BAN TỔ CHỨC - CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
-----

CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
--------

Số: 202/TCCP-VC

Hà Nội, ngày 08 tháng 6 năm 1994

QUYẾT ÐỊNH

VỀVIỆC BAN HÀNH TIÊU CHUẨN NGHIỆP VỤ CÁC NGẠCH CÔNG CHỨC
NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN TỔCHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ

Căn cứ Luật tổ chức Chính phủngày 30 tháng 09 năm 1992;
Căn cứ Nghị định số 135/H ÐBT ngày 07 tháng 05 năm 1990 của Hội đồng Bộ trưởng vềviệc quy định chức năng, nhiệm vụ của Ban Tổ chức Cán bộ Chính phủ;
Căn cứ Ðiều 14 Nghị định của Chính phủ số 25/CP ngày 23 tháng 05 năm 1993 về banhành tiêu chuẩn và quản lý các ngạch công chức-viên chức;
Theo đề nghị của Bộ Giáo dục và Ðào tạo tại công văn số 3561-TCCB ngày 03 tháng06 năm 1994,

QUYẾT ÐỊNH:

Ðiều 1. Nay ban hành tiêuchuẩn nghiệp vụ của các ngạch công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo (có văn bảntiêu chuẩn kèm theo) bao gồm:

1. Giáo sư:

2. Phó Giáo sư;

3. Giảng viên chính đại học;

4. Giảng viên đại học;

5. Giáo viên cao cấp dạy nghề;

6. Giáo viên dạy nghề;

7. Giáo viên cao cấp trung họcchuyên nghiệp;

8. Giáo viên trung học chuyênnghiệp;

9. Giáo viên cao cấp phổ thôngtrung học;

10. Giáo viên phổ thông trunghọc;

11. Giáo viên cao cấp trung họccơ sở;

12. Giáo viên trung học cơ sở;

13. Giáo viên tiểu học;

14. Giáo viên mầm non.

Ðiều 2. Tiêu chuẩn nghiệpvụ của các ngạch trên là căn cứ để các Bộ, Ngành địa phương thực hiện việc sửdụng, tuyển dụng, bổ nhiệm, đào tạo, bồi dưỡng, nâng bậc lương và chuyển ngạchcho công chức ngành Giáo dục và Ðào tạo theo quy định của Nhà nước.

Ðiều 3. Những Quyết địnhtrước về chức danh-tiêu chuẩn viên chức trái với Quyết định này đều bãi bỏ.

Ðiều 4. Bộ trưởng, Thủtrưởng cơ quan thuộc Chính phủ và Chủ tịch Uỷ ban nhân dân tỉnh, thành phố trựcthuộc trung ương chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

BỘ TRƯỞNG, TRƯỞNG BAN
TỔ CHỨC-CÁN BỘ CHÍNH PHỦ
Phan Ngọc Tường

TIÊU CHUẨN CHUNG

CÁCNGẠCH CÔNG CHỨC CHUYÊN NGÀNH GIÁO DỤC VÀ ÐÀO TẠO

GIÁO VIÊN MẦM NON

1. Chức trách

Là công chức chuyên môn trựctiếp chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ từ 3 tháng tuổi đến 72 tháng tuổi tạitrường, lớp công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Chịu trách nhiệm quản lý sốlượng cháu trong nhóm, lớp được phân công phụ trách.

- Thực hiện nghiêm chỉnh nộiquy, quy chế của Nhà trẻ, trường Mẫu giáo. Thực hiện đầy đủ chương trình, kếhoạch giáo dục do Bộ Giáo dục và Ðào tạo ban hành, phù hợp với điều kiện củatừng Nhà trẻ, trường Mẫu giáo.

- Làm đồ chơi, đồ dùng dạy học,bảo quản và sử dụng mọi tài sản được giao.

- Tuyên truyền kiến thức chămsóc, nuôi dưỡng và giáo dục cháu theo phương pháp khoa học cho cha mẹ cháu vàphối hợp chặt chẽ với cha mẹ cháu để thống nhất trong việc chăm sóc, nuôi dưỡngvà giáo dục cháu ở gia đình.

- Hoàn thành các chương trìnhbồi dưỡng. Có ý thức tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện đạo đức, nâng cao trìnhđộ chuyên môn, nghiệp vụ.

3. Hiểu biết

- Nắm được chủ trương, đườnglối, chính sách của Nhà nước và các quy định của ngành về công tác nuôi dưỡng,chăm sóc và giáo dục cháu.

- Nắm vững mục tiêu, kế hoạch,chương trình,... các quy chế, nội quy và các quy định khác của ngành học mầmnon.

- Nắm được kiến thức cơ bản vềtâm lý, sinh lý và phương pháp nuôi dưỡng, chăm sóc và giáo dục trẻ em từ 3 đến72 tháng tuổi; đặc biệt ở nhóm, lớp được phân công phụ trách.

- Biết quản lý, sử dụng và bảoquản tài sản, cơ sở vật chất, thiết bị của nhóm, lớp và của trường.

- Biết phối hợp với cha mẹ cáccháu trong công tác chăm sóc, nuôi dưỡng và giáo dục trẻ.

4. Yêu cầu về trình độ

Tốt nghiệp trung học phổ thôngvà qua đào tạo nghiệp vụ từ 6 đến 12 tháng hoặc tốt nghiệp trung học sư phạmmầm non trở lên.

GIÁO VIÊN TIỂU HỌC

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn, chuyêntrách giảng dạy và giáo dục ở trường tiểu học công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Giảng dạy các môn học theo mụctiêu, kế hoạch đào tạo của bậc học và chương trình của lớp được phân công. Thựchiện đầy đủ chức năng, nhiệm vụ và tổ chức thực hiện các hoạt động giáo dục.

- Thực hiện đầy đủ, nghiêm túcquy chế, chế độ, nội quy và các quy định khác của ngành Giáo dục và Ðào tạonhư: soạn bài, giảng dạy, chấm bài phụ đạo, coi thi, chấm thi, đánh giá xếploại học sinh,.

- Tổ chức được sự phối hợp vớiphụ huynh học sinh để giáo dục rèn luyện thói quen đạo đức, ý thức lao động,nền nếp học tập. cho học sinh.

- Phối hợp với các đoàn thể tổchức các hoạt động ngoài giờ như văn nghệ, thể thao, tham quan, cắm trại, vuichơi tập thể. để góp phần giáo dục học sinh.

- Hoàn thành đầy đủ và bảo đảmyêu cầu các chương trình bồi dưỡng giáo viên do Bộ Giáo dục và Ðào tạo quyđịnh. Tự học, tự bồi dưỡng để rèn luyện đạo đức, nâng cao trình độ chuyên mônvà nghiệp vụ. Sinh hoạt chuyên môn đầy đủ.

- Tham gia một số công tác xãhội, góp phần tuyên truyền thúc đẩy thực hiện các chính sách của Nhà nước vềgiáo dục xoá mù chữ, phổ cập giáo dục tiểu học. đối với địa phương.

3. Hiểu biết:

- Nắm được mục tiêu cấp học, nắmbắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước vàcác quy định của ngành về công tác giáo dục - đào tạo bậc tiểu học.

- Nắm vững kiến thức cơ bản cácmôn học, những kiến thức cơ bản về tâm lý và sinh lý lứa tuổi, phương pháp nhậnthức của học sinh tiểu học.

- Nắm vững chức năng, nhiệm vụvà tổ chức các hoạt động giáo dục đào tạo ở bậc tiểu học.

- Biết cách phối hợp với phụhuynh học sinh để đánh giá chính xác kết quả tu dưỡng, học tập của học sinh,phối hợp giáo dục giữa nhà trường và gia đình nhằm nâng cao hiệu quả giáo dụcđào tạo.

4. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp trung học sư phạm trởlên.

GIÁO VIÊN TRUNG HỌC CƠ SỞ(CẤP II)

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn chuyêntrách giảng dạy và giáo dục học sinh ở trường Trung học cơ sở cấp 2 công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Giảng dạy các môn học theo mụctiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo cấp học do Bộ Giáo dục Ðào tạoban hành.

- Thực hiện đầy đủ các qui chếchuyên môn như: soạn bài, giảng dạy, chấm bài, chuẩn bị thí nghiệm, phụ đạo,coi thi chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh và các chế độ, nội quy, các quyđịnh khác của ngành.

- Hoàn thành đầy đủ các chươngtrình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo chuyên đề mônhọc, cấp học... và tự bồi dưỡng nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ðảm nhiệm các hoạt động giáodục (chủ nhiệm, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao...) theochương trình qui định và phân công của hiệu trưởng.

- Nêu cao đạo đức, phẩm chất củangười giáo viên, gương mẫu tham gia công tác đoàn thể, xã hội trong và ngoàitrường; phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập thể sư phạm trongnhà trường và giáo dục học sinh.

3. Hiểu biết:

- Nắm bắt kịp thời các quanđiểm, chủ trương, đường lối, chính sách... của Nhà nước và các quy định củangành về công tác giáo dục.

- Nắm bắt mục tiêu bậc học.

- Nắm bắt kiến thức cơ bản, lýluận dạy học và phương pháp giảng dạy các bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảngdạy.

- Nắm bắt tâm sinh lí lứa tuổi,tình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của học sinh mà giáo viênphụ trách.

- Hiểu biết và tiến hành đượcmột số hoạt động giáo dục trong và ngoài nhà trường.

4. Yêu cầu trình độ:

Tốt nghiệp cao đẳng Sư phạm trởlên, nếu tốt nghiệp trường Cao đẳng (hoặc Ðại học khác) về một chuyên ngành cógiảng dạy trong chương trình trường trung học cơ sở cấp 2 thì phải hoàn thànhchương trình bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạm theo nội dung chương trình của Bộ Giáodục và Ðào tạo.

GIÁO VIÊN CAO CẤP TRUNG HỌCCƠ SỞ (CẤP 2)

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn cao nhấtcủa bậc học, chuyên trách giảng dạy và giáo dục ở bậc trung học cơ sở cấp 2công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Thực hiện tốt công tác giảngdạy các môn được phân công và trực tiếp giảng dạy, giáo dục học sinh ở các lớpđặc biệt, lớp chọn, lớp chuyên đạt hiệu quả cao.

- Chủ trì ra đề thi tuyển chọnhọc sinh giỏi bộ môn, kiểm tra chất lượng bộ môn cấp quận, huyện. Phát triển vàbồi dưỡng học sinh giỏi bộ môn cho các lớp chọn, lớp chuyên.

- Chủ trì tổ chức việc soạn thảocác chuyên đề của môn học để bồi dưỡng cho giáo viên bộ môn của cấp học nhằmnâng cao chất lượng giảng dạy, giáo dục học sinh trong nhà trường.

- Chủ trì được việc tổng kết,soạn thảo các chuyên đề sư phạm, tâm sinh lý học sinh, tham gia giáo dục họcsinh cá biệt, tham gia bồi dưỡng thường xuyên giáo viên trong quận, huyện. Làmgiáo viên chủ nhiệm các lớp đặc biệt có kết quả.

- Tham gia kiểm tra, thanh tragiảng dạy và các mặt công tác giáo dục các lớp trong các cấp học (khi được phâncông).

- Chủ trì xây dựng và thực hiệnviệc quản lý phòng thí nghiệm, vườn thí nghiệm theo môn học mình phụ trách.

- Chủ trì hướng dẫn, kiểm tra vàđánh giá thực tập sư phạm của sinh viên.

- Làm giáo viên chủ nhiệm lớptrong cấp học theo phân công của hiệu trưởng.

- Là thành viên Hội đồng chấmthi để xét chọn giáo viên giỏi bộ môn (theo yêu cầu).

3. Hiểu biết:

- Nắm vững mục tiêu cấp học. Nắmbắt kịp thời những quan điểm, chủ trương, đường lối, chính sách của Nhà nước vàcác quy định của ngành Giáo dục và Ðào tạo

- Hiểu biết sâu sắc kiến thức cơbản các môn học được phân công giảng dạy, có kỹ năng tốt trong giảng dạy bộmôn. Có phương pháp tốt trong tổ chức giáo dục tập thể học sinh trung học cơ sởcấp 2 hoặc các hoạt động giáo dục.

- Nắm bắt tâm sinh lý lứa tuổivà tình hình học tập, sinh hoạt, đạo đức... của học sinh để có biện pháp phùhợp nhằm giảng dạy, giáo dục có kết quả.

- Biết phối hợp các tổ chức, cánhân trong và ngoài nhà trường để phục vụ công tác giảng dạyvà giáo dục họcsinh có hiệu quả.

4. Yêu cầu về trình độ:

- Tốt nghiệp đại học sư phạm(nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trongchương trình trung học cơ sở cấp 2 thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạmtheo chương trình nội dung của Bộ Giáo dục và Ðào tạo).

- Có chứng chỉ B ngoại ngữ, giáoviên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2.

- Có thâm niên ở ngạch giáo viêntối thiểu là 9 năm..

- Có các công trình thuộc chuyênđề cải tiến chuyên môn và giáo dục học sinh có chất lượng cao được cấp tỉnhcông nhận. Ðã được công nhận là giáo viên giỏi cấp quận, huyện trở lên.

GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRUNG HỌC

I. GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG TRUNGHỌC CẤP 3

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn, chuyêntrách giảng dạy và giáo dục ở trường phổ thông trung học cấp 3 công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể:

- Giảng dạy môn học theo mụctiêu, nội dung chương trình và kế hoạch đào tạo của bậc học do Bộ Giáo dục vàÐào tạo ban hành.

- Thực hiện đầy đủ các quy chếchuyên môn, soạn bài, chuẩn bị thí nghiệm, thực hành, giảng bài, phụ đạo, coithi, chấm thi, đánh giá xếp loại học sinh, các chế độ, nội quy... và các quyđịnh khác của Bộ Giáo dục và Ðào tạo.

- Hoàn thành đầy đủ các chươngtrình, nội dung bồi dưỡng, sinh hoạt chuyên môn, các hội thảo chuyên đề... vàtự bồi dưỡng để nâng cao trình độ chuyên môn, nghiệp vụ.

- Ðảm nhận các hoạt động giáodục (chủ nhiệm, lao động hướng nghiệp, văn nghệ, thể dục thể thao, luyện tậpquân sự và các hoạt động ngoại khoá khác) theo nội dung chương trình và phâncông của hiệu trưởng.

- Rèn luyện đạo đức, phẩm chấtcủa người giáo viên, gương mẫu tham gia các công tác xã hội, đoàn thể trong vàngoài nhà trường, phối hợp với các giáo viên liên quan để xây dựng tập thể sưphạm.

3. Hiểu biết:

- Nắm được mục tiêu cấp học, nắmbắt kịp thời các quan điểm, chủ trương, đường lối chính sách của Nhà nước vàcác quy định của ngành về công tác giáo dục - đào tạo.

- Nắm được kiến thức cơ bản, lýluận dạy học, phương pháp giảng dạy bộ môn mà giáo viên trực tiếp giảng dạy.

- Nắm được tâm sinh lý lứa tuổitình hình học tập bộ môn và các hoạt động giáo dục của học sinh mà giáo viênphụ trách.

- Hiểu biết và tiến hành đượcmột số hoạt động giáo dục.

4. Yêu cầu trình độ:

- Tốt nghiệp đại học sư phạm trởlên (nếu tốt nghiệp trường đại học khác về một chuyên ngành có giảng dạy trongchương trình phổ thông trung học cấp 3 thì phải qua bồi dưỡng nghiệp vụ sư phạmtheo chương trình nội dung của Bộ Giáo dục và Ðào tạo).

- Có chứng chỉ A ngoại ngữ, giáoviên ngoại ngữ phải có chứng chỉ B ngoại ngữ khác.

II. GIÁO VIÊN CAO CẤP PHỔTHÔNG TRUNG HỌC CẤP 3

1. Chức trách:

Là công chức chuyên môn cao nhấtcủa bậc học, chuyên trách giảng dạy và giáo dục trong trường trung học phổthông cấp 3 công lập.

2. Nhiệm vụ cụ thể

- Thực hiện tốt công tác giảngdạy các môn học được phân công và trực tiếp giảng dạy được ở các lớp đặc biệt,lớp chọn, lớp chuyên...

- Chủ trì ra đề thi tuyển họcsinh giỏi bộ môn, kiểm tra chất lượng bộ môn của nhà trường trở lên, phát hiện,giảng dạy và bồi dưỡng có kết quả học sinh giỏi bộ môn cho các lớp chọn, lớpchuyên...

- Chủ trì tổ chức và soạn thảocác chuyên đề của môn học để bồi dưỡng cho giáo viên bộ môn của bậc học nhằmnâng cao chất lượng giảng dạy hoặc giáo dục.

- Chủ trì hướng dẫn, đánh giákết quả thực tập sư phạm của sinh viên.

- Làm giáo viên chủ nhiệm lớptrong cấp học theo sự phân công của hiệu trưởng.

- Chủ trì xây dựng và hoàn thiệnđược mô hình học cụ, tốt nghiệp phục vụ công tác giảng dạy.

- Chủ trì được việc tổng kếtđánh giá rút kinh nghiệm nghiệp vụ giảng dạy bộ môn, soạn thảo các chuyên đề sưphạm, tâm sinh lý học sinh. Tham gia giáo dục học sinh cá biệt. Tham gia bồidưỡng thường xuyên giáo viên cấp tỉnh và thành phố.

- Tham gia kiểm tra giảng dạy vàcác mặt công tác giáo dục ở các trường của bác học (khi có yêu cầu).

- Là thành viên Hội đồng chấmthi để xét chọn giáo viên giỏi bộ môn (khi có yêu cầu).

3. Hiểu biết:

- Nắm vững mục tiêu bác học. Nắmbắt kịp thời những quan điểm, chủ trường, đường lối chính sách của Nhà nước vàcác quy định của ngành Giáo dục và Ðào tạo.

- Hiểu biết sâu kiến thức cơ bảnbộ môn các môn học có liên quan có kỹ năng thành thạo trong giảng dạy bộ môn,có phương pháp tốt trong tổ chức giáo dục một tập thể học sinh phổ thông trunghọc cấp 3 hoặc hoạt động giáo dục có kết quả.

- Nắm chắc tâm sinh lý lứa tuổivà tình hình học tập của học sinh để có biện pháp phù hợp nhằm giảng dạy, giáodục có kết quả.

- Phối hợp có kết quả các lựclượng giáo dục trong và ngoài nhà trường để giảng dạy và giáo dục.

4. Yêu cầu trình độ:

- Có chứng chỉ bồi dưỡng sau đạihọc về môn học trực tiếp giảng dạy.

- Có chứng chỉ C ngoại ngữ. Giáoviên ngoại ngữ phải có chứng chỉ C ngoại ngữ thứ 2.

- Có thâm niên ở ngạch giáo viêntối thiểu là 9 năm.

- Có các công trình sáng tạothuộc chuyên đề cải tiến chuyên môn và giáo dục được cấp tỉnh, thành phố côngnhận. Ðã được công nhận là giáo viên giỏi cấp tỉnh, thành phố trở lên.

- Có chứng chỉ lý luận Mác Lênin theo chương trình bồi dưỡng cho công chức sau đại học.