BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH

VÀ XÃ HỘI
--------------------

Số: 202/QĐ-LĐTBXH

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập – Tự do – Hạnh phúc
-------------------------

Hà Nội, ngày 04 tháng 02 năm 2010

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH KẾ HOẠCH THỰC HIỆN CHIẾN LƯỢC QUỐC GIA PHÒNG,

CHỐNG THAM NHŨNG GIAI ĐOẠN 1 (TỪ NĂM 2010 ĐẾN NĂM 2011)

CỦA NGÀNH LAO ĐỘNG – THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

-------------------------------------

BỘ TRƯỞNG BỘ LAO ĐỘNG - THƯƠNG BINH VÀ XÃ HỘI

Căn cứ Luật Phòng, chống tham nhũng ngày 29 tháng 11 năm 2005;

Căn cứ Nghị định số 186/2007/NĐ-CP ngày 25 tháng 12 năm 2007 của Chính phủ quy định chức năng, nhiệm vụ, quyền hạn và cơ cấu tổ chức của Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội;

Căn cứ Quyết định số 30/2006/QĐ-TTg ngày 6 tháng 2 năm 2006 của Thủ tướng Chính phủ về việc ban hành Chương trình hành động của Chính phủ thực hiện Luật Phòng, chống tham nhũng;

>> Xem thêm:  Mẫu kê khai tài sản, thu nhập (Minh bạch tài sản phòng chống tham nhũng)

Căn cứ Nghị quyết số 21/NQ-CP ngày12/5/2009 của Chính phủ ban hành Chiến lược Quốc gia phòng, chống tham nhũng đến năm 2020;

Theo đề nghị của Chánh Thanh tra Bộ,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành kèm theo Quyết định này Kế hoạch thực hiện chiến lược quốc gia phòng, chống tham nhũng giai đoạn 1 (từ năm 2010 đến năm 2011) của ngành Lao động – Thương binh và Xã hội.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực thi hành kể từ ngày ký.

Điều 3. Thủ trưởng các đơn vị thuộc Bộ, Giám đốc Sở Lao động - Thương binh và Xã hội các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương, Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

Nơi nhận:
- Thủ tướng Chính phủ (để báo cáo);
- Văn phòng Chính phủ;
- BCĐ PCTN TW;
- Thanh tra Chính phủ (Cục PCTN);
- Các đồng chí Lãnh đạo Bộ;
- Các đơn vị trực thuộc Bộ LĐTBXH;
- Sở LĐTBXH các tỉnh, thành phố trực thuộc Trung ương;
- Lưu VP, Ttra.

BỘ TRƯỞNG
Nguyễn Thị Kim Ngân

>> Xem thêm:  Đề cương giới thiệu luật phòng, chống tham nhũng năm 2005