ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH CÀ MAU
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 19 tháng 12 năm 2008

QUYẾT ĐỊNH

Về việc giao thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng,

giao dịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức HĐND và UBND ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Luật Công chứng ngày 29 tháng 11 năm 2006;

Căn cứ Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Căn cứ Thông tư số 03/2008/TT-BTP ngày 25/8/2008 của Bộ Tư pháp hướng dẫn thi hành một số điều của Nghị định số 79/2007/NĐ-CP ngày 18/5/2007 của Chính phủ về Cấp bản sao từ sổ gốc, chứng thực bản sao từ bản chính, chứng thực chữ ký;

Xét đề nghị của Giám đốc Sở Tư pháp tại Công văn số 1530/STP-HCTP ngày 11 tháng 12 năm 2008,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Giao thẩm quyền công chứng đối với hợp đồng, giao dịch trên địa bàn tỉnh Cà Mau, cụ thể như sau:

1. Đối với thành phố Cà Mau: giao việc công chứng các hợp đồng, giao dịch tại địa bàn thành phố Cà Mau cho các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cà Mau thực hiện.

2. Đối với các huyện còn lại: Tổ chức, cá nhân, hộ gia đình tham gia hợp đồng, giao dịch được lựa chọn công chứng của các tổ chức hành nghề công chứng trên địa bàn thành phố Cà Mau hoặc chứng thực tại Uỷ ban nhân dân xã, thị trấn theo quy định của pháp luật.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từ ngày ký và thay thế Quyết định số 1003/QĐ-UBND ngày 12/12/2005 của Chủ tịch Ủy ban nhân dân tỉnh về việc phân địa hạt công chứng, chứng thực hợp đồng, giao dịch có liên quan đến bất động sản.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh, Giám đốc Sở Tư pháp, Chủ tịch UBND huyện, thành phố Cà Mau, UBND các xã, phường, thị trấn, các tổ chức hành nghề công chứng và Thủ trưởng các đơn vị có liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyết định này./.

TM. Ủy ban nhân dân tỉnh

KT. CHỦ TỊCH
Phó Chủ tịch

(Đã ký)

Phạm Thành Tươi