ỦY BAN NHÂN DÂN
THÀNH PHỐ CẦN THƠ
--------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2020/QĐ-UBND

Cần Thơ, ngày 15 tháng 7 năm 2015

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC BAN HÀNH TIÊU CHÍ XÂY DỰNG CÁNH ĐỒNG LỚN TRÊN ĐỊABÀN THÀNH PHỐ CẦN THƠ

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ CẦNTHƠ

Căn cứLuật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy ban nhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyếtđịnh số 62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ vềchính sách khuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụnông sản, xây dựng cánh đồng lớn;

Căn cứ Thôngtư số 15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Bộ Nông nghiệpvà Phát triển nông thôn về hướng dẫn thực hiện một số điều tại Quyết định số62/2013/QĐ-TTg ngày 25 tháng 10 năm 2013 của Thủ tướng Chính phủ về chính sáchkhuyến khích phát triển hợp tác, liên kết sản xuất gắn với tiêu thụ nông sản,xây dựng cánh đồng lớn;

Theo đềnghị của Giám đốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn tại Công văn số 1411/SNN &PTNT-KHTC ngày 08 tháng 7 năm 2015,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Ban hành Tiêu chí xây dựng Cánh đồng lớn trên địabàn thành phố Cần Thơ với những nội dung như sau:

1. Tiêu chíbắt buộc:

a) Thực hiệntheo quy định tại Điểm a, b, c, Khoản 1, Điều 3 của Thông tư số15/2014/TT-BNNPTNT ngày 29 tháng 4 năm 2014 của Bộ trưởng Nông nghiệp và Pháttriển nông thôn, cụ thể:

- Phù hợp vớiquy hoạch địa phương về: Phát triển kinh tế - xã hội; sử dụng đất; tổng thểphát triển sản xuất ngành nông nghiệp, nông thôn mới và các quy hoạch khác.Vùng sản xuất cánh đồng lớn có thể nằm trên nhiều địa bàn khác nhau hoặc cùngmột địa bàn.

- Áp dụng đồngbộ quy trình sản xuất được thống nhất giữa các bên tham gia liên kết, đảm bảophát triển bền vững.

- Có ít nhấtmột trong các hình thức liên kết sản xuất và tiêu thụ nông sản thông qua hợpđồng sau đây:

+ Liên kếtgiữa doanh nghiệp tiêu thụ - doanh nghiệp cung ứng vật tư đầu vào với tổ chứcđại diện của nông dân hoặc nông dân;

+ Liên kếtsản xuất giữa doanh nghiệp với nông dân;

+ Liên kếtsản xuất giữa doanh nghiệp với tổ chức đại diện của nông dân;

+ Liên kếtsản xuất giữa tổ chức đại diện của nông dân với nông dân.

b) Quy môdiện tích của cánh đồng lớn:

- Tốithiểu 200 ha cho một cánh đồng lớn đối với các huyện trọng điểm trồng lúa (VĩnhThạnh, Cờ Đỏ, Thới Lai); các quận, huyện còn lại tối thiểu 50 ha cho một cánhđồng.

- Tốithiểu 5 ha đối với rau màu các loại.

- Tốithiểu 20 ha đối với cây ăn trái.

2. Tiêuchí khuyến khích:

a) Có hạtầng kinh tế như hệ thống giao thông nội đồng, thủy lợi, điện và những côngtrình phục vụ sản xuất khác đáp ứng yêu cầu sản xuất, tiêu thụ sản phẩm và từngbước cải thiện theo hướng sản xuất hàng hóa tập trung.

- Diệntích thực hiện cánh đồng lớn cần phải có hệ thống đê bao, cống bọng hoàn chỉnh,an toàn, chủ động hoàn toàn về thủy lợi bao gồm cả việc tưới và tiêu thoát nước.

- Có hạtầng giao thông tốt phục vụ được cho công tác cơ giới hóa các khâu trong sảnxuất từ làm đất đến thu hoạch, bảo quản, tồn trữ.

b) Quy môlớn tập trung và áp dụng cơ giới hóa đồng bộ, sản xuất theo tiêu chuẩn VietGAP,GlobalGAP và có cơ sở thu mua, bảo quản, chế biến nông sản gần nơi sản xuất; vịtrí địa lý thuận tiện cho việc tổ chức sản xuất và thu mua: Trong bước đầu củaviệc xây dựng cánh đồng lớn vị trí càng thuận lợi càng dễ dàng thực hiện cácnội dung theo yêu cầu, khi tiến tới xây dựng vùng nguyên liệu những vùng khókhăn cần từng bước đầu tư cơ sở hạ tầng cho phù hợp.

3. Tiêu chí theo tình hình tại địa phương:

a) Nông dân tựnguyện tham gia, được bảo đảm quyền lợi theo quy định và chủ động trong việctham gia thực hiện cánh đồng lớn.

b) Phải có mộthình thức liên kết có pháp nhân trong nhóm nông dân thực hiện cánh đồng lớn:hợp tác xã hoặc tổ hợp tác.

c)Nôngdân phải được tập huấn kỹ thuật canh tác trước và sau thu hoạch, phải áp dụngtriệt để các kỹ thuật “3 giảm, 3 tăng”, “1 phải, 5 giảm”, xuống giống đồngloạt, tập trung né rầy, sử dụng giống xác nhận. Điều kiện phơi sấy, tồn trữ,bảo quản lúa sau thu hoạch tốt.

d) Phải ghichép sổ tay sản xuất lúa, sổ tay ghi chép sản xuất lúa theo VietGAP do CụcTrồng trọt ban hành. Đây là cơ sở và nền tảng bước đầu cho việc tiến tới sảnxuất lúa theo VietGAP.

+ Về giốnglúa: 100% diện tích sử dụng giống xác nhận. Mật độ sạ 80 – 100kg/ha.

+ Làm đất:100% diện tích được cơ giới hóa khâu làm đất (xới/cày ải, trục,..), vệ sinhđồng ruộng sau khi thu hoạch vụ trước.

+ Gieo sạ:gieo sạ đồng loạt theo khuyến cáo của ngành Nông nghiệp địa phương.

+ Bón phâncân đối, sử dụng phân đạm hợp lý, hiệu quả.

+ Khôngphun thuốc hóa học định kỳ. Sử dụng thuốc hóa học khi cần thiết và tuân thủnguyên tắc “4 đúng”.

+ Cơ giớihóa thu hoạch đạt 100% diện tích đối với các vùng trọng điểm sản xuất lúa.

+ 100% sảnlượng lúa trong vụ Hè Thu và Thu Đông được phơi, sấy đạt yêu cầu.

Điều 2. Giao Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn chủtrì, phối hợp với các Sở, ngành thành phố, Ủy ban nhân dân quận, huyện có liênquan triển khai thực hiện Quyết định này.

Điều 3. Chánh Văn phòng Ủy ban nhân dân thành phố, Giámđốc Sở Nông nghiệp và Phát triển nông thôn, Giám đốc Sở, ban ngành thành phố,Chủ tịch Ủy ban nhân dân quận, huyện và Thủ trưởng các cơ quan, đơn vị có liênquan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này kể từ ngày ký./.

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Đào Anh Dũng