UBND THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG
CỘNG HOÀ XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM
Độc lập - Tự do - Hạnh phúc
Hà Nội, ngày 17 tháng 11 năm 1998

QUYẾT ĐỊNH

Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống Suy dinh dưỡng trẻ em

thành phố Hải Phòng

___________________

ỦY BAN NHÂN DÂN THÀNH PHỐ HẢI PHÒNG

Căn cứ Luật Tổ chức Hội đồng Nhân dân và Ủy ban Nhân dân;

Căn cứ Quyết định số 19/1998/ QĐ-CP ngày 24/01/1998 và Công văn số 449/CP-KTTH ngày 21/4/1998 của Thủ tướng Chính phủ về chuyển giao chương trình bảo vệ và chăm sóc trẻ em và Thông tư Liên tịch số 05/1998/TTLTBYT- UBBV&CSTEVN ngày 31/3/1998 của Bộ Y tế - Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em Việt Nam hướng dẫn việc bàn giao mục tiêu phòng, chống suy dinh dưỡng;

Xét đề nghị của ông Giám đốc Sở Y tế tại Công văn số 666/THHC ngày 23/10/1998 và sau khi thỏa thuận với ban, ngành, đoàn thể có liên quan của thành phố,

QUYẾT ĐỊNH:

Điều 1. Thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thành phố Hải Phòng gồm các ông ( bà ) sau:

* Trưởng ban: Bà Bùi Thị Sinh, Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân thành phố.

* Phó Trưởng ban: Ông Nguyễn Văn Vy, Giám đốc Sở Y tế.

* Các Ủy viên:

- Bà Phạm Thị Ngâm, Chủ tịch Hội Liên hiệp Phụ nữ thành phố.

- Bà Phạm Thị Cương, Phó Giám đốc Sở Giáo dục và Đào tạo.

- Bà Nguyễn Thị Má, Phó Chủ tịch Hội Nông dân thành phố.

- Bà Nguyễn Thị Thành, Phó Chủ nhiệm Ủy ban Bảo vệ và chăm sóc trẻ em thành phố.

- Ông Đinh Đình Liệu, Phó Chủ tịch Hội VAC thành phố.

- Ông Nguyễn Văn Hiếu, Giám đốc trung tâm Y tế dự phòng

- Bà Nguyễn Thị Hiền, Giám đốc Trung tâm Bảo vệ chăm sóc bà mẹ trẻ em- kế hoạch hóa gia đình.

- Ông Phạm Văn Mợi, Phó Bí thư Thành Đoàn Hải Phòng.

- Ông Trần Hiếu, Phó Giám đốc Sở Tài chính - Vật giá

Điều 2. Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thành phố Hải Phòng có nhiệm vụ giúp Ủy ban Nhân dân thành phố chỉ đạo việc thực hiện các mục tiêu chương trình phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thành phố Hải Phòng theo hướng dẫn của trung ương.

Căn cứ vào yêu cầu, nhiệm vụ được giao, Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh duỡng trẻ em thành phố Hải Phòng được huy động một số cán bộ nghiệp vụ của các đơn vị thành viên để lập các tiểu ban giúp việc.

Điều 3. Các quận, huyện, thị xã được thành lập Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em ở các địa phương do đồng chí Phó Chủ tịch Ủy ban Nhân dân làm trưỏng ban và các thành viên tương tự như Ban chỉ đạo phòng, chống suy dinh dưỡng trẻ em thành phố.

Điều 4. Các ông (bà) Chánh Văn phòng Ủy ban Nhân dân thành phố, Thủ trưởng các ban, ngành liên quan, Chủ tịch Ủy ban Nhân dân các quận, huyện, thị xã và các ông (bà) có tên ghi ở Điều 1 căn cứ quyết định thi hành./.

Chủ tịch

(Đã ký)

Trần Huy Năng