ỦY BAN NHÂN DÂN
TỈNH THỪA THIÊN HUẾ
------

CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
---------------

Số: 2021/QĐ-UBND

Thừa Thiên Huế, ngày 09 tháng 10 năm 2013

QUYẾT ĐỊNH

VỀ VIỆC PHÊ DUYỆT ĐỀÁN MỞ RỘNG “XÂY DỰNG VÀ ÁP DỤNG HỆ THỐNG QUẢN LÝ CHẤT LƯỢNG THEO TIÊU CHUẨNTCVN ISO 9001:2008 TẠI SỞ XÂY DỰNG”

ỦY BAN NHÂN DÂN TỈNH

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng nhân dân và Ủy bannhân dân ngày 26 tháng 11 năm 2003;

Căn cứ Quyết định số 118/2009/QĐ-TTg ngày 30tháng 09 năm 2009 của Thủ tướng Chính phủ về việc sửa đổi, bổ sung một số điềucủa Quyết định số 114/2006/QĐ-TTg ngày 20 tháng 06 năm 2006 của Thủ tướng Chínhphủ quy định áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2000 vào hoạt động của các cơ quan quản lý hành chính nhà nước;

Căn cứ Thông tư số 27/2011/TT-BKHCN ngày 04tháng 10 năm 2011 của Bộ Khoa học và Công nghệ về việc hướng dẫn một số nộidung triển khai xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩnquốc gia TCVN ISO 9001:2008 đối với cơ quan hành chính nhà nước;

Căn cứ Kế hoạch số 24/KH-UBND ngày 31 tháng 03năm 2011 của Ủy ban nhân dân tỉnh Thừa Thiên Huế về việc triển khai áp dụng hệthống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 của các cơ quanhành chính nhà nước tỉnh Thừa Thiên Huế giai đoạn 2011-2013;

Căn cứ Quyết định số 1875/QĐ-UBND ngày 10 tháng09 năm 2011 về việc xây dựng và áp dụng HTQLCL theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 tại Sở Tài chính

Xét đề nghị của Sở Khoa học và Công nghệ tại Tờtrình số 737/TTr-SKHCN ngày 09 tháng 8 năm 2013.

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Phê duyệt Đề án mở rộng “Xây dựng vàáp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 tại SởXây dựng”, gồm các nội dung chính sau:

I. Mục tiêu của Đề án

Đến hết tháng 3/2014 xây dựng, áp dụng thành côngvà được đánh giá cấp giấy chứng nhận xây dựng và áp dụng Hệ thống quản lý chấtlượng (HTQLCL) đáp ứng tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

II. Phạm vi áp dụng

Đề án được triển khai thực hiện ở Văn phòng và cácphòng chuyên môn thuộc Sở Xây dựng có liên quan đến các quy trình của Đề án:“Xây dựng và áp dụng hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO9001:2008 tại cơ quan Sở Xây dựng”.

III. Nội dung thực hiện Đề án

a) Quy trình hóa tất cả các thủ tục hành chínhthuộc Đề án 30 của cơ quan.

b) Tổ chức triển khai và áp dụng Hệ thống quản lýchất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động của Văn phòng, cácphòng chuyên môn nghiệp vụ và đơn vị trực thuộc Sở Xây dựng tỉnh Thừa Thiên Huế.

c) Tiến hành đánh giá nội bộ; tổ chức khắc phục,phòng ngừa các hoạt động không phù hợp.

d) Đánh giá, hoàn thành thủ tục đề nghị cấp Giấychứng nhận Hệ thống quản lý chất lượng theo tiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008.

đ) Thực hiện duy trì, cải tiến Hệ thống quản lýchất lượng.

IV. Sản phẩm của Đề án

Xây dựng và được cấp chứng nhận mở rộng các quytrình giải quyết tất cả các thủ tục hành chính, công việc liên quan đến thẩmquyền giải quyết của Sở Xây dựng theo tiêu chuẩn TCVN 9001:2008.

1. Các quy trình, quy định hệ thống đã xây dựng,đang vận hành:

a) Hệ thống tài liệu chất lượng

- Sổ tay chất lượng;

- Chính sách chất lượng;

- Mục tiêu chất lượng;

- Mô tả công việc của các vị trí.

b) Các quy trình bắt buộc khi xây dựng Hệthống (Gồm 06 quy trình)

- Quy trình Kiểm soát tài liệu;

- Quy trình Kiểm soát hồ sơ;

- Quy trình Đánh giá nội bộ;

- Quy trình Kiểm soát sự không phù hợp;

- Quy trình Khắc phục;

- Quy trình Phòng ngừa;

c) Danh mục các quy trình giải quyết thủ tụchành chính thuộc thẩm quyền của Sở Xây dựng:

- Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án sửdụng vốn ngân sách nhà nước nhóm A, B (theo cơ chế một cửa liên thông).

- Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án sửdụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C (theo cơ chế một cửa liên thông).

- Góp ý về thiết kế cơ sở đối với dự án không sửdụng vốn ngân sách nhà nước nhóm A, B.

- Góp ý về thiết kế cơ sở đối với dự án không sửdụng vốn ngân sách nhà nước nhóm C.

- Góp ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự án đầu tưxây dựng chuyên ngành do Trung ương thẩm định

- Thẩm định đồ án quy hoạch chung xây dựng

- Thẩm định đồ án quy hoạch chi tiết xây dựng

- Tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chung xâydựng

- Tổ chức thẩm định nhiệm vụ quy hoạch chi tiết xâydựng

- Thực hiện cung cấp thông tin quy hoạch

- Tổ chức thẩm định đơn vị trúng tuyển và phương ántrúng tuyển thiết kế công trình

- Thẩm định đánh giá chất lượng hiện trạng côngtrình gắn liền với đất của cơ quan, tổ chức do UBND tỉnh quản lý

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công vàdự toán các công trình thuộc diện Sở Xây dựng phải thực hiện (nhóm B)

- Thẩm định, phê duyệt thiết kế bản vẽ thi công vàdự toán các công trình thuộc diện Sở Xây dựng phải thực hiện (nhóm C)

- Cấp chứng chỉ hành nghề kiến trúc sư hoạt độngxây dựng

- Cấp chứng chỉ hành nghề kỹ sư hoạt động xây dựng

- Cấp chứng chỉ hành nghề giám sát thi công xâydựng công trình

- Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề kiếntrúc sư hoạt động xây dựng

- Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề kỹ sưhoạt động xây dựng

- Cấp lại hoặc bổ sung chứng chỉ hành nghề giám sátthi công xây dựng

- Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

- Cấp chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

- Cấp lại chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 2

- Nâng hạng chứng chỉ kỹ sư định giá xây dựng hạng 1

- Cấp chứng chỉ môi giới bất động sản

- Cấp chứng chỉ định giá bất động sản

- Cấp lại chứng chỉ môi giới bất động sản, chứngchỉ định giá bất động sản

- Xây dựng chương trình, kế hoạch thanh tra và tổchức thực hiện

- Tiếp nhận đơn thư và đề xuất giải quyết khiếunại, tố cáo

- Sao lục hồ sơ thuộc thẩm quyền Sở xây dựng quản lý

2. Các quy trình xây dựng mới:

- Cấp phép xây dựng trạm thu phát sóng thông tin diđộng

- Cấp chứng chỉ quy hoạch xây dựng

- Thẩm định quy định về quản lý quy hoạch xây dựng

- Cấp giấy phép quy hoạch

- Cấp giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

- Gia hạn giấy phép xây dựng công trình ngầm đô thị

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng công trình ngầm đôthị

- Thẩm định công tác khảo sát lập bản đồ địa hìnhphục vụ quy hoạch thuộc nguồn vốn do địa phương quản lý

- Lựa chọn chủ đầu tư dự án phát triển nhà ở thươngmại theo hình thức chỉ định chủ đầu tư

- Thẩm định dự án phát triển nhà ở được đầu tư xâydựng bằng nguồn vốn từ ngân sách nhà nước (đối với DA phát triển nhà ở có mứcvốn đầu tư từ 30 tỷ đồng trở lên và không tính tiền sử dụng đất)

- Chấp thuận đầu tư dự án phát triển nhà ở được đầutư xây dựng bằng nguồn vốn không phải từ ngân sách nhà nước (đối với dự án pháttriển nhà ở có số lượng từ 500 căn đến dưới 2.500 căn)

- Cấp giấy phép thầu đối với tổ chức nước ngoàihoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

- Cấp giấy phép thầu đối với cá nhân nước ngoàihoạt động trong lĩnh vực xây dựng tại Việt Nam

- Gia hạn giấy phép xây dựng

- Tiếp nhận công bố sản phẩm, hàng hóa vật liệu xâydựng phù hợp với quy chuẩn kỹ thuật

- Điều chỉnh giấy phép thầu đối với nhà thầu nướcngoài hoạt động trong tư vấn đầu tư xây dựng tại Việt Nam

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự ánđầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu chosản xuất xi măng thuộc nhóm B xây dựng tại địa phương.

- Tham gia ý kiến về thiết kế cơ sở đối với dự ánđầu tư xây dựng công trình mỏ khoáng sản làm vật liệu xây dựng và vật liệu chosản xuất xi măng thuộc nhóm C xây dựng tại địa phương.

- Cấp giấy phép xây dựng đối với công trình

- Cấp giấy phép xây dựng cho dự án

- Cấp giấy phép xây dựngtheo giai đoạn

- Cấp giấy phép xây dựng công trình tượng đài,tranh hoành tráng

- Cấp giấy phép xây dựng công trình tôn giáo

- Cấp giấy phép công trình quảng cáo

- Cấp giấy phép di dời công trình

- Cấp giấy phép sửa chữa, cải tạo

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng

- Cấp giấy phép xây dựng đối với nhà ở riêng lẽ tạikhu đô thị mới theo phân cấp của UBND tỉnh

- Điều chỉnh giấy phép xây dựng đối với nhà ở riênglẽ

V. Thời gian và tiến độ thực hiện Đề án

a) Thời gian thực hiện Đề án

Thời gian thực hiện Đề án là 05 tháng kể từ ngày Ủyban nhân dân tỉnh phê duyệt Đề án

b) Tiến độ thực hiện các Giai đoạn của Đề án

- Giai đoạn 1: Xây dựng hệ thống văn bản (01 tháng)

- Giai đoạn 2: Triển khai áp dụng (03 tháng)

- Giai đoạn 3: Đánh giá chứng nhận (01 tháng)

Riêng giai đoạn triển khai áp dụng, xây dựng xongtài liệu cho quy trình nào thì thủ trưởng đơn vị phê duyệt và cho áp dụng ngayquy trình đó, để kịp đánh giá chứng nhận trong năm 2013.

VI. Kinh phí thực hiện Đề án

Dự toán kinh phí thực hiện xây dựng mở rộng HTQLCLđược lập theo Thông tư số 159/2010/TT-BTC ngày 15 tháng 10 năm 2010 của Bộ Tàichính quy định công tác quản lý tài chính đối với việc xây dựng HTQLCL theotiêu chuẩn TCVN ISO 9001:2008 vào hoạt động cơ quan hành chính nhà nước:

Tổng kinh phí Ngân sách tỉnh cấp: 60.000.000 đồng,trong đó:

+ Kinh phí hoạt động tư vấn, đào tạo, hướng dẫn:20.000.000 đồng (Nếu đơn vị tự triển khai thì được giao khoán 85% kinh phí mứcthuê tư vấn).

+ Kinh phí cơ quan triển khai thực hiện: 30.000.000đồng.

+ Kinh phí đánh giá chứng nhận lại: 10.000.000 (đơnvị có Giấy chứng nhận đã hết hiệu lực).

VIII. Tổ chức thực hiện

- Cơ quan thực hiện: Sở Xây dựng, tỉnh Thừa ThiênHuế.

- Cơ quan phối hợp: Sở Khoa học và Công nghệ, SởNội vụ, Sở Tài chính, Sở Tư pháp.

Điều 2. Quyết định này có hiệu lực kể từngày ký.

Điều 3. Chánh Văn phòng UBND tỉnh; Giám đốccác Sở: Xây dựng, Nội vụ, Khoa học và Công nghệ, Tư pháp; Giám đốc Kho bạc Nhànước tỉnh và Thủ trưởng các cơ quan liên quan chịu trách nhiệm thi hành Quyếtđịnh này./.

Nơi nhận:
- Như Điều 3;
- CT và các PCT UBND tỉnh;
- VP: CVP, PCVP Hồ Thắng;
- Lưu: VT, DL

TM. ỦY BAN NHÂN DÂN
KT. CHỦ TỊCH
PHÓ CHỦ TỊCH
Phan Ngọc Thọ