ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THÁI BÌNH
-------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2019/QĐ-UBND

Thái Bình, ngày 13 tháng 09 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀVIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀ CƯƠNG NGHIÊN CỨU XÂY DỰNG QUY ĐỊNH VỀ QUẢN LÝ VÀ SỬ DỤNGNGUỒN THU TỪ SỬ DỤNG ĐẤT CHO ĐẦU TƯ XÂY DỰNG CƠ SỞ HẠ TẦNG VÀ PHỤC VỤ XÂY DỰNGNÔNG THÔN MỚI TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH THÁI BÌNH

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH THÁI BÌNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBNDngày 26/11/2003;

Xét đề nghị của Sở Kế hoạch vàĐầu tư tại Tờ trình số 382/TTr-SKHĐT ngày 09/9/2013,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề cươngnghiên cứu xây dựng quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ sử dụng đất chođầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TháiBình, với những nội dung chủ yếu sau:

I. Tên chính sách: Nghiêncứu xây dựng quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ sử dụng đất cho đầu tưxây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh Thái Bình.

II. Nội dung nghiên cứu:

1. Mục đích, yêu cầu.

2. Luận cứ về sự cần thiết phải xâydựng và ban hành quy định về quản lý và sử dụng nguồn thu từ tiền sử dụng đấtcho đầu tư xây dựng cơ sở hạ tầng và xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnhThái Bình.

3. Đánh giá khái quát kết quả sửdụng nguồn thu từ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh trong thời gian qua:

- Phân tích, đánh giá tình hình sửdụng nguồn thu từ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh, kết quả đạt được, những tồntại hạn chế và nguyên nhân.

- Nghiên cứu các quy định hiện hànhcủa nhà nước và của tỉnh về quản lý sử dụng tiền thu sử dụng đất.

- Tìm hiểu về các chính sách, quyđịnh về quản lý nguồn thu từ sử dụng đất của một số tỉnh.

- Đề xuất hướng điều chỉnh các quyđịnh về quản lý nguồn thu từ sử dụng đất trên địa bàn tỉnh Thái Bình, trong đótập trung vào các nội dung: Phân cấp nguồn thu; cơ cấu trong nguồn thu từ tiềnsử dụng đất phục vụ cho đầu tư xây dựng nông thôn mới; quy định về chế độ báocáo…

4. Xây dựng dự thảo Quy định của Ủyban nhân dân tỉnh về quản lý và sử dụng nguồn thu từ sử dụng đất cho đầu tư xâydựng cơ sở hạ tầng và phục vụ xây dựng nông thôn mới trên địa bàn tỉnh TháiBình.

5. Đề xuất, kiến nghị.

Điều 2. Căn cứ vào nội dungđược phê duyệt tại Điều 1, Sở Kế hoạch và Đầu tư có trách nhiệm chủ trì, phốihợp với các sở, ngành, Ủy ban nhân dân huyện, thành phố tiến hành triển khaicác bước tiếp theo đảm bảo mục tiêu, yêu cầu đề ra và tuân thủ đúng trình tựtheo quy định hiện hành của Nhà nước.

Giao Sở Tài chính chủ trì thẩm địnhdự toán kinh phí thực hiện, báo cáo Ủy ban nhân dân tỉnh xem xét phê duyệt.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủyban nhân dân tỉnh; Giám đốc các sở, ban, ngành thuộc tỉnh; Chủ tịch Ủy ban nhândân huyện, thành phố; Thủ trưởng ngành, đơn vị có liên quan chịu trách nhiệmthi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- Chủ tịch, các PCT UBND tỉnh;
- Lãnh đạo VPUBND tỉnh;
- Lưu: VT, TM, NN, TH.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH
CHỦ TỊCH
Phạm Văn Sinh