao trong trại giam:

+ Duy trì, nâng cao chất lượng hoạt động phòngchống lao tại Trại giam Định Thành, trại 05-06;

+ Thực hiện sàng lọc định kỳ và sàng lọc đầu vàohằng năm;

+ Duy trì hoạt động phát hiện, quản lý và điềutrị lao trong Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao động xã hội, Trung tâm Nuôidưỡng Người già Trẻ mồ côi.

Lao/HIV:

+ Phối hợp với Trung tâm Phòng chống HIV/AIDStỉnh triển khai có hiệu quả kế hoạch phối hợp quản lý người bệnh Lao/HIV củatỉnh;

+ Có các hoạt động, huy động kinh phí để tăng tỷlệ sàng lọc HIV cho bệnh nhân lao, cũng như tỷ lệ sàng lọc lao cho người nhiễmHIV.

9.3. Lồng ghép công tác chống lao vào hệthống y tế chung, góp phần củng cố hệ thống y tế cơ sở:

- Ban hành các chế độ thu hút, đãi ngộ cho cán bộchống lao các tuyến;

- Tạo điều kiện thuận lợi cho cán bộ chống laođược học tập nâng cao trình độ chuyên môn;

- Cải thiện điều kiện làm việc, hạn chế lây nhiễmtrong các cơ sở chống lao;

- Kịp thời giải quyết các quyền lợi hợp pháp,chính đáng của cán bộ chống lao các tuyến.

9.4. Thu hút sự tham gia của tất cả cácthành phần y tế:

- Triển khai kế hoạch phối hợp hoạt động, và duytrì có hiệu quả hoạt động y tế công tư hiện nay;

- Bố trí kinh phí để giải quyết đầy đủ, kịp thờitheo hợp đồng đã ký;

- Tập huấn về Chương trình chống lao cho y tếcông, tư.

9.5. Phát huy tính chủ động của cộng đồngvà của người bệnh lao:

- Tăng cường hoạt động tán trợ, truyền thông,huy động xã hội;

- Đào tạo kỹ năng truyền thông cho các tuyến;

- Giám sát việc sử dụng các tài liệu truyềnthông;

- Sử dụng có hiệu quả các nguồn kinh phí thôngqua việc xây dựng kế hoạch truyền thông có chất lượng.

9.6. Nghiên cứu khoa học:

- Tranh thủ sự hỗ trợ của Trung ương và miền B2cho công tác NCKH (đào tạo, kỹ thuật, kinh nghiệm và kinh phí);

- Đào tạo kiến thức về NCKH cho cán bộ làm côngtác chống lao;

- Tìm nguồn kinh phí cho NCKH (Trung ương, địaphương và các dự án).

VII. DỰ KIẾN KINH PHÍ THƯCHIỆN:

Kinh phí hoạt động đến 2020. Nguồn kinh phí doChương trình mục tiêu quốc gia cấp:

- Năm 2016: 1.695.000.000 đồng.

- Năm 2017: 1.825.000.000 đồng.

- Năm 2018: 1.818.000.000 đồng.

- Năm 2019: 1.880.000.000 đồng.

- Năm 2020: 1.998.000.000 đồng.

VIII. TỔ CHỨC THỰC HIỆN:

1. Sở Y tế:

- Chủ trì xây dựng kế hoạch tổ chức thực hiệnhằng năm theo kế hoạch triển khai chiến lược của tỉnh; định kỳ 6 tháng, 1 nămtổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế tình hình triển khai và kếtquả thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược của tỉnh;

- Chỉ đạo các Trung tâm Y tế huyện, thị, thànhphố bố trí đủ nhân lực cho tổ lao huyện, thị, thành phố theo Quyết định số 2357/QĐ-BYT ngày 05 tháng 7 năm 2011 của Bộ Y tế về việc phê duyệt quy hoạchphát triển mạng lưới phòng, chống lao và bệnh phổi giai đoạn từ 2011 đến 2020;chỉ đạo các cơ sở y tế công lập và tư nhân trên địa bàn tỉnh tham gia vào hoạtđộng phòng chống lao theo Thông tư số 02/2013/TT-BYT ngày 15 tháng 01 năm 2013của Bộ Y tế quy định về việc phối hợp giữa các cơ sở y tế trong quản lý bệnhlao;

- Phối hợp với Sở Nội vụ và các sở, ngành liênquan tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí nhân lực cho hoạt động chương trìnhchống lao theo quy định của pháp luật; đề xuất các chế độ thu hút, đãi ngộ chocán bộ; làm công tác phòng, chống lao các tuyến;

- Chủ trì, phối hợp với Sở Kế hoạch và Đầu tư,các cơ quan liên quan đề xuất các giải pháp huy động nguồn vốn để đầu tư xâydựng bổ sung các khoa phòng đảm bảo điều kiện làm việc an toàn cho nhân viênKhoa phòng chống lao và triển khai các kỹ thuật mới trong chẩn đoán và điều trịbệnh lao và bệnh lao đa kháng thuốc;

- Chủ trì, phối hợp với các cơ quan liên quankiểm tra, giám sát việc thực hiện kế hoạch triển khai chiến lược tại tỉnh vàbáo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế.

2. Sở Nội vụ:

Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liên quantham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh bố trí thêm nhân lực hoạt động Chương trình chốnglao cho Khoa phòng chống lao theo quy định của pháp luật; đề xuất các chế độthu hút, đãi ngộ cho cán bộ làm công tác phòng, chống lao các tuyến.

3. Sở Kế hoạch và Đầu tư:

Phối hợp với Sở Y tế, Sở Tài chính đề xuất cácgiải pháp huy động các nguồn lực phục vụ chương trình phòng, chống lao trên địabàn tỉnh.

4. Sở Tài chính:

Phối hợp với Sở Y tế và các cơ quan liên quannghiên cứu, tham mưu Ủy ban nhân dân tỉnh điều chỉnh cách phân bổ kinh phí choTrung tâm Y tế dự phòng thực hiện phòng chống lao theo hướng kinh phí để thựchiện chức năng phòng bệnh. Cân đối ngân sách địa phương để hỗ trợ thực hiện cácmục tiêu trên của Kế hoạch trong trường hợp kinh phí Trung ương cấp không đủhoạt động.

5. Sở Lao động - Thương binh và Xã hội:

- Phối hợp với Sở Y tế và các sở, ngành liênquan triển khai các quy định hướng dẫn phòng, chống bệnh lao cho người lao độngtại nơi làm việc, cho đối tượng là lao động nữ và nhóm lao động di biến động dễbị tổn thương và các chính sách hỗ trợ người lao động bị mắc bệnh lao;

- Phối hợp với các cơ quan liên quan tổ chứctriển khai, giám sát và kiểm tra thực hiện các chế độ, chính sách hỗ trợ ngườimắc bệnh lao là người lao động trong các cơ quan, tổ chức và doanh nghiệp;

- Chỉ đạo Trung tâm Chữa bệnh Giáo dục Lao độngxã hội, Trung tâm Bảo trợ người tâm thần, Trung tâm Bảo trợ xã hội phối hợp vớiBệnh viện Lao và Bệnh Phổi tổ chức sàng lọc định kỳ cho đối tượng đang nuôidưỡng tại trung tâm, phát hiện và quản lý điều trị đúng phác đồ của ngành y tế.

6. Sở Thông tin và Truyền thông:

Chỉ đạo các cơ quan báo đài và hệ thống đàitruyền thanh cơ sở thường xuyên phối hợp với chương trình phòng, chống lao cáccấp thực hiện hoạt động thông tin truyền thông phòng chống bệnh lao.

7. Sở Giáo dục và Đào tạo:

Triển khai lồng ghép các nội dung phòng, chốnglao trong các chương trình ngoại khóa của nhà trường. Tổ chức các hoạt độngtruyền thông giáo dục về phòng, chống bệnh lao cho học sinh, đội ngũ nhà giáovà cán bộ quản lý giáo dục các cấp với các hình thức phong phú và hiệu quả.

8. Ủy ban nhân dân các huyện, thị xã, thànhphố:

- Thành lập, kiện toàn Ban Chỉ đạo phòng, chốngbệnh lao cấp huyện, xây dựng kế hoạch, triển khai và giám sát thực hiện kếhoạch tại địa phương;

- Xây dựng chính sách thu hút nguồn nhân lực chocông tác phòng, chống lao tại địa phương, xây dựng và xác lập các mục tiêuphòng, chống bệnh lao trong kế hoạch phát triển kinh tế - xã hội của địa phương;

- Ngoài nguồn ngân sách Trung ương cấp theo kếhoạch hằng năm, bố trí thêm ngân sách đảm bảo đủ kinh phí hoạt động, trang bịcơ sở vật chất cho công tác phòng, chống lao tại địa phương.

Trên đây là Kế hoạch triển khai Chiến lược quốcgia phòng, chống lao đến năm 2020 và tầm nhìn đến năm 2030 tỉnh An Giang.

Yêu cầu Giám đốc các sở, ngành, Chủ tịch Ủy bannhân dân các huyện, thị xã, thành phố và Thủ trưởng các đơn vị liên quan triểnkhai thực hiện kịp thời và hiệu quả. Định kỳ hàng năm báo cáo kết quả thực hiệnvề Sở Y tế để tổng hợp báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh và Bộ Y tế theo quy định.

Trong quá trình thực hiện, nếu có vướng mắc,phản ánh kịp thời về Sở Y tế để nghiên cứu, tham mưu, trình Ủy ban nhân dântỉnh giải quyết./.

KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Nguyễn Thanh Bình